Pobierz PDF - ACK Cyfronet AGH

Transkrypt

Pobierz PDF - ACK Cyfronet AGH
ACK-DA-ZP-5001-2/06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: 012 632-33-55, 633-34-26
fax.: 022 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: [email protected]
ogłasza przetarg nieograniczony na:
SERWIS POGWARANCYJNY KOMPUTERÓW SunFire (CPV 50312000-5)
Przedmiotem zamówienia jest roczny serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego SunFire:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Produkt Kod Numer seryjny Ilość
V880 - 4 PROCESSOR A30-4P
203Q0049 1
F6800 BASE SYSTEM F6800-NW
149M2386 1
US3 4-WAY SYSTEM BOARD SYSBD4
6
SUN BLADE 1000 A28 151Z0822 1
A1000 SUN STOREDGE A1SA 134M2291 1
D240 MEDIA TRAY D240-MT 146C55A0 1
T3 X 2 TRAYS T3X2 132M2244 1
Zamawiający wymaga aby realizowany serwis był autoryzowany przez producenta sprzętu firmę SUN
Microsystems.
Zamawiający wymaga serwisowania urządzeń w miejscu ich instalacji.
Czas konserwacji w dni robocze od 7:30 do 15:30.
Czas usunięcia awarii do 5 dni roboczych.
Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Serwis pogwarancyjny ma być realizowany w okresie 1 roku od daty podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa
zamówień publicznych.
Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule
spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
[1]
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %
Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x
100] x 1,0 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 15.05.2006 r. w
siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.05.2006 r. do godz. 11:00 w pokoju
009.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.05.2006 r., o godz. 12:00
009 na parterze.
w pokoju
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych
Wiesław BRYLSKI tel. 012 632-33-55 w. 412 w godz. 10:00 - 14:00 w sprawach formalnych Monika
GÓLSKA tel. 012 632-33-55 w.409 w godz. 10:00 - 14:00.
Kraków, dnia 28-04-2006
Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetagu nieograniczonego
Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony.
Oferty nie zostały odrzucone.
Przyjęto do realizacji ofertę firmy:
WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 GLIWICE
O/Kraków, ul. Kniaźnina 12
Cena oferty: 172.020,00 zł (brutto),
14.335,00 zł (brutto) - rata miesięczna
Termin realizacji zamówienia: 1 rok.
Kraków, 16.05.2006 r.
[2]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)