Sylabus wzór - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Transkrypt

Sylabus wzór - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Europejska
im. ks. Józefa Tischnera
z siedzibą w Krakowie
KARTA PRZEDMIOTU
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
Szkolenie BHP
Rocznik studiów
2012/2013
Wydział
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Kierunek studiów
Zarządzanie
Poziom kształcenia
studia I stopnia
Profil kształcenia
praktyczny
Specjalność
-
Osoba odpowiedzialna
mgr inż. Andrzej Pęgiel
Osoby prowadzace
mgr inż. Andrzej Pęgiel
Semestr
1, 3 / 1, 3
2. WYMAGANIA WSTĘPNE (wynikające z następstwa przedmiotów)
Brak
3. EFEKTY KSZTAŁCENIA I SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ
3.1.
Cele przedmiotu
Realizacja obowiązku Rektora wynikającego z art. 228 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) a w szczególności § 2 rozporządzenia
C1
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy w uczelniach (Dz.U. Nr 128, poz.897) tj. organizowanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla wszystkich studentów rozpoczynających
naukę w uczelni
C2
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach,
ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla życia i zdrowia i ochronie przed nimi. Omówienie zasad postępowania w razie wypadku
3.2. Efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz
z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów)
Lp.
EK1
Odniesienie do efektów
kształcenia
dla kierunku dla obszaru
Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY potrafi
Opis efektów kształcenia
Wskazać i zastosować w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy
K_W21+++
Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi
Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi
EK2
Współdziałać i pracować w grupie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
1
K_K02++
K_K03++
S1P_K02
Odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania w sytuacji zagrożenia, pod presją, wymagającej podjęcia szybkiej decyzji
EK3
3.3.
K_K05++
K_K07++
S1P_K03
S1P_K04
Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS
Studia stacjonarne (ST)
W
4
K
-
Ćw
-
L
-
P
-
eL
-
ECTS
0
Ćw
-
L
-
P
-
eL
-
ECTS
0
Studia niestacjonarne (NST)
W
4
3.4.
K
-
Metody realizacji zajęć dydaktycznych
Formy zajęć
Wykład
3.5.
Metoda realizacji
Wykład podający z elementami dyskursywnymi
Treści kształcenia (oddzielnie dla każdej formy zajęć)
WYKŁAD
Lp.
W1
W2
W3
W4
3.6.
Liczba godz.
ST
NST
Treści kształcenia realizowane w ramach wykładów
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa studentów podczas zajęć;
Informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, rodzajach zagrożeń, ochronie przed
nimi oraz postępowaniu w przypadku wystąpienia tych zagrożeń;
Zasady zachowania się, postępowania w razie wypadku (niespodziewanej choroby) w
tym udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przy różnych rodzajach obrażeń, urazów, stanów zdrowia, w szczególności podczas zagrożenia życia;
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków.
Razem godz.
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
Korelacja pomiędzy efektami kształcenia, celami przedmiotu, a treściami kształcenia
Efekt kształcenia
EK1
C1,C2
Treści kształcenia
W1-W4
EK2
EK3
C2
W1-W4
C2
W1-W4
3.7.
Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów)
Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
Cele przedmiotu
Metoda oceny
Uczestnictwo w
zajęciach
Uczestnictwo w
zajęciach
Uczestnictwo w
zajęciach
Charakterystyka
narzędzia/sytuacji ewaluacji
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu w efekcie uczestnictwa w
całym cyklu zajęć wykładowych
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu w efekcie uczestnictwa w
całym cyklu zajęć wykładowych
Student uzyskuje zaliczenie z przedmiotu w efekcie uczestnictwa w
całym cyklu zajęć wykładowych
2
3.8.
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
Efekt
Na ocenę zal
kształcenia
student nie potrafi
EK1
Wskazać i zastosować w praktyce zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
EK2
Współdziałać i pracować w grupie zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
EK3
Odpowiednio określić priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania
3.9.
Na ocenę nzal
student potrafi
Wskazać i zastosować w praktyce zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Współdziałać i pracować w grupie zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Literatura
Literatura podstawowa
Bogdan Rączkowski - BHP w praktyce, Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., wydanie XI-uzupełnione, rok wydania: 2008.
Literatura uzupełniająca
Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy:
-
Wiktor Leszczyński, Krystyna Zakrzewska – Szczepańska - Prawna ochrona pracy; Wydawca CIOP,
rok wydania: 2005.
Ergonomia;
A. Dąbrowski, M. Dąbrowski, S. Kowalewski - Zagrożenia mechaniczne, Wydawca CIOP, rok wydania: 2006.
J. Skowron, L.Zapór, M. Pośniak, M. Szewczyńska, A. Lisowska - Czynniki chemiczne w środowisku
pracy, Wydawca CIOP, rok wydania: 2006.
A. Kaczmarska-Kozłowska, E. Kotarbińska, J. Koton, W. Mikulski, J. Żera - Hałas, Wydawca CIOP,
rok wydania: 2006.
B. Kowalski, H. Karski, Z. Grabarczyk, - Energia elektryczna i elektryczność statyczna, Wydawca
CIOP, rok wydania: 2006.
A. Pawlak, Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy,
B.Kucnerowicz-Polak - Zagrożenia pożarowe i wybuchowe, Wydawca CIOP, rok wydania: 2005
Leszek Pietrzak, Agnieszka Wolska - Zarządzanie Bezpieczeństwem pracy i ryzykiem; Wydawca
CIOP, rok wydania: 2005.
Witold Gacek – Pierwsza pomoc; Wydawca CIOP, rok wydania: 2005.
Wiesława Horst – Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy, Wydawca Politechnika Poznańska, rok wydania 2006
4. NAKŁAD PRACY STUDENTA - BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta
studia ST
studia NST
4
4
Rodzaje aktywności
Udział w W/K
Samodzielne studiowanie tematyki W/K
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia W/K
Udział w Ćw
Samodzielne przygotowanie się do Ćw
Przygotowanie do zaliczenia Ćw
Udział w L
Samodzielne przygotowanie się do L
Przygotowanie do zaliczenia L
Przygotowanie do zaliczenia P (w tym konsultacje)
Przygotowanie do zaliczenia eL (w tym konsultacje)
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot
Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
3
-
-
0
0
0
0
0
0
4

Podobne dokumenty