GRUPA KAPITAŁOWA CCC S.A. SKONSOLIDOWANY

Transkrypt

GRUPA KAPITAŁOWA CCC S.A. SKONSOLIDOWANY
GRUPA KAPITAŁOWA CCC S.A.
SKONSOLIDOWANY ŚRÓDROCZNY RAPORT
ZA I KWARTAŁ 2014 r.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
Spis treści
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ....................................................................................... 4
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO
I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ............................................................................................... 5
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................ 6
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .. 7
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ....... 8
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ............................................................................................. 9
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .......................................................................................................................... 10
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................................. 11
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .................................... 12
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ........................................ 13
INFORMACJA
DODATKOWA
DO
ŚRÓDROCZNEGO
SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA I KWARTAŁ 2014 .............................................. 14
1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI. ...... 14
2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA. ................................................................................................................................. 15
3. PODSTAWA KONSOLIDACJI. .................................................................................................................................. 15
4. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ............................................................................ 15
5. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI. ............................................................................................................... 15
6. SEGMENTY SPRAWOZDAWCZE. ............................................................................................................................. 15
7. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW . ....................... 19
8. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ŚRÓDROCZNEGO
SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW . ........................................................................................ 20
9. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z
WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH. .......................................................................................... 21
10. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE NIETYPOWYM, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. ................................................................................................................................ 22
11. INFORMACJE O CHARAKTERZE I ZAKRESIE WSZELKICH ZNACZĄCYCH OGRANICZEŃ ZDOLNOŚCI JEDNOSTEK ZALEŻNYCH DO
PRZEKAZYWANIA FUNDUSZY JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ, W POSTACI DYWIDEND W ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH LUB DO SPŁATY
KREDYTÓW LUB POŻYCZEK. ....................................................................................................................................... 22
12. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, ISTOTNYCH
ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU
SPRAW SĄDOWYCH. .................................................................................................................................................. 22
13. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE. . 23
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.... 23
15. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ.
23
16. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W
TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA. .............. 23
17. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD
CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO. .............................................................................................. 23
18. INFORMACJA NT. ZASTOSOWANYCH ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM
FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI W STOSUNKU DO EURO, USTALANE PRZEZ NBP. ........................ 24
19. WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK
GOSPODARCZYCH,
PRZEJĘCIA
LUB
SPRZEDAŻY
JEDNOSTEK
GRUPY
KAPITAŁOWEJ
EMITENTA, INWESTYCJI
DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI. ...................................................... 24
20. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA
DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM
W STOSUNKU DO WYNIKÓW
PROGNOZOWANYCH. ................................................................................................................................................. 24
21. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ
ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI...................... 24
22. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU I POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB
POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO. ............................................................................................................................................... 24
23. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ
5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO. .. 24
24. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE
OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. ............................................ 25
25. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO
LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. ................................................................................................................. 25
2
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
26. INFORMACJE
O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z
PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH
NIŻ RYNKOWE. .......................................................................................................................................................... 25
27. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU WYCENIANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (WYCENIANYCH DOTYCHCZAS W WARTOŚCI
GODZIWEJ)............................................................................................................................................................... 25
28. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA
TYCH AKTYWÓW . ...................................................................................................................................................... 25
29. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU, POŻYCZKI
LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA
WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH
EMITENTA. ............................................................................................................................................................... 26
30. INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ,
WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ
PRZEZ EMITENTA. ..................................................................................................................................................... 26
31. WSKAZANIE CZYNNIKÓW , KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W
PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU. .................................................................................................. 26
32. KOREKTY POPRZEDNICH OKRESÓW ....................................................................................................................... 26
3
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
w tys. EUR
okres
okres
okres
okres
od 01.01.2014 od 01.01.2013 od 01.01.2014 od 01.01.2013
do 31.03.2014 do 31.03.2013 do 31.03.2014 do 31.03.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk z działalności operacyjnej
III. Zysk brutto
IV. Zysk netto
359 691
221 223
85 857
53 003
5 035
(33 904)
1 202
(8 123)
2 211
(37 376)
528
(8 955)
416
(39 664)
99
(9 503)
(138 440)
(125 608)
(33 045)
(30 094)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(14 526)
(11 749)
(3 467)
(2 815)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
207 815
37 733
49 605
9 040
54 849
(99 624)
13 092
(23 869)
0,01
(1,03)
-
(0,25)
0,01
(1,03)
-
(0,25)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)
w tys. PLN
w tys. EUR
31.03.2014
31.12.2013
1 362 966
1 119 727
326 748
269 996
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
770 584
527 871
184 735
127 284
XIII. Zobowiązania długoterminowe
193 096
193 290
46 292
46 607
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe
577 488
334 581
138 443
80 676
XV. Kapitał własny
592 382
591 856
142 014
142 712
3 840
3 840
921
926
38 400 000
38 400 000
38 400 000
38 400 000
15,42
15,41
3,70
3,71
15,42
15,41
3,70
3,71
-
1,60
-
0,39
XI. Aktywa, razem
XVI. Kapitał zakładowy
XVII. Liczba akcji (w szt.)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
31.03.2014 31.12.2013
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski na dzień 31.03.2014 roku 1 EUR =4,1713 oraz 31.12.2013 roku 1 EUR = 4,1472.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz
przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2014 – 31.03.2014 oraz 01.01.2013 –
31.03.2013, odpowiednio: 1 EUR =4,1894 i 1 EUR = 4,1738.
4
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO
I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
okres
od 01.01.2014
do 31.03.2014
okres
od 01.01.2013
do 31.03.2013
359 691
(171 625)
221 223
(119 783)
188 066
101 440
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólne zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
1 873
(168 390)
(8 994)
(7 520)
2 952
(124 724)
(4 503)
(9 069)
Zysk na działalności operacyjnej
5 035
(33 904)
1 231
(4 055)
292
(3 764)
2 211
(37 376)
(1 795)
(2 288)
416
(39 664)
(570)
(820)
-
-
(570)
(820)
-
-
Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług
Zysk brutto na sprzedaży
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
Pozostałe dochody całkowite:
1. Inne dochody całkowite, które zostaną przeklasyfikowane
na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
2. Inne dochody całkowite, które nie zostaną
przeklasyfikowane na zyski lub straty
- zyski / straty aktuarialne
Dochody całkowite razem
Zysk na jedną akcję
podstawowy i rozwodniony
-
-
(154)
(40 484)
0,01 PLN
(1,03) PLN
Ze względu na brak właścicieli mniejszościowych zysk (strata) netto i całkowity dochód przypada
na akcjonariuszy CCC S.A.
5
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
stan na
31.03.2014
stan na
31.12.2013
stan na
31.03.2013
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
8 403
404 106
189
24 693
9 168
397 250
206
23 571
7 521
353 923
290
23 320
Aktywa trwałe razem
437 391
430 195
385 054
Zapasy
570 788
463 008
445 961
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
156 202
82 788
69 400
Aktywa obrotowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
-
-
11 159
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
198 585
143 736
26 084
Aktywa obrotowe razem
925 575
689 532
552 604
1 362 966
1 119 727
937 658
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
3 840
3 840
3 840
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
74 586
74 586
74 586
Różnice kursowe z konsolidacji
(1 907)
(2 115)
(2 122)
Pozostałe kapitały
2 876
2 196
-
Zyski zatrzymane
512 987
513 349
411 923
Razem kapitały własne
592 382
591 856
488 227
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
158 000
158 000
128 116
79
79
82
4 363
3 904
2 100
30 654
31 307
33 265
Zobowiązania długoterminowe razem
193 096
193 290
163 563
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Rezerwy długoterminowe
Otrzymane dotacje
189 611
155 364
76 813
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
1 504
3 789
2 277
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
381 018
169 809
201 440
2 744
3 008
2 727
Rezerwy krótkoterminowe
Otrzymane dotacje
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Pasywa razem
2 611
2 611
2 611
577 488
334 581
285 868
1 362 966
1 119 727
937 658
6
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
74 586
-
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2014
Wynik za okres 01.01. – 31.03.2014
3 840
-
Różnice kursowe z przeliczenia
Całkowite dochody razem
Wypłata dywidendy
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia
Na dzień 31 marca 2014
3 840
74 586
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2013
Wynik za rok
Różnice kursowe z przeliczenia
Całkowite dochody razem
Wypłata dywidendy
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia
Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia
Na dzień 31 grudnia 2013
3 840
3 840
74 586
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2013
Wynik za okres 01.01. – 31.03.2013
Różnice kursowe z przeliczenia
Całkowite dochody razem
Wypłata dywidendy
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia
Na dzień 31 marca 2013
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
74 586
3 840
-
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości nominalnej
74 586
-
2 196
-
513 349
416
Różnice kursowe
z przeliczenia
jednostek
zagranicznych
(2 115)
-
680
2 876
(778)
(362)
512 987
208
208
(1 907)
Pozostałe
kapitały
Zyski
zatrzymane
Pozostałe
kapitały
Zyski
zatrzymane
-
451 587
2 097
99
2 196
125 217
(2 015)
123 202
(61 440)
513 349
Pozostałe
kapitały
Zyski
zatrzymane
-
451 587
(39 664)
Różnice kursowe
z przeliczenia
jednostek
zagranicznych
(1 302)
(813)
(813)
(2 115)
Różnice kursowe
z przeliczenia
jednostek
zagranicznych
(1 302)
-
Razem kapitał
własny
591 856
416
(570)
(154)(
680
592 382
Razem kapitał
własny
528 711
125 217
(2 828)
122 389
(61 440)
2 097
99
591 856
Razem kapitał
własny
528 711
(39 664)
-
-
-
(39 664)
-
(820)
(820)
-
(820)
(40 484)
-
3 840
74 586
-
411 923
(2 122)
488 227
7
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE
PIENIĘŻNYCH
SKRÓCONE
SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE
Z
okres
od 01.01.2014
do 31.03.2014
Zysk (strata) brutto:
Korekty:
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej
Koszty z tytułu odsetek
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
Podatek dochodowy zapłacony
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWÓW
okres
od 01.01.2013
do 31.03.2013
2 250
(140 690)
10 805
(253)
(569)
3 342
3 394
195
(107 781)
(72 985)
(37 376)
(88 232)
8 709
(820)
6 456
2 800
(75)
(46 798)
(17 481)
27 786
(34 532)
(5 011)
387
(138 440)
(6 491)
(125 608)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Otrzymane odsetki
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy z tytułu pożyczek udzielonych stronom trzecim
Nabycie wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
254
1 280
4 348
(17)
(20 391)
(14 526)
325
2 971
(44)
(15 001)
(11 749)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
212 709
(1 500)
(3 394)
207 815
45 445
(4 536)
(3)
(3 173)
37 733
54 849
(99 624)
54 849
(99 624)
143 736
198 585
125 708
26 084
Przepływy pieniężne razem
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
8
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
w tys. EUR
okres
okres
okres
okres
od 01.01.2014 od 01.01.2013 od 01.01.2014 od 01.01.2013
do 31.03.2014 do 31.03.2013 do 31.03.2014 do 31.03.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk z działalności operacyjnej
III. Zysk brutto
IV. Zysk netto
350 346
225 224
83 627
53 961
12 299
(29 267)
2 936
(7 012)
9 150
(33 368)
2 184
(7 995)
7 540
(35 855)
1 800
(8 590)
(157 161)
(122 939)
(37 514)
(29 455)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(27 665)
(13 507)
(6 604)
(3 236)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
236 932
49 133
56 555
11 772
52 106
(87 313)
12 438
(20 919)
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)
0,19
(0,93)
0,05
(0,22)
X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)
0,19
(0,93)
0,05
(0,22)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
w tys. PLN
w tys. EUR
31.03.2014
31.12.2013
1 256 579
1 033 385
301 244
249 177
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
850 278
635 173
203 840
153 157
XIII. Zobowiązania długoterminowe
189 857
190 510
45 515
45 937
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe
660 421
444 663
158 325
107 220
XV. Kapitał własny
406 301
398 212
97 404
96 019
3 840
3 840
921
926
38 400 000
38 400 000
38 400 000
38 400 000
10, 58
10,37
2,54
2,50
10,58
10,37
2,54
2,50
-
1,60
-
0,39
XI. Aktywa, razem
XVI. Kapitał zakładowy
XVII. Liczba akcji (w szt.)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł/EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
31.03.2014 31.12.2013
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski na dzień 31.03.2014 roku 1 EUR =4,1713 oraz 31.12.2013 roku 1 EUR = 4,1472.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz
przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2014 – 31.03.2014 oraz 01.01.2013 –
31.03.2013, odpowiednio: 1 EUR =4,1894 i 1 EUR = 4,1738.
9
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
okres
od 01.01.2014
do 31.03.2014
okres
od 01.01.2013
do 31.03.2013
350 346
(200 112)
225 224
(137 844)
150 234
87 380
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólne zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
1 040
(131 726)
(1 305)
(5 944)
2 666
(110 255)
(1 001)
(8 057)
Zysk na działalności operacyjnej
12 299
(29 267)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
1 060
(4 209)
230
(4 601)
9 150
(33 638)
(1 610)
(2 217)
7 540
(35 855)
-
-
-
-
-
-
7 540
(35 855)
0,19 PLN
(0,93) PLN
Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i usług
Zysk brutto na sprzedaży
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
Pozostałe dochody całkowite:
1. Inne dochody całkowite, które zostaną przeklasyfikowane
na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
2. Inne dochody całkowite, które nie zostaną
przeklasyfikowane na zyski lub straty
- zyski / straty aktuarialne
Dochody całkowite razem
Zysk na jedną akcję
podstawowy i rozwodniony
10
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
stan na
31.03.2014
stan na
31.12.2013
stan na
31.03.2013
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
6 290
280 438
56 157
834
3 946
6 414
278 573
55 932
829
4 211
6 716
285 478
53 897
1 125
2 570
Aktywa trwałe razem
347 665
345 959
349 786
Zapasy
459 211
388 478
385 078
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
302 281
205 767
121 430
2 662
527
11 159
Aktywa obrotowe
Należności z tytułu podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
144 760
92 654
12 298
Aktywa obrotowe razem
908 914
687 426
529 965
1 256 579
1 033 385
879 751
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
3 840
3 840
3 840
74 586
74 586
74 586
Pozostałe kapitały
2 745
2 196
-
Zyski zatrzymane
325 130
317 590
244 779
Razem kapitały własne
406 301
398 212
323 205
158 000
158 000
130 712
1 203
1 203
1 938
-
-
-
30 654
31 307
33 265
189 857
190 510
165 915
130 356
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Zobowiązania z tyt. świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
Otrzymane dotacje
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
214 316
238 884
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
-
-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
-
-
-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
441 074
200 748
255 162
Rezerwy krótkoterminowe
2 420
2 420
2 502
Otrzymane dotacje
2 611
2 611
2 611
660 421
444 663
390 631
1 256 579
1 033 385
879 751
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Pasywa razem
11
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2014
3 840
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
74 586
Pozostałe
kapitały
Zyski zatrzymane
Razem kapitał
własny
2 196
317 590
398 212
Wynik za okres 01.01 – 31.03.2014
-
-
-
7 540
7 540
Całkowite dochody razem
-
-
-
7 540
7 540
3 840
74 586
549
2 745
325 130
549
406 301
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia
Inne korekty
Na dzień 31 marca 2014
Kapitał akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2013
3 840
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
74 586
Pozostałe
kapitały
Zyski zatrzymane
Razem kapitał
własny
-
280 634
359 060
Wynik za rok
-
-
-
98 396
98 396
Całkowite dochody razem
-
-
-
98 396
98 396
Inne korekty
-
-
-
-
-
Wypłata dywidendy
-
-
-
(61 440)
(61 440)
Program opcji na akcje dla pracowników – wartość świadczenia
-
2 097
-
2 097
Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia
-
-
99
-
99
3 840
74 586
2 196
317 590
398 212
Na dzień 31 grudnia 2013
Kapitał akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2013
Pozostałe
kapitały
Zyski zatrzymane
Razem kapitał
własny
-
280 634
359 060
Wynik za okres 01.01 – 31.03.2013
-
-
-
(35 855)
(33 855)
Całkowite dochody razem
-
-
-
(35 855)
(35 855)
3 840
74 586
-
244 779
323 205
Program opcji na akcje dla pracowników – rozwiązanie programu
Inne korekty
Na dzień 31 marca 2013
3 840
Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
74 586
12
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
okres
od 01.01.2014
do 31.03.2014
Zysk brutto
Korekty:
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) na działalności inwestycyjnej
Koszty z tytułu odsetek
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
Podatek dochodowy zapłacony
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
okres
od 01.01.2013
do 31.03.2013
9 150
(166 311)
7 646
(236)
4 442
3 394
(70 734)
(82 997)
(33 638)
(89 301)
7 547
6 164
3 863
(28 582)
(30 470)
(24 443)
(42 414)
(4 125)
742
(157 161)
(5 602)
193
(122 939)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Otrzymane odsetki
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy z tytułu udzielonych pożyczek
Nabycie udziałów w spółkach zależnych
Nabycie wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Udzielone pożyczki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
236
1 286
4 386
(418)
(173)
(14 116)
(18 866)
(27 665)
306
2 971
(419)
(48)
(14 231)
(2 086)
(13 507)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
241 826
(1 500)
(3 394)
236 932
54 939
(1 940)
(3)
(3 863)
49 133
52 106
(87 313)
52 106
(87 313)
92 654
144 760
99 611
12 298
Przepływy pieniężne razem
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych
i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
13
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA I KWARTAŁ 2014
Nazwa Spółki dominującej:
CCC Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki dominującej:
Polkowice
Adres:
ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:
+48 (76) 845 84 00
Telefax:
+48 (76) 845 84 31
Poczta elektroniczna:
[email protected]
Strona internetowa:
www.ccc.eu
Rejestracja:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS:
0000211692
Regon:
390716905
NIP
692-22-00-609
Przedmiot działalności:
Głównym
przedmiotem
działalności
Grupy
według
Europejskiej Klasyfikacji Działalności jest handel hurtowy
i detaliczny odzieżą i obuwiem (EKD 5142).
1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji.
Na dzień 31 marca 2014 roku Grupę Kapitałową CCC S.A. tworzyły jednostka dominująca CCC S.A.
z siedzibą w Polkowicach oraz następujące podmioty zależne.
Podmioty zależne CCC S.A.
CCC Factory Sp. z o.o.
CCC Czech s.r.o.
CCC Slovakia s.r.o.
CCC Hungary Kft.
CCC Austria Ges.M.b.H.
CCC Shoes Ayakkabicilik Ticaret Limited
Sirketi
CCC Obutev d.o.o.
CCC Hrvatska d.o.o.
CCC Germany GmbH
NG2 Suisse S.a.r.l.
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968
Udział w kapitale
Metoda konsolidacji
podmiotu (%)
Polkowice, Polska
100
pełna
Praga, Czechy
100
pełna
Bratysława, Słowacja
100
pełna
Budapeszt, Węgry
100
pełna
Graz, Austria
100
pełna
Siedziba/Kraj
Istambuł, Turcja
100
pełna
Maribor, Słowenia
Zagrzeb, Chorwacja
Frankfurt nad Menem,
Niemcy
Zug, Szwajcaria
USA
100
100
pełna
pełna
100
pełna
100
100
pełna
pełna
Spółka CCC S.A. posiada 100% udziału w kapitałach ww. podmiotów oraz 100% udziału w całkowitej
liczbie głosów Spółek.
14
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
2. Podstawa sporządzenia.
Grupa Kapitałowa CCC S.A. prezentuje śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za pierwszy kwartał 2014 roku rozpoczynający się 1 stycznia 2014 roku i kończący się
31 marca 2014 roku.
Prezentowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34
„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Sprawozdanie to nie obejmuje wszystkich informacji
i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i powinno być odczytywane
wraz ze sprawozdaniem finansowym za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 r., które zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez
Unię Europejską.
3. Podstawa konsolidacji.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki
dominującej CCC S.A. oraz sprawozdania spółek zależnych.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia przejęcia kontroli przez Grupę do dnia
ustania kontroli.
Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej były objęte kontrolą w okresie
sprawozdawczym. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi
objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nie tworzy raportów finansowych, gdyż nie jest to wymagane
przez prawo USA. Natomiast jako Powiernik, na każde żądanie Beneficjenta potwierdzi na piśmie jaki
rodzaj majątku został przekazany w zarząd. Wycena majątku dokonywana będzie wg przepisów
obowiązujących w kraju Beneficjenta, czyli zgodnie z przepisami polskimi.
4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych.
Pozycje zawarte w śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek
Grupy wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka
prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane
jest w walucie polski złoty (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
5. Stosowane zasady rachunkowości.
Zasady rachunkowości stosowane przez Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie zmieniły się
w stosunku do tych stosowanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r., poza zastosowaniem nowych standardów.
6. Segmenty sprawozdawcze.
Identyfikacja segmentów operacyjnych
Segmenty operacyjne są przedstawiane w sposób spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną
dostarczaną głównemu decydentowi operacyjnemu (GDO) – zarząd podmiotu dominującego.
Wyodrębnia się segmenty operacyjne w postaci sklepów i kontrahentów franczyzowych w ujęciu
geograficznym. Spółka wyróżnia 3 rynki operacyjne: Polska, pozostałe kraje Unii Europejskiej,
pozostałe.
Identyfikacja segmentów sprawozdawczych
Wyodrębnione segmenty operacyjne (sklepy, kontrahenci franczyzowi) są agregowane w segmenty
sprawozdawcze, ponieważ spełniają kryteria agregacji opisane w MSSF 8. Grupa Kapitałowa
CCC S.A. wyodrębnia 3 segmenty sprawozdawcze w swej działalności: „działalność dystrybucyjna”,
„działalność produkcyjna”, „zarządzanie znakiem towarowym”.
Grupa Kapitałowa CCC S.A. w wykazanych segmentach prowadzi działalność gospodarczą osiągając
określone przychody i ponosząc koszty. Wyniki działalności segmentów są regularnie przeglądane
przez GDO (osoby podejmujące główne decyzje operacyjne). Dostępne są również informacje
finansowe dotyczące wyodrębnionych segmentów.
15
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
6. Segmenty sprawozdawcze (cd.)
Segment „działalność dystrybucyjna”
Segment „działalność dystrybucyjna” obejmuje sprzedaż obuwia, torebek akcesoriów do pielęgnacji
obuwia, drobnej galanterii odzieżowej. Sprzedaż realizowana jest przez Grupę Kapitałową CCC S.A.
we własnych placówkach na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Chorwacji,
Słowenii oraz Turcji - „detal” oraz skierowana do franczyzobiorców krajowych i zagranicznych oraz
innych odbiorców hurtowych – „franczyza”.
Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ramach sieci: CCC, BOTI, LASOCKI/QUAZI . Segmentem
operacyjnym jest każdy indywidualny sklep działający w jednej z sieci i oddzielnie analizowany przez
GDO. Ze względu na podobieństwo długoterminowych średnich marż brutto, a także ze względu na
podobny charakter towarów (m.in. obuwie, torebki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, drobna galanteria
odzieżowa), sposób dystrybucji towarów i kategorii odbiorców (sprzedaż realizowana we własnych
placówkach i skierowana do klientów detalicznych) „detal” obejmuje informacje finansowe łącznie dla
sieci CCC, BOTI, LASOCKI/QUAZI zagregowane według rynków operacyjnych.
Sprzedaż hurtowa skierowana jest franczyzobiorców krajowych i zagranicznych oraz innych
odbiorców hurtowych. Segmentem operacyjnym jest każdy indywidualny odbiorca działający na
poszczególnych rynkach operacyjnych i oddzielnie analizowany przez GDO. Ze względu na
podobieństwo długoterminowych średnich marży brutto, a także ze względu na podobny charakter
towarów (m.in. obuwie, torebki, akcesoria do pielęgnacji obuwia, drobna galanteria odzieżowa)
i świadczonych usług (m.in. refaktury usług transportowych), sposób dystrybucji towarów i kategorii
odbiorców (sprzedaż skierowana do odbiorców hurtowych), „franczyza” obejmuje informacje
finansowe dla wszystkich kontrahentów zagregowane według rynków operacyjnych.
Segment „działalność produkcyjna”
Segment „działalność produkcyjna” obejmuje wartość produkcji sprzedanej. Sprzedaż realizowana jest
na terenie Polski przez CCC Factory sp. z o.o. przede wszystkim na rzecz CCC S.A.
Segment „zarządzanie znakiem towarowym”
Segment „zarządzanie znakiem towarowym” obejmuje wartość udzielonych licencji do sprzedaży
towarów pod znakiem CCC, BOTI i LASOCKI . Licencje udzielane są przez NG2 Suisse s.a.r.l.
zarówno podmiotom stanowiącym Grupę Kapitałową CCC S.A., jak i podmiotom franczyzowym.
Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasady polityki rachunkowości,
według których Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. sporządzają sprawozdania finansowe. Grupa
ocenia wyniki działalności segmentów na podstawie wyników finansowych.
Pozostałe ujawnienia dotyczące segmentów sprawozdawczych.
Nie występują następujące pozycje: udział jednostki w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach oraz inne niż amortyzacja i aktyw z tyt. podatku odroczonego istotne
pozycje niepieniężne. Grupa Kapitałowa CCC S.A. nie przedstawia w skonsolidowanym sprawozdaniu
informacji na temat głównych klientów, gdyż przychody z pojedynczym klientem zewnętrznym nie
przekraczają 10 % przychodów Grupy Kapitałowej CCC S.A.
16
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
6. Segmenty sprawozdawcze (cd.)
Działalność dystrybucyjna
okres od 01.01.2014
do 31.03.2014
Polska
Działalność
produkcyjna
Pozostałe
Unia Europejska
Razem
detal
nieprzypisane
RAZEM
franczyza
detal
franczyza
260 833
(395)
83 557
6 105
709
8 440
359 249
51 164
8 142
(59 164)
300
359 691
Koszt własny sprzedaży
(129 373)
766
(38 377)
(3 728)
(430)
(7 249)
(178 391)
(44 268)
-
51 034
-
(171 625)
5 121
13
2 078
7
14
138
7 371
(7 371)
-
-
-
-
Zysk brutto ze sprzedaży
136 581
384
47 258
2 384
293
1 329
188 229
(475)
8 142
(8 130)
300
188 066
Koszty sprzedaży i zarządu
(124 968)
(82)
(55 024)
(1 730)
(1 124)
(638)
(183 566)
(1 593)
(162)
8 130
(193)
(177 384)
Transakcje między segmentami
4 973
(3)
1 461
(2)
(3)
(29)
6 397
1 571
(7 968)
-
-
-
(4 269)
93
(1 551)
(10)
6
47
(5 684)
39
(2 403)
2 401
-
(5 647)
26
-
10
-
-
1
37
(39)
2 403
(2 401)
-
-
Zysk operacyjny
12 343
392
(7 846)
642
(828)
710
5 413
(497)
12
-
107
5 035
Saldo przychodów i
kosztów finansowych
(2 254)
25
(761)
(55)
-
(172)
(3 217)
11
382
-
-
(2 824)
298
-
94
-
-
-
392
(11)
(381)
-
-
-
10 387
417
(8 513)
587
(828)
538
2 588
(497)
13
-
107
2 211
(1 795)
(1 795)
Saldo przychodów i
kosztów operacyjnych
Transakcje między segmentami
Transakcje między segmentami
Zysk przed
opodatkowaniem
detal
korekty
konsolidacyjne
Przychody ze sprzedaży
Transakcje między segmentami
franczyza
Zarządzanie
znakiem
towarowym
Podatek dochodowy
Zysk netto
416
Zysk netto wykazany w sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych
416
Aktywa, w tym:
812 619
15 101
349 322
27 282
4 396
23 986
1 232 706
101 707
23 521
-
5 032
1 362 966
- aktywa trwałe
241 299
1 787
120 292
4 072
1 111
3 491
372 052
34 977
637
-
5 032
412 698
- aktywa z tyt. podatku
odroczonego
1 673
36
4 199
181
126
150
6 365
2 772
15 556
-
-
24 693
Koszty z tyt. odsetek
(2 132)
(44)
(989)
(65)
(9)
(155)
(3 394)
-
-
-
-
(3 394)
Amortyzacja
(6 833)
(35)
(2 901)
(80)
(232)
(68)
(10 149)
(463)
-
-
(193)
(10 805)
17
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
6. Segmenty sprawozdawcze (cd.)
Działalność dystrybucyjna
okres od 01.01.2013
do 31.03.2013
Polska
Razem
Detal
franczyza
detal
franczyza
franczyza
Zarządzanie
znakiem
towarowym
Działalność
produkcyjna
Pozostałe
Unia Europejska
korekty
konsolidacyjne
nieprzypisane
RAZEM
Przychody ze sprzedaży
172 810
4 208
33 866
2 677
7 093
220 654
38 071
4 686
(42 569)
381
221 223
Koszt własny sprzedaży
(94 911)
(2 729)
(20 293)
(1 948)
(6 477)
(126 358)
(31 360)
-
37 935
-
(119 783)
5 214
12
1 308
(58)
232
6 708
(6 708)
-
-
-
-
Zysk brutto ze sprzedaży
83 113
1 491
14 881
671
848
101 004
3
4 686
(4 634)
381
101 440
Koszty sprzedaży i zarządu
(106 611)
(363)
(23 995)
(349)
(1 067)
(132 385)
(1 314)
31
4 634
(193)
(129 227)
Transakcje między segmentami
2 812
(2)
580
11
(45)
3 356
1 308
(4 664)
-
-
-
(5 500)
40
(824)
60
153
(6 071)
133
(2 589)
2 410
-
(6 117)
(43)
-
(6)
(1)
5
(45)
(132)
2 587
(2 410)
-
-
(26 229)
1 166
(9 364)
392
(106)
(34 141)
(2)
51
-
188
(33 904)
(2 852)
(108)
(1 082)
(32)
(161)
(4 235)
9
754
-
-
(3 472)
609
26
78
12
37
762
(9)
(753)
-
-
-
(28 472)
1 084
(10 368)
372
(230)
(37 614)
(2)
52
-
188
(37 376)
(2 288)
(2 288)
Transakcje między segmentami
Saldo przychodów i kosztów
operacyjnych
Transakcje między segmentami
Zysk operacyjny
Saldo przychodów i kosztów
finansowych
Transakcje między segmentami
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
(39 664)
Aktywa, w tym:
616 298
21 307
175 529
15 024
22 230
850 388
61 989
- aktywa trwałe
245 371
2 749
66 276
4 381
4 196
322 973
2 403
80
2 203
28
28
4 742
Koszty z tyt. odsetek
(1 807)
(79)
(765)
(37)
(111)
Amortyzacja
(6 797)
(48)
(1 062)
(76)
(68)
- aktywa z tyt. podatku odroczonego
19 477
-
5 804
937 658
32 215
742
-
5 804
361 734
2 206
16 372
-
-
23 320
(2 800)
-
-
-
(2 800)
(8 051)
(465)
-
(193)
(8 709)
-
18
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
7. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
z całkowitych dochodów.
Rezerwy
Stan na dzień 1 stycznia 2013
Zmiana z tyt. różnic kursowych
Utworzenie rezerwy
Rozwiązanie rezerwy
Stan na dzień 31 marca 2013
Rezerwy do 1 roku
Rezerwy powyżej 1 roku
Rezerwy
Stan na dzień 1 stycznia 2014
Zmiana z tyt. różnic kursowych
Utworzenie rezerwy
Rozwiązanie rezerwy
Stan na dzień 31 marca 2014
Rezerwy do 1 roku
Rezerwy powyżej 1 roku
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Przyśpieszona amortyzacja podatkowa
Naliczone odsetki
Pozostałe
Razem
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa na
naprawy
gwarancyjne
Rezerwa na
świadczenia
pracownicze
Razem
PLN'000
2 841
(39)
198
2 604
PLN'000
2 061
162
2 223
PLN’000
4 902
(39)
162
198
4 827
2 604
-
123
2 100
2 727
2 100
Rezerwa na
naprawy
gwarancyjne
Rezerwa na
świadczenia
pracownicze
Razem
PLN'000
2 607
36
300
2 343
PLN'000
4 305
459
4 764
PLN’000
6 912
495
300
7 107
2 343
-
401
4 363
2 744
4 363
31.03.2014
31.03.2013
746
1 097
213
257
1 216
111
23
1 231
31.03.2014
31.03.2013
Koszty po dacie bilansowej
Rezerwy na zobowiązania
Utrata wartości aktywów
Korekta marży na zapasach
Straty podatkowe
Wycena znaków towarowych
Pozostałe
291
1 845
2 779
5 104
29
15 557
304
872
855
1 672
3 549
1 098
16 373
132
Razem
25 909
24 551
19
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
7.
(cd.)
Noty objaśniające do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania (…)
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość
należności krótkoterminowych
31.03.2014
31.03.2013
Stan na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
632
11
622
55
Stan na koniec okresu
621
567
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów
31.03.2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Stan na koniec okresu
31.03.2013
4 862
4 354
195
500
4 667
3 854
8. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów.
Rezerwy
Stan na dzień 1 stycznia 2013
Utworzenie rezerwy
Rozwiązanie rezerwy
Stan na dzień 31 marca 2013
Rezerwy do 1 roku
Rezerwy powyżej 1 roku
Rezerwy
Stan na dzień 1 stycznia 2014
Utworzenie rezerwy
Rozwiązanie rezerwy
Stan na dzień 31 marca 2014
Rezerwy do 1 roku
Rezerwy powyżej 1 roku
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Rezerwa na
naprawy
gwarancyjne
Rezerwa na
świadczenia
pracownicze
Razem
PLN'000
2 379
2 379
PLN'000
2 061
2 061
PLN’000
4 440
4 440
2 379
-
123
1 938
2 502
1 938
Rezerwa na
naprawy
gwarancyjne
Rezerwa na
świadczenia
pracownicze
Razem
PLN'000
2 019
2 019
PLN'000
1 604
1 604
PLN’000
3 623
3 623
2 019
-
401
1 203
2 420
1 203
31.03.2014
31.03.2013
Przyśpieszona amortyzacja podatkowa
Naliczone odsetki
213
257
439
111
Pozostałe
Razem
470
23
573
20
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
8. Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania (…) (cd.)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
31.03.2014
31.03.2013
87
872
Rezerwy na zobowiązania
Utrata wartości aktywów
Pozostałe
1 250
2 775
304
470
1 669
132
Razem
4 416
3 143
31.03.2014
31.03.2013
619
609
11
55
608
554
31.03.2014
31.03.2013
4 862
4 162
195
317
4 667
3 845
31.03.2014
31.03.2013
5 502
4 731
193
-
193
-
5 695
4 924
Koszty po dacie bilansowej
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość
należności krótkoterminowych
Stan na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Stan na koniec okresu
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów
Stan na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Stan na koniec okresu
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych
Stan na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Stan na koniec okresu
9. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
W I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa CCC S.A. zanotowała:
- wzrost przychodów ze sprzedaży o 62,6% w stosunku do I kwartału 2013 r.,
- wzrost zysku netto o 40,1 mln PLN w stosunku do I kwartału 2013 r.,
- umacnianie wizerunku Spółki i dalszy rozwój sieci salonów firmowych.
Pierwszy kwartał 2014 roku stał pod znakiem intensywnej ekspansji na zagranicznych rynkach.
Spółka otworzyła 4 sklepy w Czechach, 3 w Austrii, po 2 na Węgrzech i w Słowenii, po 1 w Niemczech
i Chorwacji oraz 2 franczyzowe: 1 w Rumunii i 1 na Ukrainie.
21
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
9. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta (...) (cd.)
Na dzień 31 marca 2014 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmowała 707 placówek,
na co składało się:
31.03.2013
liczba
m2
liczba
CCC (Polska), w tym:
134 882
378
147 743
385
- CCC (agencyjne)
12 045
38
12 843
38
21 606
62
28 198
74
CCC (Słowacja)
7 749
19
10 646
25
CCC (Węgry)
9 025
23
24 410
52
CCC (Czechy)
WŁASNE
31.03.2014
m2
CCC (Niemcy)
-
-
3 202
5
CCC (Austria)
-
-
4 579
9
CCC (Turcja)
-
-
1 165
2
CCC (Chorwacja)
-
-
1 966
4
CCC (Słowenia)
-
-
2 294
4
132
8 219
59
BOTI (Polska)
LASOCKI/QUAZI (Polska)
WŁASNE RAZEM
17 987
3 404
26
2 169
17
194 653
640
234 591
636
1 586
8
1 586
8
CCC (Rosja)
1 828
5
2 178
6
CCC (Łotwa)
2 212
5
2 212
5
CCC (Rumunia)
3 258
8
8 315
20
685
2
1 895
5
4 718
38
3 546
27
FRANCZYZOWE RAZEM
14 287
66
19 732
71
RAZEM
208 940
706
254 323
707
FRANCZYZOWE
CCC (Polska)
CCC (Kazachstan, Ukraina)
BOTI (Polska)
2
Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła o 20,5% i wynosi 234,6 tys. m
2
2
na 31.03.2014 (w tym: 158,1 tys. m w Polsce) w stosunku do 194,7 tys. m na 31.03.2013 (w tym
2
156,3 tys. m w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych wzrosła o 38,1 %
2
2
2
i wynosi 19,7 tys. m na 31.03.2014 (w tym 5,1 tys. m w Polsce) w stosunku do 14,3 tys. m
2
na 31.03.2013 (w tym 6,3 tys. m w Polsce).
10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o charakterze nietypowym, mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły żadne nietypowe zjawiska mające istotny wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe.
11. Informacje o charakterze i zakresie wszelkich znaczących ograniczeń zdolności jednostek
zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej, w postaci dywidend
w środkach pieniężnych lub do spłaty kredytów lub pożyczek.
Według wiedzy Zarządu spółki dominującej nie istnieją znaczące ograniczenia zdolności jednostek
zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej.
12. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych,
istotnych zobowiązaniach z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych,
istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
Nie dotyczy.
22
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
13. Objaśnienia
dotyczące
w prezentowanym okresie.
sezonowości
lub
cykliczności
działalności
Emitenta
W przypadku spółek Grupy Kapitałowej CCC S.A. możemy mówić o sezonowości sprzedaży.
Sezonowość sprzedaży Grupy CCC jest znaczna, jak w całej branży odzieżowo-obuwniczej. Wyróżnia
się dwa zasadnicze okresy o najwyższej wartości sprzedaży: drugi i czwarty kwartał roku. Również
w całym roku sprzedaż mocno uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Warunki pogodowe
mogą zaburzyć ów wzorzec sezonowości, przyśpieszając lub opóźniając okresy odpowiednio słabszej
lub wzmożonej sprzedaży.
Wahania sezonowe za okres ostatnich 5 lat pokazuje poniższy wykres.
14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zdarzenia.
15. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie w przeliczeniu
na jedną akcję.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zdarzenia.
16. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć
na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
Nie dotyczy.
17. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych opisuje poniższa tabela.
1) otrzymane gwarancje i poręczenia
Razem aktywa warunkowe
1) gwarancje celne
2) pozostałe gwarancje
3) udzielone zabezpieczenia
Razem zobowiązania warunkowe
31.03.2014
31.12.2013
31 000
31 000
11 000
53 550
7 000
71 550
31 500
31 500
11 000
53 730
7 000
71 730
zmiana
2014/2013
(wartościowo)
(500)
(500)
(180)
(180)
Gwarancje celne stanowią zabezpieczenie spłaty należności celnych w związku z prowadzeniem
przez Grupę składów celnych, a ich termin zapadalności przypada na 17.06 2014 r.
Pozostałe gwarancje stanowią zabezpieczenie przy zawartych umowach najmu lokali, a ich termin
zapadalności przypada do 30.09.2016 r.
Udzielone zabezpieczenia związane są z uruchomioną w Banku Handlowym linią kredytową Paylink
na rzecz klientów franczyzowych oraz poręczeniem kredytów na rzecz spółek zależnych, a ich termin
zapadalności jest nieokreślony.
23
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
18. Informacja nt. zastosowanych średnich kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do euro,
ustalane przez NBP.
Okres obrotowy
Średni kurs
w okresie
01.01 – 31.03.2014
01.01 – 31.03.2013
Minimalny kurs Maksymalny kurs
w okresie
w okresie
4,1894
4,1738
4,1450
4,0671
4,2375
4,2028
Kurs na ostatni
dzień okresu
4,1713
4,1774
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski na dzień 31.03.2014 roku 1 EUR =4,1713 oraz 31.12.2013 roku 1 EUR = 4,1472.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i dochodów całkowitych oraz przepływów
pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach
sprawozdawczych 01.01.2014 – 31.03.2014 oraz 01.01.2013 – 31.03.2013, odpowiednio:
1 EUR =4,1894 i 1 EUR =4,1738.
19. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej
Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności.
Nie dotyczy.
20. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym
w stosunku do wyników prognozowanych.
Nie publikowano prognoz wyników za 2014 r.
21. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych jednostki.
Nie dotyczy.
22. Informacje o niespłaceniu kredytu i pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych
do końca okresu sprawozdawczego.
Nie dotyczy.
23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień
przekazania raportu kwartalnego.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy na dzień przekazania raportu QSr – I/2014.
Akcjonariusz
Luxprofi s.a.r.l.
liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
(szt.)
udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
(%)
40,20
liczba
posiadanych
akcji (szt.)
udział w
kapitale
akcyjnym
(%)
13 360 000
34,79
18 110 000
3 010 000
7,84
4 760 000
10,57
3 174 451
8,27
3 174 451
7,05
(podmiot zależny od Dariusza Miłka)
Leszek Gaczorek
Dariusza
Aviva*
* dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszu Aviva OFE na dzień 31.12.2013 r.
24
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio (...) (cd.)
W dniu 28.04.2014 r. w wyniku zbycia akcji Spółki ING OFE posiada 2 190 998 akcji zwykłych na
okaziciela, co stanowi 5,71% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 2 190 998 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 4,86% ogólnej liczby głosów (Rb 11/2014).
Na dzień przekazania sprawozdania za I kwartał 2014 r. Spółka nie posiada informacji o innych
akcjonariuszach, którzy posiadaliby co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy na dzień przekazania raportu QSr – IV/2013.
Akcjonariusz
Luxprofi s.a.r.l.
udział w
kapitale
akcyjnym
(%)
liczba
posiadanych
akcji (szt.)
liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
(szt.)
udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
(%)
13 360 000
34,79
18 110 000
40,20
Leszek Gaczorek
3 010 000
7,84
4 760 000
10,57
ING OFE*
2 718 693
7,08
2 718 693
6,03
Aviva OFE*
3 174 451
8,27
3 174 451
7,05
(podmiot zależny od Dariusza Miłka)
* dane pochodzą z informacji rocznej o strukturze aktywów Funduszu ING OFE i Aviva OFE na dzień 31.12.2013 r.
24. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz
ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.
Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, stan posiadania akcji przez osoby zarządzające
i nadzorujące przedstawia się następująco:
Stanowisko/funkcja
imię i nazwisko
Prezes Zarządu – Dariusz Miłek*
Wiceprezes Zarządu – Mariusz Gnych
Akcje posiadane na dzień
przekazania raportu
QSr – I/2014
Akcje posiadane na dzień
przekazania raportu
QSr – IV/2013
13 360 000
13 360 000
120 000
120 000
*pośrednio jako podmiot dominujący w spółce Luxprofi S.a.r.l.
25. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Spółki Grupy Kapitałowej CCC S.A. nie są stroną w postępowaniu sądowym, których wartość
przedmiotów sporu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
26. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
Nie dotyczy.
27. Informacje o zmianie sposobu wyceniania instrumentów finansowych (wycenianych
dotychczas w wartości godziwej).
Nie dotyczy.
28. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów.
Nie dotyczy.
25
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I kwartał 2014
kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej
29. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji
stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Nie dotyczy.
30. Informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Grupy
Kapitałowej CCC S.A. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji
zobowiązań Grupy.
31. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
Zdaniem Emitenta podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w najbliższym
czasie, to:
1) wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż,
2) dalszy rozwój sieci handlowej CCC w kraju oraz zagranicą,
3) panujące warunki atmosferyczne,
4) poziom kursów walutowych.
32. Korekty poprzednich okresów.
Spółka dominująca dokonała korekt okresów sprawozdawczych według zestawienia poniżej:
Tytuł
Korekty poprzednich okresów
Rodzaj SF
Koszty sprzedaży
Prezentacja kosztów z
tyt. refaktur w GK CCC
skonsolidowane
Prezentacja rezerwy dot.
likwidacji ŚT
jednostkowe
i skonsolidowane
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów, towarów i usług
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty sprzedaży
Korekta 31.03.2013
Wn
Ma
1 323
-
-
1 323
5 092
-
-
5 092
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. zostało
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 08 maja 2014 r. oraz podpisane
w imieniu Zarządu przez:
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Edyta Banaś
Główny Księgowy
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Dariusz Miłek
Prezes Zarządu
Mariusz Gnych
Wiceprezes Zarządu
Piotr Nowjalis
Wiceprezes Zarządu
Polkowice, 08 maja 2014 r.
26