Spis_treści

Transkrypt

Spis_treści
SPIS TREŚCI
WSTĘP
9
ROZDZIAŁ I
RUCH SPÓŁDZIELCZY I IDEE KOOPERATYZMU
13
1. Narodziny i rozwój ruchu spółdzielczego
na ziemiach polskich
13
1.1. Zachodnie korzenie ruchu spółdzielczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Prekursor nowoczesnego rolnictwa – Dezydery Chłapowski . . . . .
1.3. Ruch spółdzielczy na ziemiach polskich – działalność spółdzielcza
Franciszka Stefczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kooperatyzm
2.1. Edward Abramowski – twórca polskiego kooperatyzmu . . . . . . . .
2.2. Edward Milewski i jego wizja spółdzielczości . . . . . . . . . . . . . . .
13
15
19
24
24
32
ROZDZIAŁ II
NURTY LEWICOWE W POLSKIEJ MYŚLI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ
37
1. Narodziny i rozwój ruchu robotniczego na ziemiach
polskich
37
1.1. Korzenie ruchu robotniczego w Królestwie Polskim . . . . . . . . . . .
1.2. Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (Wielki Proletariat)
i jej wkład w rozwój socjalistycznej myśli ekonomicznej . . . . . . .
1.3. Wkład Bolesława Limanowskiego i Ignacego Daszyńskiego
w rozwój socjalistycznej myśli społeczno-ekonomicznej . . . . . . .
37
41
53
2. Zjednoczenie ruchu robotniczego (powstanie
Polskiej Partii Socjalistycznej) i jego wpływ na rozwój
socjalistycznych koncepcji ekonomicznych
2.1. Wpływ Róży Luksemburg na poglądy ekonomiczne polskich
socjaldemokratów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Narodowo-socjalistyczny nurt w ruchu robotniczym i jego dorobek
ekonomiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
65
ROZDZIAŁ III
POLSKA KATOLICKA MYŚL SPOŁECZNA I EKONOMICZNA
71
1. Inspiracje teoretyczne katolicyzmu społecznego w Polsce
71
1.1. Wpływy zachodniej katolickiej myśli społecznej . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Wpływy encykliki „Rerum Novarum” (15V1891) − o położeniu
klasy robotniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Początki katolickiej myśli społecznej w Polsce . . . . . . . . . . . . . . .
71
2. Myśl społeczna i ruch praktyczny katolicyzmu
społecznego w Polsce
2.1. Koncepcja społecznej roli duchowieństwa w ujęciu ks. Kazimierza
Zimmermanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Praca społeczno-gospodarcza ks. Piotra Wawrzyniaka . . . . . . . . .
2.3. Działalność charytatywna i wydawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Postawa społeczna i działalność praktyczna ks. Stanisława
Stojałowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Wkład Edwarda Jaroszyńskiego w rozwój katolickiej myśli
społeczno-ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Inicjatywy społeczne ks. Marcelego Godlewskiego . . . . . . . . . . . .
74
76
79
79
83
84
87
91
92
ROZDZIAŁ IV
POLSKA MYŚL NACJONALISTYCZNA
96
1. Polski ruch nacjonalistyczny w układzie sił politycznych
na przełomie XIX i XX wieku
96
2. Endecja – narodziny obozu
97
3. Poglądy społeczno-polityczne obozu narodowodemokratycznego
101
3.1. Odzyskanie niepodległości i strategia celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.2. Nadrzędność interesów narodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.3. Kwestia żydowska i stosunek do Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4. Zręby myśli ekonomicznej w obozie narodowodemokratycznym
4.1. Główne postulaty ekonomiczne endecji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Miejsce nauki ekonomii i jej narodowy charakter . . . . . . . . . . . . .
4.3. Pozyskanie wszystkich klas społecznych jako cel strategiczny . . .
4.4. Warstwa chłopska jako fundament narodu polskiego . . . . . . . . . .
4.5. Kwestie agrarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Wspieranie postępu przemysłowego i interesu ekonomicznego
społeczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Problem emigracji zarobkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
110
115
117
118
122
125
128
ZAKOŃCZENIE
131
BIBLIOGRAFIA
133