Jesteś tutaj: Organizacje pozarządowe > Wykaz

Transkrypt

Jesteś tutaj: Organizacje pozarządowe > Wykaz
Jesteś tutaj: Organizacje pozarządowe > Wykaz organizacji >
P-LUKS Victo...
01 kwiecień 2010 10:34:00
P-LUKS Victoria Niemcz
Misją Klubu, określoną w statucie, jest krzewienie kultury fizycznej,
sportu i turystyki wśród społeczności gminy Osielsko, w szczególności
młodzieży szkolnej, a także planowanie
i organizowanie
pozasportowego życia uczniów i promowanie różnych form aktywności
ruchowej.
Dla realizacji założonych celów sukcesywnie organizuje nabór do
prowadzonych w Klubie sekcji:
piłki nożnej;
tenisa ziemnego
siatkówki.
Klub posiada dośiadczenie w organizacji międzynarodowych imprez
sportowych. Dysponuje wykwalifikowanym sztabem szkoleniowym.
Zdobył mistrzostwo w regionalenj lidze halowej piłki nożnej. Zajął
pierwsze miejsce jako najlepszy wolontariat w powiecie.
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Strona 1/8
Pełna nazwa:
Adres siedziby:
Parafialno - Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy
„VICTORIA Niemcz”
86-032 Niemcz, ul. Ks. Henryka
Mrossa 1
tel. 515 263 002 fax 52 345 87 24
e-mail: [email protected]
www.victoria-niemcz.pl
Nr innego rejestru:
Data rejestracji:
Zasięg działania:
Status prawny:
Dyscypliny sportu:
Osoba
uprawniona do
reprezentowania
Klubu:
Sposób reprezentacji:
Wsparcie finansowe
z budżetu
gminy Osielsko:
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
35
ewidencja Uczniowskich Klubów
Sportowych
Starostwa Powiatowego w
Bydgoszczy
14.05.2009 r.
gmina Osielsko
stowarzyszenie kultury fizycznej
piłka nożna
tenis ziemny
siatkówka
Krzysztof Konek – prezes
Piotr Januchowski – Sekretarz
Krzysztof Kopański – Skarbnik
Dla ważności oświadczeń w
zakresie praw, podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz
udzielania pełnomocnictw
wymagane są dwa podpisy:
Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika
lub upoważnionego przez zarząd
innego członka Zarządu.
Klub
korzystał
z
dotacji
Strona 2/8
udzielonych mu z budżetu gminy
Osielsko:
w 2010 roku przyznano
mu kwotę 7 000 zł na
realizację zadań z zakresu
rozwoju
sportu
kwalifikowanego
oraz
kwotę 3 000 zł na realizację
zadań z zakresu kultury
fizycznej, z czego Klub
rozliczył
całość
przyznanych mu środków.
Wystąpiły
nieznaczne
kłopoty z terminowością
rozliczenia otrzymanych
środków.
w 2011 roku przyznano
mu kwotę 8 400 zł na
zadanie
z
zakresu
upowszechniania i rozwoju
sportu, co rozliczono w
całości
składając
odpowiednie
sprawozdanie już po
terminie wskazanym w
umowie, po wezwaniu
Klubu
do
jego
przedłożenia.
w 2012 roku przyznano
mu kwotę 16 600 zł na
działania
z
zakresu
upowszechniania i rozwoju
sportu. W związku z
nierozliczeniem
pierwszej
transzy
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Strona 3/8
dotacji
i
brakiem
odpowiedzi na wezwanie
do
jego
złożenia
rozwiązano umowę ze
skutkiem
natychmiastowym
i
wszczęto
procedurę
zwrotu
dotacji.
W
rezultacie rozliczono tylko
jedną, pierwszą transzę
dotacji. Klub nie reagował
na
korespondencję
mailową, a reakcja na
wezwania
i
pisma
następowała ze znaczną
zwłoką.
Ostatecznie
rozliczono tylko pierwszą
transzę dotacji w kwocie 10
000 zł.
w 2013 roku przyznano
Klubowi dotacje:
- w kwocie 3 000 zł na
działania
z
zakresu
upowszechniania i rozwoju
sportu
na
prowadzenie
szkolenia sportowego w
piłce
nożnej
poprzez
organizację i udział w
treningach
i
zawodach
sportowych. Przelew dotacji
nastąpił w jednej transzy.
Rozliczenie złożono już
po
terminie
wyznaczonym umową i
po wysłaniu wezwania
do
jego
złożenia.
Ostatecznie
rozliczono
kwotę 3 000 zł.
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Strona 4/8
- w kwocie 1 400 zł na
działania
z
zakresu
wspierania
i
upowszechniania
kultury
fizycznej
poprzez
organizację
piłkarskiego
turnieju
dla
dzieci.
Sprawozdanie
złożono
po
terminie
wyznaczonym
umową. Rozliczono całość
przyznanych środków.
Kilka szczegółów na temat
wykorzystania dotacji.
w 2014 roku przyznano
Klubowi dotację w kwocie 9
000 zł na działania z
zakresu upowszechniania i
rozwoju
sportu
na
prowadzenie
szkolenia
sportowego w piłce nożnej
przez udział i organizację
treningów oraz zawodów.
Dotacja została przekazana
w jednej transzy, a jej
rozliczenie wpłynęło do
Urzędu Gminy w terminie
zgodnym
z
umową.
Przydzielając środki wzięto
pod
uwagę
m.in.
nieterminowe
złożenie
sprawozdania za 2013 rok
(wysłano wezwanie) i brak
ubiegania się o środki inne
niż
gminy.
Rozliczono
całość
przyznanych
środków.
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Strona 5/8
Kilka szczegółów na temat
wykorzystania dotacji.
w 2015 roku Klubowi
przyznano
dotację
w
kwocie 25 500 zł na
działania
z
zakresu
upowszechniania i rozwoju
sportu
na
prowadzenie
szkolenia sportowego w
dyscyplinach: piłki nożnej,
siatkowej
i
tenisa
ziemnego.
Zadanie
realizowano od kwietnia do
końca
roku.
Dotację
przekazywano w dwóch
ratach
zaproponowanych
przez
Klub.
Rozliczenia
składano ratalnie, zgodnie
z
wykorzystaniem
poszczególnych rat i wg
harmonogramu zapisanego
w umowie. Ostatecznie do
rozliczenia przyjęto całość
przyznanych
i
przekazanych środków w
kwocie 25 500 zł.
Kilka szczegółów na temat
wykorzystania dotacji.
w
2016
roku
Klub
otrzymał dotacje w kwocie:
- 32 000 zł na działania z
zakresu upowszechniania i
rozwoju
sportu
z
przeznaczeniem
na
prowadzenie
szkolenia
sportowego w dyscyplinie
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Strona 6/8
piłki nożnej i siatkowej.
Zadanie realizowane jest
do końca roku. Dotacja jest
przekazywana w transzach,
w
terminach
i
wysokościach
zaproponowanych
przez
Klub. Dotychczas Klubowi
przekazano
całość
przyznanych środków w
kwocie
32
000
zł
i
rozliczono
8
000
zł.
Sprawozdanie
końcowe
zostanie złożone w styczniu
2017 r.
- 10 000 zł na działania z
zakresu
przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Dotację
przekazano
w
jednej
transzy.
Sprawozdanie
końcowe złożone zostanie
w październiku 2016 r.
Szczegółowe informacje na temat
wykorzystania środków
finansowych przyznanych
organizacjom z budżetu gminy w
2015 roku znajdują się w tekście
wprowadzającym (sprawozdanie) u
góry strony.
Informacje o wykorzystaniu
środków w pierwszym półroczu
2016 roku zawiera Sprawozdanie z
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Strona 7/8
wykonania budżetu.
Data ostatniej aktualizacji:
22 września 2016 r.
Informację sporządzono na podstawie ankiety złożonej przez Klub, wypisu z rejestru
Klubu oraz danych posiadanych na stanowisku ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
drukuj
Wróć
http://www.osielsko.pl/blog/10_14-p_luks_victoria_niemcz.html
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Strona 8/8