przebudowa drogi powiatowej ul. t. kościuszki w kamiennej górze w

Komentarze

Transkrypt

przebudowa drogi powiatowej ul. t. kościuszki w kamiennej górze w
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja :
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
W KM 0+320÷1+270 ORAZ BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ANEKS DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 89/14
Z DN. 28.04.2014R
Obiekt :
Inwestor:
DROGA POWIATOWA
POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
UL. BRONIEWSKIEGO 15 , 58-400 KAMIENNA GÓRA
Adres inwestycji:
DZIAŁKI NR 278, 512, 451, 515, 484/17 OBR.6
i DZ. NR 240 OBR. 7 KAMIENNA GÓRA
mgr inż. Małgorzata Staręga – cz. Drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowej.;
Nr ewid. 266/DOŚ/13
mgr inż. Bartłomiej Kałuża - kanalizacja deszczowa
upr. budowl. do proj. I kierowania robotami budowlanymi bez ogr.
w specjaln. instalacyjne w zakr. sieci, inst. i urz.: ciepl., went., gaz.,
wodociągowych i kanalizacyjnych . nr ewid. 161/DOŚ/12
mgr inż. Jan Świrko –
cz. Elektryczna
Upr. bud. do proj. w specj. elektrycznej.;
Nr ewid. 1598/86 JG
mgr inż. Ryszard Wiatr –
cz. Elektryczna
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. elektrycznej.;
Nr ewid. 23/96 i 10/98 JG
Data opracowania: LIPIEC 2014
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
Spis treści
I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.
Wstęp
1.1.
Inwestor
1.2.
Przedmiot
opracowania
2. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1.
Cel i zakres opracowania
2.2.
Istniejące zagospodarowanie terenu
2.3.
Projektowane zagospodarowanie terenu
2.4.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
2.5.
Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej
2.6.
Dane dotyczące eksploatacji górniczej
2.7.
Dane dotyczące zagrożenia środowiska
2.8.
Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu
III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego
3.1.
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
3.2.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
3.3.
Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego
3.4.
Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne
3.5.
Podstawowe dane technologiczne
3.6.
Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.7.
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego
3.8.
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych
3.9.
Charakterystyka energetyczna budynku
3.10. Dane dotyczące wpływu obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i
obiektów sąsiednich
3.11. Warunki ochrony przeciwpożarowej
4.
INFORMACJA BIOZ
IV . CZĘŚĆ RYSUNKOWA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
OŚWIADCZENIE
W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r
zgodnie z Art. 20 ust.4
pn.
,,
PRZEBUDOWA
-
Prawo Budowlane ,
oświadczam , że niniejszy projekt budowlany
DROGI
POWIATOWEJ
UL.
T.
KOŚCUSZKI
W KAMIENNEJ GÓRZE W KM 0+320 ÷ 1+270 ORAZ BUDOWA
KANALIZACJI
DESZCZOWEJ’’
został
sporządzony
zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
Jest kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć i stanowi
podstawę niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót .
mgr inż. Małgorzata Staręga – cz. Drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowej.;
Nr ewid. 266/DOŚ/13
mgr inż. Bartłomiej Kałuża - kanalizacja deszczowa
upr. budowl. do proj. I kierowania robotami budowlanymi bez ogr.
w specjaln. instalacyjne w zakr. sieci, inst. i urz.: ciepl., went., gaz.,
wodociągowych i kanalizacyjnych . nr ewid. 161/DOŚ/12
mgr inż. Jan Świrko – cz. Elektryczna
Upr. bud. do proj. w specj. elektrycznej.;
Nr ewid. 1598/86 JG
mgr inż. Ryszard Wiatr –
cz. Elektryczna
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. elektrycznej.;
Nr ewid. 23/96 i 10/98 JG
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
II.
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstęp
1.1. Inwestor
POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
UL. BRONIEWSKIEGO 15 , 58-400 KAMIENNA GÓRA
1.2.
a.
Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania
- umowa
z
Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres
projektu uzgadniano bezpośrednio z Inwestorem .
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – „Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2013 r.,
poz. 1409 z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012r. 462
z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie określania
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 poz. 70 z dnia 31.01.2002 r),
- Zespół Polskich Norm i literatura techniczna
a.
Materiały źródłowe
- mapa do celów projektowych,
- mapy ewidencji gruntów, wypisy z ewidencji gruntów otrzymanych ze Starostwa
Powiatowego w Kamiennej Górze,
-
Inwentaryzacja
w terenie,
-
Uzgodnienia i opinie
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
2. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1.
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr
89/14 z dn. 28.04.2014r dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej
oraz budowie kanalizacji deszczowej na działkach nr 278, 512, 451, 515, 484/17 obręb
6 i dz. Nr 240 obr. 7 według ewidencji gruntów Kamienna Góra. Zmiana w zakresie
zagospodarowania terenu obejmuje remont istniejącej kanalizacji deszczowej
(w granicach pasa drogowego) oraz przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego.
2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Bez zmian
2.3.
Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1 Projektowane zagospodarowanie - część drogowa
Bez zmian.
2.3.2. Projektowane zagospodarowanie – część kanalizacyjna
Projektuje się wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie
drogowym na nową, długość sieci oraz średnica bez zmian.
2.3.2. Projektowane zagospodarowanie – część elektryczna
Projektuje się przesunięcia istniejących lamp oświetlenia ulicznego kolidujących
z przebudowywaną drogą oraz ułożenie nowych kabli oświetlenia ulicznego
i zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych zlokalizowanych w drodze rurami
osłonowymi.
2.4.
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania
terenu
Bez zmian.
2.5. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej
Bez zmian.
2.6. Dane dotyczące eksploatacji górniczej
Bez zmian.
2.7. Dane dotyczące zagrożeń środowiska
Bez zmian.
2.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu
Bez zmian.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
III PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego
3.1.
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Bez zmian.
3.2.
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Bez zmian.
3.3.
Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego
Bez zmian.
3.4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez
osoby niepełnosprawne
Bez zmian.
3.5. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.
3.6.
Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.6.1. Rozwiązania sytuacyjne.
Bez zmian
3.6.2. Rozwiązania wysokościowe.
Bez zmian.
3.6.3. Przekroje normalne.
Bez zmian.
3.6.4. Odwodnienie.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
Projektuje się wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na sieć z rur i
kształtek kielichowych nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) ze ścianką litą,
w klasie wytrzymałości SN8, SDR34, np. firmy Poliplast, Kaczmarek. Łączenia rur i
kształtek
z zastosowaniem kielichów z uszczelkami. Dopuszcza się zastosowanie
materiałów innych producentów spełniający w/w wymagania oraz posiadającymi
aktualny certyfikat. Średnice rurociągów, długość oraz głębokość ułożenia bez zmian.
3.6.5. Oświetlenie uliczne
Projektuje się demontaż istniejących słupów oświetleniowych kolidujących
z projektowana geometrią drogi i zabudowanie ich w nowych miejscach. Słupy
oświetleniowe wymagające przestawienia oraz odcinki linii kablowych nn wymagające
przełożenia, przedstawiono na rysunkach zagospodarowania terenu nr 1E,2E i 3E.
3.7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy
3.8.
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji
technicznych
Bez zmian.
3.9. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
3.10. Dane dotyczące wpływu obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich
3.10.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość jakość i sposób odprowadzania ścieków
Bez zmian.
3.10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych
Bez zmian.
3.10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Bez zmian.
3.10.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań
Bez zmian.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. T. KOŚCIUSZKI W KAMIENNEJ GÓRZE
3.10.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi
Bez zmian.
3.10. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Bez zmian.
4. INFORMACJA BIOZ
Bez zmian.
IV . CZĘŚĆ RYSUNKOWA