Organizacja i struktura przedszkola

Komentarze

Transkrypt

Organizacja i struktura przedszkola
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
Organizacja i struktura przedszkola
Autor: Administrator
09.05.2006.
Zmieniony 09.05.2006.
Organizacja i struktura przedszkola
Zarówno przedszkola publiczne, jak i niepubliczne obowiązuje realizacja podstawy programowej
wychowania w przedszkolu.
Polskie przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr
95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a także
Aktu Założycielskiego Przedszkola oraz Statutu Przedszkola.
Przedszkola publiczne
Mogą działać jako jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe, zgodnie z prawem budżetowym (Dz. U.
Nr 72, poz. 344 z 1993 r. oraz Nr 76 z 1994 r.) jednostka budżetowa jest formą dofinansowania
wydatków jednostki organizacyjnej z budżetu gminy w 100%, polegającą na systemie dwóch kas. Z
jednej kasy dyrektor przedszkola opłaca wydatki swojej placówki zgodnie z planem finansowym, a koszty
roczne jednostki budżetowej muszą równać się wielkości tej sumy. W drugiej kasie znajdują się pieniądze
wpływające do jednostki
z dowolnych wpływów, np.: opłaty wnoszone przez rodziców, darowizny, czynsz za wynajem
pomieszczeń, itd.W jednostce budżetowej urząd gminy w porozumieniu z dyrektorem przedszkola pod
koniec roku kalendarzowego opracowuje projekt planu finansowego na rok następny. Po zatwierdzeniu
planu finansowego, dyrektor przedszkola zobowiązany jest do gospodarowania przyznanymi środkami
finansowymi zgodnie z podziałem na określone paragrafy. Według art. 5 ust. 7 pkt 3 Ustawy oświatowej,
jednym z podstawowych zadańgmin jest zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej i organizacyjnej
przedszkoli. Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia obsługi finansowej jednostek
budżetowych. Inną formą finansowania jednostki organizacyjnej jest zakład budżetowy, który koszty swej
działalności pokrywa w całości lub w części z własnych dochodów. Podstawą gospodarki finansowej
zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, który obejmuje przychody i rozchody oraz stan
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Przedszkola publiczne są powszechnie dostępne i prowadzą
bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie conajmniej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego (określającej minimalny czas jej realizacji do
5 godzin dziennie, a gmina może dowolnie wydłużać ten czas). W praktyce koszty wyżywienia i koszty
wykraczające poza minimalny czas realizacji podstawy programowej pokrywają rodzice. Publiczne
przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudnia
nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach (Karta Nauczyciela). Realizuje
ramowy plan nauczania oraz programy nauczania z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Przedszkola publiczne na życzenie rodziców organizują naukę religii oraz mogą
organizować zajęcia dodatkowe (rytmikę, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, taniec towarzyski,
gimnastykę korekcyjną, itd.).
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku
dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności:Ø zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie
pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,Ø zapewnia dzieciom pełne
poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,Ø stosuje w swoich
działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,Ø współpracuje z rejonową poradnią psychologicznopedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
Nadzór w przedszkolach publicznych
http://przedszkole.zabierzow.pl
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przedszkola publiczne,
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
zarówno zakłady, jak i jednostki budżetowe, objęte są nadzorem dwóch organów: organu prowadzącego i
organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący (gmina) – zapewnia przede
wszystkim warunki działania placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonuje remonty oraz zadania inwestycyjne w
tym zakresie, wyposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych (art. 5 ust. 7 Ustawy
oświatowej). Organ prowadzący sprawuje również nadzór w zakresie spraw finansowych,
administracyjnych i organizacyjnych przedszkola. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kuratorium)
– ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno-wychowa-wczych przedszkola. Zarówno organ
prowadzący, jak i sprawujący nadzór pedagogiczny – ma prawo wydawania dyrektorowi doraźnych
zaleceń jedynie w zakresie przewidzianym w prawie. W Organy przedszkola Organami przedszkola
są:Dyrektor przedszkolaRada PedagogicznaRada Rodziców oraz Rada Przedszkola – jeśli zostały
utworzone. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich
rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:Ø
diagnozowanie
środowiska wychowanków,Ø
rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb
dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,Ø
rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i
nauczaniu dziecka,Ø
organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,Ø
wspieranie dziecka uzdolnionego,Ø
podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych
wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym
zakresie,Ø
prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli
i rodziców,Ø
wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci,Ø
udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z
realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,Ø
wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,Ø
umożliwianie
rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,Ø
podejmowanie działań
mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą
działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Dyrektor zapewnia
bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki
uczestnictwa w zajęciach organizo-wanych poza przedszkolem. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w
drodze konkursu przez organ prowadzący. Rada pedagogiczna, rada przedszkola i rada rodziców
uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem
przedszkola. Cele i zadania przedszkola Celem wychowania przedszkolnego zgodnie
z podstawą programową jest, jak zauważyliśmy na wstępie, wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem spoleczno-kulturowym i przyrodniczym.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza
prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, a w oddziałach integracyjnych na
podstawie programu autorskiego, zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki,
rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami
psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody rodziców.
Zadania są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi
przedszkolami, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest
dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc taka może być udzielana na wniosek rodziców, nauczyciela (w
szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne), pedagoga, psychologa,
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.Pomoc psychologicznopedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie:Ø
zajęć specjalistycznych: korekcyjnokompensacyj-nych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,Ø
porad,
konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli,Ø
zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. Dzieci
niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.Dyrektor przedszkola
powierza każdy oddział opiece:Ø
jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy
oddziału,Ø
dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,Ø
dwóch lub
trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym specyficznym charakterze, np. integracyjnych,
terapeutycznych. W przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są specjaliści, którzy prowadzą pracę
http://przedszkole.zabierzow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami. Liczbę nauczycieli w poszczególnych
oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla
zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez
wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o
systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:Ø
wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społecznokulturalnym i przyrodniczym,Ø
udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,Ø
umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej,Ø
sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,Ø
współdziałaniu z rodziną
poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w
miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki
szkolnej. Zadania wynikające z powyższych celów przedszkole realizuje w ramach obszarów
edukacyjnych wymienionych na początku poradnika. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli
koncentrują się głównie na:Ø
zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku,Ø
uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o
zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,Ø
stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,Ø
rozwijaniu wrażliwości moralnej,Ø
kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,Ø
rozbudzaniu ciekawości
poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,Ø
rozwijaniu
wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej,
muzycznej i ruchowej, Ø
zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi,
specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego
wymaga zgody rodziców. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi,
zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody
rodziców.
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz
tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Organizacja i funkcjonowanie
przedszkolaPodstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych w przedszkolu
ogólnodostępnym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci
niepełnosprawnych.W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć, w tym zajęć prowadzonych dodatkowo,
powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:Ø
z dziećmi w wieku 3-4 lat
– około 15 minut,Ø
z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut. Zwykle w godzinach
wczesnoporannych dzieci mają możliwość podejmowania zabaw swobodnych, organizowanych z własnej
inicjatywy, czasami także z udziałem kolegów z innych grup. To także dobry moment na rozmowy
indywidualne nauczyciela z dzieckiem, podejmowane przez obie ze stron. Po śniadaniu odbywają się
zajęcia wychowawczo–dydaktyczno–opiekuńcze, w ramach których dzieci podejmują
działania we wszystkich sferach aktywności. Na przestrzeni całego tygodnia nauczyciel organizuje
działalność dzieci rozwijającą ich kompetencje w zakresie mowy i myślenia, matematyki, muzyki,
plastyki, ruchu, kładąc szczególny nacisk na indywidualizację potrzeb, integrację poszczególnych treści
oraz wyzwalanie potencjału twórczego wychowanków. Czas zajęć popołudniowych przeznaczony jest
zwykle na leżakowanie w grupach dzieci młodszych, natomiast
w grupach dzieci starszych na poobiedni relaks, podczas którego wychowankowie, np. słuchają bajek
czytanych przez nauczycielkę lub w wersji audio oraz muzyki wyciszającej. Przy sprzyjających warunkach
dzieci korzystać mogą także z zabaw w ogrodzie lub spacerów. Godziny popołudniowe to także czas na
zajęcia dodatkowe
w mniejszych grupach, a w sześciolatkach odbywają się również zajęcia utrwalające, organizowane dla
całej grupy. Dzieci bawią się w kącikach tematycznych, samodzielnie organizując własne zajęcia. Jest to
również czas przeznaczony na pracę oraz rozmowy indywidualne nauczyciela z dzieckiem. Przedszkole
prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy
wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z wychowankami w danym roku szkolnym. W dzienniku
umieszcza się szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny
http://przedszkole.zabierzow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
wykaz wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, (prawnych opiekunów i
adresy ich zamieszkania) oraz odnotowuje frekwencję dzieci na zajęciach, a także oznaczenie
realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Przedszkole
posiada dzienniki zajęć prowadzonych dodatkowo. W dzienniku zajęć dodatkowych wpisuje się
tygodniowy plan zajęć, alfabetyczny wykaz dzieci i ich frekwencję, indywidualny program pracy z
dzieckiem, tematy prowadzonych zajęć, ocenę postępów dzieci i wniosków do dalszej
pracy.Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:Ø
przedstawicielom organu
prowadzącego,Ø
przedstawicielom organu sprawującego nadzór pedagogiczny,Ø
rodzicom
(prawnym opiekunom) na ich życzenie w części dotyczącej informacji dziecku,Ø
pracownikom
naukowym i studentom, za zgodą dyrektora - w zakresie badań prowadzonych na terenie przedszkola w
obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej. Szczegółową organizację wychowania,
nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez
dyrektora przedszkola.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.Przedszkole
funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.Termin
przerwy pracy ustalony przez organ prowadzący każdego roku jest podawany do 30 marca. Dyrektor
przedszkola do końca kwietnia podaje do wiadomości rodziców adres przedszkoli dyżurujących w czasie
wakacji. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców
(prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione pisemnie przez rodziców. Dziecko
może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. Rozkład dnia
w pracy poszczególnych oddziałów jest uzależniony od kategorii wiekowej oraz godzin funkcjonowania
grup.
Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.
Kadra pedagogiczna przedszkoli dostrzegając rolę twórczej aktywności oraz celowość kształtowania
zainteresowań podejmuje inicjatywę tworzenia bezpłatnych zajęć dodatkowych dla chętnych dzieci.
Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane
jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola niż ustalone w ramowym rozkładzie dnia
było odpowiednio wcześniej zgłoszone. W przedszkolach są prowadzone ponadto dodatkowe zajęcia
bezpłatne:Ø
nauka religii dla dzieci za zgodą rodziców – dzieci nie biorące udziału w zajęciach
pozostają pod opieką nauczyciela,Ø
gimnastyka korekcyjna dla dzieci ze wskazaniem od lekarza
– dzieci nie biorące udziału w zajęciach pozostają pod opieką nauczyciela.
Płatne i bezpłatne zajęcia dodatkowe
Przedszkole jako placówka wspierająca wszechstronny rozwój wychowanka dostrzega jego wyjątkowość.
W związku z powyższym stwarza warunki sprzyjające rozwijaniu indywidualnego potencjału dziecka. Aby
ten rozwój był możliwy, trzeba wyzwolić w wychowankach aktywność, czyli indywidualną właściwość
jednostki, polegającą na większej niż u innych częstości i intensywności pewnego rodzaju działań. Dzięki
własnej aktywności człowiek rozszerza zasób własnej wiedzy, spostrzega, uczy się. Aktywność dziecka w
wieku przedszkolnym ulega niezmiernie ważnym zmianom rozwojowym. Dzięki opanowaniu mowy i
zdolności do wyobrażeniowego przekształcania rzeczywistości, zmienia się psychologiczna sytuacja jego
aktywności. Dziecko wyodrębnia już „własne ja” i odczuwa siebie jako podmiot działań i
przeżyć, dostrzega i określa przedmioty otaczającego je świata, a także odkrywa wewnętrzny świat
innych ludzi. Niezwykle atrakcyjny staje się dla niego świat przeżyć, działań i czynności ludzi dorosłych.
Dzięki dużej ruchliwości, spostrzegawczości i żywości własnych wyobrażeń, dziecko zdobywa wiedzę o
otaczającym je świecie. Jednym z przejawów aktywności jest twórczość, jako proces działania ludzkiego,
dający nowe i oryginalne wytwory. Aktywność twórcza, rozumiana jest jako potrzeba biologiczna, której
zaspokojenie jest absolutną koniecznością dla optymalnego rozwoju istoty ludzkiej w okresie
wzrostu. Twórczość dziecięca wiąże się z określonymi czynnościami ekspresyjnymi:Ø
ekspresja
ruchowo–mimiczna, czyli „mowa ciała” – poza, gest, mimika;Ø
ekspresja ruchowo–muzyczna – ruch, taniec, rytm;Ø
ekspresja
muzyczna–wyrażanie muzyki z wykorzystaniem instrumentów, także niekonwencjonalnych;Ø
ekspresja słowno–muzyczna–improwizowanie słów i melodii, nucenie;Ø
ekspresja
plastyczna związania z rysowaniem, malowaniem, modelowaniem;Ø
ekspresja
konstrukcyjno–techniczna – konstruowanie wszelkiego rodzaju przedmiotów
„użytkowych”;Ø
ekspresja zabawowa – zabawy pantomimiczne, tematyczne,
naśladowcze, dydaktyczne;Ø
ekspresja werbalna – krzyk, śmiech, wyrażanie przeżyć, uczuć
słowem, tworzenie kompozycji słownych. Właśnie na tych formach ekspresji opiera się przedszkole,
http://przedszkole.zabierzow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
organizując zajęcia dodatkowe dla swoich wychowanków. Odbywają się one na terenie placówki w
godzinach uczęszczania dzieci. Organizacja tych zajęć, to odpowiedź nie tylko na zainteresowania dzieci,
ale także propozycje Rodziców. W ramach zajęć dodatkowych płatnych odbywają się najczęściej w
przedszkolach działania zorganizowane z rytmiki, języka angielskiego, tańca towarzyskiego, a także, na
życzenie Rodziców, funkcjonują w niektórych przedszkolach koła szachowe, zajęcia
z języka francuskiego.Jednostka w pełni indywidualna, na swój sposób wyjątkowa, to jednostka aktywna
twórczo. Nie ma gotowych zasad i metod tworzenia i nie ma też gotowego zestawu zasad postępowania
wychowawczego, które warunkuje ukształtowanie osobowości twórczej. Niemniej jednak pewne jest, iż to
dorosły musi umożliwiać ekspresję
i zaspokojenie w działaniu pragnień i skłonności dziecka, unikać zaś tego, co w sposób naturalny
przeszkadza jego spontaniczności.Mając tego świadomość nauczyciele niektórych przedszkoli starają się
umożliwić swoim wychowankom rozwój indywidualności poprzez inspirowanie ich do aktywności
twórczej. Najczęściej na terenie przedszkoli funkcjonują koła: teatralne, plastyczne, literackie, poetyckie,
muzyczne.
W niektórych przedszkolach funkcjonują także takie koła, jak Miłośników Regionu czy Bajki Dzieci Świata.
Na bezpłatnych zajęciach dodatkowych wychowankowie poznają dzieła literackie oraz dzieła sztuki,
poszukują sposobów wyrażania przeżyć i odczuć związanych z percepcją literatury, sztuki i muzyki
poprzez aktywność ruchową, plastyczną, muzyczną, werbalną. Mają możliwość zrealizowania swoich
pomysłów na recytację, dzieło plastyczne, muzyczne, literackie. Zajęcia dodatkowe to także świetna
okazja do kształtowania świadomości językowej poprzez tworzenie rymowanek, wyliczanek, zgadywanek,
skojarzeń słownych. Dzieci mają okazję do obcowania ze sztuką i literaturą piękną oraz poznawania
piękna rodzinnego miasta, bogactwa ojczystego języka, kultur innych narodów. Ale przede wszystkim
zajęcia dodatkowe są świetną okazją do wyrażenia siebie. Jest tu miejsce na przedstawienie własnej
perspektywy postrzegania świata: człowieka, przyrody, techniki – wszystkiego, co nas otacza.
Można tu wyrazić własne uczucia, przeżycia, wrażenia, spostrzeżenia poprzez różnorodną
działalność. Nauczycielki prowadzące dodatkowe zajęcia pragną, wykorzystując własne umiejętności,
wspierać twórcze działania dzieci, ale także wzmocnić ich pozytywny obraz samych siebie. Dziecko ma w
sobie naturalną potrzebę wyrażania sobie samemu i całemu światu tego, co myśli i czuje. Zadaniem
dorosłych, odpowiedzialnych za rozwój wychowanka, jest jednak stworzenie dziecku warunków
możliwości do wyrażenia siebie oraz sytuacji motywacyjnych dla takiej aktywności.
Zasady odpłatności Opłatę za przedszkole należy uiszczać
z góry, nie później niż do 10 dnia danego miesiąca Media (opłata stała) – określone są uchwałą
Rady Miasta. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.Opłata
za wyżywienie – to koszty produktów żywnościowych ustalone w postaci dziennej stawki
żywieniowej. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z intendentką i rodzicami na
podstawie aktualnych cen rynkowych. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie trzech posiłków
dziennie. Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z dowolnej ilości posiłków: jednego, dwóch
lub trzech. Dzienna stawka żywieniowa ulega zwrotowi w następnym miesiącu, zależnie od ilości dni
nieobecności dziecka w przedszkolu.Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą przedszkola
może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:Ø
zalegania z
odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca zaległości płatniczych, a w przypadku dziecka 6letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę
programową wychowania przedszkolnego,Ø
nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie
zgłaszanie tego faktu do przedszkola,Ø
nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu
przedszkola. Prawa i obowiązki rodziców
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:przestrzeganie statutu przedszkola,Ø
zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,Ø
respektowanie uchwał rady
pedagogicznej i rady przedszkola, podjętych w ramach ich kompetencji,Ø
przyprowadzanie i
odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, Ø
terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu,
Ø
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są
współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi
jego indywidualnego rozwoju. Rodzice mają prawo do:Ø
zapoznania się z programem oraz zadaniami
wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,Ø
uzyskiwania na
bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,Ø
uzyskiwania porad i wskazówek od
nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze
metod udzielania dziecku pomocy,Ø
wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi
wniosków z obserwacji pracy przedszkola,Ø
wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy
http://przedszkole.zabierzow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje
przedstawicielstwa, radę rodziców lub radę przedszkola.
Współpraca z rodzicami
Nie jest tajemnicą, że polska szkoła „rodzicami stoi” - polskie przedszkola także swoją
działalność opierają na ścisłej współpracy z rodzicami. Stąd właśnie powołanie takiego organu jak Rada
Rodziców – skupiającego tych, którzy są sojusznikami przedszkola, chcą z zaangażowaniem i
sercem wspierać wszystkie kierunki działalności przedszkolnej.Mają to być przyjaciele, którzy służą dobrą
radą, pomocą, a jeżeli potrzeba wskażą błędy i niedociągnięcia, poszukując wspólnie dróg ich
rozwiązania. Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na
zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady przedszkola.W przedszkolu może działać
Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Zasady
tworzenia Rady Rodziców określa ogół rodziców. Rada Rodziców opracowuje regulamin swojej
działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, może występować do rady
pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw przedszkola.
Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:Współuczestnictwo w realizacji planu pracy
przedszkola.Ø
Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego planu
jakościowego rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.Ø
Organizowanie prac użytecznych na rzecz
przedszkola.Ø
Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie działań
służących zwiększeniu funduszy przedszkola.Ø
Współudział w organizowaniu zajęć
dodatkowych.Ø
Współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci.Ø
Pozyskiwanie sponsorów. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy
Rady Rodziców określa regulamin działalności rady.
Formy współpracy z rodzicami
Zebrania ogólne.
To przede wszystkim spotkanie z dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym. Ma na celu
dostarczenie rodzicom wszystkich informacji dotyczących pracy przedszkola - odpłatności, ubezpieczenia,
zajęcia dodatkowe.Zebrania grupowe. To spotkanie z nauczycielem prowadzącym daną grupę, dotyczące
bezpośrednio pracy z dziećmi. W czasie spotkania następuje wymiana informacji między rodzicami a
nauczycielem. Poruszane są sprawy związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą, organizacyjne,
aktualne problemy.Zajęcia adaptacyjne. Ta forma kontaktu kierowana jest do rodziców dzieci trzyletnich,
jak i starszych przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola. Ma ona na celu złagodzenie trudności
związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu. Zajęcia prowadzone są najczęściej w formie wspólnych
zabaw, rozmów, atrakcji przygotowanych dla dzieci i ich rodziców. Kontakty indywidualne. Z inicjatywy
rodziców bądź nauczyciela powinny przebiegać w odpowiednich warunkach i czasie. Kontakty z inicjatywy
rodziców są najczęściej informowaniem, wyrażaniem próśb, życzeń czy zadawaniem pytań. Kontakty z
inicjatywy nauczyciela służą najczęściej lepszemu zrozumieniu zachowań dziecka, szukania przyczyn i
uwarunkowań oraz podejmowania skutecznych oddziaływań wychowawczych, powinny być prowadzone w
przyjaznym dla indywidualnych rozmów miejscu – przygotowanym w przedszkolu.
Dni otwarte.
To dni w których rodzice mogą, a nawet powinni uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Tematyka
zajęć dotyczyć może różnych aspektów rozwoju i wychowania dziecka.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Dzięki tym spotkaniom, rodzice mogą w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać wypełniane w
przedszkolu zadania i stosowane metody pracy. To doskonały sposób poznawania własnego dziecka,
oceniania jego wiadomości, umiejętności i porównywania z innymi dziećmi.
Wspólne świętowanie.
Wspólna wigilia, dzień babci i dziadka, zabawa karnawałowa, święto mamy i taty, dzień dziecka, święto
przedszkola to tylko niektóre z propozycji na wspólne świętowanie dzieci wraz z rodzicami i
nauczycielami. Udział rodziców w imprezach przedszkolnych pozwala na lepsze poznanie, zacieśnienie
http://przedszkole.zabierzow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie
kontaktów, spojrzenie na przedszkole, jako na przedłużenie domu i rodziny.
Rodzinne spotkania popołudniowe.
Wizyta w domu rodzinnym dziecka jest bardzo cennym źródłem wiedzy o dziecku, sytuacji materialnej,
stosunkach panujących w rodzinie, miejscu dziecka w rodzinie. Pozwala też na zbliżenie się do rodziny,
zainteresowanie jej problemami, wzbudzenie zainteresowania i przekonanie o pozytywnym nastawieniu.
Kącik dla rodziców.
Spełnia ważną, pośrednią formę informacyjną. Powinien zachęcać do czytania swoją formą graficzną i
kolorem.
Notes pilnej korespondencji.
Służy do wpisywania przez nauczycieli próśb i życzeń w sprawach bieżących dotyczących
dziecka.Skrzynka pytań. Przeznaczona jest dla rodziców, którzy nie mają czasu lub odwagi na
bezpośrednią rozmowę. Żadne pytanie lub wniosek nie powinny zostać zlekceważone. Kontakty z
inicjatywy rodziców są najczęściej informowaniem, wyrażaniem próśb, życzeń czy zadawaniem
pytań. Kontakty z inicjatywy nauczyciela służą lepszemu zrozumieniu zachowań dziecka, szukania
przyczyn i uwarunkowań oraz podejmowania skutecznych oddziaływań wychowawczych.
http://przedszkole.zabierzow.pl
Kreator PDF
Utworzono 9-03-2017, 02:02