Odpowiedzi na pytania 1

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedzi na pytania 1
SPÓŁKA AKCYJNA
Biuro Zakupów Centralnych
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a
BFZ9a-073-980/2016
Warszawa, 12.09.2016 r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem referencyjnym
22/08/INF/2016, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego opracowania
Programów funkcjonalno – użytkowych wykonania w systemie „zaprojektuj i zbuduj” czterech myjni
automatycznych wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą.
Przekazanie treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami nr 1
„PKP Intercity” S.A. działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest opracowanie Programów funkcjonalno –
użytkowych wykonania w systemie „zaprojektuj i zbuduj” czterech myjni automatycznych wraz z
urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą (zwanym dalej Postępowaniem) na podstawie Procedury
wyboru oferentów w „PKP INTERCITY” S.A. przekazuje poniżej treść otrzymanych zapytań od
potencjalnych Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego. Wykonawcy
zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.
Pytanie nr 1
Prosimy o udostępnienie planów, map miejsc, na których miałyby powstać opisane w zapytaniu
myjnie.
Odpowiedź Zamawiającego
Dane graficzne w załączeniu.
Pytanie nr 2
Prosimy o określenie wielkości planowanych myjni, wydajności i innych niezbędnych do wyceny
wymogów technicznych dotyczących planowanych myjni.
Odpowiedź Zamawiającego
WROCŁAW – obiekt nowy od podstaw. Myjnia całoroczna, przystosowana do pracy 24 godziny na
dobę, z możliwością mycia elektrycznych zespołów trakcyjnych. Warunki termiczne wewnątrz wiaty
muszą umożliwiać zewnętrzne mycie pudeł taboru przy ujemnych temperaturach. W czasie mycia
skład stoi, a urządzenia myjące poruszają się wzdłuż boków pociągu. Długość wewnętrzna obiektu
270 m – zakłada się, że skład pociągu jest złożony średnio z 10 wagonów, o długości 26,4m każdy.
Oprócz głównej hali myjni przy obiekcie ma znajdować się pomieszczenie na urządzenia
technologiczne związane z funkcjonowaniem i zaopatrzeniem myjni w media i środki chemiczne. W
obiekcie ma być zapewnione ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja. Na zewnątrz hali myjni wykonane
mają być podziemne zbiorniki będące częścią własnej oczyszczalni wody technologicznej.
http: www. intercity. pl
NIP 526 25 44 258 REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2.453.795.690,00 - PLN
Kapitał wpłacony: 2.453.795.690,00 - PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.
SPÓŁKA AKCYJNA
Biuro Zakupów Centralnych
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a
KRAKÓW – stacjonarna (przejazdowa), w miejsce obiektu nieczynnego. Stanowisko otwarte
(niezadaszone). Pociągi myte są przejazdowo pod napięciem. Ilość mytych składów na dobę 40 – 50
(każdy skład to 10 – 12 wagonów) w tym również elektryczne zespoły trakcyjne. Obieg wody
zamknięty z odzyskiem wody.
PRZEMYŚL – w miejscu nieczynnej myjni przejazdowej, Myjnia całoroczna, przystosowana do pracy
24 godziny na dobę, z możliwością mycia elektrycznych zespołów trakcyjnych. Warunki termiczne
wewnątrz wiaty muszą umożliwiać zewnętrzne mycie pudeł taboru przy ujemnych temperaturach. W
czasie mycia skład stoi, a urządzenia myjące poruszają się wzdłuż boków pociągu. Długość
wewnętrzna obiektu 270 m – zakłada się, że skład pociągu jest złożony średnio z 10 wagonów, o
długości 26,4m każdy. Oprócz głównej hali myjni przy obiekcie ma znajdować się pomieszczenie na
urządzenia technologiczne związane z funkcjonowaniem i zaopatrzeniem myjni w media i środki
chemiczne. W obiekcie ma być zapewnione ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja. Na zewnątrz hali
myjni wykonane mają być podziemne zbiorniki będące częścią własnej oczyszczalni wody
technologicznej, jako obiekt nowy lub zmodernizowany.
WARSZAWA
Myjnia letnia – stacjonarna (przejazdowa). Stanowisko otwarte (niezadaszone). Pociągi myte są
przejazdowo pod napięciem. Ilość mytych składów na dobę 40 – 50 (każdy skład to 10 – 12 wagonów)
w tym również elektryczne zespoły trakcyjne.
Myjnia zimowa – stacjonarna (przejazdowa). Stanowisko do mycia zlokalizowane w hali (zadaszone i
obudowane, hala istniejąca). Pociągi myte są przejazdowo. Brak napięcia. Ilość mytych składów na
dobę 40-50 (każdy skład to 10-12 wagonów) – składy myte ciągnięte są lokomotywami spalinowymi.
Myjnie mają pracować w obiegu zamkniętym z istniejącą oczyszczalnią ścieków.
http: www. intercity. pl
NIP 526 25 44 258 REGON 017258024
Kapitał zakładowy: 2.453.795.690,00 - PLN
Kapitał wpłacony: 2.453.795.690,00 - PLN
KRS 0000296032 Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy / XII Wydz. Gosp.

Podobne dokumenty