specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie nr BZP.243.3.2011.GK
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
o wartości szacunkowej poniŜej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
przetarg nieograniczony pn:
Dostawa
wyposaŜenia
i
oprogramowania
dla
laboratoriów
„LabView”
i
programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
Załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1
Formularz oferty
załącznik nr 2
Zestawienie asortymentowo-ilościowe - Pakiet 1
załącznik nr 2a Zestawienie asortymentowo-ilościowe - Pakiet 2
załącznik nr 2b Zestawienie asortymentowo-ilościowe - Pakiet 3
załącznik nr 3
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 stawy Pzp
załącznik nr 4
Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
załącznik nr 5
Wzór umowy – Pakiet 1
załącznik nr 5a Wzór umowy – Pakiet 2
załącznik nr 5b Wzór umowy – Pakiet 3
załącznik nr 6
Wykaz dostaw
ZATWIERDZAM:
Kanclerz
Mgr Ryszard śukowski
Wrocław, dnia 29 czerwca 2011
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.
Postępowanie, o wartości zamówienia poniŜej równowartości 193 000 euro, prowadzone
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr
113 poz. 759) zwanej dalej „ustawą Pzp”. W kwestiach nieuregulowanych powyŜszą ustawą
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
2. Zamawiającym jest:
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP PL: 896-000-54-08
REGON: 00000-1301-33000000-1-811-93007
3. Niniejszą specyfikację wraz z załącznikami naleŜy traktować jako podstawę do sporządzenia
oferty.
4. Zamówienie w ramach Projektu ” Zwiększenie absolwentów kierunków fizyka i fizyka
techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: usługa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposaŜenia i oprogramowania dla laboratoriów
„LabView” i programowania równoległego:
Usługa będzie składać się z 3 niezaleŜnych zadań:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowani
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Zestawienia asortymentowoilościowe, stanowiące dla Pakietu 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ, dla Pakietu 2 Załącznik nr 2a do SIWZ, dla Pakietu -3 - Załącznik nr 2b do SIWZ.
1.2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określają wzory umów, stanowiące
Załączniki nr 5, 5a i 5b do SIWZ.
1.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:
Pakiet
Pakiet 1
Kod CPV
Opis
48324000-5
Pakiety oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i
programowania równoległego
48461000-7
Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
48983000-2
Pakiety oprogramowania do opracowywania programów
38900000-4
RóŜne przyrządy do badań lub testowania
39162000-5
Pomoce naukowe
39162110-9
Sprzęt dydaktyczny
Pakiet 2
Pakiet 3
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, określonych w postępowaniu
jako Pakiet 1, Pakiet 2 i Pakiet 3. Wykonawca decyduje, na ile części będzie
składał ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iŜ Wykonawca
samodzielnie zrealizuje zamówienie.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10.Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Wymagany okres gwarancji wynosi:
-Pakietu 1 - 12 miesięcy liczone od daty podpisania bez zastrzeŜeń protokołu zdawczoodbiorczego przez upowaŜnionych przedstawicieli stron;
- Pakiet 2 - 12 miesięcy liczone od daty podpisania bez zastrzeŜeń protokołu zdawczoodbiorczego przez upowaŜnionych przedstawicieli stron;
- Pakiet 3 - 12 miesięcy liczone od daty podpisania bez zastrzeŜeń protokołu zdawczoodbiorczego przez upowaŜnionych przedstawicieli stron;
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Pakiet 1
Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy.
Termin serwisu : 12 miesięcy od podpisania umowy.
Pakiet 2
Termin realizacji zamówienia : w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy.
Termin pierwszej dostawy : 14 dni od podpisania umowy
Pakiet 3
Termin dostawy: 14 dni od podpisania umowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Pzp
• spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
2)
posiadania wiedzy
szczegółowy:
i
doświadczenia,
tj.
spełniają
następujący
warunek
a) Pakiet 1
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
dostawę oprogramowania o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto;
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć
dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ.
Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone
dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia.
b) Pakiet 2
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę
oprogramowania o wartości co najmniej 32 000,00 zł brutto;
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć
dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ.
Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone
dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia.
c) Pakiet 3
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę
sprzętu kontrolno-pomiarowegoo wartości co najmniej 65 000,00 zł brutto;
W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć
dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ.
Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone
dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia.
Jeśli dostawy, które wykonawca wskazał w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw,
spełniają warunki szczegółowe dla więcej niŜ jednego z ww. Pakietów, Wykonawca
moŜe wykazać się ich wykonaniem w odniesieniu do odpowiednich Pakietów, na które
składa ofertę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia na podstawie art. 23
ustawy Pzp określony warunek jest spełniony, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają
go łącznie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
zdolnymi
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
2.
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:
1) Wykonawca przedłoŜy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia,
2) przedłoŜone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817) oraz niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W CELU WYKAZANIA
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I
INNE DOKUMENTY
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w
ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamawiający Ŝąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ);
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
(Załącznik nr 6 do SIWZ,).
Zamieszczone w dokumentach informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie
warunków, o których mowa w Rozdziale IV.
2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający Ŝąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(Załącznik nr 4 do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy.
UWAGA!
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem
uzupełniającym, a ich forma nie moŜe być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca.
Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca.
3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów o których mowa:
1) w punkcie 2 ppkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie jak dla dokumentów, o których mowa
powyŜej.
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowana dostawę wymagań określonych przez
Zamawiającego:
1) Zestawienia asortymentowo-ilościowe ( Załączniki nr 2, 2a, 2b do SIWZ).
6. Inne dokumenty:
1) Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału albo kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) W przypadku złoŜenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, naleŜy przedstawić
pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w
taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeŜeli
wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - w formie oryginału
albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
7. W przypadku złoŜenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów kaŜdy z nich zobowiązany jest
przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 2 oraz w pkt 3 i 4
Dokumenty wymienione w pkt 1 i 5 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich
określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
VI. INFOMRACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złoŜenia oferty
kierując swoje zapytanie faksem na nr 71 375-24-72 lub na piśmie na adres:
Uniwersytet Wrocławski
Biuro Zamówień Publicznych
Pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
z dopiskiem:
postępowanie nr BZP.243.3.2011.GK:
Dostawa
wyposaŜenia
i
oprogramowania
dla
laboratoriów
„LabView”
i
programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub
faksem.
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem
strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu zobowiązana jest potwierdzić
drugiej stronie fakt jego otrzymania bez dodatkowego wezwania.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest mgr inŜ. arch. Katarzyna
Pawełczyk, tel. (71) 375 20 04.
6. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w Pzp Zamawiający moŜe zmienić
treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
VII. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania
ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
3. Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Formularz Oferty, wraz z załącznikami Wykonawca winien sporządzić ściśle z
postanowieniami niniejszej specyfikacji.
2. Ofertę naleŜy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była
napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem
bądź niezmywalnym atramentem.
3. Wykonawca moŜe złoŜyć w postępowaniu tylko jedną ofertę na kaŜdy Pakiet zamówienia.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złoŜeniem ponosi Wykonawca,
niezaleŜnie od wyniku postępowania, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iŜ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
6. UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty naleŜy
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Dokumenty są składane w formie oryginału (między innymi zobowiązania i pełnomocnictwa)
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. IV pkt 2 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i złączone w sposób uniemoŜliwiający ich zdekompletowanie.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym:
- nazwą, adresem Wykonawcy,
- nazwą, Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert:
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50138 Wrocław
oraz adnotacją:
Przetarg nieograniczony pn:
Dostawa
wyposaŜenia
i
oprogramowania
dla
laboratoriów
„LabView”
i
programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
Oferta na Pakiet/-y nr …….
Nie otwierać przed 08.07.2011 r. przed godz. 11:00.
13. Wykonawca ma obowiązek złoŜyć wypełniony i podpisany Formularz Oferty oraz komplet
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
a takŜe pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty.
14. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę – zmiany lub
wycofanie złoŜonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane
przed upływem terminu składania ofert.
15. Zmiany, poprawki, modyfikacje złoŜonej oferty musza być złoŜone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające
zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN”
kopertę (paczkę ) kaŜdej „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „ ZMIANA NR…”.
16. Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŜy
złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną
kopertę zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”.
17. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
18. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie moŜe dokonać zmian w ofercie.
19. Oferty złoŜone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwróci ją na podany przez
Wykonawcę adres po upływie terminu do wniesienia odwołania.
X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, naleŜy złoŜyć do dnia
08.07.2011 r. do godziny 10:30 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro, pokój 100.
2. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2011 r. o godz. 11:00 w Biurze Zamówień
Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, I piętro,
pokój 100.
4. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
- zbadanie nienaruszalności ofert,
- otwarcie ofert w kolejności ich złoŜenia,
- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
5. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy zamawiający prześle Wykonawcom,
którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
6. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej
złoŜonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte
kryterium.
7. Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niŜ
w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące
zgodnie z ww. ustawą tajemnice przedsiębiorstwa, winny być odpowiednio oznaczone i
spięte.
XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1. Cena ofertowa ma uwzględniać wszystkie koszty i okoliczności, które mogą wpłynąć na
sposób realizacji zamówienia (nawet jeśli te czynności nie zostały wprost wyszczególnione w
treści SIWZ i umowy) cały zakres ustalony w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jak równieŜ wszystkie zobowiązania wynikające z wzorów umów dla Pakietu 1, Pakietu 2
i Pakietu 3, tj. Załączników nr 5, 5a i 5b do SIWZ.
2.
Podana cena ofertowa, dla poszczególnych Pakietów, zamieszczona w Formularzu oferty
(Załącznik nr 1 do SIWZ)
jest ceną maksymalną – stanowi ona
całkowite
nieprzekraczalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone
przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Cenę ofertową wynikającą z Zestawienia asortymentowo-ilościowego (Załącznik nr
2, 2a i 2b do SIWZ) naleŜy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku - osobno dla Pakietu 1, Pakietu 2 i Pakietu
3, wypełniając odpowiednio Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, w zaleŜności
od tego, na ile Pakietów Wykonawca składa ofertę.
4.
Zaokrąglenia cen w pln naleŜy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, Ŝe
trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w
górę o 1. JeŜeli trzecia cyfra po przecinku jest niŜsza od 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.
5.
Cena brutto za wykonanie kaŜdego spośród trzech Pakietów obejmuje cenę netto za
wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Pakietem oraz wartość podatku VAT określoną
zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i wynika z właściwych dla kaŜdego zadania
Zestawień asortymento-ilościowych.
6.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorach umów (Załączniki nr 5, 5a i 5b do SIWZ), odrębnie dla kaŜdego Pakietu.
XII. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
najniŜszej ceny.
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium.
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru:
wartość punktowa A = 100 * Cmin/ Cn
gdzie:
Cmin – CENA OFERTOWA - najniŜsza wśród oferowanych
Cn – CENA OFERTOWA badanej oferty
się
kierował
kryterium
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
XIII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY
1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę w
przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny
oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona
charakter oczywisty. JeŜeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iŜ kaŜdy
racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia
publicznego, złoŜyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iŜ omyłka
ma charakter „oczywisty”.
3. Za dopuszczalne korekty oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający uzna:
a) błędne zsumowanie
i wpisanie w Zestawieniach asortymentowo-ilościowych, tj.
Załącznikach nr 2, 2a, 2b do SIWZ cen netto i podatku Vat.
Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (sumowania) i tak obliczone
wartości przyjmie jako łączną cenę brutto za całość zamówienia objętego odpowiednio
Pakietem 1, Pakietem 2 i Pakietem 3
b) błędne zsumowanie i wpisanie w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym dla Pakietu 2
(Załączniku nr 2a do SIWZ) cen netto w kolumnie 4 oraz w Zestawieniu asortymentowoilościowym dla Pakietu 3 (Załączniku nr 2b do SIWZ) cen netto w kolumnie 6.
Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (sumowania) i tak obliczone
wartości przyjmie jako łączną ceny netto za całość zamówienia objętego Pakietem 2 i
Pakietem 3.
c) błędne obliczenie i wpisanie w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym dla Pakietu 3
(Załącznik nr 2b do SIWZ) wartości netto poszczególnych pozycjach 1-11 kolumny 6.
Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnoŜenia wartości z kol. 4 i 5)
i tak obliczone wartości przyjmie za prawidłowe.
d) błędne obliczenie i wpisanie w Zestawieniach asortymentowo-ilościowych wartości 23%
stawki podatku VAT .
Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnoŜenia) i tak obliczoną wartość
przyjmie za prawidłową wartość podatku Vat.
4. Jako inne omyłki określone w pkt 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na:
a)
rozbieŜności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej liczbą w Formularzu oferty –
Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z prawidłowego sumowania
cen w Zestawieniach asortymentowo-ilościowych, stanowiących Załączniki nr 2, 2a, 2b
do SIWZ.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złoŜyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom, w
kaŜdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w pkt 2a równieŜ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złoŜoną przez Partnerów
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy – Pzp) przed
podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich
współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ określony
w art. 94 ustawy Pzp.
6. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia.
XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XVI. WZÓR UMOWY/ZMIANA UMOWY
Jako odrębne załączniki do SIWZ, Zamawiający zamieścił wory umów, które określają warunki
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobno dla Pakietu 1 – Załącznik nr 5 do
SIWZ, dla Pakietu 2 – Załącznik nr 5a do SIWZ, dla Pakietu 3 - Załącznik nr 5b do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian do umowy.
XVII.
WALUTA, W
JAKIEJ
BĘDĄ
PROWADZONE ROZLICZENIA
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZWIĄZANE
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane będą w PLN.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
a)
b)
c)
d)
Ogólne.
Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179-198g) ustawy Pzp, przysługują
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
a) Odwołanie
b) Skarga do sądu
Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby.
Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Sąd
rozpoznaje
skargę
niezwłocznie,
nie
później
jednak
niŜ
w
terminie
1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
***
Wrocław, czerwiec 2011
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Postępowanie nr BZP.243.3.2011.GK
Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
strona
Z ogólnej liczby stron
Nazwa wykonawcy:
Adres:
NIP:
REGON:
Telefon:
Fax:
FORMULARZ OFERTY
I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ, w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Dostawa
wyposaŜenia
i
oprogramowania
dla
laboratoriów
„LabView”
i
programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.
Oświadczamy,
Ŝe
przedmiot
zamówienia
opisany
szczegółowo
w
SIWZ,
zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie, za cenę ofertową,
zgodnie z Formularzem cenowym:
Pakiet
Łączna cena brutto za
całość zamówienia
Łączna cena brutto za całość zamówienia
Słownie zł:
(wg Zał. Nr 2, 2a, 2b do SIWZ)
zł
1.
2.
3.
Pakiet 1* (wg
zał. 2 do SIWZ)
………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Pakiet 2*
(wg zał. 2a do
SIWZ)
………………………………………
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………… ……………………………………………………………………………….
Pakiet 3*
………………………………………………………………………………..
(wg zał. 2b do
SIWZ)
* wypełnić pozycję, jeśli oferta dotyczy danego pakietu
II.
Oświadczamy, Ŝe akceptujemy bez zastrzeŜeń wzór/-y umowy/-ów , stanowiący/-e
załącznik/-i do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
III. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
IV. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w
SIWZ.
V. Oświadczamy,
Ŝe
informacje
zamieszczone
na
następujących
stronach:
……………………………………………. stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
VI. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom:*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VII. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w rozdz. V Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, w tym Zestawienie/-a asortymentowo-ilościowe
* jeŜeli dotyczy Wykonawcy
..............................................
(miejscowość, data)
…………………………………………………………….
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Postępowanie nr BZP.243.3.2011.GK
Załącznik nr 2 do SIWZ
ZESTAWENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE - PAKIET 1
…………………………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
strona
Z ogólnej liczby stron
Dostawa wyposaŜenia i oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego;
NAZWA ASORTYMENTU
Opis urządzeń technicznych – minimalne wymagania
Zamawiającego
2.
L.P.
1.
1.
OPROGRAMOWANIE OFEROWANE PRZEZ
WYKONAWCĘ
Uwaga -* niewłaściwe skreślić
3.
Program do analizy i wizualizacji danych –( 1 szt.), o następujących moŜliwościach:
1.Obszerny zestaw rodzajów tworzonych wykresów dla prezentacji 2D i 3D z
moŜliwością tworzenia map izolinii w układzie kartezjańskim i biegunowym, wykresów z
wielokrotnymi osiami Y, mechanizmem przerywania osi X oraz procedurą zarządzania
TAK / NIE*
biblioteką szablonów wykresów.
2.Analiza statystyczna danych obejmująca między innymi wyznaczanie statystyk
opisowych, testowanie hipotez, ANOVA (równieŜ w wersji "repeated measures"), test
TAK / NIE*
nieparametryczne, analiza przeŜywalności i krzywe ROC.
3.Analiza danych obejmująca: interpolacje i ekstrapolacje 2D i 3D, róŜniczkowanie,
całkowanie.
4.Liniowe i nieliniowe dopasowanie krzywych z szerokim zestawem wbudowanych
modeli,
moŜliwością
definiowania
własnych
funkcji
dopasowania
oraz
modułem
TAK / NIE*
TAK / NIE*
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
zarządzania zestawem wzorców funkcji dopasowania
5.Procedury dopasowania pików w opcji "single peak fit" i "multiple peak fit" oraz
procedury dopasowania powierzchni 3D do zadanych punktów XYZ.
TAK / NIE*
6.Procedury z grupy "signal processing" (między innymi wygładzanie danych, filtracja
FFT, transformacja FFT, przekształcenie falkowe - wavelets, transformacja Hilberta,
korelacja,
Short-Time
FFT)
i
"image
processing"
(między
innymi
regulowanie
parametrów obrazu, transformacje arytmetyczne włącznie z filtrami morfologicznymi,
TAK / NIE*
konwersje obrazu, transformacje geometryczne, filtry uśredniające i wyostrzające,
detekcja krawędzi).
7.Bezpośredni import danych z przyrządów laboratoryjnych poprzez pliki ASCII z
moŜliwością definiowania filtrów importu
8.Definiowanie szablonów wykresów, arkuszy danych, procedur importu danych,
procedur analizy danych.
TAK / NIE*
TAK / NIE*
9.Definiowanie wariantów wizualizacji jako środek do szybkiej zmiany formatu rysunku
np. zmiana z prezentacji kolorowej na prezentację w odcieniach szarości, podmiana
TAK / NIE*
kroju pisma we wszystkich tekstach na rysunku, itp.
10.Dopisywanie procedur w języku skryptowym i w języku C z obszerną biblioteka
procedur numerycznych z zakresu algebry liniowej i funkcji specjalnych.
11.MoŜliwość czytania plików i współpracy z LabView, MATLAB i Mathematica.
12.Pełna kompatybilność oraz moŜliwość pracy na plikach projektów opj (Origin Project
Files) oraz pełna kompatybilność z plikami typu opx (Origin Package Files).
TAK / NIE*
TAK / NIE*
TAK / NIE*
Zasady licencjonowania:
Bezterminowa licencja sieciowa dla 600 uŜytkowników (umoŜliwiająca korzystanie z
TAK / NIE*
programu na komputerach uczelnianych podłączonych do serwera licencji) wraz z 12.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
miesięcznym kontraktem serwisowym zapewniającym w trakcie jego trwania:
a) moŜliwość instalowania programu na niezaleŜnych komputerach zarówno na
terenie uczelni jak i na domowych komputerach pracowników,
b) darmowe aktualizacje,
c) pomoc techniczną producenta.
cena netto
UWAGA! Wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy od daty podpisania przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
Podatek VAT
(stawka 23%)
**Uwaga ! Wartość naleŜy przenieść odpowiednio do Formularza Oferty.
**
cena brutto
……..……………………………
............................
(miejscowość, data)
……………………………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Załącznik nr 2a do SIWZ
Postępowanie nr BZP.2421.3.2011.GK
ZESTAWENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE - PAKIET 2
…………………………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
strona
Z ogólnej liczby stron
Dostawa wyposaŜenia i oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego:
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego;
L.P.
1.
1.
2.
3.
4.
NAZWA ASORTYMENTU
Opis urządzeń technicznych – minimalne
wymagania Zamawiającego
2.
Uaktualnienie oprogramowania NI Multisim do
posiadanej przez Zamawiającego licencji wydziałowej nr
M73X97173 wraz kontraktem serwisowym
umoŜliwiającym darmowe aktualizacje oraz pomoc
techniczną producenta w ciągu 48 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Uaktualnienie oprogramowania NI Labview do
posiadanej przez Zamawiającego licencji wydziałowej nr
M73X86844 wraz kontraktem serwisowym
umoŜliwiającym darmowe aktualizacje oraz pomoc
techniczną producenta w ciągu 48 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Zakup oprogramowania równowaŜnego do NI Multisim z
bezterminową licencją wydziałową spełniającego
wymagania podane w SIWZ wraz ze wsparciem
produktu, w tym z wdroŜeniem oraz z kontraktem
serwisowym umoŜliwiającym darmowe aktualizacje oraz
pomoc techniczną producenta w ciągu 48 miesięcy od
dnia podpisania umowy
Zakup oprogramowania równowaŜnego do NI Labview z
bezterminową licencją wydziałową spełniającego
wymagania podane w SIWZ wraz ze wsparciem
OPROGRAMOWANIE OFEROWANE PRZEZ
WYKONAWCĘ
(model i/lub parametry)
3.
Cena
netto
4.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
produktu, w tym z wdroŜeniem oraz z kontraktem
serwisowym umoŜliwiającym darmowe aktualizacje oraz
pomoc techniczną producenta w ciągu 48 miesięcy od
dnia podpisania umowy
5.
łączna cena netto
6.
Podatek VAT (stawka 23%)
7.
Łączna cena brutto
……………………………………….*
*Uwaga ! wartość naleŜy przenieść odpowiednio do Formularza Oferty.
UWAGA! Wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego
UWAGA
1) Wykonawca oferując oprogramowanie dotychczas eksploatowane przez Zamawiającego wypełnia specyfikację dla pozycji 1, 2 i 5-7.
2) Wykonawca oferując oprogramowanie równowaŜne wypełnia specyfikację dla pozycji 3, 4 i 5-7
1.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców w ofertach innych równowaŜnych oprogramowań, po spełnieniu warunków opisanych poniŜej, określających
równowaŜność oprogramowania do wskazanego w pakiecie nr 2 zamówienia.
Przez równowaŜność oprogramowania naleŜy rozumieć spełnienie następujących warunków:
1) oferowane oprogramowanie spełnia specyfikację wymagań funkcjonalnych wskazanych w pkt. 3 - Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych.
2) Wykonawca wdroŜy oprogramowanie (równowaŜne) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy,
a) przeszkoli personel naukowy i techniczny (20 osób z Wydziału Fizyki i Astronomii) w zakresie uŜywania i zarządzania programem;
b) przygotuje i przekaŜe Zamawiającemu wersję elektroniczną instrukcji obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerach,
c) dokona pełnej deinstalacji istniejącego oprogramowania w liczbie [odpowiednio] 150, łącznie z usunięciem wpisów w rejestrach systemowych;
d) dokona zainstalowania oprogramowania w komputerach w liczbie 150.
e) wdroŜenie kończy się najpóźniej w terminie określonym dla realizacji zamówienia tj. 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
f) Zamawiający odbierze protokolarnie etap wdroŜenia po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Protokoł jest integralną częścią protokołu odbioru dokumentów licencyjnych.
2.
Inne wymagania
Wykonawca w trakcie 48-miesięcy zapewnia wsparcie techniczne zgodnie z zapisami zamieszczonymi we wzorcu umowy.
3.
SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie oprogramowania innego niŜ podany „z nazwy” w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, Ŝe oferowane
oprogramowanie będzie spełniało wymagania, tj.:
Zapewni pełną funkcjonalność posiadanych przez Zamawiającego platform NI Elvis II+ wraz z ich obsługą za pomocą graficznego języka programowania. Pełna kompatybilność
oraz moŜliwość pracy na plikach projektów lvproj (LabView Project File) oraz pełna kompatybilność z plikami typu vi (LabView Virtual Instrument Files)
............................
(miejscowość, data)
……………………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Załącznik nr 2b do SIWZ
Postępowanie nr BZP.2421.3.2011.GK
ZESTAWENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE - PAKIET 3
…………………………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
strona
Z ogólnej liczby stron
Dostawa wyposaŜenia i oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego:
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
L.P
.
NAZWA ASORTYMENTU
Opis urządzeń technicznych – minimalne wymagania
Zamawiajacego
SPRZĘT/OPROGRAMOWANIE
OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
(model i/lub parametry)
3.
ILOŚĆ
kpl./szt.
1.
1.
2.
Makieta edukacyjna do nauki sterowania
pracą
silnika
prądu
stałego
z
wykorzystaniem czujnika połoŜenia. Zestaw
współpracujący,
z
posiadaną
przez
zamawiającego, platformą NI Elvis II+,
obsługiwany za pomocą graficznego języka
programowania
wraz
z
niezbędnymi
złączami.
4.
1
2.
Makieta edukacyjna do nauki sterowania
odwróconym wahadłem za pomocą silnika
prądu stałego. Zestaw współpracujący, z
posiadaną przez zamawiającego, platformą
NI Elvis II+, obsługiwany za pomocą
graficznego języka programowania wraz z
niezbędnymi złączami.
1
3.
Makieta edukacyjna do nauki kontroli
procesów przepływu i regulacji parametrów
termodynamicznych
w
komorze
1
CENA
JEDNOSTKOWA
NETTO
WARTOŚĆ
NETTO
kol. 4 x kol. 5
5.
6.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
wyposaŜonej między innymi w wentylator,
źródło
ciepła,
termometr.
Zestaw
współpracujący,
z
posiadaną
przez
zamawiającego, platformą NI Elvis II+,
obsługiwany za pomocą graficznego języka
programowania
wraz
z
niezbędnymi
złączami..
4.
Makieta edukacyjna do nauki kontroli i
regulacji procesów pionowego startowania.
Zestaw współpracujący, z posiadaną przez
zamawiającego, platformą NI Elvis II+,
obsługiwany za pomocą graficznego języka
programowania
wraz
z
niezbędnymi
złączami.
1
5.
Makieta edukacyjna do nauki obsługi i
poznania ograniczeń sensorów stosowanych
w procesach sterowania i regulacji. Zestaw
powinien zawierać: czujnik magnetyczny,
czujnik optyczny, róŜne przełączniki, sonar
oraz
czujnik
podczerwieni.
Zestaw
współpracujący,
z
posiadaną
przez
zamawiającego, platformą NI Elvis II+,
obsługiwany za pomocą graficznego języka
programowania
wraz
z
niezbędnymi
złączami.
1
6.
Moduł
dydaktyczny do nauki elektroniki
cyfrowej opartej na modułach FPGA. Moduł
programowany między innymi za pomocą
narzędzi: LabView oraz Xilinx ISE. JTAG
przez połączenie USB; co najmniej 8 diod, 4
przełączniki,
2
siedmiosegmentowe
wyświetlacze, duŜa płyta prototypowa do
podłączania podzespołów elektronicznych
wraz przetwornikami 12 bitowymi AC oraz
CA. Zestaw współpracujący, z posiadaną
przez zamawiającego, platformą NI Elvis
II+, obsługiwany za pomocą graficznego
7
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
języka programowania wraz z niezbędnymi
złączami.
7.
Moduł
akwizycji
danych:
8
wejść
analogowych o rozdzielczości 14 bitów z
szybkością próbkowania do 48 kS/s, 2
analogowe wyjścia, zasilany z
USB,
z
licznikiem 32 bitowym, 5 MHz , Uwe od
±1do ±10V Uwy od 0 do5V. Obsługiwany
za
pomocą
graficznego
języka
programowania.
12
8.
Zestaw pomiarowy obsługiwany za pomocą
graficznego
języka
programowania
i
składający się z następujących elementów:
1
a.
Kontroler
czasu
rzeczywistego
z
procesorem 800 MHz wraz z zasilaczem
oraz zestawem montaŜowym,
b.
Obudowa 8-slotowa
mocowaniami,
c.
Karta pomiarowa 4 wejść, 16-Bit, +/10 V, 100 kS/s/ch, AI, moŜliwe
wyjmowanie bez wyłączania aparatury
(hot-swappable)
z
niezbędnymi
złączami
d.
Karta wyjść analogowych 4 kanały,16bit, +/-10 V, 100 kS/s/ch, AO z
niezbędnymi złączami,
e.
Karta cyfrowych 32
standardzie 5V/ TTL,
wejść-wyjść
w
f.
Karta 2-portowa do komunikacji
standardzie High-Speed CAN,
w
g.
Karta do sterowania silnikiem DC –
ciągły prąd o wartości do 5 A przy 40
lub
większa
z
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
°C (albo 1A przy 70 °C) przy 30 V
h.
Moduł 8-slotwy z procesorem 400 MHz,
z systemem czasu rzeczywistego wraz
z matrycą 2M bramek FPGA
i.
Karta 8 kanałowa 5 V/TTL cyfrowe I/O
j.
Karta zasilania 24 VDC, 10 A, 100120/200-240 VAC wraz z zestawem
montaŜowym
k.
Karta zasilania 24 VDC, 20 A 100120/200-240 VAC wraz z zestawem
montaŜowym
l.
Karta pomiarowa 4 kanałowa
do
rezystancyjnych (0-100 Ω) czujników
temperatury (RDT) z 24 bitowym
przetwarzaniem.
m. Karta do sterowania 4 wyjściami
przekaźników SPST 30 VDC (2 A), 60
VDC (1 A), 250 VAC (2 A).
9.
Przenośna karta pomiarowa USB z funkcją
oscyloskopu o szybkości próbkowania 100
MS/s, zasilana z magistrali USB, o paśmie
50 MHz, z moŜliwością równoczesnego
próbkowania
na
obu
kanałach
z
rozdzielczością
8 bitów, o impedancji
wejścia 1 MΩ. Obsługiwana za pomocą
graficznego języka programowania.
1
10.
Urządzenie USB do pomiaru temperatury
wraz z termoparą typu J, obsługiwane za
pomocą graficznego języka programowania.
4
11.
Zestaw pomiarowy obsługiwany za pomocą
graficznego języka programowania i
1
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
składający się z następujących elementów:
a. Obudowa 8 slotowa, podłączana za
pomocą USB z niezbędnymi złączami i
osprzętem,
b. Karta do pomiarów przyspieszenia z
modułem mikrofonowym, 4 wejścia
analogowe, maks. szybkość
próbkowania. 51,2 kS/s na kanał;
zakres napięcia wejściowego ±5 V,
rozdzielczość 24-bity; zakres
dynamiczny 102 dB,
c. Karta do pomiarów mostkowych,
wejścia o rozdzielczości 24-bitów, o
równoczesnej szybkości próbkowania na
kaŜdym kanale do 50 kS/s,
d. Karta pomiarowa do termopar – 4
kanałowa, z wbudowaną kompensacją
zimnego złącza, przetwornik AC 24bitowy, współpraca z termoparami typu
J, K, T, E, N, B, R i S,
12.
13.
razem łączna cena netto
Podatek VAT (stawka 23%)
14.
Łączna cena brutto
*
……………………
*Uwaga ! Wartość naleŜy przenieść odpowiednio do Formularza Oferty.
UWAGA! Wymagany okres gwarancji – 12 miesięcy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
............................
(miejscowość, data)
……………………………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Załącznik nr 6 do SIWZ
Postępowanie nr BZP.2421.3.2011.GK
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
strona
…………………………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
Z ogólnej liczby stron
Dostawa wyposaŜenia i oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego; Pakiet 2: Dostawa oprogramowania
dla laboratoriów „LabView” i programowania równoległego; Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie .
Odbiorca dostawy
nazwa i adres
Opis usługi potwierdzający spełnienie
warunków określonych w rozdziale IV
pkt 1ppkt 2 SIWZ
Wartość zamówienia
zł brutto
1.
2.
3
3.
4.
1.
Nazwa:……….…………………………
………………………………………………
Adres:……………………………………
…………………..…………………………
Pakiet
2.
3.
Nazwa:……….…………………………
………………………………………………
Adres:……………………………………
…………………..…………………………
Nazwa:……….…………………………
………………………………………………
Adres:……………………………………
…………………..…………………………
Przedmiotem dostawy było :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
Przedmiotem dostawy było:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
Przedmiotem dostawy było:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….
Termin rozpoczęcia realizacji i
termin zakończenia realizacji umowy
5.
7
…………………………………..
od…………….……….….… do…………………….………
dd/mm/rrr
dd/mm/rrrr
od…………….……….….… do…………………….………
…………………………………..
dd/mm/rrr
dd/mm/rrrr
od…………….……….….… do…………………….………
…………………………………..
dd/mm/rrr
dd/mm/rrrr
..............................................
(miejscowość, data)
……………………………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Postępowanie nr
BZP.243.3.2011.GK
Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
strona
OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 ustawy Pzp
Działając w imieniu
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
........................................................................................................
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
NIP:………..……………………………….,
REGON:……………………………………………
i będąc naleŜycie upowaŜnionym do jego reprezentowania oświadczam, Ŝe spełniam warunki
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Dostawa
wyposaŜenia
i
oprogramowania
dla
laboratoriów
„LabView”
i
programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenie,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..............................................
(miejscowość, data)
……………………………………………………
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do podejmowania zobowiązań)
JeŜeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
Postępowanie nr BZP.243.3.2011.GK
Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy
strona
z ogólnej liczby stron
OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 ustawy Pzp
Składając ofertę w przetargu pn:
Dostawa
wyposaŜenia
i
oprogramowania
dla
laboratoriów
„LabView”
i
programowania równoległego:
Pakiet 1: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 2: Dostawa oprogramowania dla laboratoriów „LabView” i programowania
równoległego;
Pakiet 3: Dostawa wyposaŜenia dla laboratoriów „LabView”.
Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)
..............................................
(miejscowość, data)
…………………………………………..
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)
Projekt „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków fizyka i fizyka techniczna prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego