Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile

Komentarze

Transkrypt

Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na
kartę”
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
Postanowienia Ogólne
Promocja „Prezentobranie w T-Mobile na kartę” (dalej: „Promocja”) organizowana jest przez Polską
Polską Telefonię
Telefonię Cyfrową
Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 181, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, , o kapitale zakładowym w wysokości 471 mln PLN,
kapitał wpłacony w całości (dalej: „PTC” lub “Organizator”).
Promocja organizowana jest w celu promowania świadczonych przez PTC usług. Warunki Promocji określa niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”).
Promocja obejmuje wyłącznie abonentów usług przedpłaconych “ TT-Mobile na kartę”,
kartę którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie
(„Uczestnik”).
Czas trwania i usługi objęte Promocją
Promocja obowiązuje od dnia 5 grudnia 2012 r. do 4 marca 2013 r. włącznie.
Promocją objęte są doładowania konta wykonane przez abonenta telefonii przedpłaconej „T
T-Mobile na kartę”
kartę (dalej: „Konto”) o wartości co najmniej 5 zł
(słownie: pięć złotych) (dalej: „Usługi promowane”).
W Promocji uwzględniane są wyłącznie standardowe doładowania, dostępne w T-Mobile niezależnie od kanału, za pomocą którego zostały dokonane (np.
karta zdrapka, strona internetowa, bankowość elektroniczna, bankomat). Doładowania promocyjne dokonane w oparciu o inne oferty Organizatora, w
szczególności takie jak: „podwójne doładowanie”, doładowanie bonusowe lub związane ze zgłoszonymi reklamacjami i inne doładowania specjalne, nie
kwalifikują się jako spełniające warunki niniejszej Promocji..
Warunki uczestnictwa w Promocji
Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnicy
Uczestnicy”)
Uczestnicy może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
a) ukończyła 13 rok życia,
b) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
c) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) jest abonentami telefonii przedpłaconej „T-Mobile na kartę”, który wyraził Organizatorowi zgodę na otrzymywanie Elektronicznej Informacji Handlowej,
e) nabywa Usługi promowane jako konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
f)
nabędzie Usługę promowaną (dokona doładowania swojego Konta) o wartości co najmniej 5 zł w okresie, o którym mowa w punkcie 2.1 Regulaminu
3.2.
Osoba, która spełnia łącznie warunki, o których mowa w punkcie 3.1, otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od nabycia Usługi promowanej,
nieodpłatną wiadomość SMS, zawierającą unikalny kod, wygenerowany automatycznie przez system informatyczny (dalej: „Kod
Kod Promocyjny”).
Promocyjny
3.3.
Przyznawanie Kodów Promocyjnych odbywa się w sposób automatyczny, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zapewniającego indywidualność i
niepowtarzalność przyznanych Kodów Promocyjnych.
3.4.
Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje za pomocą:
3.4.1. strony internetowej zlokalizowanej pod adresem www.nagrody.t-mobile.pl (dalej „Serwis
Serwis WWW”),
WWW przez podanie w formularzu zgłoszeniowym:
a) Kodu Promocyjnego,
b) numeru telefonu Uczestnika (numeru, na który otrzymał wiadomość SMS, o której mowa w punkcie 3.2. Regulaminu) oraz
c) poprzez wyrażenie następujących zgód:
•
na otrzymywanie na numer telefonu Uczestnika drogą elektroniczną (w szczególności e-mail, sms, mms, inna transmisja danych) informacji
handlowych, w tym ofert promocyjnych i propozycji zawarcia umowy (Informacje Handlowe) dotyczących produktów lub usług Operatora
lub Partnerów;
•
na przetwarzanie numeru telefonu Uczestnika za pomocą automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego
produktów lub usług Operatora lub jego Partnerów;
• na przetwarzanie w celach marketingowych Organizatora lub Partnerów danych transmisyjnych związanych z numerem telefonu Uczestnika (tj. danych
przetwarzanych przez Organizatora dla celów naliczania opłat lub przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, w tym danych
wskazujących lokalizację telekomunikacyjnego urządzenia końcowego) oraz innych danych dotyczących Uczestnika pozostających w dyspozycji
Organizatora.
Przez Partnerów rozumie się podmioty, na zlecenie których - bezpośrednio lub pośrednio – Operator dostarcza Informacje Handlowe.
lub
3.4.2. kanału SMS (dalej „Kanał
Kanał SMS”),
SMS który jest dostępny od dnia 8 stycznia 2013 r., poprzez:
a) wysłanie bezpłatnego SMS-a pod numer, z którego Uczestnik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS z Kodem Promocyjnym oraz
b) udzielenie zgód w treści jak powyżej w 3.4.1.c
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
4.
Jeśli Uczestnik spełni warunki przewidziane niniejszym Regulaminem otrzyma operatorski Prezent Gwarantowany, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu.
Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Promocji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Kod Promocyjny może być wykorzystany najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości SMS, o której mowa w punkcie 3.2 Regulaminu, nie później
jednak niż do dnia 4 marca 2013 r włącznie. O zachowaniu tego terminu decyduje data zarejestrowania zgłoszenia przez system teleinformatyczny
Organizatora.
Zgłoszenia zawierające nieprawidłowy Kod Promocyjny lub niepoprawny numer telefonu Uczestnika, lub nieprawidłową treść SMS zostaną automatycznie
odrzucone przez system informatyczny i nie będą traktowane jako zgłoszenie udziału w Promocji.
W przypadku otrzymania przez Organizatora więcej niż jednego zgłoszenia zawierającego taki sam Kod Promocyjny lub dotyczącego jednego Kodu
Promocyjnego, Organizator uwzględni jedynie pierwsze otrzymane zgłoszenie.
Uczestnik może dokonać dowolną liczbę zgłoszeń uczestnictwa w Promocji, pod warunkiem, że za każdym razem logując się w Serwisie WWW poda inny
Kod Promocyjny lub odpowie na innego SMS-a z Kodem Promocyjnym poprzez Kanał SMS.
Uczestnictwo w Promocji jest bezpłatne.
Warunkiem otrzymania przez Uczestnika w niniejszej Promocji Prezentu Gwarantowanego jest uregulowanie wszystkich zaległych płatności wobec
Organizatora oraz posiadanie konta, którego saldo nie jest ujemne. Doładowania biorące udział w Promocji nie mogą być uzyskane sprzecznie z prawem lub
pochodzić z jakichkolwiek nadużyć. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Prezentu Gwarantowanego mogą zostać zweryfikowani przez Organizatora pod kątem
uzyskania tytułu prawnego do Prezentu Gwarantowanego zgodnie z prawem i braku ewentualnych nadużyć oraz braku zaległości płatniczych względem
Organizatora. W przypadku zgłoszenia przez Organizatora zastrzeżeń, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, do któregokolwiek z Uczestników
Prezentu Gwarantowanego może zostać nieprzyznana lub może zostać przyznana po uregulowaniu należności w sposób uzgodniony z Organizatorem.
Prezenty
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
1
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Każdy Uczestnik Promocji, który spełni wymagania przewidziane Regulaminem, otrzyma jedną z następujących gwarantowanych prezentów przyznawanych
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5 Regulaminu (dalej: „Prezenty Gwarantowane”):
a) Minuty do T-Mobile – minuty z terminem ważności do wykorzystania w sieci T-Mobile i na numery stacjonarne zgodnie z pkt 4.2 poniżej;
b) Pakiet SMS – ów do T-Mobile – pakiet wiadomości SMS wymiennych na MMS do wykorzystania w sieci T-Mobile zgodnie z pkt. 4.3 poniżej;
c) Złotówki do T-Mobile – dodatkowe środki przyznawane Uczestnikowi, które mogą być wykorzystane na połączenia zgodnie z pkt 4.4 poniżej rozliczane
zgodnie z cennikiem obowiązującym Uczestnika.
d) Pakiet Megabajtów - pakiet na korzystanie z transmisji danych za pośrednictwem telefonu (APN udostępniony przez Operatora przeznaczony do połączeń
z Internetem ogólnego użytku) świadczonych w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych GPRS
e) E-Voucher T-Mobile – 10% rabatu na abonament przez cały okres trwania umowy, do wykorzystania w sklepie T-Mobile podczas zakupu oferty na
abonament lub oferty z mobilnym internetem.
Prezenty w postaci Minut do T-Mobile i na numery stacjonarne:
a) Minuty do T-Mobile, które można wykorzystać na połączenia do krajowych Abonentów T-Mobile, na kartę i na krajowe numery stacjonarne z wykluczeniem
połączeń na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe, połączeń wykonanych na roamingu, oraz wykonywanych na numery usługowe i specjalne.
b) Minuty do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzonymi na Koncie T-Mobile jednostkami oraz przed zgromadzoną na Koncie kwotą w złotych ale po
Złotówkach do T-Mobile;
c) Uczestnik nie może otrzymać Minut do T-Mobile, jeśli posiada aktywną usługę Godzina za Grosze. Jeśli Uczestnik nie wykorzystał wszystkich Minut do TMobile i aktywuje usługę Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności niewykorzystanych Minut do T-Mobile zostaje wstrzymane do czasu
dezaktywacji usługi Godzina za Grosze. Od momentu dezaktywacji usługi Godzina za Grosze, naliczanie terminu ważności Minut do T-Mobile zostaje
wznowione;
d) Uczestnik nie może otrzymać Minut do T-Mobile, jeśli w chwili aktywacji tych Minut do T-Mobile przyznanych w ramach Prezentu Gwarantowanego
posiada już na koncie Minuty do T-Mobile i Minuty do T-Mobile przyznane w ramach Prezentu Gwarantowanego zsumowane z minutami do T-Mobile
posiadanymi na koncie przekroczą limit 1600 minut do T-Mobile.
e) Jeżeli Uczestnik posiada ważne Minuty do T-Mobile na Koncie i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne Minuty do T-Mobile, wówczas liczba
zgromadzonych Minut do T-Mobile sumuje się, a data ich ważności:
• pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Minut do T-Mobile z terminem ważności jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na Koncie;
• jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych Minut do T-Mobile jest
późniejsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie.
f)
Minuty do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowy, Srebrny, Złoty) zgodnie
z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Minut do T-Mobile liczy się od godziny 24.00 dnia, w którym nastąpiła aktywacja Minut do T-Mobile potwierdzona
wiadomością SMS od Organizatora. Minuty do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Minuty do T-Mobile
wygasają i nie mogą być wykorzystane.
Prezenty w postaci Pakietu SMS do T-Mobile:
a) SMS-y wymienne są na MMS-y do sieci T-Mobile w ten sposób, że wysłanie jednej wiadomości MMS powoduje zmniejszenie o 6 liczby wiadomości SMS
na Koncie (1 MMS = 6 SMS).
b) Z Pakietu SMS przyznanego w ramach Prezentu Gwarantowanego rozliczane będą SMS-y i MMS-y wysyłane do krajowych Abonentów T-Mobile oraz Tak
Tak – T-Mobile na kartę z wykluczeniem wiadomości wysyłanych na numery Premium, stacjonarne, międzynarodowe oraz wysyłanych na roamingu.
c) Z Pakietu SMS nie będą rozliczane SMS-y i MMS-y specjalne, bezpłatne, usługowe i głosowe oraz SMS-y wysyłane w usłudze SIMextra. Z Pakietu nie będą
rozliczane również: MMS-y wysłane na adres e-mail oraz SMS-y wysyłane na numery rozpoczynające się od „004800” i„004801”.Taryfikacja pozostałych
połączeń jest zgodna z cennikiem obowiązującym Uczestnika.
d) Pakiet SMS jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz środkami na Koncie (wyrażonymi
w złotych), ale po Złotówkach do T-Mobile.
e) Jeżeli Uczestnik posiada ważne SMS-y na Koncie i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne SMS-y, wówczas liczba zgromadzonych SMS-ów sumuje
się, a data ich ważności:
• pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych SMS-ów jest krótsza niż tych, które były już zgromadzone na Koncie;
• jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych SMS-ów, jeśli data ważności nowo nabytych SMS-ów jest późniejsza niż tych, które już
były zgromadzone na Koncie.
f)
SMS-y do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego)
zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności SMS-ów do T-Mobile liczy się od godziny 24.00 dnia, w którym nastąpiła ich aktywacja potwierdzona
wiadomością SMS od Organizatora. SMS-y do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności SMS-y do T-Mobile
wygasają i nie mogą być wykorzystane.
Prezenty w postaci Złotówek do T-Mobile:
a) Złotówki do T-Mobile można wykorzystać na krajowe połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y do krajowych Abonentów T-Mobile (z wyłączeniem połączeń do
Abonentów taryfy Telefon Domowy oraz taryfy Linia Biznesowa) i Tak Tak – T-Mobile na kartę oraz na pakietową transmisję danych w kraju.
b) Złotówki do T-Mobile są wykorzystywane przed zgromadzoną na Koncie kwotą w złotych, T-Mobile jednostkami, minutami z terminem ważności oraz
pakietem "SMS-y i MMS-y za grosze" oraz jednostki z „Pakietu SMS do T-Mobile” o którym mowa w pkt.4.3.
c) Rozliczanie Złotówek do T-Mobile jest zgodne z cenami w taryfie lub usłudze, z której Uczestnik korzysta, zgodnie z naliczaniem obowiązującym dla Konta.
d) Jeżeli Uczestnik posiada ważne Złotówki do T-Mobile i do Konta Uczestnika zostaną dodane kolejne Złotówki do T-Mobile, wówczas liczba
zgromadzonych Złotówek do T-Mobile, sumuje się, a data ich ważności:
• pozostaje bez zmian, jeśli ważność nowo nabytych Złotówek do T-Mobile jest krótsza niż tych, które już były zgromadzone na Koncie;
• jest naliczana od nowa, zgodnie z datą ważności nowo nabytych Złotówek do T-Mobile, jeśli data ważności nowo nabytych jest późniejsza niż tych,
które już były zgromadzone na Koncie.
e) Złotówki do T-Mobile zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego,
Złotego) zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Złotówek do T-Mobile liczy się od godziny 24.00 dnia, w którym nastąpiła aktywacja Złotówek do TMobile potwierdzona wiadomością SMS od Organizatora. Złotówki do T-Mobile mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu
ważności Złotówki do T-Mobile wygasają i nie mogą być wykorzystane.
Prezenty w postaci Pakietów Megabajtów:
a) Megabajty rozliczane są w zależności od daty ważności danego Pakietu Megabajtów; najwyższy priorytet wykorzystania otrzymują jednostki w ramach
Pakietu Megabajtów z najkrótszą datą ważności (te jednostki schodzą z Konta w pierwszej kolejności).
b) Taryfikacja GPRS Pakietów Megabajtów jest zgodna z taryfą, jaką posiada Uczestnik.
c) Uczestnik nie może otrzymać Pakietu Megabajtów, jeśli posiada aktywną ofertę, w ramach której transmisja danych rozliczana jest na zasadzie ryczałtu, np
posiada aktywną usługę blueconnect Max,
d) Pakiety Megabajtów zachowują ważność przez okres od 1 do 5 dni w zależności od kategorii Prezentu Gwarantowanego (Brązowego, Srebrnego, Złotego)
zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Okres ważności Pakietu Megabajtów liczy się od godziny, w której nastąpiła aktywacja potwierdzona wiadomością SMS od
Organizatora. Pakiety Megabajtów mogą być wykorzystane wyłącznie w tym okresie. Po upływie okresu ważności Pakiety Megabajtów wygasają i nie
mogą być wykorzystane.
e) W momencie wykorzystania Pakietu Megabajtów, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie SMS-em.
Prezenty w postaci E-Voucher T-Mobile:
a) E-Voucher T-Mobile przyznaje 10% rabatu na abonament przez cały okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach oferty z
abonamentem lub oferty z mobilnym Internetem.
b) E-Voucher T-Mobile można wykorzystać w sklepie T-Mobile poprzez okazanie go sprzedawcy podczas zawierania umowy.
Zasady przyznawania Prezentów Gwarantowanych
Po zalogowaniu w Serwisie WWW lub wysłaniu SMS-a i wyrażeniu zgód zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu, Uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego z
dwóch zaproponowanych Prezentów Gwarantowanych zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Prezenty Gwarantowane nie mogą zostać wymienione na pieniądze ani żadne inne prezenty.
Uczestnicy nie mogą przekazać prawa do Prezentu Gwarantowanego osobie trzeciej z wyjątkiem Prezentu o którym mowa w pkt. 4.6 Regulaminu.
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
2
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
5.4.
Jeżeli Prezenty Gwarantowane zostaną przyznane podczas pierwszego logowania Uczestnika w Serwisie, otrzyma on możliwość wyboru pomiędzy
następującymi Prezentami Gwarantowanymi: Pakiet 60 Minut to T-Mobile i 20 Złotówek do T-Mobile.
5.5.
Prezenty Gwarantowane mogą zostać wykorzystane wyłącznie we wskazanych w pkt. 4 okresach ich ważności. Po upływie terminu ważności Prezenty
Gwarantowane wygasają i niewykorzystane jednostki nie mogą być już wykorzystane.
5.6.
Aby otrzymać Prezent Gwarantowany zgody, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu muszą pozostawać aktywne (nie mogą być wcześniej wycofane przez
Uczestnika).
5.7.
Aby otrzymać Prezent Gwarantowany Uczestnik jest zobowiązany dokonać wyboru jednej z zaproponowanych nagród. Jeżeli Uczestnik nie dokona wyboru
prezentu będzie miał możliwość powrotu do Serwisu WWW i ponownego zalogowania się przy użyciu tego samego Kodu Promocyjnego lub ponownego
wysłania SMS-a z wykorzystaniem tego samego Kodu Promocyjnego, pod warunkiem, że nie upłynął jeszcze termin ważności tego kodu, i dokonać wyboru
Prezentu Gwarantowanego.
5.8.
Jeżeli Uczestnik wybrał Prezent Gwarantowany o którym mowa w pkt 4.1-4.5 Regulaminu, zostanie on aktywowany na jego Koncie najpóźniej 72 godziny od
momentu wyboru. Uczestnik zostanie poinformowany o aktywacji Prezentu Gwarantowanego za pośrednictwem wiadomości SMS.
5.9.
Jeżeli Uczestnik wybrał Prezent Gwarantowany o którym mowa w pkt 4.6 Regulaminu, może go wykorzystać w ciągu 14dni od otrzymania.
5.10. Nie ma możliwości rezygnacji z wybranego Prezentu Gwarantowanego.
5.11. Prezent Gwarantowany można wykorzystać wyłącznie w przypadku, gdy Konto Uczestnika jest ważne na połączenia wychodzące.
5.12. Zmiana taryfy na inną taryfę lub przejście na ofertę Mix powoduje dezaktywację Prezentu Gwarantowanego, a saldo i ważność niewykorzystanych jednostek
nie zostają przeniesione, z wyjątkiem ofert, w których oferowane są usługi, o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu.
5.13. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z wyłączeniem oferty „Rok ważności konta po każdej rozmowie”. Przy wyłączeniu oferty usługi „Rok ważności
konta po każdej rozmowie” Ważność Konta głównego jest ustawiana na 31 pełnych dni kalendarzowych licząc od dnia przystąpienia do Promocji
określonej niniejszym Regulaminem. Oferta „Rok ważności konta po każdej rozmowie” nie zostanie automatycznie przywrócona ani aktywowana przez
Operatora po wygaśnięciu daty ważności niniejszej Promocji.
5.14. W zależności od wartości doładowania Konta Uczestnik otrzyma Prezent Gwarantowany zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Prezenty Brązowe przyznawane za dokonanie doładowania o wartości od 5 PLN do 24 PLN
b) Prezenty Srebrne przyznawane za dokonanie doładowania o wartości od 25 PLN do 49 PLN
c) Prezenty Złote przyznawane za dokonanie doładowania o wartości równej lub przekraczającej 50 PLN
a.
Prezenty Brą
Brązowe zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych:
Okres waż
Prezenty Brą
Brązowe
ważnoś
ności
Sposób wykorzystania
10 Minut do T-Mobile
1 dzień
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
15 minut do T-Mobile
1 dzień
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
20 minut do T-Mobile
1 dzień
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
30 SMS-ów do T-Mobile
1 dzień
do T-Mobile w kraju
40 SMS-ów do T-Mobile
1 dzień
do T-Mobile w kraju
50 SMS-ów do T-Mobile
1 dzień
do T-Mobile w kraju
5 megabajtów
1 dzień
do korzystania z internetu w telefonie
10 megabajtów
1 dzień
do korzystania z internetu w telefonie
20 megabajtów
1 dzień
do korzystania z internetu w telefonie
3 Złotówki do T-Mobile
1 dzień
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
4 Złotówki do T-Mobile
1 dzień
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
5 Złotówek do T-Mobile
1 dzień
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
14dni
podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem
E-voucher T-Mobile
b.
Prezenty Srebrne zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych:
Okres waż
Prezenty Srebrne
ważności
Sposób wykorzystania
40 minut do T-Mobile
3 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
50 minut do T-Mobile
3 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
60 minut do T-Mobile
3 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
70 SMS-ów do T-Mobile
3 dni
do T-Mobile w kraju
90 SMS-ów do T-Mobile
3 dni
do T-Mobile w kraju
110 SMS-ów do T-Mobile
3 dni
do T-Mobile w kraju
40 megabajtów
3 dni
do korzystania z internetu w telefonie
50 megabajtów
3 dni
do korzystania z internetu w telefonie
60 megabajtów
3 dni
do korzystania z internetu w telefonie
70 megabajtów
3 dni
do korzystania z internetu w telefonie
8 Złotówek do T-Mobile
3 dni
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
10 Złotówek do T-Mobile
3 dni
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
3
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
E-voucher T-Mobile
c.
14dni
Prezenty Złote zawierają następujące kategorie Prezentów Gwarantowanych:
Okres waż
Prezenty Złote
ważnoś
ności
podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem
Sposób wykorzystania
100 Minut do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
110 Minut do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
150 Minut do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
220 Minut do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
250 Minut do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju i na numery stacjonarne
150 SMS-ów do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju
200 SMS-ów do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju
250 SMS-ów do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju
300 SMS-ów do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju
500 SMS-ów do T-Mobile
5 dni
do T-Mobile w kraju
90 megabajtów
5 dni
do korzystania z internetu w telefonie
110 megabajtów
5 dni
do korzystania z internetu w telefonie
130 megabajtów
5 dni
do korzystania z internetu w telefonie
150 megabajtów
5 dni
do korzystania z internetu w telefonie
200 megabajtów
5 dni
do korzystania z internetu w telefonie
250 megabajtów
5 dni
do korzystania z internetu w telefonie
20 Złotówek do T-Mobile
5 dni
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
30 Złotówek do T-Mobile
5 dni
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
50 Złotówek do T-Mobile
5 dni
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
70 Złotówek do T-Mobile
5 dni
na rozmowy, SMS-y i MMS-y w T-Mobile w kraju oraz na internet
E-voucher T-Mobile
14dni
podczas zakupu oferty na abonament lub oferty z mobilnym internetem
5.15.
W zależności od usług aktywnych na Koncie Uczestnika, Uczestnik zostanie przyporządkowany do jednej z następujących kategorii:
Kompatybilny ze wszystkimi usługami” – wszystkie usługi aktywowane na Koncie są kompatybilne z Prezentami Gwarantowanymi w związku z tym
Uczestnik może otrzymać każdy wybrany Prezent Gwarantowany.
b) Niekompatybilne z usługami głosowymi” – w momencie, gdy Uczestnik posiada aktywną usługę Godzina za Grosze, Minuty do T-Mobile nie zostaną
aktywowane na jego Koncie.
c) Niekompatybilne z usługami przesyłu danych” – w momencie, gdy Uczestnik posiada aktywną usługę blueconnect Max lub Internet na Maxa, Pakiet
Megabajtów nie zostanie aktywowany na jego Koncie.
5.16. Zasady przyznawania Prezentów Gwarantowanych z poszczególnych kategorii:
5.14.1. Prezenty Brą
Brązowe zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – poniżej
oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: „Staż w sieci”), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz
kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Jeżeli Uczestnik posiada status “kompatybilny ze wszystkimi usługami” otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
a)
Poniedziałek
“15 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“20 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Wtorek
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“40 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Środa
“5 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“20 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
Czwartek
“10 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“5 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Piątek
“3 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“50 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Sobota
“10 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“4 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“40 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Niedziela
b)
Jeżeli Uczestnik posiada status “niekompatybilny z usługami głosowymi”, otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
4
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
c)
> 12 MIESIĘCY
“10 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“20 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“50 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“5 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“20 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
Czwartek
“3 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“5 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Piątek
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“40 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Sobota
“3 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“4 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Niedziela
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“40 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Jeżeli Uczestnik posiada status “niekompatybilny z usługami przesyłu danych”, otrzyma do wyboru dwa Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
“15 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“20 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Wtorek
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“50 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Środa
“3 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“5 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Czwartek
“10 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“20 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Piątek
“30 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“50 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Sobota
“3 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“4 Złotówki do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Niedziela
“10 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“40 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
5.14.2. Prezenty Srebrne zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – poniżej
oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: „Staż w sieci”), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz
kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Jeżeli Uczestnik posiada status “kompatybilny ze wszystkimi usługami” otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
b)
“40 Minut do T-Mobile” i “90 SMS-ów do T-Mobile”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “60 Minut do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“50 megabajtów” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“70 megabajtów” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“8 Złotówek do T-Mobile” i “70 SMS-ów do T-Mobile”
“60 minut do T-Mobile” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“70 SMS-ów do T-Mobile” i “50 megabajtów”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“40 Minut do T-Mobile” i “90 SMS-ów do T-Mobile”
“60 megabajtów” i “110 SMS-ów do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“8 Złotówek do T-Mobile” i “40 Minut do T-Mobile”
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “60 Minut do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“50 megabajtów” i “40 Minut do T-Mobile”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “70 megabajtów”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
Jeżeli Uczestnik posiada status “niekompatybilny z usługami głosowymi”, otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
Wtorek
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “40 megabajtów”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “60 megabajtów”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“50 megabajtów” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“70 megabajtów” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
5
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
c)
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“70 megabajtów” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“40 megabajtów” i “70 SMS-ów do T-Mobile”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “70 megabajtów”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“8 Złotówek do T-Mobile” i “40 megabajtów”
“10 Złotówek do T-Mobile” i “110 SMS-ów do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“50 megabajtów” i “70 SMS-ów do T-Mobile”
“70 megabajtów” i “90 SMS-ów do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
Jeżeli Uczestnik posiada status “niekompatybilny z usługami przesyłu danych”, otrzyma do wyboru trzy Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
“40 Minut do T-Mobile” i “90 SMS-ów do T-Mobile”
“60 Minut do T-Mobile” i “110 SMS-ów do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“70 SMS-ów do T-Mobile” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“50 Minut do T-Mobile” i “110 SMS-ów do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“50 Minut do T-Mobile” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“60 Minut do T-Mobile” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“70 SMS-ów do T-Mobile” i “50 Minut do T-Mobile”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “8 Złotówek do T-Mobile”
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “50 Minut do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“8 Złotówek do T-Mobile” i “40 Minut do T-Mobile”
“90 SMS-ów do T-Mobile” i “10 Złotówek do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
“40 Minut do T-Mobile” i “70 SMS-ów do T-Mobile”
“110 SMS-ów do T-Mobile” i “50 Minut do T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
i “E-voucher T-Mobile”
5.14.3. Prezent
Prezentyy Złote zostaną przyznane w zależności od wartości doładowania Konta, czasu trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – poniżej
oraz powyżej 12 miesięcy (dalej: „Staż w sieci”), dnia tygodnia, w którym zostało wykonane logowanie w Serwisie WWW lub wysłanie SMS-a oraz
kompatybilności z usługami aktywnymi na Koncie Uczestnika, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Jeżeli Uczestnik posiada status “kompatybilny ze wszystkimi usługami” otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
“110 Minut do T-Mobile” i “150 SMS-ów do T-Mobile”
Poniedziałek
i “110 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“500 SMS-ów do T-Mobile” i “250 Minut do T-Mobile”
i “200 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“200 SMS-ów do T-Mobile” i “130 megabajtów”
“250 megabajtów” i “220 Minut do T-Mobile”
i “20 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“250 SMS-ów do T-Mobile” i “30 Złotówek do T-Mobile”
“500 SMS-ów do T-Mobile” i “70 Złotówek do T-Mobile”
i “110 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
i 200 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“200 SMS-ów do T-Mobile” i “110 megabajtów”
“220 Minut do T-Mobile” i “500 SMS-ów do T-Mobile”
i “110 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “250 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“30 Złotówek do T-Mobile” i “200 SMS-ów do T-Mobile”
“150 Minut do T-Mobile” i “250 megabajtów”
i “110 megabajtów”i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“130 megabajtów” i “110 Minut do T-Mobile”
“150 Minut do T-Mobile” i “500 SMS-ów do T-Mobile”
Sobota
i “250 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“200 SMS-ów do T-Mobile” i “130 megabajtów”
“150 Minut do T-Mobile” i “200 megabajtów”
Niedziela
i “30 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “70 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
6
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
b)
Jeżeli Uczestnik posiada status “niekompatybilny z usługami głosowymi” otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
c)
“150 SMS-ów do T-Mobile” i “90 megabajtów”
“300 SMS-ów do T-Mobile” i “150 megabajtów”
i “20 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“130 megabajtów” i “30 Złotówek do T-Mobile”
“250 megabajtów” i “500 SMS-ów do T-Mobile”
i “250 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “70 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“20 Złotówek do T-Mobile” i “110 megabajtów”
“300 SMS-ów do T-Mobile” i “70 Złotówek do T-Mobile”
i “200 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “200 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“150 SMS-ów do T-Mobile” i “110 megabajtów”
“500 SMS-ów do T-Mobile” i “50 Złotówek do T-Mobile”
i “30 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “200 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
“200 SMS-ów do T-Mobile” i “30 Złotówek do T-Mobile”
“300 SMS-ów do T-Mobile” i “250 megabajtów”
i “110 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“20 Złotówek do T-Mobile” i “130 megabajtów”
“70 Złotówek do T-Mobile” i “150 megabajtów”
i “150 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “300 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“110 megabajtów” i “250 SMS-ów do T-Mobile”
“70 Złotówek do T-Mobile” i “500 SMS-ów do T-Mobile”
i “30 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “200 megabajtów” i “E-voucher T-Mobile”
Jeżeli Uczestnik posiada status “niekompatybilny z usługami przesyłu danych”, otrzyma do wyboru cztery Prezenty Gwarantowane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Staż w sieci
Dzień tygodnia
< = 12 MIESIĘCY
> 12 MIESIĘCY
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
“100 Minut do T-Mobile” i “150 SMS-ów do T-Mobile”
“150 Minut do T-Mobile” i “300 SMS-ów do T-Mobile”
i “20 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“110 Minut do T-Mobile” i “20 złotówek do T-Mobile”
“500 SMS-ów do T-Mobile” i “220 Minut do T-Mobile”
i “200 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “70 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“30 Złotówek do T-Mobile” i “100 Minut do T-Mobile”
“300 SMS-ów do T-Mobile” i “70 Złotówek do T-Mobile”
i “250 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “250 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“150 SMS-ów do T-Mobile” i “110 Minut do T-Mobile”
“150 Minut do T-Mobile” i 70 Złotówek do T-Mobile”
i “30 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“500 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“200 SMS-ów do T-Mobile ” i “20 Złotówek do T-Mobile”
“300 SMS-ów do T-Mobile” i “220 Minut do T-Mobile”
“110 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “50 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“110 Minut do T-Mobile” i “20 Złotówek do T-Mobile”
“250 Minut do T-Mobile” i “50 Złotówek do T-Mobile”
i “250 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “500 SMS-ów do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
“100 Minut do T-Mobile” i “150 SMS-ów do T-Mobile”
“300 SMS-ów do T-Mobile” i “70 Złotówek do T-Mobile”
i “30 Złotówek do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
i “220 Minut do T-Mobile” i “E-voucher T-Mobile”
7
Warunki Oferty Promocyjnej „Prezentobranie w T-Mobile na kartę”
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Zbieranie punktów - kumulowanie doładowań
W przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do Prezentu Gwarantowanego Brązowego lub Srebrnego, Uczestnik będzie miał możliwość odebrania
Prezentu Gwarantowanego albo skumulowania wartości dokonanego doładowania Konta z wartością wynikającą z następnych doładowań. Skumulowanie
umożliwia przyznanie Prezentu Gwarantowanego o wyższej wartości zgodnie z Regulaminem.
Uczestnik nie ma możliwości kumulowania wartości Prezentów Gwarantowanych w przypadku uzyskania prawa do Prezentu Złotego.
W przypadku skumulowania, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej, wartość doładowania przeliczana jest na punkty w stosunku – 1 zł = 1 punkt.
Uczestnik jest zobowiązany wskazać, czy wybiera Prezent Gwarantowany czy też chce skumulować wartość dokonanego doładowania z wartością
następnych doładowań zgodnie z pkt. 6.1. Jeżeli nie dokona wyboru, w każdej chwili może ponownie zalogować się w Serwisie WWW lub wysłać SMS-a i
kontynuować udział w Promocji pod warunkiem, że Kod Promocyjny, który otrzymał jest ważny.
Przykładowo, Uczestnik doładuje konto kwotą 10 PLN, które uprawnia do odebrania Brązowego Prezentu Gwarantowanej i zdecyduje się na skumulowanie
tego doładowania z następnym doładowaniem. Wówczas wartość doładowania przelicza się na 10 punktów. Następnie Uczestnik dokonuje kolejnego
doładowania kwotą 17 PLN, uprawniającego do Brązowego Prezentu Gwarantowanego. Wartość doładowania zostaje przeliczona na 17 punktów. Punkty
zostają zsumowane 10+17=27 punktów. Zsumowana wartość doładowania wyniesie 27 PLN, która uprawnia już do Srebrnego Prezentu Gwarantowanego.
W efekcie Uczestnik będzie uprawniony do przyznania Srebrnego Prezentu Gwarantowanego. Uczestnik nie ma możliwości sprawdzenia salda punktów w
Serwisie WWW, punkty skumulowane oraz następne doładowanie zostaną automatycznie zsumowane i Uczestnik zostanie automatycznie uprawniony do
odpowiedniego Prezentu Gwarantowanego.
W przypadku odbioru Prezentu Gwarantowanego wynikającego z kumulacji, o której mowa w pkt 6.1 Uczestnik wykorzystuje wszystkie zebrane punkty, o
których mowa w pkt. 6.2.
W przypadku, gdy Uczestnik skumulował doładowania, będzie miał prawo wykorzystać zgromadzone punkty przeliczone zgodnie z pkt 6.3, do czasu
zakończenia Promocji zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu pod warunkiem dokonania kolejnego doładowania. Jeżeli Uczestnik nie wykona kolejnego
doładowania Konta ani nie wybierze żadnego Prezentu Gwarantowanego do czasu zakończenia Promocji, wartości doładowań skumulowana przez
Uczestnika zostanie zniesiona a zebrane punkty przepadają.
Uczestnik zostanie poinformowany poprzez Serwis WWW, jaka wartość doładowań uprawnia go do osiągnięcia kolejnego poziomu nagród, o którym mowa
w pkt. IV Regulaminu (Brązowy, Srebrny, Złoty)
Postanowienia końcowe
Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji będą rozpatrywane w trybie określonym w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przedpłaconych w systemie Tak Tak - T-Mobile na kartę dla Użytkowników
Organizator informuje, że możliwość dostępu i korzystania z Serwisu WWW uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych (w tym
między innymi funkcjonowania połączeń internetowych) między Uczestnikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łączy korzysta Uczestnik, na
które Organizator nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności (o ile sam nie jest dostawcą usług transmisji danych).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Promocji lub niedokonania przez Uczestnika
wyboru Prezentu Gwarantowanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polska Telefonia Cyfrowa S.A., Al. Jerozolimskie
181, 02-222 Warszawa.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Promocji dostępne są w Serwisie WWW.
Obowiązuje od dnia 2012-12-05
8

Podobne dokumenty