01.12.2015 OWU cli 3R - Crédit Agricole Assurances

Transkrypt

01.12.2015 OWU cli 3R - Crédit Agricole Assurances
Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank
Polska S.A.
§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
Niniejsze Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank
Polska S.A. stanowią załącznik i integralną część Umowy Indywidualnego Ubezpieczenia
Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A., zawartej między CACI Life Ltd jako
ubezpieczycielem ryzyka śmierci oraz CACI Non- Life Ltd jako ubezpieczycielem ryzyk Całkowitej
niezdolności pracy, Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego zachorowania, Niezdolności do
samodzielnej egzystencji oraz Utraty stałego źródła dochodów, a Ubezpieczającym.
Poniższe terminy użyte w którejkolwiek części Ogólnych Warunków Indywidualnego Ubezpieczenia
Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. otrzymują następujące znaczenie:
Administrator – Credit Agricole Service Sp. z o.o., ul. Legnicka 51/53, 54-203 Wrocław.
Agent – agent ubezpieczeniowy wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego
przez Komisje Nadzoru Finansowego, wykonujący czynności agencyjne w imieniu i na rzecz
Ubezpieczyciela)
Bank – Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Oświadczenie o ustanowieniu uposażonego/uprawnionego – dokument wypełniony i podpisany
przez Ubezpieczającego wyznaczający Uposażonego oraz Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
Czasowa niezdolność do pracy – faktyczna niezdolność do świadczenia pracy będącej źródłem
dochodów Ubezpieczonego, uprawniająca do zasiłku wypłacanego przez Właściwy organ rentowy z
tytułu niezdolności do pracy stwierdzona w zaświadczeniu lekarskim wskazującym okres niezdolności
do pracy i wystawionym na odpowiednim formularzu urzędowym, zgodnie z wymaganiami prawa
polskiego i pod warunkiem, ze niezdolność taka trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i nastąpiła nie
wcześniej, niż po upływie 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia (Karencja), z zastrzeżeniem
wyłączeń odpowiedzialności uregulowanych w OWU.
Poważne zachorowanie – oznacza jedną z poniższych chorób, która wystąpiła nie wcześniej, niż po
upływie 60 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia (Karencja), z zastrzeżeniem wyłączeń
odpowiedzialności uregulowanych w OWU:
chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej – dusznica bolesna wymagająca przeprowadzenia leczenia
operacyjnego polegającego na usunięciu zwężenia lub niedrożności co najmniej dwóch tętnic
wieńcowych za pomocą przeszczepów omijających (tzw. by-pass), z zastosowaniem krążenia
pozaustrojowego, z wyłączeniem technik nieinwazyjnych;
niewydolność nerek – końcowe stadium niewydolności nerek powstałej wskutek nieodwracalnego
upośledzenia funkcji obu z nich, wymagające przeszczepu nerki lub regularnego dializowania;
nowotwór złośliwy – guz złośliwy charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem oraz
rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych i naciekaniem tkanki, białaczka, z wyłączeniem
przewlekłej białaczki limfatycznej, chłoniaki i czerniaki złośliwe, z wyłączeniem raków skóry i guzów
powstałych w okresie stwierdzenia u chorego wirusa HIV;
udar mózgu – incydent mózgowy, w szczególności krwotok wewnątrzczaszkowy albo krwotok
podpajęczynówkowy, zawał tkanki mózgowej lub zator materiałem pochodzenia pozaczaszkowego,
wywołujący skutki trwające dłużej niż dobę i powodujący trwały ubytek neurologiczny;
zawał serca – obumarcie fragmentu mięśnia sercowego wskutek jego niedokrwienia, gdy możliwe jest
rozpoznanie choroby na podstawie występujących łącznie objawów typowych: intensywnego i
długotrwałego bólu w klatce piersiowej, nowych zmian na wykresie elektrokardiograficznym i
podwyższonego poziomu enzymów sercowych;
utrata wzroku - trwała, całkowita i nieodwracalna utrata wzroku przekraczająca 70% w obu oczach z
powodu wypadku lub choroby potwierdzonych przez okulistę
stwardnienie rozsiane wraz ze stałym deficytem neurologicznym - pod warunkiem, spełniania
następujących kryteriów: rozpoznanie przez neurologa, oligoklonalne zespoły w płynie mózgowordzeniowym (wynik potwierdzony przez neurologa), obecność charakterystycznego obrazu w badaniu
rezonansu magnetycznego, potwierdzenie istnienia co najmniej czterech ognisk demielinizacji (wynik
potwierdzony przez neurologa);
transplantacja ważnego organu – choroba, wyniku której niezbędny jest przeszczep jednego z
następujących organów: serca, wątroby, nerek, trzustki, płuc, szpiku kostnego. Umieszczenie na
liście osób oczekujących na przeszczep w specjalistycznym centrum musi być poświadczone przez to
centrum;
we wszystkich ww. przypadkach zastosowanie mają stosowne zapisy niniejszych OWU
Właściwy organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub jeżeli Ubezpieczony
podlega ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Właściwym organem
rentowym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); jeżeli Ubezpieczony jest/był
żołnierzem zawodowym, Właściwym organem rentowym jest Minister Obrony Narodowej; jeżeli
Ubezpieczony jest/był funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej,
Właściwym organem rentowym jest Minister właściwy do spraw wewnętrznych. Właściwym organem
rentowym jest również Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Karencja – początkowy okres biegnący od momentu podpisania Wniosku, podczas którego
Ubezpieczony nie jest objęty ochrona w odniesieniu do Czasowej niezdolności do pracy, Poważnego
zachorowania i Utraty stałego źródła dochodów zgodnie z zapisami niniejszych OWU i nie jest
uprawniony do świadczeń ubezpieczeniowych w odniesieniu do tych ryzyk.
Pożyczkobiorca – osoba, która jest stroną umowy pożyczki zawartej z Bankiem.
Uposażony - osoba określona zgodnie z zapisami § 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Uprawniony z umowy ubezpieczenia – osoba określona zgodnie z zapisami § 4 Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji – Stan całkowitego inwalidztwa Ubezpieczonego,
będącego emerytem lub rencistą z tytułu niezdolności do pracy, uprawnionym do otrzymywania
Świadczenia rentowego, wymagające stałej i długotrwałej codziennej opieki oraz pomocy osób
trzecich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, określony w orzeczeniu o niezdolności do
samodzielnej egzystencji wydanym przez właściwy organ rentowy na okres co najmniej 12 miesięcy;
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)– niniejsze ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia
Pożyczkobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.;
Okres kredytowania – okres wskazany zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, rozpoczynający
się w dniu zawarcia umowy pożyczki, i kończący się w dniu wskazanym jako data spłaty ostatniej raty
umowy pożyczki;
Okres rekwalifikacji – w odniesieniu do Ubezpieczonego, wobec którego zaszło zdarzenie
ubezpieczeniowe w postaci Utraty stałego źródła dochodów lub Czasowej niezdolności do pracy -
okres czasu pomiędzy datą wypłaty ostatniej raty świadczenia ubezpieczeniowego przysługującego
zgodnie z zapisami niniejszego OWU z tytułu zajścia zdarzenia odpowiednio Utraty stałego źródła
dochodów lub Czasowej niezdolności do pracy i dniem kolejnego zdarzenia ubezpieczeniowego
odpowiednio z tytułu Utraty stałego źródła dochodów lub Czasowej niezdolności do pracy;
Składka – kwota, którą Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić Ubezpieczycielowi za udzieloną
ochronę ubezpieczeniową, zgodnie z zawartą Umową ubezpieczenia;
Śmierć – zgon Ubezpieczonego;
Świadczenie rentowe - renta przyznana Ubezpieczonemu zgodnie z przepisami dotyczącymi
ubezpieczeń społecznych;
Świadczenie ubezpieczeniowe – świadczenie pieniężne płatne na podstawie Umowy ubezpieczenia
w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w odniesieniu do Ubezpieczonego;
Trwała i całkowita niezdolność do pracy – całkowita niezdolność Ubezpieczonego do
wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, niezależnie od charakteru tej pracy, powstała w wyniku
wypadku lub choroby orzeczona na okres co najmniej 12 miesięcy;
Ubezpieczający - Ubezpieczony
Ubezpieczony – Pożyczkobiorca, który złożył Wniosek oraz spełnił wymagania określone w § 3 ust.
1 do 3, w związku z czym został objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie indywidualnej Umowy
ubezpieczenia;
Ubezpieczyciel – w zależności od ryzyka będącego przedmiotem ubezpieczenia: w zakresie
ubezpieczenia od ryzyka Śmierci – CACI Life Ltd, a w zakresie ubezpieczenia od ryzyka Trwalej i
całkowitej niezdolności do pracy, Niezdolności do samodzielnej egzystencji, Czasowej niezdolności
do pracy, Poważnego zachorowania i Utraty stałego źródła dochodów – CACI Non-Life Ltd,
podlegające nadzorowi Central Bank of Ireland, PO Box no. 11517, North Wall Quay, Spencer Dock,
Dublin 1, Irlandia;
Umowa pożyczki – umowa pożyczki, w związku z którą Ubezpieczony złożył Wniosek w celu objęcia
ochroną ubezpieczeniową;
Umowa ubezpieczenia – Umowa Indywidualnego Ubezpieczenia zawarta na podstawie Wniosku
Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego z CACI Life Limited oraz CACI Non-Life Limited jako
Ubezpieczycielem, wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia;
Utrata stałego źródła dochodów – Utrata zatrudnienia lub Utrata dochodów spowodowana
przyczynami ekonomicznymi zgodnie z zapisami niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i
zastrzeżeniem stosownych zapisów niniejszych OWU, która nastąpiła nie wcześniej, niż po upływie
90 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia (Karencja), z zastrzeżeniem wyłączeń
odpowiedzialności uregulowanych w OWU;
Utrata zatrudnienia – utrata pracy wskutek rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub
stosunku służbowego z Ubezpieczonym, lub wskutek porozumienia zawartego przez pracodawcę i
Ubezpieczonego z przyczyn niedotyczących pracownika (rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy) w rozumieniu właściwych
przepisów prawa, w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa
Utrata dochodów spowodowana przyczynami ekonomicznymi – jedno z następujących zdarzeń:
- zaprzestanie przez Ubezpieczonego prowadzenia działalności gospodarczej wskutek zmiany
przepisów prawa uniemożliwiających jej dalsze prowadzenie, pod warunkiem, że taka działalność
przynosiła udokumentowane przychody nieprzerwanie w okresie każdego z 12 kolejnych miesięcy
poprzedzających jej zaprzestanie;
- rozwiązanie z Ubezpieczonym umowy cywilno – prawnej przez jego zleceniodawcę, w ramach której
Ubezpieczony wykonywał działalność gospodarczą, które skutkowało zaprzestaniem prowadzenia
takiej działalności i wykreślenia wpisu takiej działalności w ewidencji działalności gospodarczej lub
ogłoszenie upadłości, pod warunkiem, że taka działalność przynosiła udokumentowane przychody
nieprzerwanie w okresie każdego z 12 kolejnych miesięcy poprzedzających jej zaprzestanie
- rozwiązanie kontraktu menadżerskiego (umowy cywilno – prawnej) przez zleceniodawcę
(pracodawcę), w wyniku którego Ubezpieczony zyskuje status bezrobotnego i uprawnienia do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa
Wniosek – wniosek o zawarcie ubezpieczenia, złożony w formie pisemnej albo w przypadku
obejmowania ochroną ubezpieczeniową za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w
inny sposób uzgodniony przez Ubezpieczyciela z Ubezpieczającym, w szczególności ustnie podczas
nagranej rozmowy telefonicznej; Wniosek podpisany przez Ubezpieczonego i przedstawiciela
Ubezpieczycieli potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia.
Zgłaszający roszczenie – Ubezpieczony lub, w przypadku śmierci Ubezpieczonego, każda inna
osoba mająca w tym interes, zgłaszająca roszczenie Ubezpieczycielowi.
§ 2. Zakres ubezpieczenia
1. Ubezpieczyciel, w zależności od wybranego we Wniosku Pakietu, udzieli Ubezpieczonemu
ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku zajścia któregokolwiek z następujących zdarzeń:
a) w ramach Pakietu Podstawowego: Śmierci lub Trwalej i całkowitej niezdolności do pracy lub
Niezdolności do samodzielnej egzystencji;
b) w ramach Pakietu Rozszerzonego: zdarzeń objętych Pakietem Podstawowym oraz
dodatkowo Utraty stałego źródła dochodów, Czasowej niezdolności do pracy i Poważnego
zachorowania.
2. Za Utratę stałego źródła dochodów w zależności od głównego źródła dochodów Ubezpieczonego
w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, uważać się będzie następujące wypadki:
a) w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony lub
określony - Utratę zatrudnienia lub
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Utratę dochodów
spowodowaną przyczynami ekonomicznymi
3. Za dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego uważa się:
a)
b)
c)
d)
i.
w wypadku śmierci – datę wskazaną w akcie zgonu;
w wypadku Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub w przypadku Niezdolności do
samodzielnej egzystencji – datę powstania tej niezdolności wskazaną w orzeczeniu lekarzaorzecznika lub komisji lekarskiej upoważnionych przez Właściwy organ rentowy, a w
przypadku braku takiego wskazania – datę wydania powyższego orzeczenia przez lekarzaorzecznika lub komisję lekarską;
w wypadku Utraty zatrudnienia – datę ustania stosunku pracy lub stosunku służbowego
ustaloną na podstawie treści dokumentu, z którego wynika ustanie tego stosunku
w wypadku Utraty dochodów spowodowanej przyczynami ekonomicznymi –
w przypadku Ubezpieczonego będącego stroną kontraktu menadżerskiego lub umowy
cywilno-prawnej - datę wskazaną w wypowiedzeniu umowy cywilno-prawnej lub kontraktu
menadżerskiego jako datę rozwiązania danej umowy;
w przypadku zaprzestania przez Ubezpieczonego prowadzenia działalności gospodarczej
wskutek zmiany przepisów prawa - datę wskazaną w potwierdzeniu wyrejestrowania
działalności gospodarczej
e) w wypadku Czasowej niezdolności do pracy – datę początkową okresu niezdolności do pracy
wskazaną w zaświadczeniu lekarskim, pod warunkiem, że okres taki trwa powyżej 30 dni;
f)
w wypadku Poważnego zachorowania – datę zachorowania wynikającą z dokumentacji
medycznej, a w braku możliwości jednoznacznego określenia takiej daty – datę
zdiagnozowania choroby u Ubezpieczonego przez lekarza.
4. W razie wystąpienia któregoś ze zdarzeń ubezpieczeniowych, Ubezpieczyciel wypłaci
Uposażonemu (w przypadku Śmierci) bądź osobie Uprawnionej do świadczenia
ubezpieczeniowego (w przypadku innych zdarzeń niż Śmierć), Świadczenie ubezpieczeniowe w
wysokości określonej w § 8, w granicach sumy ubezpieczeniowej określonej w § 7 z
zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela wymienionych w §5 oraz innych
postanowień niniejszych OWU.
ii.
§ 3. Ubezpieczony
1. Ubezpieczeniem w ramach niniejszych OWU może zostać objęty jedynie Pożyczkobiorca, który:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów polskiego prawa;
b) stałe zamieszkuje w Polsce
i dla którego:
całkowita suma kredytu/pożyczki nie przekracza 300.000 złotych w odniesieniu do wszystkich
Umów kredytowych danego Pożyczkobiorcy i nie przekracza 255.550 złotych w odniesieniu
do każdej Umowy kredytowej/umowy pożyczki;
d) w Umowie pożyczki związanej z Umową ubezpieczenia posiada maksymalny okres
kredytowania nie przekracza 120 miesięcy.
2. Niezależnie od § 3 ust. 1, ubezpieczenie może zawrzeć tylko taki Pożyczkobiorca, o którym mową
w § 3 ust. 1, który w dacie wskazanej w Umowie pożyczki jako data zakończenia Okresu
kredytowania będzie miał nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż:
a) 75 lat, rozumiane jako data 75 urodzin – w przypadku zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie
Podstawowym,
b) 67 lat, rozumiane jako data 67 urodzin – w przypadku zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie
Rozszerzonym.
3. Wypełniony i podpisany przez Ubezpieczającego Wniosek będzie stanowić dla Ubezpieczyciela
podstawę do założenia, że Pożyczkobiorca spełnia warunki do zawarcia Umowy ubezpieczenia,
zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej oraz, że wszystkie podane w nim informacje są prawdziwe, dokładne i
kompletne, co nie będzie jednakże uchybiało prawu Ubezpieczyciela do weryfikacji powyższych
informacji.
4. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Ubezpieczyciela odrębnie w odniesieniu do każdej
Umowy kredytowej/umowy pożyczki, niezależne od innych ubezpieczeń, którymi Ubezpieczony
jest objęty przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do jakichkolwiek innych Umów kredytowych/umów
pożyczki, z zastrzeżeniem zapisów §3.1 c) OWU.
c)
§ 4. Uposażony i Uprawniony z umowy ubezpieczenia
1. Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu ryzyka śmierci Uposażonemu
wyznaczonemu
przez
Ubezpieczającego
w
Oświadczeniu
o
wyznaczeniu
Uposażonego/Uprawnionego
2. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu ryzyka Czasowej niezdolności do pracy, Trwałej i całkowitej
niezdolności do pracy, Niezdolności do samodzielnej egzystencji, Utraty stałego źródła dochodów
lub Poważnego zachorowania wypłacane jest:
-
Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia wyznaczonemu przez Ubezpieczającego w
Oświadczeniu o wyznaczeniu Uposażonego/Uprawnionego, lub
W przypadku gdy Uprawniony z umowy ubezpieczenia nie został wskazany w Oświadczeniu
o wyznaczeniu Uposażonego/Uprawnionego, w momencie wystąpienia Zdarzenia
ubezpieczeniowego – Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone Ubezpieczającemu
na rachunek, z którego została opłacona Składka, chyba że w odrębnym oświadczeniu woli,
Ubezpieczający wyznaczy inne konto do wypłaty.
3. W przypadku niewyznaczenia Uposażonego lub braku Uposażonego z innych przyczyn w
momencie Śmierci Ubezpieczonego, Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Śmierci będzie
wypłacone:
1) dzieciom Ubezpieczonego oraz jego małżonkowi w częściach równych, z zastrzeżeniem, że
część przypadająca małżonkowi Ubezpieczonego nie może być mniejsza niż jedna czwarta
całości Świadczenia ubezpieczeniowego,
2) jeżeli dziecko Ubezpieczonego zmarło przed Śmiercią Ubezpieczonego, część Świadczenia
ubezpieczeniowego, które by mu przypadało, przypada jego dzieciom w częściach równych.
Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych,
3) w przypadku braku zstępnych Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie
wypłacone
małżonkowi
i
rodzicom
Ubezpieczonego
–
połowę
Świadczenia
ubezpieczeniowego małżonkowi i każdemu z rodziców po jednej czwartej Świadczenia
ubezpieczeniowego,
4) w braku zstępnych i małżonka Ubezpieczonego całe Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie
wypłacone jego rodzicom w częściach równych,
5) w braku zstępnych, małżonka i rodziców Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe
będzie wypłacone pozostałym osobom powołanym do dziedziczenia ustawowego po
Ubezpieczonym zgodnie z zasadami uregulowanymi we właściwych przepisach prawa.
§ 5. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
1. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte zdarzenia ubezpieczeniowe (Śmierć, Trwała i całkowita
niezdolność do pracy, Niezdolność do samodzielnej egzystencji, Poważne zachorowanie,
Czasowa niezdolność do pracy) powstałe wskutek choroby, uszkodzenia ciała lub
niepełnosprawności, zdiagnozowanymi przez lekarza lub leczonymi przez lekarza w okresie 3 lat
poprzedzających podpisanie przez Ubezpieczonego Wniosku.
2. Świadczenie ubezpieczeniowe nie zostanie wypłacone, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi
w bezpośrednim związku z:
1) popełnieniem przez Ubezpieczonego samobójstwa lub podjęcia przez Ubezpieczonego próby
samobójczej w okresie dwóch lat od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej;
2) zdarzeniem wywołanym działaniem Ubezpieczonego w stanie pod wpływem alkoholu gdy
jego zawartość we krwi przekracza 0,2 o/oo, środków odurzających lub innych substancji
wyłączających lub ograniczających zdolność działania z rozeznaniem za wyjątkiem sytuacji, w
których spożycie powyższych środków nastąpiło wbrew woli Ubezpieczonego lub zgodnie z
zaleceniem lekarza
3) działaniami wojennymi (także w przypadku wojny domowej), terroryzmem, aktami sabotażu,
skażeniem środowiska wywołanym czynnikami chemicznymi, biologicznymi albo jądrowymi
albo czynnym udziałem Ubezpieczonego w zamieszkach i przestępstwach
4) popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa zgodnie z zapisami polskiego Kodeksu
Karnego potwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.
5) wybuchem atomowym lub ekspozycja na promieniowanie jądrowe
6) nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym
bez udziału lekarza, o ile działania te nie zostały podjęte bezpośrednio w celu ratowania życia
Ubezpieczonego;
7)
kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem mechanicznym, dla kierowania którym prawo
wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, bez posiadania takich kwalifikacji – w tym bez
posiadania ważnego prawa jazdy;
8) uprawianiem przez Ubezpieczonego dyscypliny sportu, której charakter wskazuje na
ponadprzeciętne ryzyko utraty życia lub zdrowia; dyscypliny te to: alpinizm i wspinaczka
wysokogórska lub skałkowa, speleologia, polarnictwo, wyścigi samochodowe, motocyklowe,
motorowe i konne, skoki spadochronowe, lotnictwo, szybownictwo, lotniarstwo i
paralotniarstwo, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, boks, sporty walki, sporty
związane z użyciem broni białej, skoki na gumowej linie;
9) przelotem Ubezpieczonego, w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera, samolotem
wojskowym lub prywatnym niedostosowanym w sposób wynikający z przepisów prawa do
przewozu pasażerów;
10) dokonaniem przez Ubezpieczonego umyślnego samookaleczenia lub uszkodzenia ciała na
prośbę Ubezpieczonego;
11) zakażeniem wirusem HIV lub chorobą AIDS – wyłącznie w odniesieniu do ryzyka Poważnego
zachorowania.
12) chorobą psychiczną lub zaburzeniami na tle nerwowym takimi jak stany lękowe, depresją,
stres z wyłączeniem sytuacji, w których choroba psychiczna lub zaburzenia nerwowe zostały
wcześniej zdiagnozowane przez lekarza psychiatrę i Ubezpieczony znajduje się pod opieka
lekarza psychiatry.
13) zabiegami chirurgii estetycznej z wyjątkiem zabiegów rekonstrukcji niezbędnych do
przywrócenia prawidłowych funkcji narządów
3. W związku z ubezpieczeniem w zakresie Utraty stałego źródła dochodów, odpowiedzialność
Ubezpieczyciela będzie wyłączona jeżeli:
1) Utrata stałego źródła dochodów nastąpi przed upływem 90-dniowego okresu Karencji
2) Utratą stałego źródła dochodów nastąpiła wskutek rozwiązania stosunku pracy, umowy
cywilno-prawnej lub kontraktu menadżerskiego z inicjatywy Ubezpieczonego
3) Utrata stałego źródła dochodów nastąpiła wskutek rozwiązania stosunku pracy, umowy
cywilno-prawnej lub kontraktu menadżerskiego za porozumieniem stron, z wyłączeniem
sytuacji, gdy takie porozumienie zostało zawarte przez pracodawcę i Ubezpieczonego z
przyczyn niedotyczących pracownika (rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z
przyczyn ekonomicznych leżących po stronie pracodawcy) w rozumieniu przepisów prawa.
4) Utrata zatrudnienia nastąpiła wskutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę bez
zachowania okresu wypowiedzenia z winy Ubezpieczonego zgodnie z przepisami art. 52 lub
art. 53 polskiego Kodeksu Pracy
§ 6. Okres ochrony ubezpieczeniowej
Z zastrzeżeniem mającego zastosowanie okresu Karencji, ochrona ubezpieczeniowa w ramach
niniejszych OWU w stosunku do Ubezpieczonego, który spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 i
2 OWU:
a) rozpoczyna się z datą podpisania Wniosku przez Ubezpieczającego, pod warunkiem
opłacenia należnej Składki
b) jest udzielana w ciągu całego Okresu kredytowania danej Umowy pożyczki. Informacja o
dokładnym okresie ubezpieczenia zawarta jest we Wniosku
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego objętego Pakietem
Rozszerzonym w odniesieniu do ryzyka Utraty stałego źródła dochodów, Czasowej niezdolności
do pracy i Poważnego zachorowania rozpoczyna się po upływie okresu Karencji; Ubezpieczyciel
nie będzie zobowiązany do wypłaty jakichkolwiek Świadczeń ubezpieczeniowych w odniesieniu
do ryzyk, o których mową powyżej, w związku że zdarzeniami mającymi miejsce przed dniem
rozpoczęcia danego okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Okres Karencji to: 90 dni w
odniesieniu do ryzyka Utraty stałego źródła dochodów, 30 dni w odniesieniu do ryzyka Czasowej
niezdolności do pracy oraz 60 dni w odniesieniu do ryzyka Poważnego zachorowania.
1.
3.
4.
5.
6.
Ubezpieczony jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, której może dokonać w
placówce Agenta lub przesyłając stosowne oświadczenie listem poleconym na adres Agenta.
Wypowiedzenie jest skuteczne w dniu, w którym doszło do Ubezpieczyciela lub jego Agenta.
W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Umowa ubezpieczenia wygasa automatycznie.
W przypadku wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta
Umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.
Umowa ubezpieczenia wygasa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń
lub upływu któregokolwiek z poniższych terminów:
a) z upływem okresu ubezpieczenia, za jaki została w pełni opłacona składka za danego
Ubezpieczonego;
b) z dniem pełnej spłaty wszystkich zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z Umowy
pożyczki;
c) z dniem rozwiązania Umowy pożyczki – w wypadku wypowiedzenia Umowy pożyczki przez
jedną ze stron Umowy pożyczki;
d) w zakresie danego ryzyka z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia dla tego ryzyka;
e) w w przypadku nieopłacenia przez Ubezpieczonego należnej składki, zgodnie z zasadami
określonymi w § 9 ust. 5. OWU
f)
z upływem przedłużonego okresu kredytowania, nie później jednak niż 6 miesięcy od
pierwotnej daty wskazanej jako koniec Okresu kredytowania
g) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia
h) z chwilą śmierci Ubezpieczonego;
i)
z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
§ 7. Suma ubezpieczenia
1.
2.
3.
4.
Suma ubezpieczenia na wypadek Śmierci Ubezpieczonego albo jego Trwalej i całkowitej
niezdolności do pracy lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji obejmuje wartość
następujących zobowiązań Ubezpieczonego wobec Banku:
a) kapitał kredytu pozostający do spłaty - według stanu z dnia wystąpienia zdarzenia
ubezpieczeniowego w okresie ochrony ubezpieczeniowej; oraz
b) odsetki od części kapitału, co do której nie upłynął termin spłaty oraz odsetki od zadłużenia
przeterminowanego (karne) od części kapitału, co do której upłynął termin spłaty, należne
Bankowi za okres od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia wypłaty Świadczenia
ubezpieczeniowego, ale w każdym wypadku nie dłuższy niż 120 dni; oraz
c) inne obciążające Ubezpieczonego opłaty i prowizje wynikające z Tabeli opłat i prowizji
Banku - należne Bankowi za okres od dnia zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia wypłaty
Świadczenia ubezpieczeniowego, ale w każdym wypadku nie dłuższy niż 120 dni
Suma ubezpieczenia na wypadek Utraty stałego źródła dochodów oraz Czasowej niezdolności
do pracy:
a) dla jednego zdarzenia ubezpieczeniowego równa jest sześciu ratom spłaty kredytu zgodnie z
aktualnym harmonogramem spłaty oraz
b) niezależnie od liczby zdarzeń ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia równa jest
dwunastu ratom spłaty pożyczki zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty.
Suma ubezpieczenia na wypadek Poważnego zachorowania równa jest sumie dwunastu rat
spłaty pożyczki zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty w odniesieniu do jednego
zdarzenia i dla całego okresu ubezpieczenia.
Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów, Czasowej niezdolności
do pracy i Poważnego zachorowania, niezależnie od liczby zdarzeń w okresie ubezpieczenia i
ubezpieczonego ryzyka, są ograniczone łączną kwotą wypłat w wysokości 120.000 złotych.
5.
6.
Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Śmierci Ubezpieczonego, Trwalej i całkowitej
niezdolności do pracy i Niezdolności do samodzielnej egzystencji, są ograniczone łączną kwotą
wypłat w wysokości 255.550 złotych.
Okres rekwalifikacji w odniesieniu odpowiednio do ryzyka Utraty stałego źródła dochodów i
Czasowej niezdolności do pracy wynosi 12 miesięcy.
§ 8. Świadczenie ubezpieczeniowe
1.
2.
3.
4.
W wypadku śmierci Ubezpieczonego albo jego Trwalej i całkowitej niezdolności do pracy albo
Niezdolności do samodzielnej egzystencji i z zastrzeżeniem zasad odpowiedzialności
Ubezpieczyciela zgodnie z zapisami niniejszych OWU Ubezpieczyciel wypłacać będzie
Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia, ustalanej na dzień wystąpienia
zdarzenia ubezpieczeniowego zgodnie z zapisami § 7 powyżej.
W wypadku Czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy:
a) Ubezpieczyciel wypłacać będzie, w granicach sumy ubezpieczenia, Świadczenia
ubezpieczeniowe równe zobowiązaniom Ubezpieczonego wobec Banku wynikającym z
Umowy pożyczki, które staną się wymagalne po upływie okresu 30 dni trwania Czasowej
niezdolności do pracy Ubezpieczonego, zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty
wynikającym z Umowy Pożyczki,
b) Ubezpieczyciel nie wypłaci w żadnym wypadku Świadczeń ubezpieczeniowych łącznie w
większej wysokości, niż 6 rat spłaty pożyczki przypadających do zapłaty w czasie trwania
Czasowej niezdolności do pracy zgodnie z Umową Pożyczki.
c) Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
będą wypłacane każdorazowo w terminach, w których Ubezpieczony miał spłacić daną ratę
pożyczki na rzecz Banku zgodnie z Umową Pożyczki, o ile odpowiedzialność
Ubezpieczyciela zostanie ustalona przed upływem takiego terminu.
d) Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostanie ustalona po upływie terminu, w którym
dana rata Pożyczki przypadała do zapłaty, Ubezpieczyciel wypłaci takie Świadczenie
ubezpieczeniowe zgodnie z zasadami uregulowanymi w § 10 ust. 7 i 8 OWU.
e) Ubezpieczyciel będzie wypłacać Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Czasowej
niezdolności do pracy tylko w okresie, w którym w stosunku do Ubezpieczonego w dalszym
ciągu trwa Czasowa niezdolność do pracy.
W przypadku Utraty przez Ubezpieczonego stałego źródła dochodów:
a) Ubezpieczyciel wypłacać będzie w granicach sumy ubezpieczenia Świadczenia
ubezpieczeniowe równe zobowiązaniom Ubezpieczonego wobec Banku, wynikającym z
Umowy Pożyczki, które staną się wymagalne po upływie okresu 30 dni od daty Utraty
stałego źródła dochodów zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty wynikającym z
Umowy Pożyczki,
b) Ubezpieczyciel nie wypłaci w żadnym wypadku Świadczeń ubezpieczeniowych łącznie w
większej wysokości, niż 6 rat spłaty Pożyczki przypadających do zapłaty czasie trwania
Utraty stałego źródła dochodów zgodnie z Umową Pożyczki.
c) Świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego źródła dochodów, będą wypłacane
każdorazowo w terminach, w których Ubezpieczony miał spłacić daną ratę Pożyczki na
rzecz Banku zgodnie z Umową Pożyczki, o ile odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostanie
ustalona przed upływem takiego terminu.
d) Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostanie ustalona po upływie terminu, w którym
dana rata Pożyczki przypadała do zapłaty, Ubezpieczyciel wypłaci takie Świadczenie
ubezpieczeniowe zgodnie z zasadami uregulowanymi w § 10 ust. 7 i 8 OWU.
e) Ubezpieczyciel będzie wypłacać Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Utraty stałego
źródła dochodów tylko w okresie, w którym w stosunku do Ubezpieczonego w dalszym
ciągu trwa Utrata stałego źródła dochodów.
W przypadku Poważnego zachorowania, Ubezpieczyciel wypłaci w granicach sumy
ubezpieczenia, Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie 12 miesięcznych zobowiązań
5.
6.
7.
8.
Ubezpieczonego wobec Banku wynikających z Umowy Pożyczki, które staną się wymagalne
zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki.
Świadczenia, o których mowa powyżej płatne są do dnia tego z poniższych zdarzeń, które
wystąpi jako pierwsze:
a) w przypadku Czasowej niezdolności do pracy i Utraty stałego źródła dochodów - odzyskanie
przez Ubezpieczonego:
- stałego źródła dochodów (w przypadku gdy zdarzeniem ubezpieczeniowym z tytułu
którego wypłacane jest Świadczenie ubezpieczeniowe jest Utrata stałego źródła
dochodów), w szczególności wskutek odzyskania zatrudnienia lub ponownego
prowadzenia działalności gospodarczej albo
- zdolności do pracy (w przypadku gdy zdarzeniem ubezpieczeniowym z tytułu którego
wypłacane jest Świadczenie ubezpieczeniowe jest Czasowa niezdolność do pracy)
b)
w odniesieniu do następujących zdarzeń ubezpieczeniowych Czasowa niezdolność do
pracy, Utrata stałego źródła dochodów, nabycie przez Ubezpieczonego uprawnienia do
emerytury lub do Świadczenia rentowego albo orzeczenie przez lekarza-orzecznika lub
komisji lekarskiej upoważnionych przez Właściwy organ rentowy Całkowitej niezdolności do
pracy na okres co najmniej 12 miesięcy.
Jeżeli po upływie okresu rekwalifikacji wystąpi ponownie Utrata stałego źródła dochodów lub
Czasowa niezdolność do pracy, Świadczenie ubezpieczeniowe płatne będzie przez
Ubezpieczyciela, w granicach sumy ubezpieczenia, po upływie 30-dni od daty ponownej Utraty
stałego źródła dochodów lub Czasowej niezdolności do pracy, zgodnie z zasadami
uregulowanymi w ust. 2 oraz 3 powyżej.
Jeżeli w okresie, w którym Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego na skutek wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego będzie miało miejsce
kolejne Zdarzenia ubezpieczeniowe, Ubezpieczonemu przysługuje wyłącznie jedno świadczenie
ubezpieczeniowe z tytułu zajścia pierwszego z zaistniałych Zdarzeń ubezpieczeniowych.
Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w złotych polskich.
§ 9. Składka
1.
2.
3.
4.
Składka w formie jednorazowej opłacana jest przez Ubezpieczającego w wysokości określonej
we Wniosku.
Wysokość Składki ustalana jest w oparciu o zintegrowane koszty ryzyk ubezpieczeniowych -,
długość trwania umowy ubezpieczenia, kwotę kredytu oraz pakiet ubezpieczenia wybrany przez
Ubezpieczającego, jak również biorąc pod uwagę okres Karencji, podczas którego
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności
Składka nie podlega indeksacji.
Składka jest wymagalna w dniu podpisania umowy ubezpieczenia.
§ 10. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego
1.
2.
3.
Zgłaszający roszczenie niezwłocznie po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem
zobowiązany jest dokonać Ubezpieczycielowi zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem ze
wskazaniem rodzaju wypadku i jego okoliczności wraz z niezbędnymi dokumentami i wnioskiem
o wypłatę świadczenia.
Zgłoszenie roszczenia powinno być dokonane w formie pisemnej wraz z wymaganymi
dokumentami w placówce Agenta
W zależności od rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego, następujące dokumenty są niezbędne
dla wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego:
a) w przypadku śmierci:
- odpis aktu zgonu,
- karta zgonu Ubezpieczonego lub dokument równoważny, w szczególności zaświadczenie
lekarskie wskazujące przyczynę zgonu
b)
c)
d)
e)
f)
w przypadku Niezdolności do samodzielnej egzystencji:
- orzeczenie lekarza-orzecznika lub komisji lekarskiej upoważnionych przez Właściwy organ
rentowy, stwierdzające Niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji na okres
co najmniej 12 miesięcy
oraz
- dokument wydany przez Właściwy organ rentowy, potwierdzający prawo Ubezpieczonego
do emerytury, w przypadku gdy Ubezpieczony jest emerytem, lub prawo Ubezpieczonego
do Świadczenia rentowego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest rencistą z tytułu
niezdolności do pracy;
w przypadku Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy:
- orzeczenie lekarza-orzecznika lub komisji lekarskiej upoważnionych przez Właściwy organ
rentowy stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy Ubezpieczonego na okres co
najmniej 12 miesięcy wraz z wynikającą z takiego orzeczenia decyzją Właściwego organu
rentowego;
w przypadku Utraty zatrudnienia:
- dokument, z którego wynika rozwiązanie stosunku pracy, w szczególności kopia świadectwa
pracy lub kopia oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy, oraz
- kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie Ubezpieczonego jako bezrobotnego i
prawo Ubezpieczonego do zasiłku dla bezrobotnych oraz kopia dokumentu
potwierdzającego otrzymanie zasiłku - przy czym dokument potwierdzający otrzymanie
zasiłku powinien być doręczany przed każdorazową wypłatą Świadczenia
ubezpieczeniowego przypadającego w danym miesiącu;
w przypadku Utraty stałego źródła dochodów:
a. jeżeli jest wynikiem zaprzestania przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej z
powodu zmiany przepisów prawa:
i. deklaracja Ubezpieczonego wskazująca przepisy prawa, które uległy zmianie i ich datę
wejścia w życie, a także wyjaśniająca wpływ powyższych zmian na działalność
gospodarczą prowadzoną przez Ubezpieczonego
ii. Deklaracje podatku dochodowego 12 ostatnich miesięcy poprzedzających zdarzenie
ubezpieczeniowe w celu potwierdzenia, że działalność gospodarcza prowadzona przez
Ubezpieczonego przynosiła w tym okresie nieprzerwanie przychody
iii. Pisemne potwierdzenie wyrejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej z
rejestru przedsiębiorców
b. Jeżeli jest wynikiem wypowiedzenia umowy cywilno-prawnej
i. pisemna kopia wypowiedzenia umowy cywilno-prawnej przez dającego zlecenie
ii. Deklaracje podatku dochodowego 12 ostatnich miesięcy poprzedzających zdarzenie
ubezpieczeniowe w celu potwierdzenia, że działalność gospodarcza prowadzona przez
Ubezpieczonego przynosiła w tym okresie nieprzerwanie przychody
iii. Pisemne potwierdzenie wyrejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej z
rejestru przedsiębiorców
c. Jeżeli jest wynikiem wypowiedzenia kontraktu menadżerskiego
i. pisemna kopia wypowiedzenia kontraktu menadżerskiego przez dającego zlecenie
ii. kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie Ubezpieczonego jako bezrobotnego i
prawo Ubezpieczonego do zasiłku dla bezrobotnych oraz kopia dokumentu
potwierdzającego otrzymanie zasiłku - przy czym dokumenty te powinny być doręczane
przed każdorazową wypłatą Świadczenia ubezpieczeniowego przypadającego w danym
miesiącu;
w przypadku Czasowej niezdolności do pracy:
- zaświadczenie lub zaświadczenia lekarskie określające przyczyny i okres niezdolności
do pracy wydane łącznie na okres co najmniej 30 kolejnych dni,
- kopię dokumentów potwierdzających wysokość zasiłków wypłaconych Ubezpieczonemu
przez Właściwy organ rentowy w związku z niezdolnością do pracy, oraz
w przypadku Poważnego zachorowania:
- kopia dokumentacji medycznej diagnozującej wystąpienie i historię choroby.
4. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel
przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności
zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną
informuję Zgłaszającego roszczenie, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości
odszkodowania lub odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o ile okaże się to niezbędne dla
rozpoznania roszczenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia.
Ubezpieczyciel wysyła informację do Zgłaszającego roszczenie drogą elektroniczną po
uzyskaniu zgody Zgłaszającego roszczenie na otrzymywanie korespondencji w takiej formie.
Wszelkie informacje kierowane przez Ubezpieczyciela do osób trzecich wymagają formy
pisemnej.
5. W uzasadnionych wypadkach Ubezpieczyciel może uzależnić wypłatę odszkodowania od oceny
okoliczności podanych w zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczeniowego. W szczególności,
Ubezpieczyciel może zwrócić się o złożenie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów,
które są niezbędne dla rozpoznania roszczenia. Żądanie takie zostanie doręczone
Zgłaszającemu roszczenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela
zawiadomienia o zdarzeniu, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej.
6. Ubezpieczyciel, w wypadku usprawiedliwionej potrzeby i w zakresie wynikającym z charakteru
zdarzenia ubezpieczeniowego, może również zażądać od Ubezpieczonego, aby poddał się
określonym badaniom lekarskim u lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela. Koszty badania
pokrywa Ubezpieczyciel.
7. Ubezpieczyciel wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe Uposażonemu lub osobie uprawnionej w
terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.
8. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 7 powyżej, okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego
okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w ciągu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie
przewidzianym w ust. 7 niniejszego paragrafu.
9. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jeśli Ubezpieczony
bezpodstawnie odmówi poddania się badaniom określonym przez Ubezpieczyciela, nie
przedstawi wymaganych dokumentów lub poda nieprawdziwe informacje na temat okoliczności
wypadku.
10. W sytuacji, gdy Ubezpieczyciel odmówi wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, albo gdy
wypłaci je w wysokości niższej, niż wskazana w zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczeniowego,
Ubezpieczyciel poinformuje o tym pisemnie Uposażonego lub Uprawnionego z umowy
ubezpieczenia, wskazując okoliczności faktyczne oraz podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego.
g)
§ 11. Skargi
1. Ubezpieczony lub Zgłaszający roszczenie może:
a) złożyć skargę dotyczącą Ochrony ubezpieczeniowej administratorowi
(Credit Agricole Service Sp. z o.o., ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław)
b) w przypadku, gdy Ubezpieczony Zgłaszający roszczenie nie jest usatysfakcjonowany
odpowiedzią administratora, może złożyć skargę Ubezpieczycielowi (CACI Life Ltd oraz
CACI Non-Life Ltd, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2, Irlandia); oraz
c) w przypadku, gdy Ubezpieczony/Zgłaszający roszczenie nie jest usatysfakcjonowany
odpowiedzią Ubezpieczyciela, może złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, al.
Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
2. Ubezpieczony ma prawo do bezpośredniego dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia na
drodze sądowej. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy ubezpieczenia, będą
rozstrzygane przez. sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z Umowy ubezpieczeni
§ 12. Inne postanowienia
1.
2.
3.
4.
5.
Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30-dni od daty
zawarcia ubezpieczenia
Wszelkie doręczenia dla Ubezpieczonego będą dokonywane na adres wskazany we Wniosku,
natomiast doręczenia dla innych osób będą dokonywane na adresy pisemnie wskazane
Ubezpieczycielowi.
W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.
Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych określone są w art. 21 ust. 1 pkt 4)
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012, poz. 361, z późn. zm.).
Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
Data wejścia w życie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia: 01/12/2015