zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Lublin, 26 sierpnia 2011 r.
Znak sprawy: OMIT/ZP/01/2011
Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH
dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi „Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla
Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”
zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta nr 3
złożona przez Wykonawcę Agencję Podróży TRANSER, z siedzibą we Wrocławiu (50-063), Plac Solny
18/19, z ceną ofertową 99 000 PLN brutto oraz ilością dni przed wylotem dla bezkosztowej zmiany
terminu lub anulowania biletu – 1 dzieo.
Uzasadnienie: Oferta nr 3 Agencji Podróży TRANSER, z siedzibą we Wrocławiu (50-063), Plac Solny
18/19 – spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
kryterium oceny ofert (cena – 80%; ilośd dni przed wylotem dla bezkosztowej zmiany terminu lub
anulowania biletu –20%, nie mniej niż jeden dzieo, i nie więcej niż 5 dni) uzyskała najwyższą ilośd
punktów 100 podczas dokonanej oceny.
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały oferty przez
nw. Wykonawców:
Lp.
Nazwa
oferenta
Adres siedziby
Centa
brutto
Liczba
punktów
1.
ALMATURPOLSKA S.A.
0,01
oferta
odrzucona
2.
Why Not USA
Sp. j.
Agencja
Podróży
TRANSER
DELTA TOUR
Sp. z o.o.
00-359
Warszawa, ul.
Kopernika 15
35-010 Rzeszów,
ul. Sokoła 4a
50-063 Wrocław,
Plac Solny 18/19
0,01
00-732
Warszawa, ul.
Czerska 18
20-077 Lublin, ul.
Jasna 6
3.
4.
5.
POLOT Jerzy
Furtak
Ilośd dni
bezkosztowej
anulacji lub
zmiany biletu
1
Liczba
punktów
Suma
punktów
oferta
odrzucona
oferta
odrzucona
oferta
odrzucona
brak wskaźnika
ilościowego
oferta
odrzucona
oferta
odrzucona
99000,00
80
1
20
100
119957,00
66,02
3
6,66
72,68
136000,00
oferta
odrzucona
brak
jednoznacznego
wskaźnika
ilościowego
oferta
odrzucona
oferta
odrzucona
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, po przeprowadzonym badaniu złożonych
przez Wykonawców ofert do przedmiotowego postępowania odrzucił następujące oferty:
Ofertę nr 1 Wykonawcy ALMATUR-POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kopernika 15, na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jako, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Uzasadnienie: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem była usługa
polegająca na „Rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych „Rozdroża”. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał
w załączniku nr 1 do SIWZ, wskazując m.in. zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wskazał, iż na podstawie złożonych przez Zamawiającego zgłoszeo Wykonawca:
- będzie wyszukiwał i proponował występujące na rynku bilety najtaosze na danej trasie oraz
bezkolizyjną realizację wielosegmentowych i najkrótszych na nie połączeo samolotami rejsowymi
objętymi regularnymi połączeniami, z uwzględnieniem wymaganego standardu podróży określonego
przez Zamawiającego, a także będzie zapewniał Zamawiającemu wybór połączenia z przestawionych
co najmniej 2 propozycji przelotu,
- będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o braku możliwości realizacji całości lub części
usługi wraz z uzasadnieniem,
- będzie informował Zamawiającego o konieczności wystawienia (sprzedaży) biletów w związku
z upływającymi terminami rezerwacji.
Na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówieo Wykonawca:
- sprzeda Zamawiającemu bilety wybrane (...);
- dokona bezkosztowej zmiany daty lub anulowania biletu w terminie określonym umową.
Ponadto w § 3 projektu umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał, że
wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania poszczególnych Zamówieo będzie uwzględniad cenę
jednostkową taryfy biletów (...), opłatę transakcyjną z tytułu sprzedaży biletu lotniczego oraz podatek
VAT.
Wykonawca Almatur-Polska S.A w swojej ofercie w formularzu ofertowym wskazał, iż zobowiązuje się
do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę brutto 0, 01 zł. W związku z faktem, iż Wykonawca
zaproponował cenę rażąco niską, Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, zwrócił się do
wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo zawierających sposób oszacowania ceny i opis elementów oferty
mających wpływ na deklarowaną wartośd zamówienia. W dniu 17 sierpnia 2011 r. Wykonawca
Almatur-Polska S.A złożył wyjaśnienie, w których wskazał sposób oszacowania ceny oraz elementy
oferty mające wpływ na deklarowaną wartośd zamówienia, jednakże nie wskazał jako elementu
kształtującego cenę – wartości (szacunkowej) biletu. Mając na uwadze przedmiot zamówienia tj.
rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych Wykonawcy zobowiązani byli dokonad obliczenia ceny nie
tylko o element rezerwacji, ale również ceny biletów na trasach wskazanych przez Zamawiającego
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Należy wskazad, iż cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ceną rażąco niską. Wykonawca
proponując cenę brutto oferty 0,01 zł nie będzie w stanie zrealizowad przedmiotu niniejszego
zamówienia, tj. sprzedaży ok. 200 biletów lotniczych na trasach europejskich oraz pozaeuropejskich,
a także wszelkich usług związanych z ich rezerwacją. Należy również podkreślid, iż koszt prowadzenia
działalności przez Wykonawcę w okresie dwóch lat (tj. w okresie realizacji przedmiotu zamówienia)
w przeliczeniu na jednego klienta przewyższy kwotę wskazaną jaką cena brutto ofert.
Dlatego też, ofertę nr 1 należało odrzucid w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Ofertę nr 2 Wykonawcy Why Not USA Sp.j. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Sokoła 4a, na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jako, że jej treśd nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
Uzasadnienie: Zamawiający w treści SIWZ Rozdział IX wskazał Opis kryteriów i sposobu oceny ofert,
ustalając je w następujący sposób 80%- cena oferty; 20%- ilośd dni przed wylotem dla bezkosztowej
zmiany terminu lub anulowania biletu (przy czym Zamawiający wskazał nie mniej niż jeden dzieo i nie
więcej niż 5 dni). Wykonawca w swojej ofercie nie wskazał jednego elementu stanowiącego kryterium
oceny ofert tj. ilości dni bezkosztowej anulacji lub zmiany biletu. Tym samym należy wskazad, iż
powstała niezgodnośd nie stanowi innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zatem nie podlega
poprawieniu przez Zamawiającego.
Dlatego też, ofertę nr 2 należało odrzucid w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Ofertę nr 5 Wykonawcy Jerzy Furtak prowadzący działalnośd gospodarczą pod firmą POLOT
z siedzibą w Lublinie przy ulicy Jasnej 6, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jako, że jej treśd
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.
3.
Uzasadnienie: Zamawiający w treści SIWZ rozdział IX wskazał Opis kryteriów i sposobu oceny ofert,
ustalając je w następujący sposób 80%- cena oferty; 20%- ilośd dni przed wylotem dla bezkosztowej
zmiany terminu lub anulowania biletu (przy czym Zamawiający wskazał nie mniej niż jeden dzieo i nie
więcej niż 5 dni). Wykonawca w swojej ofercie nie wskazał jednoznacznie elementu stanowiącego
kryterium oceny ofert tj. ilości dni bezkosztowej anulacji lub zmiany biletu. Wykonawca wskazał trzy
terminy dla bezkosztowej zmiany terminu albo anulowania biletów. Takie wskazanie powoduje, iż
oferta Wykonawcy nie jest możliwa do porównania z innymi ofertami złożonymi do przedmiotowego
postępowania. Tym samym należy wskazad, iż powstała niezgodnośd nie stanowi innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty, zatem nie podlega poprawieniu przez Zamawiającego.
Dlatego też, ofertę nr 5 należało odrzucid w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, lecz z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, zawrze
umowę z wybranym wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną.
Z poważaniem,