Tyczyn, 16 stycznia 2007 r. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Transkrypt

Tyczyn, 16 stycznia 2007 r. OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Tyczyn, 16 stycznia 2007 r.
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Stosownie do art. 4 a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 164, poz.1163) – Gmina Tyczyn, ul. Rynek 18,
36 - 020 Tyczyn informuje, Ŝe w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest druk
i dostawa gazety samorządowej „Głos Tyczyna” w dniu 16 stycznia 2007 r. została podpisana
umowa z Drukarnią „KOLOR”, ul. Kościuszki 4a, 36 – 020 Tyczyn.