Toruń, dnia 26-08-2016 r. W.Sz.Z: TZ-280

Komentarze

Transkrypt

Toruń, dnia 26-08-2016 r. W.Sz.Z: TZ-280
Toruń, dnia 26-08-2016 r.
W.Sz.Z: TZ-280-88/16
W/g listy adresowej
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
ogłasza
wynik przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO
na dostawę baterii, płyt CD i DVD, folii do faksu.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu informuje,
że w wyżej wymienionym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
KOMERS Sp. J.
Danuta, Krzysztof Kurpiel
ul. Wolności 38, 58-500 Jelenia Góra
Oferowana cena: 39.377,96 zł brutto w skali 24 m-cy.
Termin dostawy – 2 dni robocze.
Uzasadnienie wyboru: dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria określone w SIWZ.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w dniu 01-09-2016 r.
Prosimy o przybycie uprawnionego reprezentanta firmy, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
w w/w terminie, celem podpisania umowy.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom.
Przedmiot
zamówienia
Nr
Oferty
1
2
Dostawa baterii,
płyt CD i DVD,
folii do faksu.
3
4
5
6
Nazwa i adres Wykonawcy
P.P.U.H. Content Sp. z o.o.
Al. W. Korfantego 66
40-161 Katowice
KOMERS Sp. J.
Danuta, Krzysztof Kurpiel
ul. Wolności 38
58-500 Jelenia Góra
PHU UNITED
Sebastian Neuman
ul. Kusocińskiego 3
87-100 Toruń
Firma Usługowo-Handlowa
„ANNA” Anna Białobrzycka
ul. Wodna 18
62-200 Gniezno
GABI OPTICAL DISC
ul. Długa 33 lok. 2
05-270 Marki
P.W. AKUBAT SYSTEM
H. Kurowiak, P. Rutkowski Sp. J.
ul. Rawicka 9
60-113 Poznań
Cena oferty
brutto (zł)
Termin
dostawy
Liczba pkt.
w kryterium
ceny
Liczba pkt.
w kryterium
termin dostawy
Razem
44.140,40 zł
2 dni
robocze
84,75
2,5
87,25
39.377,96 zł
2 dni
robocze
95
2,5
97,50
62.344,40 zł
2 dni
robocze
60
2,5
62,50
66.574,49 zł
1 dzień
roboczy
56,19
5
61,19
55.124,30 zł
4 dni
robocze
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 4, a oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 2 i 5 ustawy – Pzp.
48.071,35 zł
5 dni
roboczych
Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 4, a oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 2 i 5 ustawy – Pzp.
1. Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty Nr 5 tj.
GABI OPTICAL DISC z siedzibą w Markach:
Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp, wezwał Wykonawcę pismem z dnia
09.08.2016 r. do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o n/w dokumenty wymagane
w rozdziale II i III SIWZ:
a) wykazu wykonanych min. 2 głównych dostaw baterii, płyt CD i DVD o wartości min. 19.200,00 zł brutto
każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia minimum 2 dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do min. kwoty 14.400,00 zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) prospektów/ katalogów producenta oferowanych baterii potwierdzających spełnianie parametrów
wymaganych przez Zamawiającego (dotyczy poz. od 1 do 9).
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
W tych okolicznościach Zamawiający zmuszony jest do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.
w zakresie przedłożenia wykazu dostaw oraz informacji banku.
Oferta zostaje odrzucona na podstawie:
- art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nie spełniono
wymogu w zakresie przedłożenia prospektów/katalogów producenta oferowanych baterii
potwierdzających spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (poz. od 1 do 9).
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty Nr 6 tj.
P.W. AKUBAT SYSTEM H. Kurowiak, P. Rutkowski Sp. J. z siedzibą w Poznaniu:
Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp, wezwał Wykonawcę pismem z dnia
09.08.2016 r. do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o n/w dokumenty wymagane
w rozdziale II i III SIWZ:
a) wykazu wykonanych min. 2 głównych dostaw baterii, płyt CD i DVD o wartości min. 19.200,00 zł brutto
każda dostawa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenia minimum 2 dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
b) prospektu/katalogu producenta dla zaoferowanego w poz. 8 tj. akumulatora typ R-6 potwierdzającego
spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz prospektów/katalogów producenta
przetłumaczonych na język polski dla poz. 1, 2, 3, 5, 6 i 9.
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
W tych okolicznościach Zamawiający zmuszony jest do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.
w zakresie przedłożenia wykazu dostaw.
Oferta zostaje odrzucona na podstawie:
- art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
- art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164),
gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nie spełniono
wymogu w zakresie przedłożenia prospektu/katalogu producenta dla zaoferowanego w poz. 8 tj.
akumulatora typ R-6 potwierdzającego spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego
oraz prospektów/katalogów producenta przetłumaczonych na język polski dla poz. 1, 2, 3, 5, 6 i 9.
Z poważaniem