PROTOK Ó Ł Nr LVII/09 XI nadzwyczajnej sesji

Komentarze

Transkrypt

PROTOK Ó Ł Nr LVII/09 XI nadzwyczajnej sesji
P R O T O K Ó Ł Nr LVII/09
XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin
z dnia 10 grudnia 2009 r.
Miejsce posiedzenia - Sala Ślubów Urzędu Miasta,
Czas trwania sesji - godz. 1130 - 1230.
Ustawowy skład Rady Miasta - 15 radnych, przy czym wygasł mandat jednego z radnych
wskutek zrzeczenia się mandatu,
W sesji uczestniczyło - 14 radnych.
Ad. pkt 1.
Otwarcie sesji.
Sesję otworzył i obradom przewodniczył Pan Ryszard Karpiński - Przewodniczący Rady
Miasta Dęblin. Poinformował, że jest to XI nadzwyczajna sesja Rady Miasta, zwołana na
wniosek Burmistrza Miasta, Stanisława Włodarczyka.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, na ustawowy skład 15 radnych, co stanowi niezbędne
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
• Komitet Honorowy Muzeum Sił Powietrznych,
• Posłowie Ziemi Lubelskiej,
• Przedstawiciele Wojska,
• Przedstawiciele władz samorządowych,
• Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
• Prasa i Telewizja.
Ad. pkt 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Sesja odbyła się według następującego porządku:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie składu Komitetu Honorowego Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
4. Koncepcja utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie koncepcji utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych.
6. Zamknięcie sesji.
Ad. pkt 3.
Przedstawienie Komitetu Honorowego Muzeum Sił Powietrznych.
Sesja poświęcona była koncepcji utworzenia na terenie Dęblina Muzeum Sił
Powietrznych.
Podczas sesji przedstawiony został Komitet Honorowy Muzeum Sił Powietrznych składający
się z weteranów lotnictwa wojskowego, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń
lotniczych, oficerów SP, historyków wojskowych oraz Burmistrza Dęblina.
________________________________________________________________________ 1
Protokół Nr LVII/09 XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 10 grudnia 2009 r.
Skład osobowy Komitetu przedstawia się następująco:
• gen. dyw. pil. w st. spocz. Tytus Krawczyc
• gen. dyw. pil. w st. spocz. Henryk Pietrzak
• gen. dyw. pil. rez. Zbigniew Bielewicz
• gen. bryg. pil. Ryszard Hać,
• gen. bryg. pil. dr Tomasz Drewniak,
• płk w st. spocz. Czesław Gagajek,
• płk pil. w st. spocz. Ryszard Grundman
• płk w st. spocz. Andrzej Jeziorski
• płk rez. dr Tadeusz Krząstek
• płk rez. dr Józef Zieliński,
• płk Wojciech Lewicki,
• płk pil. dr Marek Bylinka,
• płk Zbigniew Brodowski,
• płk Jan Gabryś,
• płk Piotr Wojciechowski,
• ppłk Wojciech Resiak,
• mgr Stanisław Włodarczyk.
Ad. pkt 4.
Koncepcja utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Koncepcję muzeum ze strony wojska przedstawił płk Zbigniew Brodowski, który
poinformował, że w dniu 3.06.2009 r. odbyło się posiedzenie Kierownictwa MON, na
którym omawiano m.in. temat „Aktualnego stanu i perspektyw rozwoju muzealnictwa
wojskowego”. W trakcie tego spotkania Dowódca Sił Powietrznych zgłosił inicjatywę
utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Po wstępnej akceptacji Ministra Obrony
Narodowej w Dowództwie Sił Powietrznych opracowano stosowną koncepcję którą szef
resortu zatwierdził 1 września br. Następnie powołany został Komitet Honorowy Muzeum
Sił Powietrznych. W jego skład wchodzą weterani lotnictwa wojskowego, przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń lotniczych, oficerowie Sił Powietrznych, historycy wojskowi oraz
przedstawiciel lokalnego samorządu-Burmistrz Dęblina. Komitet Honorowy zainicjował
swoją działalność w dniu 10 listopada 2009 r. kiedy to podczas uroczystości z okazji Święta
Niepodległości Polski wręczono członkom Komitetu akty nominacyjne. Na czele Komitetu
stanął były dowódca Wojsk Lotniczych Pan generał dyw. pil. Tytus Krawczyc. Głównym
zadaniem Muzeum Sił Powietrznych będzie gromadzenie i zachowanie dla kolejnych
pokoleń materialnego i niematerialnego dorobku polskiego lotnictwa wojskowego, jednostek
rakietowych i radiotechnicznych. Podobne muzea mają pozostałe Resorty Sił Zbrojnych.
Podkreślić należy, że środowisko lotnicze wielokrotnie zgłaszało postulaty utworzenia
placówki muzealnej, która mogłaby stanowić – „Świątynię Polskich Skrzydeł”, gdzie nasi
weterani, zgodnie z deklaracją, mogliby przekazywać swoje cenne pamiątki. Tak więc
inicjatywa ta wychodzi na przeciw społecznemu zapotrzebowaniu.
Utworzenie Muzeum Sił Powietrznych pozwoli także uporządkować status prawny
zbiorów związanych z obroną przeciwlotniczą eksponowanych w Koszalinie.
Muzeum początkowo będzie miało swoją siedzibę w istniejącej Sali Tradycji WSOSP, w
następnym etapie przyjęłoby również pozostałe pomieszczenia w tym budynku (biura
przepustek), uwolnione po wydzieleniu szkoły z zamkniętej części garnizonu. Pomieszczenia
te mogłyby służyć działalności dokumentacyjno-administracyjnej. Docelowo konieczna
będzie dobudowa skrzydła (pawilonu) o lekkiej konstrukcji, przeznaczonego na cele
________________________________________________________________________ 2
Protokół Nr LVII/09 XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 10 grudnia 2009 r.
wystawiennicze drobnego sprzętu i uzbrojenia lotniczego. W dalszej perspektywie zakłada
się również zaadaptowanie budynku po byłej piekarni, wymagającego remontu, w którym
planuje się utworzyć Centrum Edukacji Historycznej (warunek- możliwości finansowe).
Ogółem na cele statutowe muzeum przewiduje się dwa budynki z dobudową o ogólnej
powierzchni ponad 1000 m2.
Za utworzeniem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przemawia wiele czynników,
w tym :
• lotnicze tradycje edukacyjne- Dęblin to kuźnia kadr lotniczych od ponad 80 lat;
• dobry stan techniczny obiektu w którym obecnie funkcjonuje Sala Tradycji WSOSP;
• korzystne usytuowanie obiektu umożliwiające bezpośredni dostęp od strony miasta
• istniejące warunki rozbudowy wystawy plenerowej i ekspozycji wewnętrznej;
• możliwość łatwego połączenia funkcji Sali Tradycji WSOSP z placówką muzealną;
• zaangażowanie władz samorządowych i deklarowana pomoc w modernizacji
otoczenia muzeum w ramach planu rewitalizacji miasta.
Sposób realizacji projektu utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie uzależniony
będzie m.in. od pozyskanych środków finansowych, dlatego też zakłada się, że przebiegać
będzie w trzech etapach, a finansowanie zadań zostanie rozłożone na dziewięć lat.
W I etapie tzn. do końca 2010 r. Zamierzamy opracować projekty niezbędnych
dokumentów prawnych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie placówki. W ramach
tego zadania musimy przygotować warunki do geodezyjnego wydzielenia terenu muzeum
uwzględniającego zarówno obiekty istniejące jak i planowane do budowy oraz infrastrukturę
zewnętrzną, przeznaczoną do ekspozycji plenerowej sprzętu Sił Powietrznych. Ponadto
musimy w tym czasie opracować projekt zarządzenia MON w sprawie utworzenia Muzeum,
następnie statut placówki i jej strukturę organizacyjno-etatową, a także koncepcję
ekspozycyjną czyli scenariusz wystawy stałej i plenerowej. Równolegle przeprowadzimy
inwentaryzację zbiorów Sali Tradycji WSOSP i sprzętu rozproszonego obecnie po wielu
jednostkach wojskowych.
Zakłada się, że w ramach tego etapu miasto przygotuje koncepcję i plany modernizacji
„Parku Orląt Dęblińskich” i Placu „Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt , w tym
ciągów komunikacyjnych prowadzących do muzeum od strony centrum Dęblina.
W ramach II etapu (2011-2013) planuje się:
• wykonanie stoisk wystawy plenerowej sprzętu Sił Powietrznych (ogółem ok.. 50 egz.
statków powietrznych, stacji radiolokacyjnych i innego wyposażenia),
• prawne wyposażenie muzeum w ruchomości i nieruchomości (MSP uzyska prawo
własności do obiektów i terenu w drodze umowy notarialnej, umowa będzie dawała
podstawę do pierwszego wyposażenia placówki. Docelowo muzeum zostanie
wpisane do rejestru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
• utworzenie zaplecza administracyjno-magazynowego;
• zakup sprzętu i wyposażenia do ekspozycji wewnętrznej;
• zakup urządzeń multimedialnych(stoiska interaktywne);
• uruchomienie obsady etatowej Muzeum Sił Powietrznych.
Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej koncepcją rozwoju
muzealnictwa wojskowego nasze muzeum rozpocznie oficjalną działalność z dniem
1 stycznia 2012 r.
III etap (2014-2018) realizowany byłby w miarę posiadanych środków finansowych. W
ramach tego etapu jako zadanie główne planuje się dobudowę skrzydła ekspozycji
wewnętrznej Muzeum oraz utworzenie Centrum Edukacji Historii i Lotnictwa poprzez
adaptację budynku nr 57/6051, z tego w pierwszej kolejności środki finansowe przeznaczone
byłyby na budowę dodatkowej powierzchni. Prawdopodobnie w tym etapie będziemy
kontynuować wyposażanie muzeum w odpowiedni sprzęt multimedialny.
________________________________________________________________________ 3
Protokół Nr LVII/09 XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 10 grudnia 2009 r.
Realizację zwłaszcza dwóch ostatnich etapów warunkować będą głównie środki finansowe.
Część zadań zamierzamy wykonać w ramach funduszu obrony narodowej. Z budżetu obrony
narodowej będzie też opłacany personel muzeum (5 pracowników). Zapewne to nie pokryje
wszystkich potrzeb. Dlatego będziemy szukać różnych możliwości i źródeł finansowania
tego przedsięwzięcia. W tej sytuacji z radością przyjmujemy deklarację współpracy
samorządu dęblińskiego. Związki miasta z lotnictwem wojskowym są tak długie i trwałe, że
trudno mówić o jednych bez drugich. Celem Muzeum SP powinna być również promocja
miasta Dęblina i jego związków ze środowiskiem lotniczym.
Liczymy również na wsparcie środowisk lotniczych oraz dotacje instytucjonalne. Mamy
nadzieję że inicjatywa utworzenia muzeum SP znajdzie także pozytywny oddźwięk wśród
naszej diaspory lotniczej rozrzuconej po świecie.
Możliwość realizacji powyższej koncepcji wymagać będzie zaangażowania władz
samorządowych oraz udzielenia pomocy w modernizacji otoczenia Muzeum w ramach planu
rewitalizacji miasta Dęblin, co podkreślił w swoim wystąpieniu Burmistrz - Stanisław
Włodarczyk. Utworzenie w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych współgra z Projektem
Rewitalizacji Centrum Miasta Dęblin:
• Lokalizacja muzeum w centrum miasta,
• Możliwość wykonania w ramach projektu rewitalizacji prac koniecznych do
funkcjonowania muzeum (drogi dojazdowe, parkingi)
• Podniesienie rangi centrum i poszerzenie jego funkcji.
W 2008 r. wykonana została koncepcja zagospodarowania centrum miasta, obejmująca
także tereny przyległe do planowanego Muzeum.
Koncepcja utworzenia Muzeum Sił Powietrznych a rewitalizacja centrum miasta
przedstawiona przez Burmistrza Miasta - Stanisława Włodarczyka stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 5.
Podjęcie uchwały w sprawie koncepcji utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił
Powietrznych.
Projekt uchwały w sprawie koncepcji utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie (stanowiący załącznik do niniejszego protokołu) przedstawił Przewodniczący
Rady Miasta - Ryszard Karpiński. Jednogłośnie (14 głosami „za”) Rada Miasta podjęła
uchwałę Nr LVII/343/2009 w sprawie utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. pkt 6.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady - Ryszard Karpiński
zamknął LVII sesję Rady Miasta Dęblin, dziękując wszystkim za udział w obradach.
Na tym sesję nadzwyczajną zakończono.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Rybicka
________________________________________________________________________ 4
Protokół Nr LVII/09 XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin z dnia 10 grudnia 2009 r.

Podobne dokumenty