wyprawy extremalne w niezwyk£e miejsca europy

Transkrypt

wyprawy extremalne w niezwyk£e miejsca europy
ARTUR ¯ERA
WYPRAWY EXTREMALNE
W NIEZWYK£E MIEJSCA EUROPY
Wodne jaskinie
Wyjazdy do najpiêkniejszych
Rumunia, S³owenia
jaskiñ Europy
najciekawszych i najpiêkniejszych
systemów jaskiniowych Europy,
W jaskini wodnej Sura Mare
MACIEJ STACHURA
Wyprawy maj¹ na celu poznanie
O wyj¹tkowych charakterze jaskiñ
wodnych decyduj¹ podziemne rzeki,
które p³yn¹ dnem korytarzy jaskiniowych.
m.in. Sardynii, Rumunii, S³owenii.
Dlatego zwiedzanie jaskiñ wodnych
Jaskinie te zaskakuj¹
wymaga zastosowania dodatkowego
bogactwem szaty naciekowej,
sprzêtu do pokonywania przeszkód wodnych.
wielkoœci¹ sal oraz
Podziemne rzeki i jeziora pokonuje siê
formami korytarzy.
Jaskinia Su Palu
w pontonach, a uczestnicy ubrani s¹
w kombinezony neoprenowe, które chroni¹ ich
niew¹tpliwie dostarcza najwiêcej wra¿eñ.
DORO
TA BA
Ñ
Wspinaczka lodowa to dyscyplina, która
TOMASZ BA
STER
Wspinaczka lodowa - S³owacki Raj
KOW
SKA
przed wych³odzeniem.
Jako miejsce nauki wspinaczki lodowej
wybrano lodospady w S³owackim Raju.
Uczestnicy ucz¹ siê pos³ugiwaæ specjalistycznym
sprzêtem oraz poznaj¹ bezpieczne techniki
stalowymi linami drogi wspinaczkowe. Drogi wytyczone s¹
czêsto na wysokoœciach powy¿ej 2500 m n.p.m.,
w du¿ej ekspozycji; maj¹ ró¿ne stopnie trudnoœci.
Via Fe
rraty w
Dolom
itach
NA J Ê
DRYS
¯elazne percie w Dolomitach to ubezpieczone
spada
ch
JOAN
Via Ferraty - Dolomity
Wspin
aczka
na lod
o
Wspinaczka na
lodospadach
JOANN
A JÊDR
YS
poruszania siê w lodzie.
Bogactwo form skalnych oraz malownicze widoki to domena Dolomitów.
Wspin
aczka
w
PRELEKCJE I SLAJDOWISKA Z WYPRAW KLUBOWYCH
Dolom
itach
!Na spotkaniach przedstawiane s¹ relacje z wypraw jaskiniowych i górskich organizowanych przez
Akademicki Klub Groto³azów. Celem wypraw s¹ m.in. Eksploracja jaskiniowa, wspinaczka górska, trekking.