Przechowalnictwo i przetwórstwo surowców rolniczych

Transkrypt

Przechowalnictwo i przetwórstwo surowców rolniczych
KARTA PRZEDMIOTU
1. Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu i kod (wg
planu studiów):
Przechowalnictwo i przetwórstwo surowców rolniczych C13
Nazwa przedmiotu (j. ang.):
Kierunek studiów:
Rolnictwo
Specjalność/specjalizacja:
Agroekonomia
Poziom kształcenia:
studia I stopnia
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Obszar kształcenia:
Dziedzina:
Dyscyplina nauki:
Koordynator przedmiotu:
praktyczny (P)
studia stacjonarne
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
nauki rolnicze
agronomia
Dr inż. Kazimierz Pokrywka
2. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do modułu:
kształcenia kierunkowego
Status przedmiotu:
obowiązkowy
Język wykładowy:
polski
Rok studiów, semestr:
II, 4
Forma i wymiar zajęć
według planu studiów:
stacjonarne – wykład 30 h, ćw. laboratoryjne 20 h , ćw. terenowe 10 h
niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 10 h , ćw. terenowe 4 h
Interesariusze i instytucje
partnerskie
(nieobowiązkowe)
Wymagania wstępne /
Przedmioty wprowadzające:
Mikrobiologia, Biochemia, Szczegółowa uprawa roślin,
Chów i hodowla zwierząt
1
3. Bilans punktów ECTS
A. Liczba godzin wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela z
podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba
punktów ECTS osiąganych na tych zajęciach
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
B. Poszczególne typy zadań do
samokształcenia studenta (niewymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z
planowaną średnią liczbą godzin na każde i
sumaryczną liczbą ECTS
C. Liczba godzin
praktycznych/laboratoryjnych w ramach
przedmiotu oraz związana z tym liczba
punktów ECTS
Niestacjonarne
4 egzamin
(A + B)
stacjonarne
Całkowita liczba punktów ECTS
30
20
10
2
2
4
15
10
4
2
2
4
W sumie:
ECTS
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
Sprawozdanie ćwiczeń laboratoryjnych
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
68
1,7
37
3,2
10
15
4
8
10
5
20
36
4
8
10
5
w sumie:
ECTS
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
Sprawozdanie ćwiczeń laboratoryjnych
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych
52
2,3
20
10
10
15
4
8
83
1,4
10
4
20
36
4
8
w sumie:
ECTS
67
1,8
82
1,5
Ćwiczenia terenowe
Konsultacje
Egzamin
Zaliczenie
4. Opis przedmiotu
Cel przedmiotu: Przekazanie wiedzy o podstawowych przemianach zachodzących w surowcach podczas
przechowywania i czynnikach kształtujących te przemiany oraz trwałości i metod jej przedłużania
(konserwacji) i przetwórstwa surowców rolniczych. Nabycie umiejętności oceny zmian w surowcach
pochodzenia rolniczego.
Wykład: prezentacja multimedialna, Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacje multimedialne, analizy
laboratoryjne, opracowanie wyników w formie sprawozdań
Treści kształcenia
Wykłady:
1.Cele i zakres przechowalnictwa, przetwórstwa i utrwalania surowców. Procesy i zmiany zachodzące podczas
przechowywania i przetwórstwa surowców rolniczych.
2. Fizyczne metody utrwalania żywności. Utrwalanie niskimi temperaturami (chłodzenie, zamrażanie).
Przebieg procesu zamrażania żywności, łańcuch chłodniczy. Rozmrażanie żywności
3. Fizyczne metody utrwalania żywności. Utrwalanie wysokimi temperaturami (pasteryzacja, sterylizacja,
apertyzacja). Utrwalanie oparte na odwadnianiu żywności (cukrzenie, solenie, zagęszczanie, odparowanie,
suszenie, liofilizacja).
4. Chemiczne i biologiczne metody utrwalania żywności. Utrwalanie żywności z wykorzystaniem chemicznych
środków konserwujących. Utrwalanie za pomocą kwasów organicznych i nieorganicznych. Wędzenie.
Peklowania. Kiszenie.
2
5. Niekonwencjonalne, nietypowe i skojarzone metody utrwalania żywności: promieniowanie jonizujące i
nadfioletowe, pulsacyjne pole elektryczne, drgania dźwiękowe i naddźwiękowe, pulsacyjne pole magnetyczne,
wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Skojarzone i kombinowane metody utrwalania surowców.
6. Przetwórstwo i przechowalnictwo surowców pochodzenia roślinnego. Straty przechowalnicze i ich
klasyfikacja. Warunki przechowywania ziarna zbóż, bulw ziemniaka, warzyw i owoców. Kierunki i sposoby
przetwórstwa tych surowców.
7. Przetwórstwo i przechowalnictwo surowców pochodzenia zwierzęcego. Przechowalnictwo i kierunki
przetwarzania mięsa i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego.. Warunki przechowywania mięsa, tłuszczy i ich
przetworów. Straty przechowalnicze.
8. Przetwórstwo i przechowalnictwo mleka, jaj i ich przetworów. Warunki przechowywania mleka, jaj i
przetworów. Straty przechowalnicze.
Ćwiczenia laboratoryjne:
1. Badanie i ocena jakości przechowywanego mięsa i jego przetworów i tłuszczów zwierzęcych.
2. Badanie i ocena jakości przechowywanych jaj i przetworów.
3. Badanie i ocena jakości przechowywanego ziarna zbóż.
4. Badanie i ocena jakości przechowywanych bulw ziemniaka i warzyw.
5. Badanie i ocena jakości przechowywanych owoców.
6. Opracowanie procesu przetwórczego wybranego surowca rolniczego.
Ćwiczenia terenowe:
1. Zweryfikowanie zdobytej wiedzy w przedsiębiorstwach prowadzących przechowywanie surowców
rolniczych.
5. Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji
Efekty kształcenia
Efekt
przedmiotu
K_W03
K_W05
K_W08
Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań)
Efekt
kierunkowy
Wiedza:
1. ma ogólną wiedzę na temat chemicznych, fizycznych i R1P_W03
mikrobiologicznych procesów zachodzących podczas przechowywania i
przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych
2. wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii w R1P_W05
przechowywaniu i przetwórstwie surowców rolniczych
3. ma podstawową wiedzę w zakresie utrzymania urządzeń, obiektów R1P_W08
i systemów technicznych i technologii typowych w utrwalaniu, i
przetwarzaniu surowców rolniczych
Umiejętności
1. Interpretuje uzyskane wyniki sporządza raport pisemny z wykonanych
ćwiczeń laboratoryjnych
2. W oparciu o uzyskaną wiedzę opracowuje projekt przechowywania
K_U06
wybranego produktu rolno-spożywczego
K_U07
3. Umie zweryfikować uzyskaną wiedzę w praktyce oraz formułować i
uzasadniać wnioski
Kompetencje społeczne
1. Potrafi współpracować i pracować w grupie przyjmując różne role.
K_K07
Rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
K_U01
Lp.
Efekt
Sposób weryfikacji
przedmiotu
Ocena formująca
– przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
R1P_U01
R1P_ U06
R1P_ U07
R1P_K06
Ocena końcowa
przykładowe
sposoby jej
wystawienia
poniżej
3
1
K_W03
K_W05
K_W08
Egzamin
-
2
K_U01
kolokwia, sprawozdania z ćwiczeń
K_U06
merytoryczna ocena projektu
3.
K_U07
sprawozdania z ćwiczeń terenowych
4.
K_K07
obserwacja
ocena cząstkowa z
kolokwiów i
sprawozdań
cząstkowa ocena z
zaliczenia projektu
grupowego
ocena z
przygotowanego
sprawozdania
aktywność
włączanie się do
dyskusji
Egzamin
pisemny z
dłuższą
odpowiedzą
pisemną
Ocena końcowa
z kolokwiów i
sprawozdań
Ocena końcowa
z projektu
Ocena z
sprawozdania
Ocena za
aktywność na
ćwiczeniach
Kryteria oceny
w zakresie wiedzy
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Na ocenę 3,0
Na ocenę 5,0
Efekt
kształcenia
Student posiada zadawalającą wiedzę z zakresu gospodarki R1P_W03
magazynowej i przechowalnictwa
R1P_W05
R1P_W08
Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu gospodarki magazynowej R1P_W03
i przechowalnictwa
R1P_W05
R1P_W08
w zakresie umiejętności
Student posiada zadawalającą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia
analizy i wyciąganie właściwych wniosków, ale z licznymi
nieprawidłowościami
Student posiada znakomitą umiejętność wyszukiwania, zrozumienia
analizy i wyciąganie właściwych wniosków
Student potrafi w oparciu o uzyskaną wiedzę opracować projekt
przechowywania wybranego produktu rolno-spożywczego, ale z
licznymi nieprawidłowościami
Student potrafi w oparciu o uzyskaną wiedzę opracować projekt
przechowywania wybranego produktu rolno-spożywczego
Student umie weryfikować zdobytą wiedzę i wyciągać wnioski w
praktyce bez odniesienia do nor przedmiotowych i uzasadnienia
Student umie weryfikować zdobytą wiedzę i wyciągać wnioski w
praktyce z dogłębnym odniesieniem się do nor przedmiotowych i
uzasadnia wnioski
w zakresie kompetencji społecznych
R1P_ U01
R1P_ U01
R1P_ U06
R1P_ U06
R1P_ U07
R1P_ U07
Na ocenę 3,0
Student przyjmuje bierną postawę, rozwiązuje zadanie z pomocą R1P_K06
kolegów oraz włącza się do dyskusji po wywołaniu
Na ocenę 5,0
Student często jest aktywny, przyjmuje aktywną postawę na R1P_K06
ćwiczeniach jest dociekliwy w rozwiązywaniu zadań
Kryteria oceny końcowej
ocena z egzaminu 40%,
ocena z sprawdzianu umiejętności 40%,
ocena z ćwiczeń terenowych 10%,
ocena za aktywność na ćwiczeniach 10%
4
Suma z części ocen zawarta w przedziałach stanowi ocenę:
3,00 – 3,40 = 3,0 (dst)
3,41 – 3,80 = 3,5 (+dst)
3,81– 4,25 = 4,0 (db)
4,26 – 4,60 = 4,5 (+db)
4,61 – 5,00 = 5,0 (bdb)
Wykaz literatury podstawowej
1.
2.
3.
Pijanowski E.,Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A. Ogólna technologia żywności. Wyd. NaukowoTechniczne Warszawa, 2004
Litwińczuk Z. (Red.) Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, 2011
Wojdyło T., Rogoźińska I. (Red.). Przechowalnictwo owoców i warzyw oraz metody analiz stosowane w ich
przetwórstwie. Wyd. Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, 2004
Wykaz literatury uzupełniającej
1.
2.
1.
Ciećko Z. (Red.). Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych: przewodnik metodyczny do ćwiczeń.
Wyd. UWM Olsztyn, 2003
Gajewski M. Przechowalnictwo warzyw. Wyd. SGGW Warszawa, 2001
Czasopisma: Chłodnictwo, Opakowanie, Gospodarka Mięsna, Przemysł Spożywczy, Towaroznawcze Problemy
Jakości.
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin:
Konsultacje – 20 godzin
Poprawa kolokwiów oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych – 15 godzin
Przygotowanie i poprawa egzaminu – 5 godzin
W sumie: 40 godzin
5

Podobne dokumenty