LUXOMATIC® RADAR-Lamp

Transkrypt

LUXOMATIC® RADAR-Lamp
PL
B.E.G.
LUXOMATIC ® RADAR-Lamp
Instrukcja obsługi i montażu lampy radarowej LUXOMATIC® HF-L7/-L8/-L11/-L12
1. Przygotowanie do montażu
2a. Opis działania
Prace obejmujące kontakt z zasilaniem z sieci
230 V powinny być przeprowadzone przez
wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez
przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem
wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z
przepisami elektrotechnicznymi.
Czujniki ruchu B.E.G. na wysokie częstotliwości
emitują i odbierają fale o częstotliwości 5,8 GHz.
Urządzenie nie jest przystosowane do bezpiecznego odłączania zasilania sieciowego.
Typ
2b. Moc nadajnika
Stosowany jest niemalże taki sam zakres częstotliwości jak w przypadku W-LAN. Moc wyjściowa
w przypadku sensora HF wynosi ok. 10 mW – jest
to zaledwie jedna setna mocy transmisyjnej telefonu komórkowego lub kuchenki mikrofalowej.
Powierzchnie metalowe w pobliżu miejsca instalacji czujnika mogą powodować bardzo silne odbicia sygnału, co może zakłócać prawidłową pracę czujnika bądź spowodować zmianę obszaru detekcji.
4. Instalacja
Odłączyć zasilanie przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności przy urządzeniu!
Otworzyć lampę, obracając szklany klosz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zaznaczyć
miejsca nawiercenia otworów, zwracając uwagę
na ewentualne przewody biegnące w ścianie/suficie. Nawiercić otwory, włożyć kołki. Wprowadzić
przewód zasilający od tyłu. Przykręcić obudowę.
Proszę zwrócić uwagę w przypadku montażu
naściennego:
dla optymalnego działania funkcji cieplnej proszę
dopilnować, aby czujnik RF był skierowany w dół.
7a. S
pecyfikacja techniczna
lampy radarowej
• Regulacja:
ręczna przy pomocy
potencjometru
• Zasilanie:
230 V~ ±10 %
• Obciążenie styku: 1200 W, Styk μ,
maks. 5 EKG
• Lampy:
HF-L7/L8:
maks. 25 W E27
HF-L11:
maks. 2x 25 W E27
HF-L12:
maks. 2x 18 W G24q-2
• Pobór mocy nadajnika HF:5,8 GHz, < 10 mW
• Obszar detekcji / zasięg:
Montaż naścienny:
r = 0,2 do 8 m
Montaż na suficie:
Ø 0,4 do 16 m
• Przełącznik fotoelektryczny: 2 - 2000 Lux
• Ustawienia czasu:min. - 15 min.
• Montaż:
na suficie lub na ścianie
• Pobór mocy:
< 1W
• Stopień ochrony / klasa: IP40 / I /
• Temperatura pracy: -15°C do +30°C
Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu czujnika
oraz po każdej przerwie w zasilaniu, czujnik
ruchu włącza światło na ok. 3 sekundy.
7b. Specyfikacja techniczna lampy
• Zasilanie:
230 V~ ±10 %
• Lampy:
L7/L8:
maks. 60 W E27
L11:
maks. 2x 60 W E27
L12:
maks. 2x 18 W G24q-2
• Montaż:na suficie lub na ścianie
• Stopień ochrony / klasa: IP40 / I /
• Temperatura pracy: -15°C do +30°C
Deklaracja zgodności
: Produkt jest zgodny z
wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/
WE oraz dyrektywy dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.
< 10 mW
Nr art.
HF-L7 – Poliwęglan
94450
HF-L8 – Szkło akrylowe
94445
HF-L11 – Szkło akrylowe
94447
HF-L12 – Szkło akrylowe
94449
L7 – Poliwęglan
94451
L8 – Szkło akrylowe
94446
L11 – Szkło akrylowe
94448
L12 – Szkło akrylowe
94452
ca. 1000 mW
sensor światła
5. Uruchomienie / Ustawienia lampy radarowej
Ustawienie progu zmierzchowego (Obrotowa tarcza C)
wskaźnik pracy
Wybrany próg reakcji załączania oświetlenia można
A
dowolnie ustawić pomiędzy 2-2000 Lux.
B
Symbol „KSIĘŻYC“= praca w trybie nocnym
C
(od zmierzchu do świtu)
D
Symbol „SŁOŃCE“= praca w świetle dziennym
Ustawianie czasu (Obrotowa tarcza B)
Urządzenie można tak zaprogramować, aby światło pozostawało włączone przez dowolny czas a maksymalnie 15 min.
6. Typowy obszar detekcji [w m]
Każdy ruch wykryty przed upływem tego czasu spowoduje
(Wysokość montażu = 2,50 m / Przełącznik D = „HIGH”)
ponowne uruchomienie zegara. Dopóki detektor ruchu pozostaje
załączony, nie będzie prowadzony odczyt progu zmierzchoMontaż naścienny
Montaż na suficie
wego (praca przy świetle dziennym).
Uwaga: Po tym jak światło się wyłączy musi upłynąć ok. 1 se­kun­da
zanim czujnik znowu będzie w stanie zacząć wykrywać ruch.
HIGH OFF LOW Uwaga: dla świetlówek fluorescencyjnych zalecamy ustawienie
czasu załączenia minimum 5 minut.
Zasięg / Czułość (Przełącznik D, Obrotowa tarcza A)
��16 ��
Zasięg / Czułość sensora można regulować przy pomocy
0,4
przełącznika D i potencjometru A.
Przełącznik D = „LOW“ (Niski): Zasięg można ustawić w
promieniu od 0,4 - 8 m.
Przełącznik D = „HIGH“ (Wysoki): Zasięg można ustawić w
promieniu od 6 - 16 m.
0,2
Przełącznik D = „OFF“ (Wyłączony): Detektor jest wyłączony.
Uwaga: Zalecamy rozpocząć regulację zasięgu od wartości mak8
symalnej, a następnie go zmniejszać, w przeciwnym razie w trakcie ustawiania zasięgu może nastąpić wyłączenie.
Zasięg zależy od wielkości i szybkości poruszania
się obiektu.
Ustawienia testowe
Aby wyregulować zasięg detekcji w ciągu dnia, wartość zmierzchową należy
ustawić na tryb dzienny (symbol „słoneczka”), a czas ustawić na minimum.
8. Połączenia
Podłączyć zasilanie zgodnie ze wskazaniami na
zaciskach:
Przewód fazowy = L
PE =
Przewód zerowy = N
Podłączenie dodatkowych lamp = L'
10. Wymiary
9. Wykrywanie błędów
Lampa nie świeci
Nieprawidłowe ustawienie progu
zmierzchowego w danej sytuacji
Ustawić prawidłowo wartość zmierzchową
obracając potencjometrem
Lampa pozostaje cały czas zaświecona
w trybie nocnym
Wykrywana jest ciągła aktywność ruchowa w
obszarze detekcji
Jeżeli ruch jest powodowany przez źródła
zakłóceń (zwierzęta, wentylację itp.), usunąć je
z obszaru detekcji.
Obniżyć zasięg/czułość potencjometrem „SENS”
Lampa pozostaje cały czas zaświecona,
również w trybie dziennym
Nieprawidłowe ustawienie progu
zmierzchowego w danej sytuacji
Ustawić prawidłowo wartość zmierzchową
obracając potencjometrem.
Sprawdzić miejsce instalacji (patrz punkt 2)
Lampa nie załącza się
Przełącznik fotoelektryczny nie zadziałał
Sprawdzić żarówkę
Sprawdzić połączenia
Sprawdzić miejsce instalacji (patrz punkt 2)
260 mm
300 mm
110 mm
HF-L7, HF-L8, L7, L8
330 mm
375 mm
125 mm
HF-L11, HF-L12, L11, L12
11. Schemat połączeń
Tryb standardowy z 1-kanałowym czujnikiem ruchu extern
L
N
E1
N
L
L‘
C1
MAN 7002 – 121213–4
Przed przystąpieniem do montażu należy
odłączyć zasilanie!
Na podstawie zjawiska Dopplera, mierzona jest
zmiana w częstotliwości fal odbijanych od poruszającego się obiektu i w ten sposób wykrywany jest ruch. Obszar detekcji/zasięg zależy od
wielkości i szybkości poruszania się obiektu. Ponieważ fale o wysokiej częstotliwości przenikają przez ściany, przy zastosowaniu technologii
HF (wysokich częstotliwości) nie zawsze jest możliwe dokładne ograniczenie obszaru detekcji do
jednego pomieszczenia. To oznacza, iż osoby w
sąsiednich pomieszczeniach również mogą zostać wykryte, co spowoduje załączenie światła.
3. Typ / Nr art.
Uwaga: Ponieważ taka zasada działania może
mieć wpływ na jakość detekcji, proszę zawsze
upewnić się, czy ta technologia jest odpowiednia dla państwa zastosowań.

Podobne dokumenty