Akcji Zima 2015

Transkrypt

Akcji Zima 2015
Mysłowice, 22 stycznia 2015r.
REGULAMIN
„Akcji Zima w MOK” 2015/ Ferie w MOK-u
2-13.02.2015
ZASADY UCZESTNICTWA DZIECKA NA ZAJĘCIACH
1.
Opiekunowie na zajęciach „Akcji Zima 2015”, dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze
warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny
w sposób przyjemny i pożyteczny.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci wieku od 6 lat (uczące się w pierwszej klasie) do lat 12.
Zajęcia są odpłatne zgodnie z zatwierdzonym cennikiem.
2.
Uczestnicy „Akcji Zima w MOK” mają prawo do:
•
spokojnego wypoczynku,
•
uczestniczenia
we
wszystkich
zajęciach,
wycieczkach
i
imprezach
organizowanych
podczas
„Akcji Zima 2015”,
•
korzystania ze wszystkich atrakcji,
•
wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
3.
Uczestnicy „Akcji Zima w MOK” mają obowiązek:
•
uiścić opłatę zgodnie z cennikiem
•
przestrzegać regulaminu „Akcji Zima w MOK” oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną,
•
przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ochrony ppoż.,
•
trzymać się blisko grupy i opiekunów,
•
słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna,
•
szanować cudzą i osobistą własność,
•
doceniać i szanować pracę innych.
4.
Bezwzględnie zakazane jest:
•
samowolne oddalanie się z terenu MOK oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy,
•
używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne.
5.
Organizator zajęć nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (mp3, telefony komórkowe itp.),
pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które stanowią własność uczestnika zajęć.
6.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych (skreślenie z listy uczestników
„Akcji Zima w MOK” oraz nie zwróceniem płatności za niewykorzystaną część opłaconych dni) w przypadku
rażącego łamania zasad uczestnictwa na zajęciach.
7.
Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
8.
MOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika poza godzinami zajęć, prowadzonych
w ramach „Akcji Zima w MOK” (w tym przyjście oraz powrót do domu). Godziny zajęć określa załącznik: „karta
kwalifikacyjna”.
* Udzielam Mysłowickiemu Ośrodkowi Kultury nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego
w zajęciach „Akcji Zima 2015”
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji dot. zajęć „Akcja Zima 2015” w MOK.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, w celu realizacji zajęć prowadzonych w ramach Akcji
Zima.
Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
…………………………………………………
(podpis uczestnika zajęć w MOK
Akceptujemy zapisy regulaminu
…………………………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów)
karta kwalifikacyjna
Akcja Zima w MOK 2015
Termin uczestnictwa w zajęciach: ….....................................................
Filia: ............................................................
Dane dziecka i rodziców/opiekunów:
o imię i nazwisko dziecka:
...............................................................................................
o data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………………
o adres:
.............................................................................................................................................................................
o telefon (domowy/komórkowy/do pracy): …...........................................................
o imię i nazwisko Rodzica/ Opiekuna:
…............................................................
Informacje rodziców/opiekunów o dziecku:
o czy w ostatnim czasie u dziecka wystąpiły (proszę podkreślić):
drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, bóle głowy, szybkie męczenie
inne (proszę wymienić) ……………………………………………………………………………………………........
o czy dziecko jest chore: TAK /NIE
jeśli tak, to na co:
…..........................................................................................................................................................................
o czy zażywa leki: TAK NIE
jeśli tak, to jakie:
…..........................................................................................................................................................................
Postanowienia:
o W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
o Stwierdzam, że podałem (-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu
właściwej opieki.
o Oświadczam, iż znane mi są warunki uczestnictwa dziecka w zajęciach „Akcji Zima w MOK 2015”, regulamin
i program
o Upoważniam wymienione osoby do odbioru dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
........................................................................................................
Czy dziecko po zakończonych zajęciach o godz. 15.00, będzie wracało same do domu? TAK / NIE
…...............................................
data, podpis rodzica/opiekuna
CENNIK
„Akcji Zima w MOK” 2015/ Ferie w MOK-u
2-13.02.2015r.
Centrum, ul. Grunwaldzka 7
Filia Brzezinka, ul. Laryska 5
Filia Brzęczkowice, ul. Kawy 12
Filia Morgi, ul. Wybickiego 80
Filia Janów, ul. Janowska 2
Filia Kosztowy, ul. Kubicy 5
Filia Wesoła, ul. 3-go Maja 28
Filia Dziećkowice, ul. Długa 70 a
Zajęcia płatne: 35 zł/tydzień lub 10 zł. za jednodniowe zajęcia
Rodzeństwo: 30 zł. od osoby / tydzień
Zniżka dot. Programu „Rodzina 3+” - 50% opłaty podstawowej

Podobne dokumenty