Gospodarka Łowiecka i Ochrona Przyrody

Transkrypt

Gospodarka Łowiecka i Ochrona Przyrody
Poznań, 1 października 2013 roku
DOP–0212-145/2013
Zarządzenie nr 145/2013
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 1 października 2013 roku
w sprawie powołania na Wydziale Leśnym
studiów podyplomowych „Gospodarka Łowiecka i Ochrona Przyrody ”
Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 w związku z § 58 ust. 3
pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
Na Wydziale Leśnym powołuje się studia podyplomowe „Gospodarka Łowiecka i Ochrona
Przyrody”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak