Zintegrowany System Zarządzania - Bioagra

Transkrypt

Zintegrowany System Zarządzania - Bioagra
BIOAGRA-OIL S.A.
ul. Przemysłowa 64, 43-100 Tychy
Kierownictwo Firmy Bioagra-Oil S.A. niniejszym deklaruje Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodną z wymaganiami norm PN-EN
ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 oraz postanowieniami
Dyrektyw 2009/28/WE i 2009/30/WE
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Firmy Bioagra-Oil jest
zespołem działań i zamierzeń podejmowanych zarówno przez kierownictwo jak i
pracowników firmy, w celu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju,
dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klientów, zapewnienia
bezpieczeństwa pracy, prowadzenia działalności produkcyjnej w możliwie
minimalnym stopniu wpływającej na środowisko naturalne oraz spełnienie wymagań
prawnych i innych w tym zakresie.
Powyższe
następujące cele:
działania
i
zamierzenia
będziemy
realizować
poprzez
umacnianie pozycji firmy na rynku z poszanowaniem idei zrównoważonego
rozwoju,
rozwój sprzedaży i wzrost konkurencyjności wyrobów,
wytwarzanie wyrobów bezpiecznych,
zmniejszenie szkodliwości działań firmy w zakresie ochrony środowiska
poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom,
poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji w
tym zakresie i ciągłe dążenie do stałej poprawy stanu BHP , zapobiegania
wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym,
redukcję emisji GHG
Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się również do ciągłego doskonalenia
Zintegrowanego Systemu Zarządzania , podnoszenia jego skuteczności na coraz
bardziej wymagającym rynku oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do
wdrażania niniejszej Polityki
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest uzgodniona z przedstawicielami
pracowników Bioagra-Oil S.A. oraz zakomunikowana i znana wszystkim
pracownikom pracującym w imieniu Bioagra-Oil oraz publicznie dostępna, a jej
zasady obowiązują na każdym stanowisku pracy.
Zarząd Spółki
NIP 524-25-87-483, REGON 140712338
Bank PKO BP S.A. w Warszawie, nr rachunku 60 10201068 0000 1802 0092 7764
Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000264450
kapitał zakładowy 6 000 000 PLN, opłacony w całości

Podobne dokumenty