Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego BGŻ

Transkrypt

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego BGŻ
1 grudnia 2015 r.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany prospektu informacyjnego
IPOPEMA BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
W dniu 1 grudnia 2015 r. dokonano zmian prospektu informacyjnego BGŻ SFIO oraz sporządzono jego tekst
jednolity. W porównaniu z poprzednim tekstem jednolitym dokonano następujących zmian:
1) Na stronie tytułowej zaktualizowano datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego prospektu.
2) W rozdziale II pkt 5 zmodyfikowano informacje dotyczące wysokości oraz opłacenia kapitału zakładowego
Towarzystwa.
3) W rozdziale II pkt 7.3. zmodyfikowano informacje dotyczące imion i nazwisk osób fizycznych zarządzających
Funduszem.
4) W rozdziale II pkt 8. zmodyfikowano informacje o pełnionych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Towarzystwa
funkcjach poza Towarzystwem.
5) W rozdziale V pkt 4. zmodyfikowano dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami
inwestycyjnymi Subfunduszy lub ich częścią.
6) W rozdziale V pkt 5. zmodyfikowano dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami
inwestycyjnymi Subfunduszy lub ich częścią.
7) Zaktualizowano statut
1