instrukcja obsługi 2/4 portowy przełącznik kvm typu

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi 2/4 portowy przełącznik kvm typu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2/4 PORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM
TYPU DESKTOP, METAL
OXCA
KSC-102E
KSC-104E
#06181
#06182
wersja 1.1
Wstęp
Przełącznik KVM umoŜliwia dostęp do dwóch/czterech komputerów z jednej konsoli sterującej.
Do konfiguracji nie są wymagane dodatkowe urządzenia ani oprogramowanie.
Oświadczenie dotyczące zakłóceń
KVM został przetestowany pod kątem wymagań stawianych urządzeniom generującym
zakłócenia elektromagnetyczne. Stwierdzono, Ŝe emisja pola elektromagnetycznego przez
przełącznik nie przekracza poziomów zawartych w normach. Instalacja i eksploatacja niezgodna
z zaleceniami znajdującymi się w tej instrukcji, moŜe zakłócić komunikację w otoczeniu
urządzenia.
Bezpieczeństwo uŜytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŜszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŜytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŜy stosować
się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności i
spełnienia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia.
Produkt jest oznakowany znakiem CE.
1. Zawartość opakowania
- przełącznik KVM KSC-102E / KSC-104E,
- 2 / 4 przyłącza KVM,
- angielska wersja instrukcji obsługi,
- niniejsza instrukcja obsługi.
Podczas dostawy naleŜy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŜy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŜ o
sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŜej zamieszczoną listą.
2. Zawartość instrukcji
Instrukcja ta zawiera opis przełącznika KVM z procedurą instalacji, konfiguracji i uŜytkowania.
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŜy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, a w szczególności punkty poświęcone bezpieczeństwu.
3. Zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania urządzeń elektrycznych.
– prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
– nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
– zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
– upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
– urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz
przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
– jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŜe
skroplić się para wodna uniemoŜliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŜ wilgoć odparuje.
Uwaga: Nie naleŜy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŜe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
2
4. Instalacja sprzętu
4.1 Zasilanie
Przełącznik nie wymaga zewnętrznego zasilania. Zasilanie dostarczane jest ze stacji roboczych
poprzez port klawiatury. JeŜeli zasilanie dostarczone ze stacji roboczej nie jest wystarczające
naleŜy dołączyć zewnętrzne zasilanie na poziomie DC 9V 0,5A (do portu znajdującego się na
bocznej obudowie urządzenia).
4.2 Oprogramowanie
Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie.
4.3 Środowisko pracy
Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. NaleŜy zadbać, aby
umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów.
Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w
bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź
urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.).
4.4 MontaŜ
Przed przystąpieniem do instalacji naleŜy upewnić się, Ŝe wszystkie stacje robocze są
wyłączone. Aby poprawie podłączyć urządzenie naleŜy kolejno:
− podłączyć monitor do złącza HDDB-15 na tylnym panelu przełącznika KVM,
− podłączyć klawiaturę i myszkę do złącz USB na przednim panelu przełącznika KVM,
− wykorzystując dostarczone przyłącza połączyć stacje robocze z przełącznikiem (złącza
HDDB-15 na tylnym panelu urządzenia).
Schemat połączenia dla przełącznika KSC-102E:
3
Schemat połączenia dla przełącznika KSC-104E:
5. Sterowanie
Przy pomocy skrótów klawiaturowych moŜna wybrać komputer podłączony do przełącznika lub
włączyć tryb automatycznego skanowania. Ten rodzaj sterowania umoŜliwia uŜytkownikowi
szybki i łatwy dostęp do wszystkich komputerów połączonych z przełącznikiem.
Skrót klawiaturowy
Funkcja
[ Scroll Lock ] [ Scroll Lock ] + ↑
Uprzedni kanał
[ Scroll Lock ] [ Scroll Lock ] + ↓
Kolejny kanał
[ Scroll Lock ] [ Scroll Lock ] + 1,2,(3,4)
Wybór portu (stacji roboczej)
[ Scroll Lock ] [ Scroll Lock ] + S
Automatyczne skanowanie (tryb Auto Scan)
[ Scroll Lock ] [ Scroll Lock ] + B
Włączenie / wyłączenie sygnału automatycznego skanowania
Do wyboru stacji roboczej słuŜą takŜe przyciski znajdujące się na obudowie urządzenia. Diody
sygnalizują która stacja robocza jest wykorzystywana (kolor niebieski) oraz podłączone stacje
robocze (kolor czerwony).
Uwaga:
Nie naleŜy naciskać przycisków klawiatury w trakcie ładowania się systemu operacyjnego stacji
roboczych.
6. Konserwacja
Przełącznik KVM nie wymaga Ŝadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecane jest
umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły
być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.
4
7. Informacja dla uŜytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych nie moŜna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego
uŜycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W
niektórych krajach produkt moŜna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŜliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko,
które moŜe być zagroŜone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŜszym punkcie zbiórki moŜna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja
odpadów zagroŜona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŜszym punktem sprzedaŜy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
8. Specyfikacja techniczna
Przełącznik KVM
Numer katalogowy
Przeznaczenie
KSC-102E
KSC-104E
#06181
#06182
2 PC do 1 uŜytkownika
4 PC do 1 uŜytkownika
Złącza PC
HDB 15
USB Klawiatura,
USB Mysz,
VGA HDB 15
Złącza konsoli
Wybór PC
skrót klawiszowy / przycisk
Max. rozdzielczość
1920 x 1440
Pasmo video
200 MHz
Obudowa
desktop,
metal
Zasilanie
zasilanie z portu USB
Waga
Wymiary zewnętrzne
262 g
330 g
178×74×25 mm
198×74×25 mm
Producent
Oxca
5
Pomimo dołoŜenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów.
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
Atel Electronics
www.atel.com.pl
dr/22.11.2008
6