Statut Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości SKN

Transkrypt

Statut Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości SKN
Statut
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate, zwane dalej Kołem,
zostało powołane w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie art. 204, 205, i 210 ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365) oraz §
22 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012 roku, działa przy Katedrze
Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, a jego siedzibą jest:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 3/5, 90-255 Łódź.
§1
Celem Koła jest:
1. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
2. Aktywne poszerzanie zainteresowań związanych z realizowanym przez uczelnię
programem naukowo-dydaktycznym.
3. Współpraca z przedsiębiorcami i podmiotami działającymi na rynku nieruchomości.
4. Rozwój osobisty członków Koła.
5. Popularyzacja zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości.
6. Działalność na rzecz promocji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego w szczególności kierunku oraz specjalności Inwestycje i Nieruchomości.
§2
Zasady członkostwa i/lub uczestnictwa
1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Koła akceptującej
pisemną deklarację członkowską.
3. Utrata członkostwa następuje na skutek wykluczenia w drodze uchwały Zgromadzenia
Zarządu oraz w przypadku:
a. postępowania sprzecznego ze statutem UŁ
b. poprzez niezgodne postępowanie ze statutem Koła
c. długotrwałe niewywiązywanie się z obowiązków członków Koła
d. złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa oraz prowadzenie
działalności na szkodę Koła
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może odwołać się do Walnego
Zgromadzenia Członków w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o wykluczeniu.
§3
Do obowiązków członków Koła należy:
1. działanie zgodne z postanowieniami statutu Koła, Walnego Zgromadzenia
i rozporządzeniami Zarządu,
2. aktywne uczestnictwo w pracach Koła,
3. terminowe i sumienne wywiązywanie się z obowiązków na rzecz Koła.
§4
Organami Koła są:
- Zarząd Koła;
- Walne Zgromadzenie;
- Opiekun Naukowy;
§5
Walne Zgromadzenie:
1. Jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego
dotyczących (każdy członek ma 1 głos).
2. Podejmuje decyzje poprzez tajne głosowanie, bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Jest zwoływane i prowadzone przez Zarząd Koła.
4. Zbiera się co najmniej raz w semestrze.
5. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
§6
Zarząd Koła
1. Zarząd Koła składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz innych
członków, jeśli Walne Zgromadzenie tak postanowi.
2. Kadencja Zarządu rozpoczyna się od chwili wyboru przez Walne Zebranie Członków i
trwa rok, kończy się z dniem 31 października. Zarząd w tym samym składzie może
być wybierany nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
3. Członkowie Zarządu SKN są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
4. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie ewidencji członków i podejmowanie, w
formie uchwały, decyzji dotyczących działalności Koła oraz zarządzanie jego
majątkiem i funduszami.
5. Zarząd współpracuje z Opiekunem Koła.
§7
Do obowiązków Prezesa należy:
1. Zwoływanie oraz przewodniczenie spotkaniom Koła i Zarządu.
2. Reprezentacja SKN Real Estate w środowisku akademickim Uczelni i poza nią.
3. Asygnacja dokumentów użytku wewnętrznego.
4. Współdziałanie z opiekunem SKN Real Estate oraz władzami Wydziału i Uczelni.
5. Występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach.
6. Składanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kierownikowi podstawowej
jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UŁ corocznego sprawozdania z działalności
Koła za rok poprzedni.
7. Składanie Dziekanowi wniosku o finansowanie na semestr następny oraz
sprawozdania finansowego za rok poprzedni w terminie do dnia 30 czerwca za okres
styczeń – czerwiec i 31 grudnia za okres październik – grudzień,
8. Przedkładanie Rektorowi wszelkich zmian w Statucie, składzie Władz Koła oraz
corocznie – aktualnego wykazu członków wraz z planem działalności na kolejny rok.
§8
Do obowiązków wiceprezesa należy w szczególności:
1. Koordynowania działań Zarządu.
2. Zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności.
3. Współdziałanie z Prezesem prowadzące do sprawnego funkcjonowania Koła.
§9
Do obowiązków Sekretarza należy:
1. Sporządzanie protokołów z zebrań organów Koła.
2. Prowadzenie bieżącej dokumentacji z działalności Koła.
3. Prowadzenie Kroniki SKN Real Estate.
4. Redagowanie informacji o działalności Koła - redagowanie okolicznościowych
gazetek ogłoszeniowych oraz propagowanie działań Koła za pośrednictwem tablicy
ogłoszeń, fanpage’a, strony WWW – działania realizowane przy pomocy pozostałych
członków Koła.
§10
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1. Czuwanie nad prawidłowością rozporządzeń majątkowych, za co odpowiada
osobiście.
2. Korespondencja z Zarządem i innymi instytucjami (posiadanie kopii faktur,
rachunków itd.).
3. Dbanie o dokumentację potwierdzającą wydatki i wpłaty.
4. Tworzenie projektów budżetu przedsięwzięć.
5. Przedkładanie rocznych sprawozdań, w szczegółowy sposób określających wszelkie
źródła finansowania Koła oraz bilans i stan finansowy Koła.
§11
Opiekun naukowy
1. Opiekunem naukowym może zostać pracownik naukowy Wydziału EkonomicznoSocjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Opiekun Koła reprezentuje je wobec władz uczelni i jest osobą wspomagająca prace
Organizacji.
3. Wyboru Opiekuna Naukowego Koła dokonuje Kierownik Katedry w porozumieniu z
Walnym Zgromadzeniem
4. Na wniosek Walnego Zgromadzenia Opiekun Naukowy może zostać odwołany
z pełnionej funkcji przez Kierownika Katedry.
§12
Zasady zawieszenia działalności Koła
Działalność Koła może zostać zawieszona przez Kierownika Katedry:
1. jeżeli w ciągu roku Koło nie wykazuje żadnej działalności,
2. na wniosek opiekuna Koła oraz na wniosek Prezesa Koła,
3. w momencie gdy Koło nie złoży w przewidzianych termiach kompletu dokumentów
przedstawiających bieżącą działalność oraz wydatki.
§13
Tryb uchwalania zmian do statutu Koła
1. Wniosek o zmianę statutu może być wniesiony przez 1/3 członków Koła, bądź przez
Zarząd na Walnym Zgromadzeniu, w formie pisemnej.
2. Zmiana w statucie powinna być zatwierdzona przez Rektora Uniwersytetu
Łódzkiego.