Program komputerowy - jaka stawka amortyzacji?

Transkrypt

Program komputerowy - jaka stawka amortyzacji?
Data:
Autor:
2016-11-14
Andrzej Lazarowicz
Program komputerowy - jaka stawka amortyzacji?
Zakupione użytkowe oprogramowanie komputerowe dla celów firmowych o wartości powyżej 3500 zł zwykle
traktowane jest jako wartość niematerialna i prawna. Kwalifikuje się go jako autorskie prawo majątkowe lub licencję.
W związku z taką kwalifikacją minimalny okres amortyzacji programu określony jest ściśle w przepisach ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna
Najczęściej kupując program komputerowy przedsiębiorca kupuje licencję na jego użytkowanie. Może być ona
ograniczona czasowo lub dożywotnia. Oprogramowanie komputerowe będzie wartością niematerialną i prawną
jeżeli:
zakupione zostało w celach firmowych,
jest nabytą licencją bądź prawem autorskim,
jest zdatne do użytku,
przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej rok,
jest programem użytkowym a nie systemowym.
Polecamy
Wszystko o wartościach niematerialnych i prawnych.
Program operacyjny jako wyjątek
Oprogramowanie systemowe będzie inaczej traktowane niż program użytkowy. Kupowane jest ono coraz częściej
już z samym komputerem i związane jest bezpośrednio z jego działaniem. Będzie ono więc powiększało wartość
zakupionego środka trwałego - czyli komputera (zestawu komputerowego), a nie będzie oddzielnym składnikiem
majątku - wartością niematerialną i prawną - jak program użytkowy.
Wartość początkowa
Wartość początkową praw majątkowych i licencji stanowi ich cena nabycia. Podobnie jak w przypadku określania
wartości początkowej środków trwałych tak i przy wartościach niematerialnych i prawnych cenę nabycia powiększa
się o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania oprogramowania do używania w firmie. Wpływ na
wartość początkową może mieć zatem wydatek poniesiony na instalację oprogramowania, jego uruchomienie i
testowanie.
Od wartości początkowej będzie zależało podatkowe zakwalifikowanie wydatku na oprogramowanie
komputerowe. Jeżeli wartość zakupu jest niższa niż 3500 zł przedsiębiorca może zakwalifikować wydatek
bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli jednak wartość kształtuje się powyżej 3500 zł będzie
kwalifikowane jako wartość niematerialna i prawna, a do kosztów zaliczane będą okresowe odpisy amortyzacyjne,
których wielkość będzie zależała od przyjętej stawki amortyzacyjnej.
Metoda i stawka amortyzacji oprogramowania
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane mogą być wyłącznie metodą amortyzacji liniowej. Amortyzacja
09-03-2017
1/2
Data:
Autor:
2016-11-14
Andrzej Lazarowicz
metodą degresywną bądź amortyzacja jednorazowa są niedopuszczalne. W zakresie tym przedsiębiorca nie może
mieć zatem wątpliwości. Natomiast pojawiają się one już przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej.
Polecamy
Przedsiębiorco – łączenie działalności z pracą na umowę o dzieło nie zawsze jest możliwe!
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych nie ma ściśle przypisanych podstawowych stawek
amortyzacyjnych. Określenie wysokości stawki leży więc w gestii samego przedsiębiorcy. Jednak musi się on liczyć
z ograniczeniami jakie nakłada w tej kwestii ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy mówią, że
okres amortyzacji oprogramowania komputerowego w postaci licencji czy prawa autorskiego nie może być
krótszy niż 24 miesiące. Oznacza to zarazem, że najwyższą stawką amortyzacji jaką można przyjąć w stosunku do
programu komputerowego jest stawka 50%. Przyjęcie jej spełni przepisy, bowiem wartość niematerialna i prawna
przy tak określonej stawce zostanie zamortyzowana w całości po upływie ustawowych 24 miesięcy. Przedsiębiorca
przy wyborze stawki amortyzacyjnej jest ograniczony w tym przypadku tylko górnym limitem. Nie ma zatem żadnych
przeciwwskazań aby przyjąć stawkę niższą niż 50%.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2