Formularz ofertowy - Centrum Promocji Kultury

Komentarze

Transkrypt

Formularz ofertowy - Centrum Promocji Kultury
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
Miejscowość ................................... , dnia .................................
Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Forma prawna Wykonawcy:………………………………………………………………………......................................
Nr Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………NIP:…………………………………………………………………..
Formularz ofertowy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługę wykonywania stałych druków promocyjnych i informacyjnych, druków okazjonalnych oraz prac graficznych w ramach
przedmiotowej usługi na potrzeby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2016 r.
oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie objętym zaproszeniem do złożenia oferty wraz załącznikami za cenę brutto w wysokości zł:
.....................................................................................*, słownie zł: ..............................................................................., ustaloną na podstawie nw. cen jednostkowych.
L.p.
Nazwa
Opis – parametry techniczne
1
2
2
Jednostka miary
I.
1
2
4
5
Plakaty
(wraz z usługą graficzną)
Plakaty
(wraz z usługą graficzną)
Ulotki A4 składane do DL
(wraz z usługą graficzną)
Ulotki 495 mm x 210mm
(wraz z usługą graficzną)
Cena
jednostkowa
netto w PLN
3
STAŁE DRUKI I ULOTKI
Offset, Format B1, jednostronne drukowanie
Gramatura – 135g/cm
Papier – kreda błysk, druk kolorowy, druk w pionie
Offset, Format A3, jednostronne drukowanie
Gramatura – 135g/cm
Papier – kreda błysk, druk kolorowy
Offset, Format A4 składane do DL, dwustronne drukowanie
Gramatura – 135g/cm
Papier – kreda błysk, druk kolorowy
Offset, Format – 495 mm x 210mm, składany w harmonijkę
do DL (5 „skrzydełek”)
Dwustronne drukowanie, druk kolorowy
Druk w pionie
Możliwe zdjęcia do 5 sztuk
Gramatura – 135g/cm2
Papier – kreda błysk,
Ilość max. do końca roku – 15000 sztuk (1500x10)
4
Podatek
VAT
5
Cena
jednostkowa
brutto w
PLN
6
ilość
jednostk
i
miary
7
sztuka
600
sztuka
3570
sztuka
26700
sztuka
15000
Wartość brutto
(kol. 6 x kol. 7) w
PLN
8
6
Zaproszenia
(wraz z usługą graficzną)
7
Plakaty
(wraz z usługą graficzną)
8
Katalogi
(wraz z usługą graficzną)
II.
DRUKI OKAZJONALNE
Offset, Format – DL, Dwustronnie drukowanie, kolor
Jednorazowa ilość
Gramatura – 200g/cm2
– 200 sztuk
Papier – kreda błysk
Offset, Format B1, jednostronne drukowanie
Jednorazowa ilość
Gramatura – 135g/cm
– 50 sztuk
Papier – kreda błysk, druk kolorowy, druk w pionie
Offset, Format – 20 cm x 20 cm, Dwustronne drukowanie, Jednorazowa ilość
kolor
– 100 sztuk
Gramatura – 250g/cm2
Okładka foliowana
Papier – kreda błysk
Ilość stron – 12
1
1
1
Razem cena brutto
* - cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. oświadczamy, że:
a. przedmiot zamówienia będziemy wykonywać i dostarczać w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia końcowego zaakceptowania/złożenia zamówienia
przez Zamawiającego;
b. cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym transport;
c. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;
d. zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania tj. zaproszenia do składania ofert oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
e. do dokumentacji nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
f. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z warunkami określonymi w zaproszeniu do
złożenia oferty i niniejszym formularzu ofertowym;
g. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
2. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest: …………………………………………….. (imię i nazwisko, stanowisko
służbowe) tel. ……………………………
4. Adres
e-mail
Wykonawcy,
na
który
Zamawiający
przekazywać
może
oświadczenia,
wnioski,
zawiadomienia,
informacje
……………………………………………………………..
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ..................................................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................................................
(wpisać nazwy odpowiednich załączników – jeśli dotyczy)
…….............................................................................
podpis osób(y) uprawnionych(ej)
itp.:

Podobne dokumenty