ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE WYBORU KANCELARII

Komentarze

Transkrypt

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE WYBORU KANCELARII
Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. 71 320 33 18
fax. 71 320 39 48
e-mail:[email protected]
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE WYBORU
KANCELARII PRAWNEJ
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ DLA ZAMÓWIENIA O
WARTOŚCI PONIŻEJ 14 TYS. EURO NETTO
(poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)
1
Przedmiot zamówienia:
1.1 Usługa doradcza dotycząca prawnego aspektu komercjalizacji wyników badań
naukowych (transfer technologii), regulująca długoterminową współpracę Politechniki
Wrocławskiej i firmy zewnętrznej.
1.2 Utworzenie umowy lub umów warunkowej sprzedaży kilku patentów.
1.3 Utworzenie umowy zlecenia komercyjnego na badania naukowe, związanego ze
sprzedażą patentów.
2 Wymagania wobec dostawcy:
2.1 Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia powinien prowadzić działalność
gospodarczą we wskazanym zakresie na terenie Unii Europejskiej lub posiadać
przedstawicielstwo na jej terenie.
3 Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: oferowana cena 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
4 Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert: 14.07.2014 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert:
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
lub na adres e-mail: [email protected]
lub tel. 71 320 3318 | fax 71 320 3948
oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę
wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT.
5 Osoba do kontaktów z oferentami:
Tomasz Marciniszyn
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 4195 | fax 71 320 39 48 |
[email protected]|

Podobne dokumenty