REGULAMIN SKRÓCONY 32. WROCŁAW MARATON

Transkrypt

REGULAMIN SKRÓCONY 32. WROCŁAW MARATON
REGULAMIN SKRÓCONY
32. WROCŁAW MARATON
Wrocław, 14 września 2014 roku
I.
ORGANIZATOR
1. Maraton jest imprezą Miasta Wrocławia.
2. Organizatorem maratonu jest Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, PL 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35,
tel. +48 717334079, fax +48 713154318, e-mail: [email protected]
3. Generalnym Sponsorem 32. Wrocław Maraton jest PKO Bank Polski.
4. Informacje o 32. Wrocław Maraton znajdują się w kalendarzach:
1) Association of International Marathons and Road Races – AIMS,
2) Polskiego Stowarzyszenia Biegów – PSB,
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 14 września 2014 r. po ulicach Wrocławia na jednej pętli.
2. Start i meta znajdują się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
3. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godz. 8:30 do 8:45. Start zawodników niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich z napędem pośrednim nastąpi o godz.8.59
4. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest IAAF, AIMS i PZLA.
III. WARUNKI
1. W 32. Wrocław Maratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 15 września 2014 r. ukończą 18 lat.
2. Limit czasu wynosi 6 godzin.
IV. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy startujący w 32. Wrocław Maratonie muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie Maratonu, który
przyjmuje zawodników w dniach 12 września 2014 r. w godz. 16:00 – 22:00, 13 września 2014 r. w godz. 9:00 – 22:00 i
14 września 2014 r. w godz. 5:30 – 8:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą:
a. posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa z zastrzeżeniem pkt V ppkt 16b,
b. podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 niniejszego regulaminu,
c. pokwitować odebranie pakietu startowego podczas weryfikacji (numer startowy, komplet agrafek oraz kupony na
koszulkę, posiłki oraz pakiet upominków i gadżetów od Organizatora i sponsorów).
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w biegu maratońskim.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w 32. Wrocław Maratonu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz
zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej maratonu www.wroclawmaraton.pl
2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
a.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl
b. dokonania opłaty za pakiet startowy na konto bankowe Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w banku PKO BP
o numerze: 13 1020 5226 0000 6602 0462 7032 (w tytule przelewu proszę wpisać: „opłata za pakiet startowy” oraz
podać imię, nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia). Kod SWIFT: BPKOPLPW. Opłata raz uiszczona nie podlega
zwrotowi. Data wykonania ostatniej z w/w czynności decyduje o terminie dokonania zgłoszenia.
VI. OPŁATA STARTOWA
1. Termin zgłoszeń i wysokość opłat :
a.
ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (limit 7000 osób) i konieczność przygotowania specjalnych
numerów startowych przyjmuje się dwa terminy:
i.
ii.
b.
I termin - do 31.05.2014 r. gdzie opłaty za pakiet startowy wyglądają następująco:
 dla mieszkańców Dolnego Śląska
– 60zł
 dla pozostałych zawodników
– 80 zł
II termin - od 01.06.2014 r. do 14.09.2014 r.
– 100zł
Zawodnicy dokonujący opłaty w dniach od 6-14.09.2014 r. zobowiązani są do posiadania potwierdzenia wysłania
opłaty.
VII. KLASYFIKACJE
1. W 32. Wrocław Maratonie będą prowadzone klasyfikacje:
a.
indywidualne:
 kobiet,
 mężczyzn,
 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
1
- K i M - 20: 18 – 24 lat,
- K i M - 45: 45 – 49 lat,
- K i M - 65: 65 – 69 lat,
- Ki M - 25: 25 – 29 lat,
- K i M - 50: 50 – 54 lat,
- K i M - 70: 70 – 74 lat,
- K i M - 30: 30 – 34 lat,
- K i M - 55: 55 – 59 lat,
- K i M - 75: 75 - 79 lat
- K i M - 35: 35 – 39 lat,
- K i M - 60: 60 – 64 lat,
- K i M - 80: 80 i starsi
- K i M - 40: 40 – 44 lat,
b. drużynowa: trzech najlepszych zawodników z danej drużyny bez względu na płeć, pod warunkiem wpisania
jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).
2. Zawodnicy startujący na wózkach inwalidzkich z napędem pośrednim będą sklasyfikowani w kategoriach:
a. kobiet,
b. mężczyzn.
3. W 13. Mistrzostwach Polski Nauczycieli w Maratonie.
4. W 3.Mistrzostwach Polski Solidarności w Maratonie.
VIII. WERYFIKACJA I NUMERY STARTOWE
1. Sekretariat Maratonu znajduje się we Wrocławiu, przy al. I.J. Paderewskiego 35,
PL 51-612 Wrocław,
tel. +4871 733 40 79, e-mail: [email protected] i pracuje w godz. 8.00 - 16.00. Sekretariat pod tym adresem jest
czynny do piątku 12 września 2014 r. do godziny 10:00 i po maratonie od dnia 15 września 2014 r. W piątek
12 września 2014 r. w godz. 16.00 - 22.00, w sobotę 13 września 2014 r. w godz. 9.00 - 22.00 i w niedzielę
14 września 2014 r. w godz. 5.30 – 8.00 Sekretariat Maratonu będzie się znajdował w Sali Sportów Walki AWF na
Stadionie Olimpijskim, al. I.J. Paderewskiego 35, 300 m. od mety maratonu i będzie prowadził weryfikację zawodników,
wydawał numery startowe, wydawał pakiet startowy i skierowania na darmową noclegownię.
2. Warunkiem otrzymania świadczeń maratońskich, w tym upominków, jest osobiste zgłoszenie się zawodnika lub osoby
przez niego upoważnionej w Sekretariacie Organizacyjnym w dniach 12 – 14 września 2014 r. celem weryfikacji.
IX. NAGRODY
1. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą maraton zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (w tym samochód
osobowy). Loteria rozpocznie się o godz. 15.10. Szczegóły dotyczące loterii zostaną opublikowane w regulaminie loterii
najpóźniej do 01 sierpnia 2014 r.
2. Zwycięzcy 32. Wrocław Maratonu otrzymają: puchary ufundowane przez Samorząd Miasta Wrocławia i sponsorów
maratonu w:
a. klasyfikacji mężczyzn :
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsce
b. klasyfikacji kobiet :
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X miejsce,
c. klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn : I, II, III miejsce,
d. klasyfikacji drużynowej : I, II, III miejsce po 3 puchary.
3. Pełna lista nagród rzeczowych i finansowych będzie dostępna na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl od
14 sierpnia 2014 roku.
X. NOCLEGI
1. Organizator zapewnia 200 zawodnikom bezpłatne noclegi z 13 na 14 września 2014 r. w Hali Sportowej przy
ul. Parkowej 14. O przyznaniu miejsca (otrzymania skierowania) decyduje kolejność rezerwacji dokonywanej bezpośrednio
w czasie weryfikacji zawodników w Sekretariacie Maratonu. Organizator nie zapewnia materaców, pościeli, śpiworów, itp.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pisemne protesty przyjmuje Sekretariat 32. Wrocław Maratonu na mecie do godziny 16:00. Protesty będą rozpatrywane w
czasie do 1 godziny od zgłoszenia.
2. Zawodnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegóły polisy (ubezpieczyciel, numer
polisy, gwarantowana suma ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczeń), opublikowane zostaną na stronie internetowej w
dziale Regulamin do 30 sierpnia 2014 r.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania biegu ze względu na wystąpienie Siły Wyższej.
5. Integralną częścią regulaminu są załączniki nr 1 – wymagane przez organizatora oświadczenie i załącznik nr 2 – formularz
upoważnienia.
6. Pełna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.wroclawmaraton.pl.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora 32. Wrocław Maratonu.
Wrocław, 14.03.2014 r.
Dyrektor
Wrocław Maratonu
Marek Danielak
2