Infor 2007

Transkrypt

Infor 2007
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki
Dane placówki
Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
Wojewódzki OÊrodek
Terapii Uzale˝nieƒ
w Rzeszowie
35-203 Rzeszów
ul. Siemieƒskiego 17
tel.: (0-17) 861-16-40
tel./fax: (0-17) 861-17-44
[email protected]
dyr. Tadeusz Boratyn
Czynne: pon.–pt. 8.00–20.00, sob., ndz. 10.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Grupy zapobiegania nawrotom
• Warsztaty rozwoju osobistego
• Psychoterapia indywidualna
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód
zdrowotnych zwiàzanych z przyjmowaniem
narkotyków
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. Placówka wystawia skierowania na:
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
• Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków
w moczu – bezp∏atnie
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Poradnia Uzale˝nieƒ
i Rodzinna „KARAN”
35-959 Rzeszów
ul. Pi∏sudskiego 8-10
tel.: (0-17) 862-13-14
852-69-19
Czynne: pon.–pt. 8.00–18.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
128
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
• Psychoterapia grupowa
• Psychoterapia indywidualna
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Indywidualna terapia podtrzymujàca
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Terapie uliczne
6. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania testu:
• Na obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu –
bezp∏atnie
8. Placówka posiada telefon zaufania nr (0-17)
852-69-19, czynny w godz. pracy placówki
9. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ
Szpital Specjalistyczny
w JaÊle
38-200 Jas∏o
ul. Za Bursà 1
tel.: (0-13) 446-30-41
Ordynator Oddzia∏u
lek.med. M. Nigborowicz
Czynne: pon., Êr. 11.25–19.00, wt., czw., pt. 8.00–15.35
1. Przyjmowani pacjenci od 17 do 65 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
4. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem psychiatrà
5. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Towarzystwo Rodzin
i Przyjació∏ Dzieci
Uzale˝nionych
„POWRÓT Z U"
37-200 Przeworsk
ul. Konopnickiej 2
Przew. Maria Leja
Czynne: pon., Êr., czw. 14.00–18.00, wt. 8.00–12.00,
pt. 9.00–13.00, sob. 10.00–12.00
1.Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do
leczenia
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
• Inne: realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego w grupach zg∏aszanych przez
szko∏y, profilaktyka HIV/AIDS
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla osób uzale˝nionych utrzymujàcych abstynencj´:
• Warsztaty rozwoju osobistego
5. Dla osób uzale˝nionych nie zmotywowanych
do leczenia:
• Edukacja dotyczàca ograniczania szkód zdrowotnych
zwiàzanych z przyjmowaniem narkotyków
129
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
6. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Konsultacje prawne
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
7. W placówce istnieje mo˝liwoÊç konsultacji z:
• Lekarzem ogólnym
• Lekarzem psychiatrà
8. Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Poradnia Profilaktyki
i Terapii Uzale˝nieƒ
„MONAR”
37-450 Stalowa Wola
ul. Hutnicza 8
tel./fax: (0-15) 842-79-60
[email protected]
kier. J. Mroczek
Czynne: pon., wt. 12.00–18.00, Êr. 13.30–19.30,
czw., pt. 8.00–14.00
1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeƒ wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Grupy wst´pne/edukacyjne, motywujàce do leczenia
• Inne: zaj´cia informacyjno-edukacyjne
dla zagro˝onych narkomanià
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
• Psychoterapia grupowa
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
• Wspó∏praca ze stowarzyszeniem, w którym dy˝ury
pe∏nià prawnicy
Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kossaka 1
tel.: (0-15) 822-81-62
dyr. Maria Nagaba
Czynne: pon. 8.00–18.00, wt., Êr. 8.00–17.00,
czw., pt. 8.00–15.00
1. Przyjmowani pacjenci od 3 do 24 r.˝.
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y zagro˝onej
uzale˝nieniem od narkotyków
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Wspó∏praca z miejscowym systemem pomocy
spo∏ecznej
Nazwa placówki
Dane placówki
Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
Szpital Specjalistyczny
w JaÊle, Oddzia∏
Psychiatryczny
38-200 Jas∏o
ul. Za Bursà 1
tel.: (0-13) 446-24-91
1. Przyjmowani pacjenci od 18 r.˝.
2. Metoda detoksykacji:
• p∏yny infuzyjne, witminy
Oddzia∏y / Pododdzia∏y detoksykacyjne
130
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Ord. M. Nigborowicz
3. Przeci´tny czas trwania programu detoksykacyjnego
– 21 dni
4. Placówka prowadzi nieodp∏atne badania na:
• Zaka˝enie HIV
• Zaka˝enie HCV
• Zaka˝enie HBV
Placówki stacjonarne
Nazwa placówki
Dane placówki
Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
NZOZ Centrum
Interwencji
Kryzysowej
Stowarzyszenia
„KARAN”
35-959 Rzeszów
ul. Targowa 9A
tel.: (0-17) 853-45-72
tel./fax: (0-17) 852-86-48
[email protected]
Ks. dr. P. Rosik
1. Liczba miejsc w oÊrodku rehabilitacyjnym: 25
2. Przyjmowani pacjenci od 17 r.˝.
3. Placówka tylko dla m´˝czyzn
4. Czas trwania programu rehabilitacyjnego:
• 12–24 miesiàce
5. Model pracy placówki oparty jest na:
• Spo∏ecznoÊci terapeutycznej
6. Placówka prowadzi:
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapi´ indywidualnà dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapi´ grupowà dla osób uzale˝nionych
• Nauk´ szkolnà na poziomie szko∏y:
– gimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– ponadgimnazjalnej (poza terenem oÊrodka)
– wy˝szej (poza terenem oÊrodka)
7. Placówka wystawia skierowania na:
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HIV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HCV
– Badania stwierdzajàce zaka˝enie HBV
8. Placówka przyjmuje osoby zobowiàzane przez sàd
do leczenia w drodze probacji
Placówki prowadzàce badania na obecnoÊç wirusa HIV
Nazwa placówki
Dane placówki
Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
NZOZ Laboratorium
Analiz Medycznych
37-740 PrzemyÊl
ul. Wodna 2
tel./fax: (0-16) 678-87-67
[email protected]
dyr. E. Szejkowska-Chwalisz
Czynne: pon.– pt. 7.00–17.00 sob. 8.00–12.00
• Badanie p∏atne
• Test przeprowadzany jest anonimowo
• Osoby zg∏aszajàce si´ do placówki mogà wykonaç
badanie stwierdzajàce zaka˝enie HCV i HBV
NZOZ Laboratorium
Analityki Lekarskiej S.C.
370-700 PrzemyÊl
ul. Âw. Jana
Nepomucena 13
Czynne: pn.–pt. 7.00–18.00 sob. 8.00–10.00
• Badanie p∏atne
• Test przeprowadzany jest anonimowo
131
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Punkt Konsultacyjno-Djagnostyczny
HIV/AIDS
tel.: (0-16) 670-42-70
tel./fax: (0-16) 670-45-07
W. KuÊmierski, A. Kudela
• Osoby zg∏aszajàce si´ do placówki mogà wykonaç
badanie stwierdzajàce zaka˝enie HCV i HBV
35–959 Rzeszów
ul. Wierzbowa 16
tel./fax: (0-17) 852-22-93
kier. W. Burzyƒski
Czynne: czw. 15.30–18.00
• Badanie bezp∏atne
• Test anonimowy
• Poradnictwo przed i po teÊcie