Regulamin konkursu - Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Transkrypt

Regulamin konkursu - Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Regulamin konkursu
,,SYBIRACY – ONI ZNÓW DO NIEPODLEGŁEJ SZLI…”
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie, Związek Sybiraków Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego w Olsztynie pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana
Mariana Podziewskiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty organizuje drugą edycję
konkursu literacko–plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz ponadgimnazjalnych. Fundatorem nagród jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski
oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Celem konkursu jest upamiętnienie bolesnej historii wywózek polskich rodzin
z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego – na Syberię – oraz kształtowanie
postaw patriotycznych młodego pokolenia.
Adresat
1. Konkurs
kierowany jest
do
uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
oraz ponadgimjazjalnych.
2. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi na 17 września 2013 r. podczas obchodów
uroczystości rocznicowej pod pomnikiem Zesłańców Sybiru w Olsztynie.
Regulamin konkursu plastycznego
dla uczniów szkół podstawowych
1. Prace plastyczne mogą być wykonywane dowolną techniką na formacie A3 (duży
blok).
2. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac. Na odwrocie należy podać (drukowanymi
literami)
–
imię,
nazwisko,
datę
urodzenia
(wiek),
adres,
telefon
i nazwę szkoły.
3. Prace należy przesłać na adres:
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie
10 – 256 Olsztyn
ul. Sybiraków 3a
4. Termin składania prac upływa dnia 30 czerwca 2013 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystanie nadesłanych prac.
Jednocześnie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.
9. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 17 września 2013 r.
10. Laureaci konkursu zastaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną –
– e-mail.
Regulamin konkursu literackiego
dla uczniów gimnazjów
1. 1.Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 5 wierszy lub pracę prozatorską do pięciu
stron (maszynopis / wydruk komputerowy).
2. Forma tekstu dowolna (opowiadanie, esej, baśń, wspomnienie itp.).
3. Prace powinny być inspirowane historią Sybiraków (realia historyczne, obyczajowość,
warunki egzystencjalne, emocje itp.).
4. Prace należy podpisać godłem (nickiem) – czyli wybranym przez uczestnika słowem,
pseudonimem, które utajni dane osobowe). Należy do nich dołączyć kopertę opatrzoną
tym samym godłem (nickiem) zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, szkołę,
klasę, adres, nr telefonu) i przesłać na adres:
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie
10 – 256 Olsztyn
ul. Sybiraków 3a
Termin składania prac upływa dnia 30 czerwca 2013 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac.
Jednocześnie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.
8. Termin rozstrzygnięcia konkursu 17 września 2013 r.
9. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną –
– e-mail.
2
Regulamin konkursu literackiego oraz prezentacji multimedialnej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 5 wierszy, pracę prozatorską do pięciu stron
(maszynopis / wydruk komputerowy), lub prezentację multimedialną na płycie.
a) Prace powinny być inspirowane historią Sybiraków (realia historyczne,
obyczajowość, warunki egzystencji, emocje itp.)
b) Forma tekstu dowolna ( opowiadanie, esej,wspomnienie itp.)
2. Temat prezentacji multimedialnej jest dowolny – dotyczący Sybiraków.
a) Prace multimedialne w formie filmu np. dokumentującego historię Zesłańców,
wspomnienia Sybiraków itp. nie powinny być dłuższe niż 35 minut.
3. Prace powinny być inspirowane historią Sybiraków (realia historyczne, obyczajowość,
warunki egzystencjalne, emocje itp.)
4. Prace należy podpisać godłem (nickiem) – czyli wybranym przez uczestnika słowem,
pseudonimem, które utajni dane osobowe). Należy do nich dołączyć kopertę opatrzoną
tym samym godłem (nickiem) zawierającą dane osobowe (imię, nazwisko, szkołę,
klasę, adres, nr telefonu) i przesłać na adres:
Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków w Olsztynie
10 – 256 Olsztyn
ul. Sybiraków 3a
5. Termin składania prac upływa dnia 30 czerwca 2013 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
6. Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac.
Jednocześnie nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.
11. Termin rozstrzygnięcia konkursu 17 września 2013 r.
3