Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu

Komentarze

Transkrypt

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Libra Emerging Markets II
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
3.2. pozostałe
II.
Zobowiązania
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2.
3.
III.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego
Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
poprzedniego roku kalendarzowego
14 142 235,50
17 331 873,50
14 142 235,50
17 330 981,99
0,00
0,00
0,00
891,51
0,00
0,00
0,00
891,51
21 231,76
6,79
0,00
0,00
0,00
0,00
21 231,76
14 121 003,74
6,79
17 331 866,71
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Libra Emerging Markets II
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
(w zł)
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
13 261 630,79
15 924 696,09
sprawozdawczego
1 044 851,16
751 126,52
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I–II)
1 305 450,00
1 258 575,00
I. Zwiększenia funduszu
1.
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
1 305 450,00
1 258 575,00
0,00
0,00
2. pozostałe przychody
0,00
0,00
3. pozostałe zwiększenia
260 598,84
507 448,48
II. Zmniejszenia funduszu
260 598,84
507 448,48
1. tytułem wykupu
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń
0,00
0,00
ubezpieczeniowych
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
0,00
0,00
innych opłat potrącanych z fuduszu
0,00
0,00
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania funduszem
0,00
0,00
0,00
0,00
6. pozostałe koszty
7.
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
0,00
-185 478,21
0,00
656 044,10
14 121 003,74
17 331 866,71
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Libra Emerging Markets II
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku
Pozycja
Bieżący okres sprawozdawczy
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
262 294,91
na początek okresu sprawozdawczego
282 081,58
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
50,56
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
49,02
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
55,71
okresie sprawozdawczym
50,06
na koniec okresu sprawozdawczego
298 830,85
312 398,46
53,29
53,06
55,93
55,48
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Libra Emerging Markets II
IV
I.
1.
2.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU– PÓŁROCZNE
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
2
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
3
17 330 981,99
99,99%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
4.
5.
6.
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne – państwa UE
zagraniczne – państwa poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 330 981,99
0,00
891,51
6,79
17 331 866,71
884,72
17 330 981,99
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,99%
0,00%
0,01%
0,00%
100,00%
0,01%
99,99%
0,00%
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.