Lista kontaktów - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Transkrypt

Lista kontaktów - Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Lista kontaktów
Krzysztof Dzwonkowski 16.03.2015
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, że nie udzielamy odpowiedzi na
korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów
określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania
administracyjnego,
którego
brzmienie
jest
następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres
i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych."
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej
wskazanie:
• osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
• adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
• przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
ul. 11-go Listopada 68
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 33 77; 760 43 83; 760 45 62
fax. (29) 760 43 83 w.207
e-mail:[email protected]
Informacja o ofertach pracy dla osób bezrobotnych
tel: 29 760 33 77
EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
tel. (29) 760 33 77
Przyjmowanie ofert od pracodawców
tel. (29) 760 33 77 w.211
Informacje dotyczące organizacji szkoleń
tel. (29) 760 33 77
Doradca zawodowy
tel. (29) 760 33 77
Kadry PUP Ostrołęka
tel. (29) 760 33 77 w. 233