Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Ujściu z dnia

Transkrypt

Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Ujściu z dnia
Protokół
z XIX sesji Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 12 maja 2008 roku
Czas trwania obrad:
12:00 – 13:50
Miejsce:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Ujściu
ul. Plac Wiosny Ludów 2
Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu p. Jerzy Koźma
Sekretarz obrad:
Radny Krzysztof Meszyński
Liczba radnych biorących udział w posiedzeniu:
15 – Rada obradowała w pełnym składzie
W sesji udział wzięli:
Radni Rady Miejskiej:
1. Ciesiółka Jan
2. Graś Julian
3. Hołubiec Alicja
4. Janicki Stanisław
5. Koczan Zenon
6. Koźma Jerzy
7. Laskowski Marian
8. Maciejewska Renata
9. Meszyński Krzysztof
10. Parecki Henryk
11. Piechocki Andrzej
12. Popiela Bogdan
13. Rowicki Paweł
14. Tarnawski Władysław
15. Wierciak Władysław
Sołtysi:
1.
2.
3.
4.
Potomski Franciszek – Sołtys Byszek
Zagrodnik Tadeusz– Sołtys Chrustowa
May Grzegorz – sołtys Jabłonowa
Hajt Jan – sołtys Nowej Wsi Ujskiej
-1 -
Pracownicy Urzędu Miejskiego:
1. Kazana Henryk – Burmistrz
2. Ima Beata – Sekretarz Gminy i Miasta Ujście
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek:
1.Wociekiewicz Stefan – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
2.Kończewska Iwona – Kierownik MGOPS w Ujściu
3.Szwak Agata – Dyrektor Przedszkola w Ujściu
4.Kamiński Marek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujściu
5.Zachara Andrzej – pracownik ZGKiM w Ujściu
Goście:
1.Piechocki Stefan – Radny Rady Powiatu
2.Bugajski Tomasz – Starosta Pilski
Porządek obrad :
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad
b) stwierdzenie quorum
c) przedstawienie porządku obrad
d) przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Ujściu.
2.
Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
3. Uchwała Nr XIX/177/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Ujście do opracowania i
realizacji projektu sieciowego „Budowa przystani wodnych na Noteci”,
4. Uchwała Nr XIX/178/2008 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Ujścia,
5.
Uchwała Nr XIX/179/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
6. Interpelacje i wnioski,
7. Zamknięcie obrad.
-2 -
Ad. 1.
Sprawy regulaminowe.
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
O godz. 12:00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Pan Jerzy Koźma otworzył obrady
XIX sesji Rady Miejskiej w Ujściu, witając wszystkich radnych, pracowników Urzędu,
sołtysów oraz przybyłych gości.
a) stwierdzenie quroum
Po powitaniu Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum
i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności stanowią załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.
c) Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał przesłany radnym porządek obrad XIX sesji Rady
Miejskiej.
Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad.
W WYNIKU GŁOSOWANIA
RADA MIEJSKA W UJŚCIU
jednogłośnie przyjęła przesłany radnym porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej
w Ujściu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
d) Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi odnośnie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej z
dnia 28 kwietnia 2008 roku. Wobec braku pytań zaproponował przyjęcie protokołu
z XVIII sesji bez odczytywania.
Informacja dotycząca protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Ujściu stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Ujściu i przyjęli
protokół jednogłośnie.
Ad. 2.
Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
Pan Burmistrz przedstawił informacje o swojej pracy w okresie międzysesyjnym – informacja
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał Starosta Pilski Pan Tomasz Bugajski dziękując za zaproszenie na sesję.
Starosta stwierdził, że Powiat Pilski współpracuje z gminą Ujście współpracuje w każdym z
tematów. Współpraca układa się dobrze. Trochę gorzej jest w zakresie dróg i chodników. To
Rada Miejska decyduje gdzie przeznaczyć jakie środki. Pomimo, że w ubiegłym roku
podjęliśmy wspólnie inicjatywę, niestety nie zawsze udaje się zrealizować wszystko to co jest
-3 -
zaplanowane. Burmistrz planował z rezerwy budżetowej współfinansowanie zadań w Ługach
Ujskich i Nowej Wsi Ujskiej. Niestety nie udało się, ale Powiat Pilski w dalszym ciągu jest
gotowy do tego przedsięwzięcia, jeśli gmina Ujście będzie gotowa to powiat w rezerwie
budżetowej na te 2 zadania ma zabezpieczone środki i przystąpi do realizacji.
Następną sprawą poruszoną przez Starostę była kwestia obwodnicy, o której w ostatnim
czasie sporo się mówi. Starosta postanowił zgłębić ten temat. Z wyjaśnień wynika, że
absolutnie obwodnica ujska nie jest przesunięta w czasie.
Burmistrz odpowiedział, że z pisma skierowanego przez Pana Marka Napierałę do Senatora
Piotra Głowskiego wynika, iż obwodnica drogi S11 została w programie wieloletnim pod
nazwą „Program budowy dróg krajowych” ujęta na lata 2008-2012 jako inwestycja
rezerwowa. Wcześniej była w planie a teraz jest rezerwowa. Jest to dla nas niepokojący fakt.
Starosta pilski Pan Tomasz Bugajski zapewnił, że prowadził rozmowy z Dyrektorem
Napierałą, z których wynika, że nikt by się nie ważył przesunąć tak ważnej inwestycji do
rezerwy.
Poza tym wczoraj odbył się zjazd Platformy Obywatelskiej regionu województwa
wielkopolskiego, na którym również ten temat był poruszony. Nie było negatywnych uwag na
temat obwodnicy Piła – Ujście. Zdaniem starosty należy bardzo szybko i mocno reagować na
negatywne uwagi w sprawie obwodnicy. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie w Poznaniu
w sprawie S11. Starosta poinformował, że otrzymał w ostatnim czasie pismo od Burmistrza w
sprawie drogi w Kruszewie, która stwarza zagrożenie. Robione są już pewne „przymiarki” w
tej sprawie.
Burmistrz zabrał głos stwierdzając, że współpraca ze Starostą układa się bardzo dobrze.
Zaskoczeniem była sprawa subwencji oświatowej, liczyliśmy na to, że dostaniemy środki na
podwyżki dla nauczycieli. Niestety 200.000 zł gmina musiała dołożyć do otrzymanej
subwencji.
Odbyło się zebranie wiejskie w Ługach Ujskich, na którym zaproponowano aby przesunąć w
czasie inwestycję planowaną w Ługach Ujskich z uwagi na to, że będzie tam realizowana
kanalizacja i na pewno jakieś przejścia, chociażby poprzeczne, będą.
Na razie z tego zadania nie rezygnujemy tylko być może przesuniemy je na późniejszy
termin. W zależności jak będą się kształtowały dochody gminy. Bardzo dużo zaplanowaliśmy
ze sprzedaży mienia komunalnego, nie wiadomo czy uda się zrealizować plan. Może do
końca miesiąca czerwca gmina ostatecznie zadeklaruje co w sprawie tych inwestycji.
Radny Pan Władysław Wierciak zapytał jakie działania ma podjąć komitet protestacyjny,
który został powołany w Ujściu w sprawie budowy obwodnicy. Wstępnie zaplanowano
blokadę drogi S11 w pierwszym tygodniu miesiąca lipca, kiedy natężenie ruchu drogowego
jest największe.
Skoro planuje się remont nawierzchni drogi to na pewno niedogodności będą bardziej
odczuwalne.
Burmistrz wyjaśnił, że na poprzedniej sesji Rada jednomyślnie podjęła decyzję o
zorganizowaniu sesji poświęconej tylko i wyłącznie budowy obwodnicy. Byłaby to sesja
otwarta z udziałem społeczeństwa i parlamentarzystów z naszego terenu.
Wystosowaliśmy do wszystkich polityków pismo z prośbą o podanie terminu, w którym
mogliby wziąć udział w w/w sesji. Przedstawilibyśmy prezentację wizualną obrazującą szereg
sytuacji kolizyjnych, które miały miejsce na drodze S11.
-4 -
Burmistrz podkreślił, że jesteśmy dalecy od wszczynania awantur i tworzenia napięcia, ale
obecna sytuacja jest nie do zniesienia. Budowa obwodnicy była w planie, teraz jest w
rezerwie stąd nasze obawy. Do tej pory Burmistrz starał się tonować nastroje ale teraz będzie
popierał protesty, gdyż do tego doprowadziła obecna sytuacja. Z dnia na dzień podaje się inne
wysokości kosztów realizacji tej inwestycji. W ciągu roku wartość inwestycji wzrosła o 300
000 000 zł.
Sesję zorganizujemy po to, aby wymienić uwagi i poglądy na ten temat. Jeśli decydenci
stwierdzą, że do 2012 roku inwestycja będzie realizowana to będzie spokój. Czekamy na
reakcję polityków. Zdaniem Burmistrza społeczeństwo Ujścia, które takim zaufaniem
obdarzyło obecnie rządzących polityków ma prawo oczekiwać realizacji tego typu inwestycji
zaplanowanych od bardzo długiego czasu.
Radny Pan Władysław Tarnawski zabrał głos w sprawie chodnika w Ługach Ujskich.
Chodnik będzie miał około 1300 metrów, przy zabudowaniach będzie to około 300 metrów.
Według Radnego Pana Tarnawskiego kanalizacja wykonywana po zrobieniu chodnika nie
uszkodzi go, gdyż przejścia są tylko na początku. Chodnik jest bardzo potrzebny gdyż drąga
jest zbyt wąska, piesi nie mają możliwości poruszania. Radny zwrócił się zarówno do Starosty
jak i Burmistrza z prośbą o wykonanie chodnika przynajmniej w centrum wsi, gdzie przebieg
kanalizacji będzie za budynkami.
Mieszkańcy nie wiedzą czy płot stawiać w starym miejscu czy będzie chodnik i w związku z
tym ogrodzenie należałoby przesunąć.
Drugą kwestią poruszoną przez radnego był remont drogi powiatowej.
Starosta odpowiedział, że zdarzają się przypadki odgórnego podejmowania decyzji które
komplikują pewne sprawy. Takie jak chociażby zamknięcie mostu w Chodzieży powoduje
przesunięcie obciążenia transportowego ciężarowego na drogę powiatową Piła – Kaczory.
Starostwo Powiatowe nie wyraziło zgody na to aby droga powiatowa stała się drogą
tranzytową.
Starosta podzielił zdanie Burmistrza, że jeśli inne sposoby zawodzą to należy zablokować
drogę, jednak zgody na piśmie wyrazić nie może.
Wyraził nadzieję, że spotkanie w sprawie S11 przyniesie jakiś pozytywny skutek.
Jeśli chodzi o przesunięcie 2 zadań do czerwca to niestety Starosta nie może tak długo czekać
gdyż od marca są już rozstrzygnięte przetargi. Polbruk jest już do odbioru. Więc jeżeli gmina
Ujście nie jest jeszcze gotowa do realizacji zadania to środki trzeba będzie skierować do innej
gminy. Wszystkie gminy czekają na te pieniądze, każdy ma swoje potrzeby i zadania do
wykonania.
Można zrealizować ewentualnie w przyszłym roku te zadania.
Zadania w Nowej Wsi Ujskiej i Ługach Ujskich były już omawiane, teraz trzeba tylko podjąć
stosowne decyzje.
Ad. 3.
Uchwała Nr XIX/177/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Ujście do opracowania i
realizacji projektu sieciowego „Budowa przystani wodnych na Noteci”,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jerzy Koźma przedstawił projekt uchwały Nr
XIX/177/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Ujście do opracowania i realizacji projektu
sieciowego „Budowa przystani wodnych na Noteci”,
Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi do przedstawionego projektu uchwały, a wobec
ich braku o głosowanie nad przyjęciem uchwały.
-5 -
Wyniki głosowania:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
W WYNIKU GŁOSOWANIA
RADA MIEJSKA W UJŚCIU
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/177/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Ujście
do opracowania i realizacji projektu sieciowego „Budowa przystani wodnych na
Noteci”,
Uchwała Nr XIX/177/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Ujście do opracowania i
realizacji projektu sieciowego „Budowa przystani wodnych na Noteci”, stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu.
Ad.4.
Uchwała Nr XIX/178/2008 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Ujścia,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Pan Jerzy Koźma przedstawił projekt uchwały Nr
XIX/178/2008 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Ujścia,
Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Pan Zenon Koczan zapytał czy co roku trzeba uchwalać wynagrodzenie dla
Burmistrza.
Przewodniczący odpowiedział, że można ale nie trzeba co roku uchwalać wynagrodzeni.
Radny Pan Zenon Koczan odpowiedział, że bardzo wysoko ocenia pracę Burmistrza ale
zapytał czy jest konieczność podnoszenia jego pensji i o ile to wyjdzie dokładnie.
Sekretarz Pani Beata Ima odpowiedział, że wynagrodzenie Burmistrza należy do kompetencji
Rady i tylko Rada może to wynagrodzenie zmienić, wynika to z Ustawy o Samorządzie
Gminnym. 24 kwietnia bieżącego roku została przeprowadzona nowelizacja rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z
powyższą nowelizacją została opracowana nowa tabela wynagrodzeń i nowe stawki między
innymi dla stanowisk kierowniczych, w tym wójtów, burmistrzów gmin liczących do 15 tyś.
mieszkańców.
Burmistrz otrzymywał to wynagrodzenie, które zostało uchwalone w grudniu 2006 roku po
ponownych wyborach na Burmistrza.
Wynagrodzenie nie musi być zmieniane co ro, ale po to została przedstawiona nowela
rozporządzenia Rady Ministrów aby uwzględnić słabnącą wartość pieniądza, rosnącą inflację.
Podjęto działania zmierzające do tego aby umożliwić podniesienie wynagrodzenia
poszczególnym osobom na poszczególnych stanowiskach.
Decyzja należy do Rady. Na chwilę obecną od 2006 roku pensja zasadnicza Burmistrza
wynosi 4 630 zł. Proponowana jest 5 900 zł, dodatek funkcyjny wynosi 1 550 zł,
-6 -
proponowany 1 900 zł, dodatek stażowy jest wyliczany od pensji zasadniczej, na chwilę
obecną wynosi 926 zł, jeśli pensja wzrośnie do 5 900 zł to będzie wynosił 1 180 zł, dodatek
specjalny wynosi 40% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego, w chwili obecnej wynosi
on 2 472 zł, od kwoty 5 900 + 1900 będzie to 3 120 zł.
Sekretarz Pani Beata Ima podkreśliła, że Burmistrz z racji zajmowanego stanowiska nie ma
prawa do żadnych nagród ani premii. Może otrzymywać tylko i wyłącznie to wynagrodzenie,
które mu Rada uchwali.
Radny Pan Zenon Koczan zapytał ile to łącznie wyniesie %.
Sekretarz Pani Beata Ima odpowiedziała, że nie przeliczono jak się to kształtuje % ale
kwotowo jest to 2 522 zł.
Następnie głos zabrał Radny Pan Krzysztof Meszyński, który stwierdził, że Burmistrz posiada
ogromny autorytet o czym świadczy chociażby absolutorium które uzyskał jednogłośnie.
Z obliczeń wynika, że pensja Burmistrza po proponowanej podwyżce wynosiłaby 12 100 zł.
Gmina Ujście liczy 8 000 mieszkańców, należałoby wziąć to pod uwagę podejmując decyzję
o wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza, decyzję podejmuje Rada i to Radę będą wyborcy
rozliczać.
Radny przedstawił jak kształtują się pensje burmistrzów, wójtów w skali kraju:
− prezydent Warszawy - 12 000 zł brutto
− marszałek województwa wielkopolskiego – 12 087 zł brutto
− prezydent Krakowa – 11 649 zł brutto
− prezydent Tarnowa – 10 778 zł brutto
− burmistrz Andrychowa – 10 600 zł brutto
− burmistrz Mrągowa – 10 660 zł brutto (miasto liczy 22 000 mieszkańców)
są to dane z kwietnia 2008 roku czyli sprzed podwyżki.
Radny Pan Krzysztof Meszyński uznał, że należy podwyższyć wynagrodzenie Burmistrza, ale
jego zdaniem proponowana kwota jest nie do przyjęcia.
Nawet burmistrzowie Trzcianki i Złotowa mają niższe wynagrodzenie.
Sekretarz Pani Beata Ima podkreśliła, że kwoty przedstawione przez Radnego Meszyńskiego
są danymi sprzed regulacji podwyżkowych, które z pewnością będą miały miejsce w w/w
miejscowościach. Więc należałoby to porównać do wynagrodzenia Burmistrza, które obecnie
wynosi 9 578 zł brutto.
Radny Pan Krzysztof Meszyński stwierdził, że głównym kryterium przy podejmowaniu
decyzji powinna być kwestia liczebności naszej gminy. Wobec tego proponowana kwota jest
zbyt wysoka.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Koźma zabrał głos informując, że od samego początku czyli
od 1994 roku Rada przyznawała najwyższą stawkę, jaka była możliwa. Ważne jest to aby
zmotywować człowieka do pracy, bo pracuje się po to aby zarabiać. Więc trudno jest
porównywać burmistrzów różnych gmin i miast, gdyż nie wiemy jakie działania podejmują
inni burmistrzowie. To nie Rada a Burmistrz wraz z pracownikami urzędu pozyskują środki
na inwestycje. Często są to bardzo duże pieniądze, które gdyby nie działania podjęte przez
Burmistrza mogłyby wcale do naszej gminy nie trafić. A co się z tym wiąże szereg inwestycji
nie można byłoby przeprowadzić.
-7 -
Przewodniczący zaapelował do radnych aby docenili pracę Burmistrza. Jego zdaniem
proponowana kwota nie jest zbyt wygórowana.
Radny Pan Krzysztof Meszyński zabrał głos stwierdzając, że Burmistrz jak każdy pracownik
ma swoje obowiązki, które wykonywać musi, więc chyba nie można tej kwestii w ten sposób
rozpatrywać. To, że Burmistrz bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki wie nie tylko Rada
ale także społeczeństwo i ci, którzy choć trochę zaangażują się w to co jest przez Burmistrza
robione.
Zawsze temat pieniędzy jest tematem trudnym, ale jeśli nie ma środków na chodniki w
Ługach Ujskich i inne projekty to naprawdę należy to rozważyć.
Radny Pan Andrzej Piechocki zabrał głos stwierdzając, że Rada została niejako „postawiona
pod murem” gdyż został sporządzony projekt uchwały, w którym ujęto konkretne kwoty.
Zdaniem Radnego Piechockiego lepiej byłoby gdyby radni mogli zapoznać się z w/w
rozporządzeniem i zdecydować jaką kwotę przyznać Burmistrzowi.
Następnie głos zabrał Radny Pan Paweł Rowicki, który nie zgodził się z wypowiedzią
przedmówcy. Jego zdaniem do kompetencji Rady należy ustalenie wynagrodzenia Burmistrza
i każdy Radny ma prawo przedstawić swoją propozycję. Musimy mieć świadomość
konsekwencji podjęcia decyzji.
Sekretarz Pani Beata Ima zwróciła się do Radnych aby zaproponowali jakąś kwotę i następnie
głosowali, gdyż wszystkie składniki wynagrodzenia muszą zostać ujęte, pozostaje tylko
kwestia kwoty pensji zasadniczej i dodatku funkcyjnego.
Radny Pan Zenon Koczan stwierdził, że ta sprawa powinna trafić pod obrady komisji, aby
można było spokojnie podjąć właściwą decyzję.
Radny Pan Paweł Rowicki zaproponował aby przełożyć tą kwestię na następne posiedzenie i
poddać pod obrady komisji.
Radny Pan Krzysztof Meszyński stwierdził, że nie ma sensu przekładać na następne
posiedzenie tego tematu. Skoro jest skala porównawcza można jakąś decyzję podjąć.
Radny Pan Paweł Rowicki zaproponował, że skoro część składników wynagrodzenia wynika
z pensji zasadniczej to należałoby ustalić wysokość pensji zasadniczej.
Radny Pan Krzysztof Meszyński zaproponował aby z uwagi na to, że przez 2 lata nie była
pensja Burmistrza zwiększana przyznać podwyżkę w wysokości 15%.
Sekretarz Pani Beata Ima poinformowała że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie wynagradzania Burmistrz gminy do 15 000 mieszkańców może otrzymać
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 4 200 do 5 900 zł brutto, dodatek funkcyjny od 1
500 do 1 900 zł, pozostałe dodatki są pochodnymi.
Radna Pani Alicja Hołubiec poparła propozycję radnego Rowickiego o przeniesienie tego
tematu na posiedzenie komisji.
Radny Pan Krzysztof Meszyński zaproponował aby płacę zasadniczą ustalić na poziomie 5
300 zł a dodatek funkcyjny 1 800 zł.
-8 -
Wyniki głosowania:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
W WYNIKU GŁOSOWANIA
RADA MIEJSKA W UJŚCIU
jednogłośnie wyraziła wolę podniesienia wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza do
kwoty 5 300 zł i dodatku funkcyjnego do kwoty 1 800 zł.
Następnie Sekretarz Pani Beata Ima przedstawiła projekt uchwały nr XIX/178/2008 w
sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Ujścia wraz z wniesioną poprawką.
Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi a wobec ich braku o głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Wyniki głosowania:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
W WYNIKU GŁOSOWANIA
RADA MIEJSKA W UJŚCIU
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/178/2008 w sprawie wynagrodzenia dla
Burmistrza Ujścia,
Uchwała Nr XIX/178/2008 w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Uchwała Nr XIX/179/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu Pan Stefan
Wociekiewicz przedstawił projekt uchwały Nr XIX/179/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Podwyżka cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków jest
konieczna ze względu na wzrastające koszty.
Od miesiąca września wydłuży się sieć zarówno wodna jak i kanalizacyjna; na ulicach
Łąkowej i Hanki Sawickiej - kanalizacyjna, na pozostałych ulicach w kierunku Ługów
Ujskich wodna i kanalizacyjna. W związku z tym będzie więcej metrów.
Wzrost cen obejmuje dodatkowo zakupienie 70 wodomierzy oraz do przepompowni ścieków
w Nowej Wsi Ujskiej 1 pompę.
W tym roku założono monitoring w Bronisławkach, umożliwia on wgląd w przepompownię z
miejsca dowodzenia. Monitoring założony w Bronisławkach sprawdza się bardzo dobrze. Na
-9 -
bieżąco wiadomo co się dzieje. Wszystkie inwestycje, które będą prowadzone w Ujściu (ul.
Łąkowa i Hanki Sawickiej) mają już w kosztach wliczony monitoring. Jest jeszcze 8 innych
przepompowni i 3 hydrofornie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie te obiekty
powinny być objęte monitoringiem.
Pan Wociekiewicz przedstawił także sytuację statystycznej 4 osobowej rodziny w
okolicznych gminach:
w Pile statystyczna rodzina płaci za wodę wraz z opłatą abonamentową 93,10zł
w Ryczywole – 64,19
w Czarnkowie – 65,23
w Drawsku – 70,63
w Lubaszu – 66,25
w Chodzieży – 82,76
w Ujściu :
wg proponowanej zmiany -70,08 zł (wzrost na rodzinę 6, 48 zł brutto)
Radny Pan Andrzej Piechocki zapytał o ile podwyższył ceny Pan Andrzej Lewiński –
właściciel oczyszczalni ścieków.
Pan Wociekiewicz odpowiedział, że Pan Lewiński nie podniósł nic jeśli chodzi o stawkę,
natomiast podnosi ilość ścieków, stara się ilością ścieków nadrobić 17 %. Umowa
sporządzona jest ryczałtowo, polega to na tym, że ZGKiM musi znaleźć tych, którzy do tej
pory nie byli włączeni w ewidencji ścieków. Za tych, których uda się znaleźć przez rok nie
trzeba płacić. W związku z tym istnieje możliwość niewielkiej tolerancji z oczyszczalnią
ścieków. Więc niejako ZGKiM szuka odbiorców na ścieki.
Przewodniczący poprosił o pytania i uwagi a wobec ich braku o głosowanie nad przyjęciem
uchwały.
Wyniki głosowania:
za: 15
przeciw: 0
wstrzymujących się: 0
W WYNIKU GŁOSOWANIA
RADA MIEJSKA W UJŚCIU
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/179/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
Uchwała Nr XIX/179/2008 w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.6.
Interpelacje i wnioski.
Przewodniczący podziękował wszystkim radnym za terminowe złożenie oświadczeń
majątkowych za 2007 rok.
-10 -
Radny Pan Krzysztof Meszyński podziękował radnym za przyznanie dotacji w wysokości 10
000 zł na organizację II Pikniku Country.
Wyraził także nadzieję, że ta impreza wpisze się na stałe w kalendarz imprez cyklicznych.
Następnie Pan Meszyński przedstawił program imprezy. Udało się pozyskać sponsorów ale
głównym sponsorem i organizatorem jest Urząd Miejski w Ujściu.
Radny Pan Andrzej Piechocki zwrócił się do Członka Zarządu Powiatu Pana Stefana
Piechockiego z prośbą o wykonanie chodników w Węglewie.
Następnie Radny Pan Władysław Tarnawski zwrócił się z prośbą o przedłużenie chodnika w
centrum Ługów Ujskich.
Radny Pan Paweł Rowicki poruszył kwestię wykoszenia trawy przy drodze wojewódzkiej na
osiedlu górnym idąc w stronę działek.
Następnie głos zabrał Pan Stefan Piechocki, który stwierdził, że Burmistrz Ujścia z pewnością
wie, że jeśli wystąpi z wnioskiem o budowę chodnika w Węglewie i wyrazi zgodę na
pokrycie kosztów w połowie to powiat przyjmie ten projekt do realizacji.
W powiecie zaczyna się już planowanie zadań na rok 2009. Na terenie gminy Ujście jest
zaplanowana największa długość chodnika.
Inne gminy czekają na rezygnację z realizacji zadania przez gminę Ujście, bo wtedy środki
zostaną przesunięte na realizację ich zadań.
Dziury na drogach są na bieżąco naprawiane, w tym miesiącu planuje się rozpocząć naprawę
drogo w Ługach Ujskich. Będzie robiona nawierzchnia do samego centrum. Jest jednak
problem jak zrobić dywany w Ługach Ujskich w kierunku Stobna, prawdopodobnie będzie
zrobiona tylko połowa asfaltu, żeby zrobić więcej. Jedna strona jest tam pozarywana,
zniszczona. Jest też do wykonania część drogi w Chrustowie.
Pan Stefan Piechocki zapewnił, że będzie starał się żeby w 2009 roku podobny zakres robót
był wykonany.
Radny Pan Władysław Tarnawski zwrócił się o ujęcie w planie na 2009 rok budowy chodnika
w Ługach Ujskich.
Przewodniczący Rady Pan Jerzy Koźma stwierdził, że skoro jest to możliwe do wykonania
jeszcze w bieżącym roku to gdyby Rada wyraziła zgodę na kredyt w celu pokrycia kosztów to
chodnik mógłby być wykonany w 2008 roku.
Radny Pan Paweł Rowicki zaproponował aby spokojnie przeanalizować tą kwestę na
posiedzeniu komisji i podjąć jakąś decyzję.
Pan Stefan Piechocki stwierdził, że skoro Burmistrz jest wykonawcą budżetu to powinien
zająć stanowisko w sprawie.
Starostwo określiło termin do którego ostateczna decyzja musi być podjęta – jest to koniec
maja, początek czerwca br.
Projekt chodnika w Ługach Ujskich został zmieniony na polbruk, kwota tego chodnika uległa
zwiększeniu do wysokości 360 000 zł. Ta kwota jest wpisana w budżecie Powiatu Pilskiego.
Nie ma wpisanej kwoty dotyczącej inwestycji w Nowej Wsi Ujskiej, ale gdyby gmina Ujście
wyraziła wolę sfinansowania w połowie chodnika w Ługach Ujskich to druga połowa
mogłaby być przeznaczona na Nową Wieś Ujską. Chodzi o kwotę około 300 000 zł.
-11 -
Następnie głos zabrała Sekretarz Pani Beata Ima, która potwierdziła, że uczestniczyła w
spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe. Zarząd jednoznacznie określił, że
będzie wykonywał tylko te zadania, które gmina będzie partycypować. Wójtowie i
burmistrzowie ościennych gmin czekają na propozycję ze strony powiatu. Przyjmą każdą
propozycję, gdyż mają środki na to żeby dołożyć. Dlatego też zdaniem Pani Sekretarz
powinniśmy się zastanowić czy wprowadzać nowe zadania czy nie.
Radny Pan Paweł Rowicki zapytał czy jeśli gmina nie znajdzie środków na ten cel w tym
roku to inwestycja wypadnie z planu całkowicie.
Pan Stefan Piechocki potwierdził, że w takim przypadku to zadanie nie będzie realizowane.
Radny Pan Paweł Rowicki stwierdził, że wobec tego trzeba byłoby rozważyć możliwość
zaciągnięcia kredytu.
Radny Pan Krzysztof Meszyński podzielił zdanie przedmówcy, stwierdził, że biorąc pod
uwagę fakt wzrastania cen materiałów budowlanych szkoda byłoby nie skorzystać z
możliwości, jaką stwarza Starosta. Pozwoliłoby to spełnić oczekiwania wyborców z Ługów
Ujskich i Nowej Wsi Ujskiej. Warto byłoby także wziąć pod uwagę Węglewo.
Zwłaszcza w Ługach Ujskich jest konieczność wybudowania chodnika, gdyż jest to bardzo
atrakcyjny teren pod zabudowę. Także w Nowej Wsi Ujskiej istnieje taka potrzeba. Zdaniem
Radnego należałoby rozpatrzyć te kwestie na posiedzeniu komisji.
Pan Meszyński podziękował także Panu Stefanowi Piechockiemu jako przedstawicielowi
Starostwa Powiatowego za dofinansowanie II Pikniku COUNTRY, który odbędzie się w
Ujściu.
Ad. 7.
Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu podziękował
wszystkim za przybycie i o godz. 13:50 zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Ujściu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Przewodniczył:
Referent
/-/mgr Justyna Mikołajewska
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ inż. Jerzy Koźma
Sekretarz obrad:
Krzysztof Meszyński
-12 -