D 431 z dnia 01.10.2013

Komentarze

Transkrypt

D 431 z dnia 01.10.2013
Decyzja 431/ 2013
DZIEKANA WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO
AKADEMII MARYNRAKI WOJENNEJ z dnia 01.10.2013
w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2013/2014
na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Na wniosek przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej WNiUO prof. dr hab. inż. Andrzeja Felskiego zamykam
rekrutację na pierwszy rok.
Zgodnie
z
przedstawionym
protokołem
końcowym
Wydziałowej
Komisji
Rekrutacyjnej
w poczet studentów cywilnych WNiUO AMW przyjęto na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia:

na kierunku Nawigacja – 201 osoby (studia stacjonarne),

na kierunku Nawigacja studia wojskowe – 15 osób (studia stacjonarne)

na kierunku Informatyka - 83 osób (studia stacjonarne),
W roku akademickim 2013/2014 ustalam podział dla następujących grup szkolnych:

Grupa szkolna (nawigacyjna) 131NC – liczba studentów 201, liczba grup wykładowych - 1, liczba grup
ćwiczeniowych - 5, liczba grup laboratoryjnych 10: 131NC_A1 – liczba studentów - 20; 131_NCA2 –
liczba studentów - 20; 131NC_B1 liczba studentów – 21; 131NC_B2 – liczba studentów - 20; 131NC_C1
liczba studentów – 20; 131NC_C2 – liczba studentów – 20; 131NC_D1 – liczba studentów – 20;
131NC_D2 – liczba studentów - 20, 131NC_E1 – liczba studentów - 20, 131NC_E2 – liczba studentów 20 ;

Grupa szkolna (informatyczna) 135NCI – liczba studentów - 83, liczba grup wykładowych - 1, liczba grup
ćwiczeniowych – 3, liczba grup laboratoryjnych – 4: 135NCI _A – liczba studentów - 20; 135NCI_B –
liczba studentów - 20; 135NCI_C – liczba studentów - 20; 135NCI_D – liczba studentów - 23;
Ze względu na małą liczbę kandydatów spełniających warunki rekrutacji, decyzją Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej na podstawie Uchwały Senatu nr 25/2013 z dnia 28.05.2013r. w sprawie liczby studentów studiów
stacjonarnych w AMW oraz limitu przyjęć w roku akademickim 2013-2014 nie utworzono grup szkolnych na niżej
wymienionych kierunkach, poziomach i formach studiów:

na kierunku Nawigacja – niestacjonarne studia I stopnia
- stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia,

na kierunku Informatyka – niestacjonarne studia I stopnia
Załączniki:
Zał.1 – Wykaz kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Nawigacja,
Zał. 2 - Wykaz kandydatów przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka,