komunikat - zwrot op³arty za przeniesienie

Transkrypt

komunikat - zwrot op³arty za przeniesienie
KOMUNIKAT
Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA
z dnia 2 września 2008r.
Zgodnie z § 148 ust. 2 „Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku
papierów wartościowych i rachunku pieniężnego”, Millennium Dom Maklerski SA ustala, że od dnia
10 września 2008r. do 31 grudnia 2008r. obniża się wysokość pobieranej prowizji od transakcji kupna /
sprzedaży, o których mowa w:
1.
2.
3.
Tabeli Opłat i Prowizji Część A
1)
pkt 1 Tabela prowizji – plan standardowy,
2)
pkt 2 Tabela prowizji – plan liniowy,
Tabeli Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem sieci Internet lub innych
elektronicznych nosników informacji Część A
1)
pkt 1 Tabela prowizji – plan standardowy,
2)
pkt 2 Tabela prowizji – plan liniowy,
Tabeli Opłat i Prowizji dla derywatów Część A
1)
pkt 1. Tabela prowizji – plan standardowy,
2)
pkt 2 Tabela prowizji – plan liniowy,
dla Inwestorów, którzy w podanym wyżej okresie dokonają przeniesienia na rachunek inwestycyjny w
Millennium Domu Maklerskim SA aktywów z innego przedsiębiorstwa maklerskiego do wysokości opłat
ponoszonych na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) , MTS-CeTO S.A. oraz
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Obniżenie prowizji dotyczy transakcji
zawartych po dokonaniu przeniesienia aktywów. Realizacja powyższego uprawnienia będzie się odbywała w
trybie pobrania opłat zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, a następnie zwrotu kwoty zapłaconej przez
Inwestora ponad wymagane opłaty na rzecz GPW, MTS-CeTO SA, KDPW. Kwota, która podlega zwrotowi
nie może być wyższa niż wysokość poniesionych i udokumentowanych przez Inwestora opłat za
przeniesienie aktywów z innego przedsiębiorstwa maklerskiego.
Zwrot prowizji z tytułu powyższego obniżenia będzie odbywał się na rachunek inwestycyjny Inwestora na
koniec ostatniego roboczego dnia w miesiącu.