s 2 s 3

Transkrypt

s 2 s 3
w sprawie: zasadkorzystaniaze stol6wki szkolnej oraz wysoko5cioplat.
Na podstawieart. 67aust.2 ustawyzdniaT wrzelnia 1991roku o systemieoswiaty(.t.
Dz.U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z pointejszymi zmianami)w zwr4zkuz art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnym (j t Dz.U.22001 roku Nr 142. poz.
1591z polniejszymizmianami)RadaMiejska uchwala,co nastgpuje:
s1
szkoly prowadzoneprzezMiasto i
W celu wspieraniaprawidiowegorozwoju uczniow nastgpuj4ce
majq
zorganizowane
stolowki
:
Gming Sztum
1. GimnazjumNr I w Sztumie,
2. Zespol Szkol Gimnazjumz OddzialamiIntegracyjnymiNr 2 w Czerninie,
3. SzkolaPodstawowaNr 2 im. MaksymilianaGoliszaw Sztumie,
4. Zespol Szkol SzkolaPodstawowaz OddzialamiIntegracyjnymiim. Rodziny Donimirskich
w Czerninie,
5 ZespolSzkol SzkolaPodstawowaim. XXX-lecia PRL w GoSciszewie,
6
SzkolaPodstawowaw Nowej Wsi,
7 SzkolaPodstawowaim. JanaHinca w Piekle.
s2
Z posilkoww stolowceszkolnejmogekorzystac:
1. uczniowieszkoly,
2. pracownicyszkoly,
3. osobynie bgd4ceuczniamilub pracownikamiszkoly.
s3
1. Uczniowie szkoly prowadzqcej stolowkg wnoszq oplatg za korzystanie z posilkow w
wysokoScikosztowproduktowwykorzystanychdo przygotowaniaposilku.
2. Osobywymienionew Q2 ust.2i 3 ponosz4pelnekosztyposilku.
3. Na pelny kosztposilkuskladajqsip:
I ) koszty produktow wykorzystanychdo przygotowaniaposilku,
2) wydatki na wynagrodzeniawraz z pochodnymi osob zatrudnionychprzy przygotowaniu
i wydawaniu posilkow,
3) kosztymediowtj. wody i SciekowenergiieleLtrycznej,
centralnegoogrzewania.gazu.
4) koszty wy\,vozunieczystoSci,
5) inne koszty m.in. kosztow finansowaniazakupu materialow i wyposazenia,uslug
BHP.
remontowych,naprawi konserwacji,badanlekarskich,Swiadczen
4. WysokoScoplat za korzystaniez posilkow przez uczniow,oraz pelnekoszty posilkujakie
ponosz4inne osobyw poszczegolnychstolowkachokreSlazalqcznrk.
s4
Oplaty za ucznrow,ktorym przyznanopomoc w postaci pokrycia kosztow obiadow b4dz pokrycia
kosztowwyzywienia,wnosi wiaSciwyoSrodekpomocy spotecznejw wysokoSci,o ktorej mowa w
$ 3 ust. I na podstawierachunkuwystawionegoprzez Miejsko Gminny Zespol OSwiaty w
Sztumie.
$s
l. Optatyza posilki wnosi sigza dany miesiqcdo l0-go dnia tego miesi4cau lsoby wskazanej
przez dyrektoraszkoly.
WlaSciwy oSrodekpomocy spolecznejwnosi oplaty za posilki za caly miesiqc z dolu, do
po miesiqcu,zal*sry wnoszonajest oplata.
koncamiesi4canastgpuj4cego
J.
Rodzic, opiekun prawny ucznia lub osoba korzystajqca z posilku zglasza przed
przygotowaniemposilku w szkole okres niekorzystaniaz posilku u osoby wskazanejprzez
dyrektoraszkoly.W przypadkubraku zgloszeniaoplatanie bpdzie zwracana.
z
4 . Nadplaconaoplataza posilki w danymmiesi4cuw wysokoSciiloczynu dni niekorzystania
posilki
w
miesiqcu
posilek,
naleznoSc
za
posilku i wysokoSci oplaty za dany
zmniejsza
nastSpnym.
Nadplaconaoplata podlegazwrotowi na wniosek rodzica.opiekunaprawnegoucznia lub
z posilku,w przypadku:
osobykorzystajqcej
1) zakohczeniazaJec
w danym roku szkolnym,
2) przeniesienia
do innej szkoly,
3) zakohczenianauki bqdipracy w danej szkole,
4) rezygnacjrz korzystaniaz posilkow.
s6
Wykonanieuchwalypowierza sig dyrektoromszkolwymienionychw $ 1
Uchwatawchodzi w zycie z dniempodjpcia.
I
\,
s7
pelne koszty posilku jakie PonoszAinne osobYw
Wysoko5doplat za posilek dla uczni6w' oraz
stol6wkach
poszczeg6lnych
Nazxa szkolY
WysokoSdoPlatYv' zl zl
korzystaniez Posilk6wPrzcz
uczni6uszkoll
Obiad
Koszty posilku n' zl ponoszon]'l)rzez
osobywymienione rv $ 2 ust'2 i 3
Obiad
Sniadanic
Koszt
suro$ca
iXosrt
lRazem
iprzlgoto\lanla;
Gir.nnaziumNr I rv Sztumre
? 5()
1.2t)
2-50
4.20
6,70
2.50
1.20
2.50
3.42
iqt
t
ZespolSzkol GirnnaT1um
OddzialamiIntegraqlmqnt
Nr 2 rr'Czeminie
Nr 2 im'
SzkolaPodstarvorva
Maksl-milianaGoliszarv
Sztumic
2.50
t.20
?50
Zespol Szk6l Szkola
Podstarvo'ivaz O ddz'ialami
Integracrjnl'mi im. Rodzinv
f ) n n i r n i r s k i c hr r C z e r n i n i c
2.50
1.20
2.50
) -+z
s.92
ZespolSzkolSzkola
Podstanorvaim. X)C(lecta
PRT.u GoSciszervie
2.50
1.20
2.50
3.54
6,0-l
Szkola Podstavi'orvarv Norvel
Wsi
?50
l.2n
2.50
4.2t{
6,78
2.50
1.20
2.50
)
Szkola Podstar.voua im. Jana
Hinca u' Piekle
5,85
I
ffdy'
/
I
\
I
I
11
t /I
- . - - - - - -
i,trclski€,1w Sz{urnre
Y
"
r
Czataut Otehilatl