WZÓR SYLABUS PRZEDMIOTU

Komentarze

Transkrypt

WZÓR SYLABUS PRZEDMIOTU
Załącznik nr 3
do Uchwały nr 834
Senatu UwB
z dnia 24 czerwca 2009r.
WZÓR
SYLABUS PRZEDMIOTU
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Kultura Białorusi
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Język przedmiotu
0400-KS1-1MON1
Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Język polski
Charakterystyka przedmiotu
nieobowiązkowy
Rok studiów/ semestr
Rok I, semestr I, 2011/2012
Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz
forma prowadzenia zajęć
Punkty ECTS
Prowadzący
30 godz., wykład
Założenia i cele przedmiotu
Student powinien posiadać ogólną wiedzę o Białorusi, znać jej
historię , geografię, położenie we współczesnej Europie. Powinien
orientować się w zjawiskach współczesnej kultury Białorusi i mieć
świadomość jej zmian w przestrzeni historycznej.
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu historii i kultury
europejskiej, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej.
Białoruś- państwo i ludzie (położenie geograficzne, suieć
osadnicza, struktura narodowościowa i wyznaniowa, etapy
rozwoju państwowości białoruskiej); język a tożsamość na
Białorusi; wybitni przedstawiciele w dziejach kultury białoruskiej;
kultura tradycyjna; współczesna literatura białoruska; tendencje
muzyczne we współczesnej Białorusi; sztuka białoruska dawna i
współczesna; historia i współczesność teatru i kina
białoruskiego;zabytki kultury materialnej na Białorusi.
Zaliczenie na ocene, ocenianie ciągłe, dpouszcza się jedną
nieobecność nieusprawiedliwioną
Wymagania wstępne
Treści merytoryczne przedmiotu
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
3 pkt
Dr Grażyna Charytoniuk- Michiej, asystentka
Literatura podstawowa:
E.Smułkowa, Białoruś i pogranicza. Studia o języku i
społeczeństwie, Warszawa 2002.
Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red
naukowa E. Smułkowa i A. Engelking, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
Literatura, język kultura, red. naukowa M. Timoszuk i M.
Chaustowicz, Warszawa 2007 (Acta Albaruthenica 7) (wybrane
artykuły)
H. Głogowska, Kultura pod presją polityki, Białystok 1996.
Białoruś. Kraina otoczona wysokimi górami, wybór i przekł.
Małgorzata Buchalik, Katarzyna Kotyńska, Olsztyn 2004.
Białoruś w XX stuleciu. W kręgu kultury i polityki, pod red. D.
Michaluk, Toruń 2007.
Białoruś - przeszłość i teraџniejszść. Kultura, literatura, język, red.
R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin 2010.
Białorutenistyka Białostocka, 2009, t. 1 (wybrane artykuły).
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus