Oferta promocyjna Oferta promocyjna na portalu na

Transkrypt

Oferta promocyjna Oferta promocyjna na portalu na
Oferta promocyjna na portalu www.doladowania.orange.pl
„50% więcej”
więcej”
obowiązuje od dnia 29 września 2008 r. do dnia 6 października 2008 r.
„50% więcej” („Promocja”) to oferta promocyjna umożliwiająca wszystkim Użytkownikom sieci Orange korzystającym
z ofert na kartę oraz Abonentom sieci Orange korzystającym z ofert IdeaMIX, Jedna Idea Mix, Twój Mix, Nowy Twój
Mix, Orange Mix, Orange Music Mix, Abonament Limitowany, Nowy Mix dla Firm i Firma Mix uzyskanie dodatkowych
doładowań konta.
jak skorzystać:
1.Warunkiem skorzystania z Promocji jest doładowanie konta numeru abonenckiego uprawnionego do skorzystania
z Promocji kwotą 50 zł poprzez portal www.doladowania.orange.pl obsługiwany przez Spółkę Blue Media sp z o.o.
2. Doładowania, o którym mowa w pkt 1 należy dokonać nie wcześniej niż dnia 29 września o godzinie 12.00 oraz
nie później niż do godziny 15:00 6 października 2008 r.
jak korzystać?
3. Do każdego doładowania wykonanego zgodne z pkt 1 – 2 w ramach Promocji przyznane zostaną dodatkowe
jednostki taryfowe o wartości 25 zł („Bonus”).
4. Bonus może być wykorzystany na połączenia głosowe i SMSy w sieci Orange z wyłączeniem połączeń i SMSów
na numery specjalne oraz wykonywanych w roamingu lub na numery zagraniczne.
5. Bonus zostanie przyznany w ciągu 24 godzin od doładowania konta, o którym mowa, w pkt 1.
6. Termin ważności środków w ramach Bonusu jest zgodny z terminem ważności doładowania, o którym mowa w
pkt 1.
7. Stan i ważność konta promocyjnego (Bonusu) można sprawdzić wysyłając SMS-a o treści ILE pod numer 1555
(koszt SMS-a wg. planu taryfowego).
OPOP/PDF12/0808 Strona 1 z 1
ile to kosztuje:
8. Bonus w ramach Promocji przyznawany jest bezpłatnie.
9. Środki w ramach Bonusu są wykorzystywane zgodnie z cennikiem usług w ofercie, z której Abonent lub
Użytkownik korzysta.
dodatkowe informacje:
10. Łączna wartość doładowań premiowanych w promocji, nie może przekroczyć wartości 500 zł dla jednego
numeru otrzymującego doładowanie.
11. W przypadku doładowań przekraczających wartość, o której mowa w pkt 10, Doładowanie zostanie
zrealizowane, ale bonus nie zostanie przyznany.
12. Użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia pozostałego do wykorzystania limitu, o którym mowa, w pkt 10.
13. Promocja łączy się z innymi ofertami i usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie, z której Abonent lub
Użytkownik korzysta, chyba, że warunki danej oferty lub usługi stanowią inaczej.
14. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie PTK Centertel oraz w siedzibie Spółki Blue Media sp. z o.o.
15. Promocja może być w każdym czasie zmieniona, przedłużona lub odwołana bez podania przyczyn, co nie
będzie naruszać praw nabytych przed dokonaniem zmiany.
16. W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące Użytkownika lub Abonenta regulamin świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez PTK Centertel sp. z o.o., cennik usług oraz Regulamin świadczenia Usługi Doładowań
On-line Kont w sieci Orange przez https://doladowania.orange.pl spółki Blue Media sp. z o.o.
17. Przez Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa
Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN,
nr NIP 527-020-68-72.
18. Przez Spółkę Blue Media sp. z o.o., świadczącą usługi drogą elektroniczną poprzez portal
www.doladowania.orange.pl należy rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy
ulicy Haffnera 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127636, NIP 585-13-51-185, Regon
191781561 z Zarządem w składzie: Konrad Kucharski, Andrzej Antoń.
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.” z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72)