w praktyce - VIGO SYSTEM SA

Komentarze

Transkrypt

w praktyce - VIGO SYSTEM SA
PORADY
FIRMA
Bezkontaktowy pomiar temperatury, diagnostyka termiczna
budynków i wykorzystanie kamery termograficznej
Kamera termograficzna
w praktyce
Temperatura jest wielkością fizyczną będącą ważnym nośnikiem informacji o otaczającym
nas świecie. Czujemy to wyraźnie, gdy temperatura naszego ciała wzrasta zaledwie o ułamek stopnia C. W warunkach przemysłowych jednym z podstawowych przyczyn przyszłej
awarii jest nadmierna temperatura. Jest to pierwszy zmieniający się parametr możliwy do
zaobserwowania kamerami termograficznymi.
Urządzenia do pomiaru temperatury ze względu na metodę
pomiaru możemy podzielić na
kontaktowe i bezkontaktowe.
Obie te grupy mają swoje wady,
zalety i ograniczenia. Metoda
kontaktowa umożliwia wykonanie pomiaru punktowego, lecz
wymaga podłączenia czujnika
temperatury wraz z okablowaniem. Kiedy mierzymy temperaturę w określonym miejscu,
np. na korpusie maszyny, jest
to dogodny sposób, chociaż nie
zawsze dokładny. W przypadku
utrudnionego dostępu do obiektu lub gdy liczba obiektów mierzonych jest znaczna, wykorzystujemy metodę bezkontaktową.
Cechuje się ona krótkim czasem
pomiaru, co w wielu aplikacjach
jest niedoskonałe, np. dla obiektów poruszających się lub procesów o szybko zmieniających
się temperaturach na obserwowanych powierzchniach. Każde
ciało, w każdej temperaturze,
emituje promieniowanie podczerwone. Jego moc jest tym
większa, im wyższa jest temperatura obiektu.
W dostępnej literaturze można
znaleźć dane dotyczące emisyjności materiałów zależnie od
42
stanu ich powierzchni. Urządzenia do bezkontaktowych
pomiarów temperatury możemy
podzielić na takie, które mierzą temperaturę w określonym
punkcie lub rejestrują jej rozkład na powierzchni. Do bezkontaktowych pomiarów punktowych stosowane są pirometry
oraz specjalne głowice pomiarowe. Urządzenia te zbudowane są
z układu optycznego, detektora
podczerwieni i modułu elektronicznego przetwarzającego
sygnał elektryczny na wartość
temperatury. Wynik ten może
być dostępny w postaci cyfrowej na monitorze pirometru lub
w formie sygnału, np. w standardzie 4...20 mA.
Urządzeniem pomiarowym o dużych możliwościach jest kamera
termograficzna umożliwiająca
wizualizację i rejestrację rozkładu temperatury w postaci
kolorowych
termogramów.
Kolory reprezentują wartości
odpowiednich temperatur, które można odczytać w postaci
cyfrowej po wskazaniu danego
punktu na monitorze kamery
lub komputera w trakcie obróbki danych. Wykonywanie
pomiarów temperatury metoda-
Fachowy Elektryk
mi bezkontaktowymi wymaga
znajomości zjawisk fizycznych,
zgodnie z którymi pomiar ten
się odbywa. Materiał, z którego
wykonany jest obiekt mierzony,
stan jego powierzchni i czynniki zewnętrzne (w tym atmosferyczne) mają duży wpływ na
dokładność pomiaru. Wbrew
pozorom pomiary kontaktowe
także wymagają znajomości
zasad, aby nie popełnić błędów
grubych.
Bardzo istotnymi problemami
w wykonywaniu
opracowań
termicznych obiektów budowlanych są problemy dotyczące wiarygodnej oceny stanu
rzeczywistego tych obiektów.
Wynika to również z niezadowalającej jakości usług budowlanych, które wielokrotnie
zmuszają inwestorów do stosowania nowych sposobów kontroli. Jednymi z nich są techniki
termograficzne (termowizyjne).
Kontrole te w dużym stopniu
dają świadomość poprawnego
wykonania prac budowlanych.
Przeważająca większość tego
typu opracowań w ogóle nie
uwzględnia rzeczywistego stanu termicznego tych obiektów
i ich poszczególnych elementów.
Opracowania termiczne są sporządzane jedynie na podstawie
analiz i rozważań teoretycznych.
Badania termiczne powierzchni
obiektów są wykonywane i zamieszczane w bardzo małym zakresie. Jest to podstawowy błąd,
który uniemożliwia dokonanie
pełnej i wiarygodnej oceny stanu
termicznego. Niekiedy bez tego
typu badań popełnia się podstawowe błędy, które powodują
nieświadome i istotne zafałszowanie wyników opracowań.
Należy jednak nadmienić, iż
obecnie każdy badany fragment
przegród zewnętrznych obiektu budowlanego z oknami lub
drzwiami będzie miał obrazy
termiczne bardzo zróżnicowane i jest to zjawisko normalne.
Jednakże dyskusji musi być
poddana skala tych zmian i ich
rozbieżności
temperaturowe
wybranych powierzchni. Wykonywanie izolacji termicznych
przez inwestorów i wykonawców przegród nieszklonych stanowią mniejsze problemy, gdyż
na podstawie prawidłowo sporządzonych rozwiązań projektowych staranne wykonanie izolacji termicznej tych powierzchni
nie stanowi większych trud-
PORADY
FIRMA
ności. O ile najmniej problemów technicznych związanych
z izolacją termiczną obiektów
dotyczy powierzchni typowych
ścian, to niektóre elementy dotyczące szczegółów budynków
(wieńców, gzymsów, ścian kolankowych, ścian podziemnych,
okien, drzwi, powierzchni przyległych do przestrzeni nieogrzewanych) nadal bardzo często są
projektowane
i wykonywane
błędnie. W wielu przypadkach
projekty budowlane całkowicie
pomijają te szczegóły, oddając
sprawę poprawnego ich wykonania tylko wykonawcom robót
izolacji termicznej. Wykonawcy
w większości przypadków, nie
zdając sobie z tego sprawy, wykonują izolacje termiczne tych
szczególnych elementów w sposób niepoprawny. W tym miejscu należy dodać, że podstawowym obowiązkiem wykonawcy
jest realizacja prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.
Dla różnych rodzajów budynków oraz ich ścian, zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami izolacyjności cieplnej, muszą być stosowane współczynniki przenikania ciepła podane
w tabelach obok odpowiednio
dla przegród ściennych i stropowych oraz dla okien, drzwi
i świetlików.
Dla uzupełnienia należy dodać,
że strefy klimatyczne dla projektowania należy odpowiednio
przyjmować zgodnie z postanowieniami normy [7] (PN – 82/B
– 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne)
dla właściwie ustalonych terytorialnych temperatur. Obecnie
na rynku są dostępne różnego
rodzaju kamery termowizyjne
(termograficzne) pozwalające na
dokonanie niezbędnych bezinwazyjnych pomiarów temperatury powierzchni w nieskomplikowany sposób z odpowiednią
dokładnością. Większość do-
PRZEGRODY ŚCIENNE I STROPOWE
Lp.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
Rodzaj przegrody dla zakresu temperatury ti w pomieszczeniu
Uk(max) W/(m2.K)
W budynkach jednorodzinnych
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
a) przy ti > 16°C:
- o budowie warstwowej z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła
0.30
< 0.05 W/(m.K)
- pozostałe
0.50
b) przy ti < 16°C (niezależnie od rodzaju ściany)
0.80
Ściany piwnic nieogrzewanych
bez wymagań
Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16°C
0.30
b) przy 8°C < ti < 16°C
0.50
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
0.60
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi
bez wymagań
Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
1.00
W budynkach użyteczności publicznej
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
a) przy ti > 16°C:
- pełne
0.45
- z otworami okiennymi i drzwiowymi
0.55
- ze wspornikami balkonu, przenikającymi ścianę
0.65
b) przy ti < 16°C (niezależnie od rodzaju ściany)
0.70
Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub
3.00
korytarzami
Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość, co naj3.00
mniej 20 cm
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szcze0.70
liny
Ściany piwnic nieogrzewanych
bez wymagań
Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16°C
0.30
b) przy 8°C < ti < 16°C
0.50
Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
0.60
Stropy nad piwnicami ogrzewanymi
bez wymagań
W budynkach produkcyjnych
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym):
a) przy ti > 16°C:
- pełne
0.45
- z otworami okiennymi i drzwiowymi
0.55
b) przy 8°C < ti < 16°C:
- pełne
0.75
- z otworami okiennymi i drzwiowymi
0.90
c) przy ti < 8°C
1.20
Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne
a) dla ti > 16°C
1.00
b) dla 8°C < ti < 16°C
1.40
c) dla ti > 8°C
bez wymagań
Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
a) przy ti > 16°C
0.30
b) przy 8°C < ti < 16°C
0.50
c) przy ti < 8°C
0.70
OKNA, DRZWI I ŚWIETLIKI
Lp.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne
Uk(max) W/(m2.K)
W budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane w pomieszczeniach o ti > 16°C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej
2.6
b) w IV i V strefie klimatycznej
2.0
Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16°C
2.0
Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych
4.0
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schobez wymagań
dowymi nieogrzewanymi
Drzwi zewnętrzne wejściowe
2.6
W budynkach użyteczności publicznej
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane:
a) przy ti > 16°C
2.3
b) przy 8°C < ti < 16°C
2.6
c) przy ti < 8°C
bez wymagań
Okna połaciowe i świetliki
2.0
Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przed2.3
szkolach)
Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanychnie ogrzewanych oraz
bez wymagań
świetliki nad klatkami schodowymi nie ogrzewanyminieogrzewanymi
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków
2.6
W budynkach produkcyjnych
Okna i świetliki w przegrodach zewnętrznych:
a) przy ti > 16°C
2.6
b) przy 8°C < ti < 16°C
4.0
c) przy ti < 8°C
bez wymagań
Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych:
a) przy ti > 16°C
1.4
b) przy 8°C < ti < 16°C
3.0
c) przy ti < 8°C
bez wymagań
stępnych kamer ma zbliżone
parametry techniczne (rozdzielność termiczna, rozdzielczość
przestrzenna, rozdzielczość obrazu, czułość termiczna, dokładność pomiaru, pole pomiaru).
Oprogramowanie współpracujące
umożliwia przeprowadzenie analizy danych termograficznych,
a w szczególności:
n ocenę rozkładu temperatur na
wybranej powierzchni charakterystycznej o dowolnym
kształcie,
n wprowadzanie
korekt wynikających z dodatkowych pomiarów emisyjności obiektu,
temperatury otoczenia, wilgotności, odległości,
n wybór palety temperatury,
dodawanie i edycja własnych
palet,
n wykonania raportu w sposób automatyczny poprzez
eksport do pliku tekstowego
z odpowiednio przygotowanym szablonem przez osobę
opracowującą opinię i raport
termiczny,
n zastosowanie różnego rodzaju filtrów temperaturowych
(uśredniających, wyostrzających, medianowych, erozyjnych, dyletacyjnych) pozwalających na dodatkową
obróbkę otrzymanych obrazów termicznych,
n tworzenie wykresu przebiegu
temperatury wzdłuż dowolnej
linii,
n sporządzenia
histogramów
rozkładu temperatur dla każdego typu zdefiniowanego
obszaru pomiarowego,
n otrzymania wykresu trendu
przedstawiających
wartości temperatur (minimalnej,
maksymalnej i średniej) dla
wybranego zestawu ramek
z wynikami pomiarów,
n wyeksportowanie danych do
arkusza kalkulacyjnego w celu przeprowadzenia wybranej
analizy otrzymanych wyników,
n dopasowania podzakresu prezentowanych temperatur dla
wybranej palety barw oraz aktualnego podzakresu temperatur.
Poniżej przedstawiono kilka typowych nieprawidłowości w technice budowlanej. Przykłady wykorzystania kamer termograficznych
do celów diagnostycznych w budownictwie, dla stwierdzenia
nieprawidłowości wykonania izolacji termicznych przegród ścian
i stropów, zamieszczono na kilku
zestawach z ich krótkim opisem
oraz komentarzem.
Fachowy Elektryk
43
PORADY
FIRMA
Przykład 1
Widoczne miejsca wykonania
nieprawidłowych izolacji termicznych przegród z niezabezpieczonym stalowym szkieletem
konstrukcji budynku świadczące o niewłaściwie sporządzonym rozwiązaniu projektowym
i niewłaściwym wykonawstwie
w górnej części narożnej przyległych dwóch ścian i stropu.
Różnica temperatur na analizowanych powierzchniach w narożu na powierzchni przegród
ścian oraz sufitu przekracza
15°C. Temperatura wewnętrzna
była równa 19,0°C, natomiast
temperatura zewnętrzna wynosiła –3,0°C.
Przykład 2
Miejsca z nieprawidłowo wykonanymi izolacjami termicznymi
w miejscach niezabezpieczonego
stalowego szkieletu konstrukcji
ścian budynku oraz stropu, będące dowodem nieprawidłowego
rozwiązania projektowego oraz
niewłaściwego wykonawstwa.
Różnica temperatur przy poziomej linii łączących się przegród
pionowej i poziomej w charakterystycznych miejscach stalowego szkieletu budynku przekracza
10°C. Temperatura wewnętrzna
wynosiła 19,0°C, natomiast temperatura zewnętrzna była równa
-3,0°C.
Przykład 1
44
Istotnymi problemami w wykonywanych termomodernizacjach
obiektów budowlanych stanowią
przegrody szklone (okna i drzwi).
Problemów takich można uniknąć,
wykorzystując w rozwiązaniach
między innymi postanowienia zamieszczone w odpowiednich normach. Nieodpowiednio wykonane
okna są przyczynami wielu nieuzasadnionych nadmiernych ubytków
ciepła na różnych częściach powierzchni w miejscach osadzenia
szyb w ramach. Przeważnie jest to
związane z zastosowaniem nieodpowiednich uszczelek mocujących
szyby w ramach i złej konstrukcji
samych ram. Przykłady takich
wad zamieszczono poniżej. Ponadto bardzo istotnym problemem
jest prawidłowe osadzenie okien
oraz drzwi w ścianach. Niewłaściwe wbudowanie okien lub drzwi
powoduje również nieuzasadnione
ubytki ciepła. Zjawisko takiego
typu przedstawiono na kolejnych
termogramach, w przykładach od
3 do 5.
Przykład 3
Nieprawidłowe powierzchnie
termiczne okna i drzwi balkonowych, na których widać ubytki
ciepła w miejscach wbudowania ram oraz szyb osadzonych
w ramach. Różnica temperatur
powierzchni bezpośrednio przyległych w miejscu osadzenia
Przykład 2
Fachowy Elektryk
okna przekracza 14°C. Różnica temperatur na powierzchni
drzwi balkonowych w miejscu
osadzenia szyb w ramie przekracza nawet 12°C. Jest to dowód
nieprawidłowych właściwości
drzwi balkonowych, w których
zastosowano nieodpowiednie
uszczelki szyb zespolonych.
Temperatura wewnętrzna wynosiła 17,0°C, natomiast temperatura zewnętrzna -2,0°C.
Przykład 4
Widoczne miejsca nieprawidłowych elementów drzwi balkonowych osadzonych w ścianie
zewnętrznej budynku mieszkalnego. Znaczące ubytki ciepła następują poprzez nieuszczelnione
przestrzenie osadzenia drzwi
balkonowych oraz przez miejsca szyb osadzonych w ramach.
Różnica temperatur jedynie na
powierzchni drzwi balkonowych (ramach i szybach) przekracza nawet 13°C. Świadczy to
również o wykonaniu drzwi balkonowych w sposób nieprawidłowy. Temperatura wewnętrzna wynosiła 17,0°C, natomiast
temperatura zewnętrzna -2,0°C.
nego. Duże ubytki ciepła występują w miejscu nieuszczelnionych przestrzeni osadzenia
drzwi balkonowych z różnicą
temperatur dochodzącą nawet
do 20°C. Różnica temperatur
na powierzchni drzwi balkonowych (ramach i szybach) przekracza nawet 15°C. Świadczy
to o złym wbudowaniu drzwi
oraz o użyciu niewłaściwych
drzwi balkonowych. Temperatura wewnętrzna wynosiła
17,0°C, natomiast zewnętrzna
-2,0°C.
Popełnione błędy projektowe, a tym samym błędy
wykonawcze, zamieszczono
na wybranym i charakterystycznym przykładzie przegród mieszkania na ostatniej
kondygnacji wielorodzinnego
budynku mieszkalnego. Problem ten wykryto na podstawie analizy wyników otrzymanych z przeprowadzonych
badań termograficznych.
Dla uzupełnienia podano również rysunki przedstawiające
istotę problemu.
Przykład 5
Miejsca nieprawidłowych elementów drzwi balkonowych
osadzonych w narożnej ścianie
zewnętrznej budynku mieszkal-
Przykład 6
Obrazy wykonanego pomiaru na przegrodach pionowych
ściennych oraz na przegrodzie
poziomej stropu w mieszkaniu
na ostatniej kondygnacji.
Przykład 3
Przykład 4
PORADY
FIRMA
Niekorzystne
powierzchnie
termalne występują w poziomym narożu ściany i stropu
z powierzchniami przyległymi
do naroża przegród z różnicą temperatur dochodzącą do
8,0°C. Temperatura wewnętrzna
w kuchni wynosiła 17,5°C, na-
tomiast temperatura na zewnątrz
była równa -4,0°C. Wilgotność
względna powietrza w kuchni
wynosiła 51%. Wykonane pomiary wymusiły zastosowanie
dodatkowych rozwiązań termoizolacyjnych w wentylowanej
przestrzeni stropodachu.
Przykład 5
Przykład 6
Należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że przy opracowywaniu audytów energetycznych obiektów
budowlanych bardzo ważnym
elementem jest wskazanie, który zakres prac termodernizacyjnych jest najbardziej istotnym.
Większość autorów audytów
energetycznych nie dokonuje takich analiz w sposób wiarygodny
i rzetelny. Takie możliwości dają
pomiary temperatury powierzchni
charakterystycznych części obiektu, między innymi z uwzględnieniem pomiarów termograficznych
(termowizyjnych). W opracowa-
Wszystkie termogramy oraz odpowiadające
im
fotografie zamieszczone w niniejszym
artykule wykonano
przy zastosowaniu
kamery
termograficznej wyprodukowanej przez
polską firmę VIGO
System SA typu
VIGOcam v50.
Fachowy Elektryk
45
PORADY
FIRMA
niach audytów energetycznych
obiektów budowlanych najczęściej przyjmuje się znacznie przybliżone oszacowane wartości,
które w większości przypadków
znacznie odbiegają od istniejących właściwości rzeczywistych.
Bardzo rzadko do sporządzanych
audytów energetycznych są wykorzystywane pomiary termograficzne (termowizyjne), które
w wielu przypadkach powinny
uzupełniać i uwiarygodniać sporządzane tego typu opracowania.
Zgodnie z definicją audytu energetycznego szczegółowo opisaną w rozporządzeniu [6], jest to
opracowanie określające zakres
i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego,
w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności
energii, stanowiące jednocześnie
założenia do projektu budowlanego. Ustawa [5] określa między
innymi zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych
mających na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do
budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania
i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz
podgrzewania wody użytkowej.
Obowiązujące przepisy rozporządzenia dotyczącego sporządzania audytów energetycznych
budynków [6] w rozdziale 3.
określają ich zakresy, nakazujące między innymi wzięcie
po uwagę szczegółowych ocen
uwzględniających:
n stan
techniczny budynku
w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień
i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
n wykaz wskazanych do oceny efektywności i dokonania
wyboru usprawnień i przed-
46
sięwzięć termomodernizacyjnych,
n dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu
służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów
na podstawie odpowiednich
kosztorysów sporządzonych
według metody kalkulacji
uproszczonej,
określonej
w przepisach odrębnych,
n opisy techniczne i niezbędne
szkice optymalnego wariantu
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.
Ważnym elementem w procesach inwestycyjnych dotyczących
termomodernizacji jest również
sposób odbioru wykonanych robót. Rzadko stosuje się kontrolę
techniczną w ramach odbioru
wykonanych robót przy zastosowaniu kamer termowizyjnych lub
termograficznych. Obrazy wykonane przy zastosowaniu tego
typu sprzętu obnażają wszystkie
uchybienia wykonawcze i jedy-
nym problemem jest konieczność
ich wykonywania w odpowiednich warunkach w trakcie sezonu
grzewczego. Jest to jednak problem o drugorzędnym znaczeniu, który można załatwić odpowiednimi zapisami umownymi
nakazującymi wykonanie prac
odbiorowych przy zastosowaniu
bezinwazyjnych technik termowizyjnych. Przy takich zapisach
umownych wykonawca robót
termoizolacyjnych zawsze będzie
wykorzystywał dodatkowy argument wykonywania swoich robót
rzetelnie i prawidłowo.
Należy również podać przepis
wprowadzony w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
który obowiązuje od 4 stycznia
2006 roku z zachowaniem trzyletniego okresu przejściowego.
Jest to Dyrektywa nr 2002/91
z 16 grudnia 2002 roku dotycząca efektywności energetycznej
budynków, wprowadzona między innymi dla obniżenia zużycia
energii cieplnej (redukcji emisji
dwutlenku węgla). Dyrektywa ma
na celu poprawienie efektywności
energetycznej budynków nowych
oraz budynków istniejących o powierzchni użytkowej większej niż
1000 m2 poddawanych termomodernizacji. Ponadto Dyrektywa
nakłada obowiązek na zarządców
i właścicieli budynków, żeby co
najmniej raz na pięć lat przeprowadzali przegląd i zwiększali
wymagania ochrony cieplnej
budynków. Każdy z budynków
o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, zajmowanych przez władze publiczne oraz
różne instytucje świadczące usługi publiczne, musi mieć certyfikat
efektywności energetycznej. Problem ten jest bardzo istotny w powiązaniu z audytem energetycznym budynku oraz sporządzania
opinii termicznych budynków.
Literatura i przepisy:
Aktualna literatura dotycząca omawianych problemów związanych
z termografią w języku polskim jest
dość uboga i obejmuje między innymi następujące pozycje o znaczeniu
podstawowym:
[1] Jaworski J.: Termografia budynków. Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
Wrocław 2000.
[2] Minkina W.: Pomiary termowizyjne – przyrządy i metody. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowa 2004.
[3] Praca zbiorowa pod redakcją
Madury H.: Pomiary termowizyjne
w praktyce. Pomiary Automatyka
Kontrola. Agenda Wydawnicza PAK.
Warszawa 2006.
Z niniejszym artykułem są związane
trzy podstawowe akty prawne:
[4] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75,
poz.690 z 15 czerwca 2002 roku).
[5] Rozporządzenie ministra infra-
struktury z 15 stycznia 2002 roku
w sprawie szczegółowego zakresu
i formy audytu energetycznego (DzU
nr 12, poz.114 z 15 lutego 2002 r.).
[6] Ustawa z 18 grudnia 1998 roku
o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU nr 162,
poz.1121 z 30 grudnia 1998 roku).
Obowiązujące wybrane podstawowe normy dotyczące spraw opisywanych w niniejszym artykule i bezpośrednio związanych z jego treścią
są następujące:
[7] PN – EN ISO 13187: 2001. Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
[8] PN – 82/B – 02402: 1982.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
[9] PN – EN ISO 9229: 2005. Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.
[10] PN – EN ISO 7345: 1998. Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne
i definicje.
[11] PN – EN ISO 9288: 1999. Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez
promieniowanie. Wielkości fizyczne
i definicje.
[12] PN – EN ISO 13789: 2001. Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.
[13] PN – EN ISO 10211 – 1: 2005.
Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Część 1. Metody ogólne.
[14] PN – EN ISO 14683: 2001. Mostki
cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody
uproszczone i wartości orientacyjne.
[15] PN – EN ISO 10077 – 2: 2005.
Cieplne właściwości użytkowe okien,
drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 2.
Metoda komputerowa dla ram.
[16] PN – EN ISO 6946: 1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[17] PN – EN ISO 13500: 2005. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania z (ETICS) z wełną
mineralną. Specyfikacja.
[18] PN – EN ISO 14438: 2005.
Szkło w budownictwie. Określenie
wartości bilansu energetycznego.
Metoda obliczeniowa.
Fachowy Elektryk
Jan Bobkiewicz
Pracownia Budowlana
PROJEKT SERVICE SZCZECIN
Maciej Rzeczkowski
VIGO System SA