311 ubezpieczenie spo£eczne rolników prowadz¥cych - 18-5

Transkrypt

311 ubezpieczenie spo£eczne rolników prowadz¥cych - 18-5
311
Ubezpieczenie
spo³eczne rolników
prowadz¹cych ROLNICTWA
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹
STOWARZYSZENIE
EKONOMISTÓW
I AGROBIZNESU
Roczniki Naukowe l tom IX l zeszyt 2
Damian Puœlecki
Akademia Rolnicza w Poznaniu
UBEZPIECZENIE SPO£ECZNE ROLNIKÓW PROWADZ¥CYCH
POZAROLNICZ¥ DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZ¥
SOCIAL INSURANCE OF FARMERS CARRYING OUT
NON-AGRICURTURAL ECONOMIC ACTIVITY
S³owa kluczowe: ubezpieczenie spo³eczne rolników, pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza
Key words: farmer’s social insurance, non-agricultural economics activity
Synopsis. Poruszono problemy zwi¹zane z kwesti¹ ubezpieczenia spo³ecznego rolników prowadz¹cych jednoczeœnie pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zwrócono uwagê na przes³anki, których spe³nienie wymagane jest
do objêcia ubezpieczeniem. Zaznaczono równie¿ problem przys³uguj¹cych rolnikom-przedsiêbiorcom œwiadczeñ
z ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Wstêp
Dzia³alnoœæ rolnicza nie zawsze stanowi jedyne Ÿród³o dochodów rolników. W celu uzyskania dodatkowych œrodków osoby prowadz¹ce gospodarstwa rolne niejednokrotnie decyduj¹
siê na podjêcie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej. W zwi¹zku z prowadzeniem dodatkowej
dzia³alnoœci ustawodawca na³o¿y³ na tê grupê
zawodow¹ suplementarny obowi¹zek ubezpieczenia spo³ecznego. Obecnie w skali kraju 77 653
rolników prowadzi jednoczeœnie pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Na rysunku 1 przedstawiono liczbê rolników-przedsiêbiorców w stosunku do ogó³u ubezpieczonych.
OLF]EDXEH]SLHF]RQ\FK
UROQLF\SU]HGVL ELRUF\
NRQLHF
,,,NZ
Rysunek 1. Liczba rolników prowadz¹cych jednoczeœnie pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na tle ogó³u ubezpieczonych
ród³o: Dane uzyskane z centrali KRUS w Warszawie.
Cel i metoda
Celem artyku³u jest próba okreœlenia zakresu podmiotowego ubezpieczenia spo³ecznego w
rolnictwie dla osób prowadz¹cych jednoczeœnie pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Pierwsza
czêœæ opracowania dotyczy kwestii zwi¹zanych z podleganiem ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników-przedsiêbiorców. Analiza przedstawionych problemów dokonana zosta³a na tle zmieniaj¹cej
siê regulacji prawnej. W artykule zastosowano metodê deskryptywn¹ oraz metodê analizy dogmatycznej aktów prawnych. W rozwa¿aniach wykorzystano równie¿ metodê analizy danych statystycznych uzyskanych przede wszystkim z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.
Podleganie rolników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
ubezpieczeniu w KRUS
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników z wrzeœnia 1996 r. (Dz. U. Nr 124
poz. 585) w artykule 5a wprowadzi³a dla rolników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mo¿liwoœæ wyboru ubezpieczenia spo³ecznego w KRUS lub ZUS. Rolnik lub domownik, który
co najmniej rok podlega³ obowi¹zkowemu ubezpieczeniu i podj¹³ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z mocy ustawy nadal objêty by³ ubezpieczeniem w KRUS. Osoby te mog³y jednak podlegaæ
innemu ubezpieczeniu spo³ecznemu wówczas, gdy z³o¿y³y w Kasie odpowiednie oœwiadczenie.
312
D. Puœlecki
Ustawa z 2 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o spo³ecznym ubezpieczeniu rolników oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2004 nr 91 poz. 873) wprowadzi³a przepisy, które wykluczy³y z
KRUS rolników prowadz¹cych dodatkowo dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na zasadach
ogólnych oraz osoby, których podatek za rok poprzedni przekroczy³ kwotê 2528 z³. Celem nowelizacji by³a racjonalizacja zasad podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników. Ustawodawca
d¹¿y³ do uszczelnienia systemu przez ograniczenie dostêpnoœci do niego osób, dla których dzia³alnoœæ rolnicza i praca w gospodarstwie rolnym nie stanowi³a jedynego czy g³ównego Ÿród³a utrzymania. W zwi¹zku z tym rolnikom prowadz¹cym równolegle dzia³alnoœæ rolnicz¹ i gospodarcz¹
ograniczono mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy ubezpieczeniem w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego [Uzasadnienie projektu ustawy].
Warto zauwa¿yæ, ¿e w czerwcu 2004 r. ponad 125 tys. rolników prowadzi³o dzia³alnoœæ poza
rolnictwem [Dane Ministerstwa Polityki Spo³ecznej]. Po wprowadzeniu powy¿szych zmian z grupy
tej wy³¹czono oko³o 60 tys. rolników, w tym ponad 27 tys. z powodu np. opodatkowania podatkiem
dochodowym na zasadach ogólnych. Niemal 30 tys. rolników zdecydowa³o siê zlikwidowaæ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, aby nie przechodziæ z KRUS do ZUS.
Wprowadzaj¹c zmiany ustawodawca stwierdzi³, ¿e dla osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników pozarolnicza dzia³alnoœæ powinna osi¹gaæ niewielkie rozmiary i mieæ jedynie
charakter wspomagaj¹cy ten dochód. Uzna³ wiêc, ¿e dzia³alnoœci¹ o niewielkich rozmiarach jest
pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza opodatkowana zrycza³towanym podatkiem dochodowym.
Podczas weryfikacji przeprowadzanej przez KRUS okaza³o siê jednak, ¿e pozarolnicza dzia³alnoœæ
gospodarcza prowadzona przez rolników, opodatkowana na zasadach ogólnych, nie zawsze wynika z jej rozmiarów, lecz czêsto z jej specyfiki lub wymagañ na³o¿onych odrêbnymi przepisami.
Wprowadzona regulacja wywo³a³a niezadowolenie wœród rolników. Rozwi¹zanie takie dyskryminowa³o bowiem osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ na
zasadach ogólnych. Za³o¿enie ustawodawcy, ¿e opodatkowanie zrycza³towanym podatkiem œwiadczy o niewielkim rozmiarze dzia³alnoœci nie by³o trafne. O marginalnym charakterze dzia³alnoœci
gospodarczej winna bowiem œwiadczyæ wysokoœæ uzyskiwanych dochodów.
Kwestionowany przepis dyskryminuj¹cy podmioty gospodarcze ze wzglêdu na formê opodatkowania, prowadzi³ do naruszenia swobody dzia³alnoœci gospodarczej i podwa¿a³ zaufanie do
stanowionego prawa [Stanowisko Marsza³ka Sejmu RP]. Rz¹d przygotowa³ zatem projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, która na pocz¹tku lipca zosta³a przyjêta przez
Sejm, a 30 lipca 2005 r. podpisa³ j¹ Prezydent RP.
Ustawa z 1 lipca 2005 zmieniaj¹ca ustawê o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektóre inne
ustawy (Dz. U. Nr 150, poz. 1248) znowelizowa³a art. 5a ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Przepisy te dotycz¹ przede wszystkim zasad podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników
przez osoby prowadz¹ce jednoczeœnie pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ustawa stwierdza w
szczególnoœci, i¿ dla mo¿liwoœci podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników nie ma znaczenia
forma opodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej równoczeœnie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹.
Jedynie sk³adka za rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników prowadz¹c dzia³alnoœæ rolnicz¹ i równolegle pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest nale¿na w podwójnej wysokoœci w stosunku do sk³adki za osobê nieprowadz¹c¹ takiej dzia³alnoœci.
Wspomniana powy¿ej regulacja da³a równie¿ mo¿liwoœæ przywrócenia do ubezpieczenia spo³ecznego: rolników i domowników, którzy zostali wy³¹czeni z tego ubezpieczenia z dniem 1 paŸdziernika 2004 r., z uwagi na formê opodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e rolników i domowników, którzy po 1 maja 2004 r. podjêli prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej lub
wspó³pracê przy prowadzeniu takiej dzia³alnoœci, spe³niaj¹c warunek 3-letniego podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, a zostali wy³¹czeni z ubezpieczenia, gdy¿ podjêta dzia³alnoœæ
by³a opodatkowana „na zasadach ogólnych”.
Ustawodawca wprowadzi³ jednak warunek dodatkowy przywrócenia do ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Sta³a siê nim wysokoœæ nale¿nego podatku dochodowego od pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej. Granicê za 2004 r. stanowi³a kwota 2528 z³, za 2005 – 2604 z³, a za 2006 –
2643 z³ [Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie
rocznej kwoty granicznej (MP 2006 nr 45 poz. 478)].
Przywrócenie ubezpieczenia nastêpowa³o na wniosek osoby zainteresowanej. Od 24 sierpnia
2005 r. rolnicy prowadz¹cy dodatkow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mogli sk³adaæ wnioski o przywró-
Ubezpieczenie spo³eczne rolników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
313
cenie do ubezpieczenia w KRUS. Powrót do tego systemu ubezpieczenia uzale¿niony by³ od terminu z³o¿enia wniosku. Je¿eli z³o¿enie wniosku o przywrócenie ubezpieczenia nast¹pi³o do koñca
wrzeœnia 2005 r. osoba zainteresowana zosta³a objêta ubezpieczeniem od 1 paŸdziernika 2005 r.
Natomiast wniosek z³o¿ony do koñca grudnia 2005 r. spowodowa³ objêcie zainteresowanej osoby
tym ubezpieczeniem od 1 stycznia 2006 r.
Wnioski o przywrócenie do ubezpieczenia mo¿na by³o sk³adaæ najpóŸniej do 31 grudnia 2005 r.
Ustawa nie przewidywa³a jednak mo¿liwoœci przekroczenia tego terminu. Wskazane by³o, aby wraz
z wnioskiem o przywrócenie ubezpieczenia spo³ecznego rolników ww. osoby przedk³ada³y w KRUS
zaœwiadczenia z urzêdów skarbowych o kwocie nale¿nego za 2004 r. podatku dochodowego z
prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.
Stanowiska Trybuna³u Konstytucyjnego
Warto podkreœliæ, ¿e w sprawie wy³¹czenia z ubezpieczenia spo³ecznego rolników dwukrotnie
wypowiedzia³ siê Trybuna³ Konstytucyjny. Na podstawie wyroku z 13 marca 2006 r. Trybuna³
stwierdzi³, ¿e przepis art. 5 ust. 2 ustawy z 2 kwietnia 2004 w zakresie, w którym ze wzglêdu na formê
opodatkowania pozarolniczej dzia³alnoœci wy³¹cza³ rolników i domowników z ubezpieczenia w
KRUS jest niezgodny z art. 2 i 32 Konstytucji. Choæ znowelizowane w 2005 r. przepisy pozwala³y
rolnikom-przedsiêbiorcom na przywrócenie (na ich wniosek) do ubezpieczenia rolniczego, to jednak w s¹dach nadal toczy³y siê sprawy wywo³ane przepisami z kwietnia 2004 r.
Trybuna³ wskaza³, ¿e przyjête w ustawie z 1 lipca 2005 r. rozwi¹zania, chocia¿ przewiduj¹ mo¿liwoœæ przywrócenia prawa do objêcia ubezpieczeniem spo³ecznym rolników, to odnosz¹ siê do
okresu po wejœciu w ¿ycie ustawy z 1 lipca 2005 r. [Ustawa wesz³a w ¿ycie 24 sierpnia 2005 r.].
Zgodnie z t¹ regulacj¹, rolnik lub domownik, spe³niaj¹cy okreœlone warunki, zostaje objêty ubezpieczeniem z pierwszym dniem kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale, w którym zosta³ z³o¿ony wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia [art. 5a ust. 4 ustawy].
Obowi¹zuj¹ce przepisy wyklucza³y zatem mo¿liwoœæ wstecznego „uzupe³nienia” okresu ubezpieczenia, pocz¹wszy od dnia jego ustania. Na marginesie warto wspomnieæ, ¿e pierwotny projekt ustawy
z 1 lipca 2005 r. przewidywa³, ¿e „przywraca siê prawo do podlegania temu ubezpieczeniu od dnia
ustania ubezpieczenia na wniosek z³o¿ony do dnia 31 marca 2005 r., je¿eli ustanie ubezpieczenia
spowodowane by³o form¹ opodatkowania” [Projekt nowelizacji ustawy, druk sejmowy nr 3556/IV].
TK przypomnia³, ¿e zmiany z 2004 r. mia³y uszczelniæ dotowany z bud¿etu system ubezpieczenia
spo³ecznego rolników i zamkn¹æ go przed tymi, którzy rolnikami nie byli, bo g³ówne Ÿród³o ich
dochodów stanowi³a dzia³alnoœæ pozarolnicza. Kryterium formy opodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej nie mog³o jednak, zdaniem TK, przes¹dzaæ o tym, czy dzia³alnoœæ gospodarcza jest
g³ównym zajêciem czy jedynie uzupe³nieniem dochodów z gospodarstwa. Œwiadczy bowiem o tym
przede wszystkim wysokoϾ uzyskanego dochodu.
Natomiast w wyroku z 18 lipca 2006 r., Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis art. 5a ust. 6
ustawy ubezpieczeniowej, który wy³¹czy³ z obowi¹zkowego ubezpieczenia spo³ecznego w KRUS rolników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ od 1 paŸdziernika 2004 r. ze wzglêdu na formê
opodatkowania tej dzia³alnoœci i wysokoœæ nale¿nego z niej podatku za 2003 r., by³ niezgodny z art. 2
Konstytucji. Niezgodnoœæ tych regulacji wynika³a z braku precyzyjnych przepisów przejœciowych w
ustawie nowelizuj¹cej z 2 kwietnia 2004 r., które okreœla³yby sytuacjê osób podlegaj¹cych ubezpieczeniu w KRUS w 2004 r. oraz z uwagi na zbyt krótki okres dostosowawczy (jednodniowe vacatio legis).
Wprowadzony wówczas przepis na³o¿y³ na ubezpieczonych w KRUS w 2004 r. obowi¹zek udokumentowania do 30 wrzeœnia 2004 r., w jakiej formie opodatkowana by³a prowadzona przez nich pozarolnicza
dzia³alnoœæ gospodarcza oraz jaka by³a wartoœæ nale¿nego od niej podatku za 2003 r. Rolnicy i domownicy rolników, którzy przed³o¿yli dokumenty, z których wynika³o, ¿e dzia³alnoœæ by³a opodatkowana w
inny sposób ni¿ zrycza³towany albo podatek za 2003 r. przekroczy³ kwotê 2528 z³, zostali wy³¹czeni z
ubezpieczenia w KRUS 1 paŸdziernika 2004 r. Z ubezpieczenia spo³ecznego rolników zosta³y wy³¹czone
równie¿ osoby, które nie dostarczy³y takiego zaœwiadczenia do 30 wrzeœnia 2004 r.
Warto zauwa¿yæ, ¿e przepis ten wszed³ w ¿ycie w trakcie roku podatkowego, a na jego podstawie ubezpieczeni zostali zobowi¹zani do przed³o¿enia zaœwiadczenia za 2003 r., czyli za okres wsteczny, kiedy do dokonania wyboru ubezpieczenia wysokoœæ podatku nie mia³a ¿adnego znaczenia.
Zasadniczo równie¿ przedsiêbiorca chc¹cy zmieniæ formê opodatkowania musia³by z³o¿yæ oœwiadczenie w urzêdzie skarbowym do 20 stycznia, ale rolnicy nie mieli tej mo¿liwoœci, gdy¿ zmiany
314
D. Puœlecki
objê³y ich w trakcie okresu rozliczeniowego. Nie dano im wiêc szans na ewentualn¹ zmianê sposobu p³acenia podatków w celu podlegania rolniczym ubezpieczeniom. Nie maj¹c œwiadomoœci istnienia limitu, nie mieli mo¿liwoœci takiego zaplanowania dzia³alnoœci gospodarczej, która pozwoli³aby nadal korzystaæ z wyboru ubezpieczenia. Tym samym, pomimo ¿e omawiany przepis zacz¹³
obowi¹zywaæ w maju 2004 r., to jego skutki rozci¹gaj¹ siê na znacznie wczeœniejszy okres.
Artyku³ 5a ustawy z kwietnia 2004 ustanawia³ w trakcie roku podatkowego zasady, które dla
osi¹gniêcia przewidzianego w przepisie skutku (wyboru ubezpieczenia) musia³y zaistnieæ przed
wejœciem w ¿ycie nowelizacji. Takie rozwi¹zanie w istocie sprzeniewierza³o siê podstawowej zasadzie pañstwa prawa, stanowi¹cej, ¿e prawo nie dzia³a wstecz. Przywo³any przepis wprowadzony
zosta³ zatem z naruszeniem art. 2 i art. 7 Konstytucji.
Powy¿sza regulacja diametralnie i w sposób zaskakuj¹cy ukszta³towa³a sytuacjê czêœci ubezpieczonych, pozbawiaj¹c ich mo¿liwoœci realizacji praw, które ju¿ posiadali. Wejœcie w ¿ycie kwestionowanego przepisu po up³ywie miesi¹ca od chwili og³oszenia ustawy, a w praktyce dzieñ od jej og³oszenia w Dzienniku Ustaw i w trakcie roku podatkowego oznacza³o naruszenie nakazu zachowania
odpowiedniej vacatio legis – jednej z podstawowych zasad demokratycznego pañstwa prawnego.
Wy³¹czn¹ podstaw¹ do przywrócenia ubezpieczenia spo³ecznego rolników na podstawie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego by³ wniosek rolnika lub domownika, który zosta³ wy³¹czony z
ubezpieczenia spo³ecznego w KRUS od 1 paŸdziernika 2004 r. Mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku mia³y
osoby, w stosunku do których przyczyn¹ wy³¹czenia z ubezpieczenia rolniczego by³o przekroczenie granicznej kwoty podatku b¹dŸ inna ni¿ rycza³towa forma opodatkowania prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej lub niez³o¿enie zaœwiadczenia o formie rozliczenia podatku z urzêdem skarbowym i wysokoœci podatku w terminie do 30 wrzeœnia 2004 r.
Osoby ubezpieczone w KRUS w 2004 r. i wy³¹czone z powy¿szych przyczyn z ubezpieczenia
spo³ecznego rolników od 1 paŸdziernika 2004 r., które nie odwo³a³y siê od tej decyzji do s¹du, mog³y
wnieœæ skargê najpóŸniej 25 sierpnia 2006 r. Rolnik lub domownik, w sprawie którego zapad³ prawomocny wyrok dotycz¹cy wy³¹czenia z ubezpieczenia, móg³ natomiast wnosiæ skargê o wznowienie
postêpowania s¹dowego w tej sprawie w terminie do 25 paŸdziernika 2006 r. Cytowany jednak
powy¿ej wyrok z 18 lipca 2006 r. nie dawa³ podstaw do przywrócenia do ubezpieczenia rolników
osób, które zosta³y z niego wy³¹czone ze wzglêdu na kwotê podatku i niez³o¿enie zaœwiadczenia w
terminie do 1 paŸdziernika 2004 r.
Definicja pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej
Wspomniana ustawa nowelizacyjna z lipca 2005 roku zmieni³a istotnie definicjê pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie z art. 5a ust 10 za pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uwa¿a
siê dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzon¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby
fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, z wy³¹czeniem wspólników spó³ek prawa handlowego oraz osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie wolnego zawodu:
– w rozumieniu przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne,
– z której przychody s¹ przychodami z dzia³alnoœci gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wolny zawód, to w myœl przepisów o zrycza³towanym podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 144, poz. 930) pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza wykonywana osobiœcie przez:
lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, po³o¿ne,
pielêgniarki, t³umaczy oraz nauczycieli w zakresie œwiadczenia us³ug edukacyjnych polegaj¹cych na
udzielaniu lekcji na godziny, jeœli dzia³alnoœæ ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej albo na rzecz osób fizycznych
dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, z tym ¿e za osobiste
wykonywanie wolnego zawodu uwa¿a siê wykonywanie dzia³alnoœci bez zatrudniania na podstawie
umów o pracê, umów zlecenia, umów o dzie³o oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które
wykonuj¹ czynnoœci zwi¹zane z istot¹ danego zawodu. [Art. 4 ust 1 pkt 11 cytowanej ustawy].
Ubezpieczeniu rolniczemu nie mog¹ podlegaæ zatem osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie
wolnego zawodu, np. lekarze, pielêgniarki, t³umacze, lekarze weterynarii, wykonuj¹cy swoj¹ dzia³alnoœæ osobiœcie, wy³¹cznie na rzecz osób fizycznych, niezatrudniaj¹ce innych osób do czynnoœci
zwi¹zanych z wykonywaniem swego zawodu. Ustawodawca do tej grupy osób zaliczy³ tak¿e wspól-
Ubezpieczenie spo³eczne rolników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
315
ników spó³ek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o. i S.A. Warto
zauwa¿yæ, ¿e wy³¹czenie nie dotyczy wspólników spó³ki cywilnej.
W ubezpieczeniu rolniczym nie mo¿e zatem pozostawaæ rolnik, maj¹cy zarejestrowan¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, np. bêd¹cy lekarzem weterynarii, prowadz¹cy jednoosobowo firmê
i p³ac¹cy zrycza³towany podatek, który œwiadczy us³ugi na rzecz osób fizycznych, a tak¿e osoba
œwiadcz¹ca us³ugi w zakresie wolnego zawodu, ale niezatrudniaj¹ca w ramach tej dzia³alnoœci
innych osób, które wykonuj¹ czynnoœci zwi¹zane z istot¹ danego zawodu.
Rolnik-przediêbiorca a ubezpieczenie w KRUS
Na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów ubezpieczenie w KRUS mog¹ wybraæ rolnicy, którzy rozpoczn¹ prowadzenie pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na formê jej opodatkowania,
a którzy prowadz¹c dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie o powierzchni ponad 1 ha przeliczeniowy lub
dzia³ specjalny produkcji rolnej podlegaj¹ z tego tytu³u ustawowo ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników
przez co najmniej 3 lata. Warunkiem jest dostarczenie do KRUS – w terminie 14 dni od rozpoczêcia
dzia³alnoœci gospodarczej – oœwiadczenia o chêci kontynuowania ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Ka¿dy ubezpieczony w KRUS, prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zobowi¹zany
jest w terminie do 31 maja ka¿dego roku, z³o¿yæ w KRUS zaœwiadczenie urzêdu skarbowego o kwocie
nale¿nego za poprzedni rok podatkowy podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej [art. 5 a ustawy ubezpieczeniowej]. Powy¿sze zasady maj¹ równie¿ zastosowanie
do podlegania ubezpieczeniu osób wspó³pracuj¹cych przy prowadzeniu pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, zmieniaj¹cych rodzaj lub przedmiot dzia³alnoœci lub wznawiaj¹cych zawieszon¹ dzia³alnoœæ.
Prawo do œwiadczeñ z rolniczego ubezpieczenia spo³ecznego
Obecnie ponad 77 tys. rolników prowadzi pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i korzysta z
ubezpieczenia w KRUS [Dane uzyskane z Centrali KRUS w Warszawie]. Warto zatem zastanowiæ
siê nad kwesti¹ prawa do œwiadczeñ ubezpieczonego w KRUS rolnika-przedsiêbiorcy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rolnik prowadz¹cy pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i ubezpieczony w KRUS nie ma
z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci dodatkowego prawa do œwiadczeñ. Mimo op³acania podwójnej
sk³adki nie podlega ochronie od wypadków przy pracy, nie otrzyma równie¿ wy¿szej emerytury czy
renty. Takie rozwi¹zanie trudno uznaæ za w³aœciwe. Bior¹c pod uwagê tylko i wy³¹cznie ubezpieczenie wypadkowe regulacja taka jest sprzeczna z funkcj¹ kompensacyjn¹ ubezpieczeñ. Rolnik-przedsiêbiorca p³aci bowiem podwójn¹ sk³adkê wypadkow¹ i nie posiada ochrony od wypadków przy
dzia³alnoœci gospodarczej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rolnicy czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e w razie
wypadku w zwi¹zku z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoœci¹ nie przys³uguje im ¿adne œwiadczenie.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e wniosek o objêcie ubezpieczeniem nie zawiera pouczenia o braku
ochrony ubezpieczeniowej. Rolnik niejednokrotnie jest przekonany, ¿e p³ac¹c podwójn¹ sk³adkê
wypadkow¹ posiada prawo do œwiadczenia przy ewentualnym wypadku.
Nale¿y zastanowiæ siê nad rozwi¹zaniem poruszanego problemu. Skoro ustawodawca przyzwoli³ rolnikowi-przedsiêbiorcy na pozostanie w KRUS, to dlaczego nie obj¹³ go ochron¹ ubezpieczeniow¹? Skoro op³aca on podwójn¹ sk³adkê wypadkow¹ powinien byæ ubezpieczony od wypadków przy pracy. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e definicja wypadku przy pracy rolniczej nie przewiduje
mo¿liwoœci uznania wypadku podczas prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej. Skoro jednak obecna regulacja (pod pewnymi warunkami) zezwala na podleganie ubezpieczeniu rolniczemu rolnikom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹, to nie wydaje siê s³uszne, ¿e ustawodawca nie uwzglêdni³ tego faktu w definicji wypadku przy pracy rolniczej, w której brak s³owa o
pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej.
Z drugiej strony, je¿eli taka regulacja mia³aby na celu nieodprowadzanie sk³adek przez rolników
do ZUS i wspieranie drobnej przedsiêbiorczoœci rolników nale¿a³oby dokonaæ tego zabiegu w
odrêbnym akcie prawnym i przy zastosowaniu odmiennych mechanizmów, np. pewnych preferencji. W obecnym kszta³cie rolnik-przedsiêbiorca p³aci jak gdyby podatek do KRUS z tytu³u prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej. Pozostawienie takiego paradoksu jest niezgodne z
funkcj¹ ubezpieczeñ i stanowi w pewnym sensie zgodne z prawem wy³udzanie sk³adek przez Kasê
Rolniczego Ubezpieczenie Spo³ecznego. Kwestia ta niew¹tpliwie wymaga uregulowania i nale¿y
siê ni¹ zaj¹æ podczas prac nad kolejn¹ nowelizacj¹ ustawy.
316
D. Puœlecki
Wnioski
Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników zezwala na pozostawanie w KRUS osobom
prowadz¹cym obok dzia³alnoœci rolniczej równie¿ dodatkow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ustawodawca na³o¿y³ jednak na rolnika-przedsiebiorcê, chc¹cego pozostaæ w KRUS, obowi¹zek spe³nienia okreœlonych przes³anek, z których najwa¿niejsz¹ jest wysokoœæ kwoty nale¿nego podatku
dochodowego z tytu³u prowadzonej pozarolniczej dzia³alnoœci. Kwota ta jest ustalana coroczne
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zmiany wprowadzone do ustawy ubezpieczeniowej mia³y na celu uregulowaæ i jednoczeœnie
ograniczyæ liczbê ubezpieczonych rolników-przedsiêbiorców w KRUS. Niejednokrotnie zdarza³o
siê bowiem, ¿e prowadzona pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza nie by³a dodatkowym, lecz g³ównym Ÿród³em dochodu ubezpieczonego. Zamierzeniem ustawodawcy by³o objêcie ubezpieczeniem
w KRUS tylko tych rolników, którzy zgodnie z istot¹ rolniczych ubezpieczeñ, dodatkowo prowadz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zmiany ustawy wprowadzone zosta³y jednak zbyt pospiesznie, czego
dowodem jest kolejna zmiana ustawy i dwa orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego w tej kwestii.
Efektem powy¿szego by³y trzy fale przywróceñ do KRUS rolników nies³usznie wy³¹czonych z tego
ubezpieczenia. Warto zaznaczyæ, ¿e warunkiem koniecznym by³o z³o¿enie wniosku przez samego
zainteresowanego, a uchybienie terminu powodowa³o brak mo¿liwoœci przywrócenia do KRUS.
Odrêbnym problemem jest kwestia œwiadczeñ, które mog¹ przys³ugiwaæ rolnikom-przedsiêbiorcom, p³ac¹cym podwójn¹ sk³adkê do Kasy. Skoro ustawodawca przewidzia³ pod przytoczonymi powy¿ej warunkami pozostawanie takich rolników w ubezpieczeniu rolniczym, to nie wydaje siê
s³uszne, ¿e nie zostali oni objêci chocia¿by dodatkowym ubezpieczeniem wypadkowym z tytu³u
prowadzonej dzia³alnoœci rolniczej. Nie bez znaczenia pozostaje tu równie¿ niewiedza samych ubezpieczonych o tym fakcie. Niew¹tpliwie kwestia ta wymaga rych³ego uregulowania. Niezgodna jest
ona bowiem z kompensacyjn¹ funkcj¹ ubezpieczeñ spo³ecznych.
Akty prawne i orzecznictwo
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. 1998, Nr 7 poz. 25 z póŸn. zm.)
Ustawa z dnia 12 wrzeœnia 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. Nr 124 poz. 585).
Ustawa z 2 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o spo³ecznym ubezpieczeniu rolników oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. 2004 nr 91 poz. 873).
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r zmieniaj¹ca ustawê o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248).
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930).
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
(M.P. 2006 nr 45 poz. 478).
Projekt nowelizacji ustawy, druk sejmowy nr 3556/IV, www.sejm.gov.pl
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o spo³ecznym ubezpieczeniu rolników, druk sejmowy nr 1489/IV
www.sejm.gov.pl
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 13 marca 2006 r., sygn. akt P 8/05 (Dz. U. Nr 46, poz. 335).
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 18 lipca 2006 r., sygn. akt P 6/05 (Dz. U. Nr 134, poz. 947).
Pisemne stanowisko Marsza³ka Sejmu z 9 marca 2006 r. o stwierdzenie niezgodnoœci zaskar¿onego przepisu ze
wskazanymi przepisami Konstytucji, nie publ.
Summary
This article concern the problems of farmer’s social insurance who carrying out also non-agricultural
economics activity. Recent amendment of Farmer’s Social Insurance Act made a lot of changes to farmer’s
insurance system. Elaboration takes attention of fulfiled the premise to present social insurance aggregation. It
presents the most important changes for farmer-enterpreneurs in Polish law from year 1996 to 2004 and two
Constitution Court stands in their case. Paper describe also recent definition of non-agricultural economisc
activity in Farmer’s Social Insurance Act. It raises an issue the services which may be available to farmerentrepreneurs from social insurance system.
Adres do korespondencji:
mgr Damian Puœlecki
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Katedra Ekonomiki Gospodarki ¯ywnoœciowej
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznañ
tel. (0 61) 848 71 22, 608 15 89 81
e-mail: [email protected]