(Porozumienie Liban ZIKiT Krak\363w)

Komentarze

Transkrypt

(Porozumienie Liban ZIKiT Krak\363w)
ul. Noakowskiego 10 m. 12
00-666 WARSZAWA
tel +48 662 149 400
tel./fax: +48(0) 02298079
e-mail: [email protected]
[email protected]
Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu
w Krakowie
(Pan Marcin Hanczakowski
http://www.fundacjakukuczki.pl
Konto bankowe 04 1160 2202 0000 0000 5515 5611
NIP 527-23-07-689 Regon 012014197
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS NR 0000084062
L.dz./1/7/2009/WP
6 lipiec 2009
Panie Marcinie,
Zgodnie z naszą rozmową telefoniczna przesyłam tekst porozumienia na
papierze firmowym Fundacji Kukuczki
Pozdrawiam
Włodzimierz Porębskiego
Dyrektor IŚW Nasze Skały
******
Porozumienie, dotyczące reguł obowiązujących wspinaczy na terenie skał w kamieniołomie
Liban, administrowanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
zawarte pomiędzy:
Inicjatywą Środowisk Wspinaczkowym „Nasze Skały”, reprezentowaną przez:
- Włodzimierza Porębskiego – dyrektora operacyjnego
a
Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przy ulicy
Centralnej 53, reprezentowanym przez:
- Annę Krzyżanowską – zastępcę dyrektora do spraw Utrzymania Terenów
1.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wyraża zgodę na wspinaczkę
skalną w kamieniołomie Liban wspinaczom reprezentowanym przez IŚW „Nasze Skały”.
ZIKiT nie odpowiada za bezpieczeństwo wspinaczy w żadnym zakresie.
2.
Wspinacze odwiedzający kamieniołom Liban są świadomi, że uprawianie wspinaczki skalnej
jest działalnością podwyższonego ryzyka i może powodować wypadki i urazy. Ponadto,
wspinacze wspinają się na własną odpowiedzialność.
3.
Wspinacze odwiedzający kamieniołom Liban zobowiązują się do kulturalnego, cichego
zachowania oraz pozostawienia miejsca wspinaczki w stanie nienaruszonym. W
szczególności zobowiązują się do zebrania wszelkich śmieci – własnych i poprzedników.
4.
Dojście pod skały odbywać się będzie drogą wskazaną przez ZIKiT, tak aby zminimalizować
ewentualną ingerencję w pracę Przedsiębiorstwa. Na każde żądanie osób uprawnionych,
wspinacze zobowiązani są do wylegitymowania się.
5.
Wspinacze zobowiązują się do wspinania przy użyciu asekuracji ze stałych punktów
asekuracyjnych, by zminimalizować ryzyko urazów wskutek odpadnięcia od skały.
6.
Osoby nieprzestrzegające powyższych reguł, na każde żądanie ZIKiT, zobowiązane są do
bezzwłocznego opuszczenia terenu kamieniołomu.
7.
Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron – Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz IŚW „Nasze Skały”
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
„Nasze Skały”
IŚW