Pobierz plik

Transkrypt

Pobierz plik
Poeta jest to człowiek
który się bardzo weseli
i bardzo się martwi i łatwo się
gniewa
i bardzo kocha
który silnie czuje wzrusza się
i współczuje i takie są dzieci
Janusz Korczak
KONKURS TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
pn. Dzieci książęta uczuć, poeci, myśliciele
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych
do udziału w
XV edycji Konkursu Twórczości Dziecięcej
pn. Dzieci książęta uczuć, poeci, myśliciele.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Cele Konkursu:
Popularyzacja postaci i humanistycznych idei Janusza Korczaka.
Upowszechnianie Korczakowskich praw dziecka.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (zgodnie zasadami
wychowawczymi Janusza Korczaka).
Rozwijanie wrażliwości i kreatywności uczniów.
Organizator – Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Regulamin Konkursu
§1
Adresat
Konkurs adresowany jest do uczniów
śródmiejskich szkół podstawowych m.st. Warszawy,
§2
Kategorie wiekowe
KLASY 0– III
konkurs plastyczny
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej
twórczością Janusza Korczaka i Korczakowskimi prawami dziecka
na temat: Gdybym został/a Królem Maciusiem
2. Technika dowolna.
3. Format minimum A2 (!).
UWAGA! Prace plastyczne mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
Kryteria oceny prac plastycznych:
interpretacja tematu konkursu;
oryginalność ujęcia tematu;
walory artystyczne ( kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania);
estetyka wykonania.
konkurs języka angielskiego
1.
2.
Zadaniem uczestników jest wykonanie swojej wizytówki
na temat :This is me
w formie plakatu (A3), w której znajdą się następujące treści:
 opis wyglądu
 informacje o Twojej rodzinie (rodzeństwo, zwierzęta)
 co potrafisz / nie potrafisz robić
 co lubisz / nie lubisz
Kryteria oceny prac:
poprawność językowa
oryginalność ujęcia tematu
walory artystyczne, estetyka
KLASY IV – VI
konkurs plastyczny
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu
na temat: Znam swoje prawa
2. Technika dowolna.
3. Format minimum A2 (!).
UWAGA! Prace plastyczne mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
Kryteria oceny prac plastycznych:
interpretacja tematu konkursu;
koncepcja plastyczna pracy;
poszukiwanie własnych sposobów przekazu – oryginalność formy i treści;
walory artystyczne ( kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania).
konkurs literacki
1. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania inspirowanego
Korczakowskimi prawami dziecka
na temat: To dla mnie ważne.
2. Objętość pracy- maksymalnie 2 strony A4 wydruku komputerowego
(czcionka -12 pt, marginesy 2 cm, pojedyncza interlinia).
UWAGA! Praca indywidualna.
Kryteria oceny prac literackich:
zgodność z tematem;
sposób interpretacji tematu;
oryginalność ujęcia tematu;
poprawność językowa (stylistyczna i ortograficzna).
konkurs języka angielskiego
Zadaniem uczestników jest wykonanie swojej wizytówki
na temat :This is me
w formie plakatu (A3), w której znajdą się następujące treści:
 opis wyglądu i charakteru,
 informacje o rodzinie (rodzeństwo, zwierzęta),
 zainteresowania/ hobby/ulubiony sposób spędzania wolnego czasu,
 plany na przyszłość, marzenia ciekawy fakt na swój temat /na temat swojej rodziny
(może być krótki opis wydarzenia z życia lub opis typowego dnia).
Kryteria oceny prac
poprawność językowa;
oryginalność ujęcia tematu;
walory artystyczne, estetyka.
Konkurs multimedialny
1. Zadaniem uczestników jest stworzenie prezentacji w programie PowerPoint
inspirowanej słowami Janusza Korczaka:
„ Warszawa jest moja i ja jestem jej”
2. Praca powinna zapisana być w formacie w pełni zgodnym z programem
PowerPoint 97-2003;
3. Na pierwszym slajdzie należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów pracy
oraz tytuł, na ostatnim napis KONIEC, na przedostatnim powinny być wymienione
źródła, z których korzystano;
UWAGA! Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo.
Kryteria oceny prac multimedialnych:
interpretacja tematu;
oryginalność ujęcia tematu;
walory artystyczne;
wykorzystanie różnych efektów wizualnych i dźwiękowych.
§3
Opis prac konkursowych
Do każdej pracy konkursowej powinna być dołączona informacja zawierająca:
imię i nazwisko autora/ autorów pracy,
wiek autora/autorów
klasę,
tytuł pracy,
nazwę szkoły,
imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została przygotowana.
§4
Zgłaszanie prac
Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 211
z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Nowy Świat 21a, 00 – 029 Warszawa,
w godz. 8.00 – 16.00 (lub przesłać drogą pocztową) do dnia 22 maja 2015r.
§5
Wyniki Konkursu
Komisja konkursowa (składająca się z nauczycieli polonistów, plastyków
i informatyków) oceni prace do 26 maja 2015r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach
internetowych Śródmiejskiej Edukacji – www.śródmieście.edu.pl oraz szkoły www.sp211.hg.pl.
§6
Nagrody
Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu odbędzie się 1 czerwca 2015r.
w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
podczas obchodów Święta Szkoły.
koordynator Konkursu - Ewa Pawlic-Rafałowska, e-mail: [email protected]
NASZ ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
ul. Nowy Świat 21a
00-029 Warszawa
tel. /fax. 022 826 47 85
www.sp211.hg.pl