Protokół Nr XLIV/14 sesji z dnia 1 sierpnia 2014 r

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr XLIV/14 sesji z dnia 1 sierpnia 2014 r
PROTOKÓŁ NR XLIV/14 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU
1 SIERPNIA 2014 ROKU
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
7.
8.
9.
Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś.
Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Reńska Wieś.
Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.
Informacja z działalności międzysesyjnej Komisji Stałych Rady Gminy.
Informacja o proponowanych zmianach w budżecie gminy.
Głosowanie nad projektami uchwał:
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok,
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieśdziałka 163/2 obręb Komorno,
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej działkę
nr 263 w Kamionce zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym w całości
przedmiot najmu.
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Zapytania i interpelacje.
Zamknięcie obrad.
Obrady XLIV sesji rozpoczęto o godz. 900 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi.
Obecnych 12 radnych ze statutowego składu 15 radnych.
Ad. 1 Otwarcia XLIV obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś dokonał Przewodniczący Rady
Gminy- Krystian Flegel, który stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący Rady- K. Flegel powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy- Mariana
Wojciechowskiego, Z-cę Wójta Gminy- Jana Domek, Skarbnik Gminy- Reginę Słociak.
Ad. 2 Wójt- M. Wojciechowski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Reńska Wieś
za okres od 12 czerwca do 1 sierpnia 2014 r. stanowiące załącznik do protokołu.
Wójt- M. Wojciechowski uzupełnił informację o:
Gmina Reńska Wieś uplasowała się na 23 miejscu wśród najlepszych gmin wiejskich w
Rankingu Samorządów 2014' Rzeczpospolitej. Jest to bardzo dobre miejsce. Dochody własne
gminy mamy ok. 500 miejsca w kraju na prawie 1700 gmin wiejskich. Mamy 23 miejsce w
kraju pod względem gospodarki finansami i efektów finansowych. W rankingu gmin
innowacyjnych jesteśmy na miejscu 16 w kraju. 8 dni temu ukazał się raport na temat
podsumowania kadencji. W 2010 również był taki raport, wtedy byliśmy wysoko, tegoroczny
jest inny. Za pomocą 50 różnych rodzajów wskaźników firma przebadała zmiany w gminach.
Ranking obrazuje zmiany jakie zachodzą w kadencji ale i w poszczególnych latach.
Uszeregowane są wszystkie 2479 gmin w kraju, my jesteśmy na 95 miejscu w kraju jako
1
najlepsza gmina z województwa opolskiego, kolejna gmina z województwa jest na 142
miejscu. Jesteśmy gminą rolniczą 80% powierzchni gminy opodatkowana jest podatkiem
rolnym. Jesteśmy na obrzeżu dużego miasta, osób prowadzących działalność gospodarczą
przybywa. Twórcy tego raportu badali takie rzeczy, jak się zmieniają dochody gminy, czy one
rosną, czy przybywa osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej, zostało to ujęte cyframi,
wskaźnikami i spowodowało, że jesteśmy na tym 95 miejscu.
Wójt- M. Wojciechowski przedstawił zarządzenia podpisane w okresie międzysesyjnym.
Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Gminy- K. Flegel w okresie od 12
czerwca do 1 sierpnia 2014 r. zawiera następujące punkty:
15. VI- w GOK I Festiwal Orkiestr Strażackich.
16. VI- Odbiór inwestycji na poligonie.
17. VI- Spotkanie z panem Sochorem.
21. VI.- Zawody Strażackie Gminne w Większycach
24. VI- Spotkanie z uczniami wyróżniającymi się w nauce i sporcie.
25. VI- Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Reńska Wieś
28. VI.- 25-lecie święceń kapłańskich ks. Adama Rybola z Łężec,
Msza nad Odrą w Mechnicy.
8.VII- Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Reńska Wieś.
12-13.VIII- Święto Herbowe
13. VIII- Spotkanie , które organizowało Radio Opole.
W poczcie wpłynęły pisma:
-1 lipca, Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
budowy obwodnicy Niemodlina i Kędzierzyna- Koźla.
-4 lipca, uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu na
okręgi wyborcze.
-Uchwała Rady Powiatu w sprawie obwodnic Niemodlina i Kędzierzyna- Koźla.
Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel przekazał głos kolejno Przewodniczącym
Komisji w celu przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji w okresie od 12 czerwca
do 1 sierpnia 2014 r.
2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- U. Marks: Komisja Rewizyjna miała jedno
posiedzenie, 25 czerwca. Tematem posiedzenia była analiza wydatków Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Reńskiej Wsi. Otrzymaliśmy materiał do analizy, po przeanalizowaniu
Komisja nie wnosi żadnych uwag ani nieprawidłowości. Zespół Szkolno- Przedszkolny w
Reńskiej Wsi przeszedł remont, następny by się szykował na drugim budynku. Jeżeli chodzi o
koszty, wydatki bieżące komisja nie wnosi zastrzeżeń.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Gospodarczej- J. Majnusz: Komisja FinansowoGospodarcza miała swoje posiedzenie 27 czerwca. Głównym tematem była
realizacja
inwestycji za I półrocze w gminie.
Członek Komisji Społeczno- Oświatowej- B. Dembończyk: Społeczno- Oświatowa miała
posiedzenie 26 czerwca. Tematem był stan oświaty w gminie stan przygotowania do Święta
Herbowego.
Radny- M. Polanik: Proszę panie Wójcie powiedzieć parę słów o spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim na temat specjalnej strefy demograficznej. Czy coś nowego się dzieje?
Wójt- M. Wojciechowski: W zasadzie nic nowego. Firma, która za, nie wiem czy to prawda,
ale parokrotnie o tym czytałem, za 2.000.000 zł zrobiła opracowanie dotyczące tej strefy. W
moim pojęciu trochę za bardzo optymistycznie wierzy w to co napisała. Proszę zwrócić
uwagę na raport podsumowujący kadencję. W ostatniej setce w tym raporcie jest miasto
Kędzierzyn- Koźle, miasto Nysa, miasto Opole. Trzy największe miasta w naszym
województwie są w ostatniej setce. To znaczy, że te miasta nie rozwijają się, one wymierają.
Do 300 miejsca do tyłu są wszystkie większe miasta naszego województwa. To świadczy o
tym, że generalnie województwo jest naprawdę w trudnej sytuacji. Jest to województwo, z
którego z jednej strony część ludzi wyjeżdża za granicę, z drugiej strony wyjeżdża do pracy
na Śląsk i do Wrocławia. My jako gmina w tym całym obrazie wypadamy bardzo dobrze, w
zeszłym roku przybyło nam mieszkańców, co jest elementem rzadkim. Spadek, który nas
dotykał został zahamowany, przez ostatnich kilka lat ubyło około 100, a za ostatni rok
przybyło 20 mieszkańców. Mamy pewne predyspozycje, jesteśmy na obrzeżu miasta, które
było zalane powodzią. Gdyby nie to, że mamy tereny pod budowę i one są uzbrojone też by to
nic nie dało. Gminy, które mają u siebie sypialnie ludzi bogatych te gminy też na tym zyskują.
Lepiej byłoby żeby zamiast tej sypialni była hala na 1000m2 wtedy dochody byłyby większe,
ale nawet to, że tu budują się ludzie, którzy sami mają duże dochody to jest też korzystne dla
gminy.
3
Radny- M. Polanik: Powiedział pan, że jako województwo mamy problem. Czy były podane
jakieś rozwiązania, przedstawione, czy są jakieś pieniądze związane z tą strefą, na co mają
zamiar je wydawać?
Wójt- M. Wojciechowski: Odnoszę wrażenie, że panaceum na to żeby w naszym
województwie byli ludzie to są karty rodziny. Krajowa karta, wojewódzka, gminne. Jakby to
miało spowodować, że nas przybędzie i będą się dzieci rodziły. Że to pomoże naszemu
województwu. Dla takich korzyści nie da się przekonać ludzi z zewnątrz żeby chcieli tutaj się
osiedlić i tutaj mieszkać. To jest zdecydowanie za mało.
Radny- M. Polanik: Pan Marszałek jak tu był, mówił o miejscach pracy. Czy w związku z tą
strefą będą dodatkowe pieniądze?
Wójt- M. Wojciechowski: Są pieniądze. Na założenie działalności gospodarczej Powiatowy
Urząd Pracy dostał 1.000.000 zł. Na 100 możliwych wniosków, 20 się zgłosiło, nikt więcej
nie chce się zgłosić. Dopóki będzie można w prosty sposób pojechać za granicę i stamtąd
przywieźć 1.000 czy 1.500 euro to żeby tu prowadzić działalność gospodarczą i zarobić te
6.000 zł netto to mało takich biznesów jest. Założenie działalności to jest duże ryzyko. To jest
jeden z powodów.
Radny- J. Majnusz: Pan wspomniał o spotkaniu z PO-RA-WIEm. Jak się skończyło?
Przypuszczam, że są niesnaski. Gdzie będą grali?
Wójt- M. Wojciechowski: Po-Ra-Wie złożyło do mnie po awansie pismo, w którym po
weryfikacji boiska napisano im jakie wymogi boisko musi spełniać. Większość wymogów
ograniczała się do zakupu boksów, ogrodzenia i to jest do zrobienia. Nie do zrobienia od ręki
i nie za małe pieniądze jest sprawa niwelacji boiska. To nie jest rzecz, którą można zrobić w
ciągu miesiąca, może w ciągu roku. Ponieważ nie było zgody zasadniczej co do gry na boisko
o takim nachyleniu, w związku z tym nie ma sensu inwestowania w resztę. Co nam po
dokupowaniu ławeczek, itp. oni tam i tak grać nie będą bo płyta boiska nie spełnia warunków
do gry w IV lidze. Dopóki nie będzie rozwiązanej sprawy płyty boiska, reszta tych inwestycji
w mojej ocenie jest przynajmniej przedwczesna. Większyce za żadne skarby na terenie naszej
gminy grać nie chcą, ani w Poborszowie, ani w Reńskiej Wsi. Grać będą na boisku Odry w
Kędzierzynie- Koźlu.
Radny- B. Dembończyk: Mówił pan przedstawiając zarządzenia o opłatach przy dostępie do
informacji publicznej. Jakie to są opłaty?
Wójt- M. Wojciechowski: To zarządzenie było wcześniej, ale ono nie obejmowało
wszystkiego. Generalnie jeżeli informacja publiczna nie przekracza 10 stron to nie pobieramy
4
opłaty. Powyżej 10 to parę groszy za kartkę. Nie mieliśmy ustalonej opłaty za czas pracy
urzędnika, tą zmianą zostało to wprowadzone. Informacją publiczną jest dokument, który jest.
Ale jeżeli zwraca się osoba o przetworzą informację to trzeba ją przygotować z dokumentów.
Na to trzeba poświecić, czasem kilkadziesiąt godzin żeby przygotować taką informację
publiczną. Ustawa dopuszcza żeby za przygotowanie informacji publicznej można było
pobierać opłatę za czas pracy urzędnika, więc taka opłata została ustalona. Ona została
ustalona, w takiej wysokości, że wynagrodzenie urzędnika podzielono przez 180 godzin pracy
i stawkę godzinową. Dotyczy to informacji przetworzonej.
Sołtys- J. Plesch: Przy dużych opadach jest problem w Łężcach. Woda zbiera się i zalewa
domy. Z odprowadzeniem wody z dróg powiatowych jest problem jak jest oberwanie chmury.
Wójt- M. Wojciechowski: Na takie ulewy jak dzisiaj były nad naszą gminą nie ma
rozwiązania. Nigdzie w żadnym kraju, w żadnym mieście w żadnej miejscowości
rozwiązania, dotyczące odpływu wód deszczowych nie są przygotowane na ekstremalne
warunki. Widzimy, że miasta duże, bogate są zalewane, jak przyjdzie oberwanie chmury i w
ciągu godziny napada 10 cm wody na metr kwadratowy może i więcej. W przypadku, jak jest
zlewnia wód taka jak na ul. Dolnej, jak w Łężcach potok, jak w Pokrzywnicy z lasu to
wszystko płynie. Byłem rano w Reńskiej Wsi, przed chwilą było pełno wody w rowie, opady
się skończyły, woda spłynęła i już w rowie prawie nic nie płynie.
Sołtys Sołectwa Reńska Wieś- J. Kowalski: Część tej wody leci ze skrzyżowania.
Wójt- M. Wojciechowski: Tej, która leci w momencie kiedy pada, w tej chwili na ul. Dolnej
rów jest pusty.
Sołtys Sołectwa Reńska Wieś- J. Kowalski: To co się spiętrzyło to odeszło. Ta część, która
idzie ul. Pawłowicką bezpośrednio do kanału by poszła to jest bardzo dużo. Gdyby to zostało
zablokowane workami z piaskiem to już nie napływa tak. Około metra woda poszła.
Sołtys Sołectwa Łężce- J. Plesch: Pomogłoby, nie została woda przyblokowana gdyby rowy
były koszone. Rowy w tej chwili zarosły.
Wójt- M. Wojciechowski: Panie sołtysie jest pan na posiedzeniach Spółki Wodnej, jak jest
mowa o tym, że pieniędzy, które Spółka Woda zbiera starczy żeby co 7 lat czyścić rowy, a
chcemy czyścić co 3 lata, to trzeba zebrać trzy razy tyle.
Sołtys Sołectwa Łężce- J. Plesch: Ten rów nie jest spółki wodnej.
Wójt- M. Wojciechowski: Tak, wiem, ale mówię ogólnie. Tyle jest zrobione na ile ludzie
płacą.
5
Sołtys Sołectwa Reńska Wieś- J. Kowalski: Na ul. Polnej jest non stop koszony rów. Ta
część była robiona cała. Było czyszczone od strony Koźla.
Wójt- M. Wojciechowski: Problem wystąpił dzisiaj. Raz na parę lat nawiedzi nas ulewa.
Tam gdzie trzeba wypompować, wypompujemy.
Ad. 5 Informacja o proponowanych zmianach w budżecie gminy.
Wójt- M. Wojciechowski: Z budżetu proponuję wykreślić jedno zadanie, Budowa drogi
gminnej do terenów inwestycyjnych w Pociękarbiu, chodziło o projekt na odcinek drogi od
Urbanowic do terenów inwestycyjnych. Najprawdopodobniej otrzymamy pieniądze na
zaprojektowanie tej drogi w ramach subregionu. Wszystko wskazuje na to, że są pieniądze na
projekty. To jest 30.000 zł. W dwóch przypadkach są korekty zadań już zrealizowanych, to
się z budżetu zdejmuje. Było takie zadanie budowa kanalizacji sanitarnej DługomiłowiceDębowa za kwotę 120.000 zł. Miało to dotyczyć zaprojektowania rurociągu tłocznego do
oczyszczalni ścieków w Długomiłowicach do ul. Cmentarnej, czy do włączenia się gdzieś po
drodze i opracowania dokumentacji dla Dębowej. Już wiemy, że zadanie będzie kosztowało
mniej, 116.000 zł. Ze względu na te przypadki, o których państwo słyszeliście z państwem
Skiba z Reńskiej Wsi niestety proces projektowania nam się wydłuża. Nie będę ryzykował, że
podpisze ktoś mieszkający albo syn właściciela, staramy się dotrzeć do wszystkich, którzy
mają prawo umowę podpisać, dlatego to się wydłuży. Zadanie proponuję rozłożyć na dwa
lata. W tym roku byłaby przerobiona kwota 50.000 zł, a pozostałe 66.085 zł na rok przyszły.
Cały czas priorytetem będzie rurociąg tłoczny. On będzie w pierwszej części projektowany bo
my go w przyszłym roku musimy wykonać. Rurociąg tłoczny musi być w przyszłym roku
wykonany i oczyszczalnia, wyłączona z użytkowania.
Radny- W. Krybus: Nie rozumiem tego, chce pan ten projekt rozłożyć na dwa lata, a w
przyszłym roku go zrobić.
Kierownik Ref. Budownictwa i Ochrony Środowiska w U.G.- U. Szczypinska: Rurociąg
tłoczny przez wioskę jako pierwszy etap i to co jest kanalizacją dla sołectwa.
Wójt- M. Wojciechowski: To będą dwa odrębne opracowania. Tu jest zadanie w wydatkach
jedno. Będzie osobny projekt na rurociąg tłoczny i on jest priorytetem dla projektanta i
osobne pozwolenie na wioskę, które może być później.
Radny- W. Krybus: Czy przez to, co było w Reńskiej Wsi podrożeją projekty?
Wójt- M. Wojciechowski: Myślę, że nie, tylko wydłużą się w czasie.
Mieliśmy zaplanowane w budżecie kupno zadaszenia sceny przy GOK-u na kwotę 50.000 zł.
Okazało się, że można napisać wniosek do LGD Euro Country. Napisaliśmy tych wniosków
6
pięć i jeden z tych wniosków dotyczył kupna zadaszania, połowę kwoty dostajemy, w
związku z tym 25.000 zł nam się odblokowuje.
Zostały otwarte przetargi, dwa na przebudowę boiska w Mechnicy, do którego trzeba dołożyć
niecałe 50.000 i na boisko w Reńskiej Wsi dokładamy 26.000 zł. Proporcjonalnie zmniejszy
się dotacja. Ogólnie starczało, ale dotacja będzie mniejsza. Przetarg na Reńską Wieś był dwa
razy ogłaszany, za pierwszym razem wystartowała tylko jedna firma i zaoferowała 2.200.000
zł, ten przetarg został unieważniony i ogłoszony drugi przetarg przy zmienionej nawierzchni
na bieżni, wygrała firma, ta sama za 1.369.000 zł. Trochę zmiany specyfikacji, a jakiego
rzędu oszczędności, tu już były cztery oferty.
W Euro Country zostały ostatnie pieniądze do podziału. Myśmy złożyli pięć wniosków. Jeden
dotyczył Pociękarbia, budowy wiaty i utwardzenia pod wiatą. To są wnioski wszystkie do
25.000 zł. Drugi dotyczył zakupu mundurów galowych dla orkiestry strażackiej MechnicaKamionka. Trzeci zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych, trzech do Mechnicy, trzech do
Długomiłowic. Czwarty dotyczy zakupu takich urządzeń, osiem sztuk przy ścieżce pieszorowerowej wokół akwenu Dębowa. Piąty zadaszenia GOK. Tych pięć wniosków zostało
złożonych. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane, przyjęte do realizacji i trzeba je
wprowadzić do budżetu. Musimy dołożyć trochę pieniędzy do bieżącego utrzymania OSP.
Radny- B. Dembończyk: Mam temat jakości nawierzchni na boisku. Chodzi o kwotę. W tej
chwili przy gorszej nawierzchni, 1.400.000 zł tamta firma przy lepszej nawierzchni dała
2.200.000, czyli jest 800.000 zł różnicy. Trochę lepsza nawierzchni kosztuje, aż 800.000 zł?
Wójt- M. Wojciechowski: Nawierzchnia, która była w pierwszym przetargu to była
nawierzchnia, która jest położona na stadionie olimpijskim w Monachium, w Rzymie, i
jeszcze na paru innych. Pytanie, czy w Reńskiej Wsi na boisku taka nawierzchnia jest
potrzebna. W związku z tym, że tę nawierzchnię w Polsce produkuje tylko jedna firma, ta
firma jest monopolistą. Dała koncesję, autoryzację pięciu różnym firmom na trenie kraju,
które mogą tę nawierzchnię układać. Myśmy mieli nadzieję, że będą między sobą
konkurować. Tylko jedna firma złożyła ofertę. Podejrzewam, że to nie ta nawierzchnia
kosztuje tyle, ale to ile firma chciała zarobić. W drugim przetargu ponieważ zmieniliśmy
specyfikację na nawierzchnię taką, która jest trochę gorsza, ale układać ją może o wiele
więcej firm, zrobiła się konkurencja. Oferty były bardzo podobne od 1.369.000 do 1.600.000
zł mieściły się wszystkie cztery oferty.
Radna- S. Geller: Remont dróg w Długomiłowicach kiedy ruszy?
Wójt- M. Wojciechowski: Umowę podpisaliśmy.
7
Kierownik Ref. Budownictwa i Ochrony Środowiska w U.G.- U. Szczypinska: Teren
budowy
przekazaliśmy.
Przygotowawcze
prace
wykonano,
firma
bazuje
na
podwykonawcach, krawężniki, dobudowy kawałków kanalizacji deszczowej, te firmy wejdą
na początek, a potem będzie asfalt położony.
Radny- W. Krybus: Będzie wykonane poszerzenie?
Wójt- M. Wojciechowski: Trochę będzie, na tyle na ile się da.
Radna- S. Geller: Studzienka które jest prowizorycznie.
Kierownik Ref. Budownictwa i Ochrony Środowiska w U.G.- U. Szczypinska: Będzie do
przeróbki.
Ad. 6 Głosowanie nad projektami uchwał.
Projekt UCHWAŁY Nr XLIV/294/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel przekazał głos, Skarbnik Gminy- R. Słociak, która
omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Radny- W. Krybus: Czemu 40.000 zł brakuje w strażach pożarnych, w połowie roku?
Wójt- M. Wojciechowski: Wkładamy cały ten wniosek 22.000 zł. Jest parę zakupów, w
funduszu sołeckim, jednostki zaplanowały remonty, w Długomiłowicach, prawie drugie tyle
dołożyliśmy, Większyce remontują garaż, na materiały też daliśmy i tak się uzbierało. To nie
jest tak, że wzrosły wydatki na ekwiwalenty albo zużycie paliwa. W tym roku głównie te
remonty, ale zostało też zakupionych parę rzeczy. Zarząd Wojewódzki na końcu roku pyta
straży, co by chciały kupić. My to trochę weryfikujemy. Niektóre straże chcą kupić coś czego
nie planowały przed końcem roku, a zakup wydaje się potrzebny. Jak się pyta ludzi, co jest im
potrzebne to nikt straży nie wymienia ale dziś rano wszyscy po straże dzwonili.
Radny- B. Dembończyk: Dla orkiestry w Kamionce jest 28.000 zł. To starczy dla całej.
Skarbnik Gminy- R. Słociak: Nie, 28.980 zł to jest dotacja z PROW-u, a zadanie jest na
44.556,75 zł. To jest 65% dotacji.
Wójt- M. Wojciechowski: Takich okazji zakupienia mundurów dla orkiestry z dotacją jest
niewiele. Na zakup mundurów strażackich nie ma dotacji.
Radny- B. Dembończyk: Na doposażenie siłowni zewnętrznych, ile tam jest naszych
pieniędzy?
Wójt- M. Wojciechowski: Około 50%. 25.000 zł jest dotacji, a cały wniosek 43.290zł.
Chcieliśmy kupić osiem urządzeń żeby przy każdym stanowisku gdzie jest ławeczka były
dwa urządzenia.
8
Radny- B. Dembończyk: Czy myśmy się zwracali o jakąś pomoc do miasta, skoro większość
mieszkańców miasta korzysta z akwenu.
Wójt- M. Wojciechowski: Nie ma sensu zwracać się. To tak jakby miasto się zwróciło żeby
na ul. Kozielskiej zrobić kawałek chodnika bo mieszkańcy Większyc tamtędy chodzą. Też
odpowiem nie. Zwracanie się nie ma sensu.
Radna- U. Marks: W dziale 921, gdzie zwiększa się wydatki, gdzie jest dotacja do
zadaszenia podium przy zwiększeniu jest kwota 49.175,40 zł, a przy zmniejszeniu wydatków
jest kwota 50.000 zł.
Skarbnik Gminy- R. Słociak: Tak, bo całe zadanie zdjęłam, bo to jest dotacja dla gminnego
ośrodka. Zdjęłam 50.000 zł, potrzebna jest nam tylko 49.175 zł. To nie jest jako dotacja tylko
wydatki po naszej stronie.
Wójt- M. Wojciechowski: Koszt zakupu tego zadaszenia jest ustalony.
Radny- M. Polanik: Ile dołożyliśmy powiatowi do naszej drogi?
Wójt- M. Wojciechowski: 38.000 zł,10% zgodnie z umową. Było zaplanowane 60.000zł, a
10% wartości po przetargu. Powiat okroił drogę do kilometra ze względu na decyzję
środowiskową wyszło 380.000 zł, więc dajemy 38.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel zarządził głosowanie. Do głosowania przystąpiło 12
obecnych radnych. W głosowaniu, radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały
(12 głosów „za”).
Projekt UCHWAŁY Nr XLIV/295/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Reńska Wieś
Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel zarządził głosowanie. Do głosowania przystąpiło 12
obecnych radnych. W głosowaniu, radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały
(12 głosów „za”).
Projekt UCHWAŁY Nr XLIV/296/14 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Reńska Wieś – działka 163/2 obręb Komorno
Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś odczytał projekt uchwały, po czym otworzył
dyskusję.
Wójt- M. Wojciechowski: Nauczycielka szkoły w Komornie, zgodnie z przysługującym jej
prawem miała do użytkowania 25 arową działkę. Miała również działkę położoną obok, która
została sprzedana w drodze przetargu. Pani zrezygnowała z użytkowania. Ponieważ to była
jedna działka nr 163, została ona podzielona na dwie. To co jest gruntem rolnym, działka nr
163/2, 23 ary praktycznie może być sprzedane.
9
Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel zarządził głosowanie. Do głosowania przystąpiło 12
obecnych radnych. W głosowaniu, radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały
(11 głosów „za”), radny- M. Polanik wstrzymał się od głosu.
Projekt UCHWAŁY Nr XLIV/297/14 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu
budynku mieszkalnego na działce nr 263 w Kamionce stanowiącego w całości przedmiot
najmu
Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś odczytał projekt uchwały, po czym otworzył
dyskusję.
Radny- W. Krybus: Czy przyznanie pierwszeństwa oznacza wyrażenie zgody przez Radę na
sprzedaż. Czy nie powinna być uchwała o sprzedaży?
Wójt- M. Wojciechowski: W uchwale o gospodarce nieruchomościami w gminie Reńska
Wieś, na sprzedaż działki do wartości 15.000 zł i do 15 arów nie potrzeba uchwały Rady
Gminy o zgodzie na sprzedaż działki. Działka jest poniżej 15 arów i o wartości poniżej
15.000 zł. Przewodniczący Rady Gminy- K. Flegel zarządził głosowanie. Do głosowania
przystąpiło 12 obecnych radnych. W głosowaniu, radni jednogłośnie opowiedzieli się za
przyjęciem uchwały (12 głosów „za”).
Ad. 7 Protokoły sesji Rady Gminy Reńska Wieś:
- nr XLII/14 z dnia 11.06.1014
- nr XLIII/14 z dnia 8.07.2014r.
w drodze zarządzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie przez radnych (12 głosów
„za”).
Ad. 8 Zapytania i interpelacje.
Radna- U. Marks: Była awaria wodociągu w Reńskiej Wsi. W przypadku takiej awarii
powinna być dostarczana woda mieszkańcom.
Wójt- M. Wojciechowski: Woda była dostarczana.
Sołtys Sołectwa Łężce- J. Plesch: Czy plac koło cmentarz został przejęty przez gminę, czy to
się toczy?
Wójt- M. Wojciechowski: Sprawa toczy się dlatego, że Agencja Nieruchomości Rolnych
chce dokumentów, które będą potwierdzały, że tam będzie zrobiony plac parkingowy. Jakie to
mają być dokumenty, plan zagospodarowania przestrzennego, albo w budżecie zabezpieczone
środki na to. Dlatego jak sołectwo będzie robić projekt funduszu sołeckiego to sobie to
zaplanuje i wtedy się pokaże w funduszu sołeckim, że jest to zaplanowane.
10
Radny- B. Dembończyk: Chciałbym się odnieść do głosowania nad statutami. To rada
decyduje jaki jest kształt więc nawet po konsultacjach może dokonywać zmian.
Radna- S. Geller: Firma, która wygrała przetarg na usuwanie azbestu ma wyznaczony
termin.
Wójt- M. Wojciechowski: Tak jest określony termin w umowie, do końca października.
Ad. 9 Zamknięcia XLIV sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Reńska
Wieś– K. Flegel, dziękując wszystkim za przybycie i udział.
Obrady sesji zakończono o godz. 1040.
11