zbiornik karta i instrukcja montażu

Komentarze

Transkrypt

zbiornik karta i instrukcja montażu
INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
POJEMNOŚCIOWYCH PODGRZEWACZY WODY
1. WYMAGANIA OGÓLNE
Niniejsza instrukcja montażu i eksploatacji :
➢ jest nieodłączną częścią urządzenia i musi być zawsze przechowywana w miejscu jego użytkowania, \
➢ skierowana jest jedynie do wykwalifikowanego personelu specjalistycznego,
➢ zawiera najważniejsze wskazówki w zakresie bezpiecznego montażu, rozruchu i konserwacji urządzenia,
➢ musi być przestrzegana przez wszystkie osoby prowadzące prace przy urządzeniu.
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2.1 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
Produkty firmy Thermic Energy wytwarzane są zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz uznanymi zasadami
bezpieczeństwa. Jednakże przy ich nieprawidłowej eksploatacji mogą występować zagrożenia dla zdrowia i życia
użytkownika lub osób trzecich względnie dla samego urządzenia i innych przedmiotów.
Aby uniknąć powyższych zagrożeń, z urządzenia można korzystać jedynie:
● w celu użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem,
● przy nienagannym stanie technicznym urządzeń zabezpieczających,
● zgodnie z wymaganiami instrukcji montażu i eksploatacji,
● wykonując wszystkie wymagane czynności inspekcyjne i konserwacyjne.
Usterki mogące niekorzystnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa urządzenia winny być niezwłocznie usuwane.
2.2. KWALIFIKACJE PERSONELU
Wszelkie prace przy urządzeniu może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel. Wykwalifikowany personel stanowią
osoby, które są zaznajomione z ustawianiem, montażem, dostrajaniem, uruchamianiem i konserwacją urządzenia oraz
posiadają kwalifikacje wymagane do wykonywania tych czynności, jak np.: wykształcenie, przeszkolenie lub uprawnienia do
włączania, wyłączania, uziemiania oraz oznaczania obwodów i urządzeń elektrycznych, w sposób zgodny z normami
bezpieczeństwa.
2.3 KONSERWACJA I USUWANIE USETEREK
➔ Przeprowadzać terminowo wymagane czynności regulacyjne, konserwacyjne i inspekcyjne.
➔ Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy poinformować o nich użytkownika.
➔ Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych, inspekcyjnych i naprawczych odłączyć zasilanie
elektryczne i zabezpieczyć wyłącznik główny przed przypadkowym ponownym włączeniem.
➔ Jeżeli podczas prac konserwacyjnych i kontrolnych rozkręcane są szczelne połączenia gwintowane, to podczas
ponownego montażu należy dokładnie oczyścić powierzchnie uszczelniające i dopilnować prawidłowego dokręcenia
połączeń. Uszkodzone uszczelki wymienić.
➔ Urządzenia zabezpieczające mogą być naprawiane jedynie przez producenta lub firmę przez niego upoważnioną.
➔ Rozkręcane połączenia gwintowane należy po ponownym połączeniu sprawdzić pod kątem prawidłowego zamocowania.
➔ Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających.
2.4 ZMIANY KONSTRUKCYJNE URZĄDZENIA
➔ Zabronione jest wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek zmian, modyfikacji lub dobudowywanie do niego innych
urządzeń bez zgody producenta. Wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagają pisemnej zgody firmy FLEXIPOWER
VITECHNOLGY
➔ Elementy urządzenia, które nie są w nienagannym stanie technicznym należy natychmiast wymieniać.
➔ Zabronione jest dobudowywanie dodatkowych elementów, które nie podlegały badaniom dopuszczającym wraz z
urządzeniem. Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne.
➔ W przypadku części pochodzenia obcego brak pewności, że pod względem wytrzymałość i bezpieczeństwa zostały
skonstruowane i wyprodukowane w sposób prawidłowy.
3. 3. OPIS TECHNICZNY
3.1 UŻYTKOWANIE
Podgrzewacze wody firmy Thermic Energy przeznaczone są do:
● podgrzewania wody użytkowej
● wody grzewczej oraz płynu kolektora słonecznego jako medium po stronie pierwotnej
● eksploatacji przy przestrzeganiu maksymalnych dopuszczalnych temperatur i ciśnień roboczych
● wody ciepłej o minimalnej przewodności 150μS/cm dla zapewnienia funkcji ochrony antykorozyjnej
3.2 ZASADA DZIAŁANIA
Rodzaj podgrzewaczy wody
● podgrzewacze wody z wysokogatunkowej stali emaliowanej
● chronione przed korozją
● z wymiennikiem ciepła z rury gładkiej
Przyłącza
● gwinty rurowe według ISO 228, wielkość 1”
● przyłącze cyrkulacyjne ( 3/4”) dla zapewnienia komfortu ciepłej wody
Czujniki
● czujniki PT 1000 lub czujniki NTC do optymalnej regulacji temperatury ciepłej wody
Ochrona przed korozją
● ochrona dzięki wysokiej jakości powłoki emaliowanej
● zabezpieczenie poprzez anodę ochronna lub anodę z zasilaniem zewnętrznym
Otwór rewizyjny
● obszerny otwór rewizyjny umożliwia łatwe czyszczenie i konserwację.
Ochrona przed zamarzaniem
● w razie nieobecności oraz ryzyka wystąpienia mrozu (przy rezygnacji z wbudowanej funkcji
ochrony przed mrozem w regulatorze ogrzewania ) należy opróżnić zbiornik.
4. MONTAŻ
Ustawienia i uruchomienia może dokonywać tylko specjalistyczna firma instalacyjna. Podgrzewacz należy ustawić w
miejscu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0 stopni C. Podgrzewacze są emaliowane wg DIN 4753 i przeznaczone do
normalnej wody pitnej. Dopuszczalna jest instalacja mieszająca. Podłączenia należy wykonać według wymagań normy EN
806-1 i DIN 4753/1. Wszystkie niewykorzystywane przyłączenia należy zaślepić. Ciśnienia robocze podane na tabliczce
znamionowej nie mogą być przekroczone. W razie konieczności należy zainstalować reduktor ciśnienia.
Grzałki elektryczne mogą być instalowane jedynie przez uprawnionych instalatorów według odpowiednich schematów.
Bezwzględnie należy przestrzegać wymagań IEC 60364 i SEP.
Zalecenie: W celu uniknięcia skoków ciśnienia, zminimalizowania uderzeń hydraulicznych w instalacji, a także uniknięcia
niepotrzebnych strat wody zaleca się montaż odpowiedniego naczynia wzbiorczego z armaturą przepływową, które należy
dobrać według odpowiednich norm.
Schemat przyłączenia ciepłej wody
UWAGA: Przestrzeganie ww schematu przyłączenia jest warunkiem GWARANCJI
5.
PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE
W celu przyłączenia zimnej wody zgodnie z DIN 1988 konieczne jest zainstalowanie następującej armatury:
● Zawór bezpieczeństwa
Mogą być stosowane wyłącznie dopuszczone, sprężynowe przeponowe zawory bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa nie
może być zamykany od strony podgrzewacza wody. Ponadto zawór taki musi zadziałać najpóźniej przy dopuszczalnym
ciśnieniu roboczym podgrzewacza wody.
Minimalna średnica przyłącza zaworu bezpieczeństwa to DN 20 ( 3/4”). Wynika z tego maksymalnie dopuszczalna moc
grzewcza 150 kW.
Zawór bezpieczeństwa musi być łatwo dostępny, a jego strona wylotowa powinna być wykonana jako większa od strony
wlotowej o wartości jednej średnicy znamionowej.
Ponadto zawór bezpieczeństwa powinien być wymiarowany w taki sposób, by umożliwić wylot zimnej wody z
maksymalnym możliwym natężeniem przepływu. Ujście przewodu wydmuchowego musi być widoczne i znajdować się w
strefie chronionej przed mrozem. Przewód wydmuchowy powinien być nachylony w dół, a jego długość przy 2 kolanach nie
może przekraczać 2m.
Maksymalna dopuszczalna długość przewodu przy 3 kolanach wynosi 4m, przy czym należy dobrać przewód wydmuchowy
większy o jedną średnicę znamionową.
W pobliżu przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa, a najlepiej przy samym zaworze bezpieczeństwa, należy
zamocować tabliczkę z napisem:
„Ze względów bezpieczeństwa podczas ogrzewania może wydobywać się woda z przewodu wydmuchowego. Nie
zamykać odpływu!”
● Reduktor ciśnienia
Jeżeli ciśnienie wewnątrz przewodu doprowadzającego zimną wodę do podgrzewacza przewyższa ciśnienie robocze
instalacji, to należy je zmniejszy c co najmniej do wysokości ciśnienia roboczego instalacji poprzez zabudowanie reduktora
ciśnienia.
● Urządzenie spustowe
W najniższym punkcie przewodu doprowadzającego zimną wodę należy zamontować zawór spustowy, aby umożliwić
całkowite opróżnienie podgrzewacza wody bez demontażu elementów.
● Termostatyczny zawór mieszający
Przy przyłączaniu kolektora słonecznego należy uwzględnić na wyjściu ciepłej wody urządzenie ochronne przeciw
poparzeniu.
6. URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA
Przed uruchomieniem należy upewnić się, czy otwarty jest dopływ wody i czy zbiornik został napełniony. Pierwszego
napełnienia i uruchomienia może dokonywać tylko specjalistyczna firma instalacyjna. Należy sprawdzić prawidłowość
funkcjonowania i szczelność całej instalacji włącznie z elementami podgrzewacza montowanymi fabrycznie.
Regularnie należy dokonywać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania zaworu bezpieczeństwa. Zalecany jest coroczny
przegląd przez firmę instalacyjną.
Pierwszego sprawdzenia anody magnezowej należy dokonać po dwóch latach od uruchomienia, a następnie zlecać
serwisowi wykonanie jej sprawdzenia i ewentualnie wymiany w odpowiednich okresach czasu.
Grzałki elektryczne ( jeżeli zostały zamontowane) należy odkamieniać corocznie, a przy odpowiednio twardej wodzie nawet
w krótszych okresach. Należy przy tym dokonywać kontroli prawidłowości funkcjonowania.
Zaleca się coroczny przegląd instalacji i czyszczenie podgrzewacza.
Dzięki rozsądnej eksploatacji można zaoszczędzić duże nakłady energii. Nie należy eksploatować odgrzewacza w
temperaturach powyżej 60 stopni C, ponieważ prowadzi to do zakamienienia i strat ciepła. Idealny zakres temperatur to
50-55 stopni C.
Pojemnościowe podgrzewacze wody są urządzeniami zaprojektowanymi i wytwarzanymi zgodnie z uznaną praktyką
inżynierską i spełniają wymogi Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 97/23/WE. Zgodnie z art.3, pkt.3 ( na podstawie tab.4
załącznika II) powyższej Dyrektywy, urządzeniom tego typu nie nadaje się znaku CE.
6.1. CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
1. Skontrolować kompletność instalacji i właściwą kolejność elementów.
2. Dokładnie przepłukać wodą podgrzewacz oraz instalację.
3. Napełnić podgrzewacz wodą.
4. Skontrolować szczelność instalacja przez przeprowadzenie proby ciśnieniowej. Ciśnienie podczas próby 8,5-10 bar, do
momentu zadziałania zaworu bezpieczeństwa. W razie potrzeby uszczelnić nieszczelne miejsca.
5. Skontrolować szczelność otworu rewizyjnego, w razie potrzeby dokręcić równomiernie na krzyż śruby otworu
rewizyjnego.
6. Sprawdzić gotowość do pracy zaworu bezpieczeństwa poprzez napowietrzanie.
6.2. KONSERWACJA
Kolejność czynności
➔ Przygotować nowy pierścień uszczelniający otworu rewizyjnego. Stara uszczelka nie może być ponownie użyta.
➔ Zamknąć dopływ zimnej wody.
➔ Opróżnić zbiornik.
➔ Zdjąć profil osłonowy lub czołową osłonę blaszaną z przedniej części urządzenia.
➔ Odkręcić śruby kołnierza tworu rewizyjnego, zdjąć kołnierz. W razie wyposażenia w dodatkowe ogrzewanie elektryczne
uważać, by elementy nie uległy uszkodzeniu przy demontażu lub montażu. Kapilara ogranicznika nie może zostać wygięta (
połamana).
➔ Pokryte kamieniem kotłowym elementy grzewcze poddać kąpieli w środku do usuwania kamienia, uwalniając je od
osadu ( jedynie w przypadku dodatkowego ogrzewania elektrycznego).
➔ Elementy grzewcze skontrolować pod kątem uszkodzeń izolacji. Uszkodzone elementy grzewcze nie mogą być nadal
użytkowane.
➔ Ewentualne pozostałości osadów kamienia kotłowego usunąć z dna zbiornika przez duży otwór rewizyjny. Z upływem
czasu na powierzchni płaszcza wytworzy się warstwa ochronna, zabezpieczająca powierzchnię przed dalszą korozją, a tym
samym redukująca zużycie anody magnezowej lub anody z zewnętrznym zasilaniem. Tej warstwy ochronnej, którą można
rozpoznać jako białawy osad, nie należy usuwać podczas czyszczenia zbiornika.
➔ Podczas czyszczenia mechanicznego uważać, by nie spowodować uszkodzeń i odprysków emalii.
➔ W przypadku czyszczenia chemicznego konieczne jest zneutralizowanie zbiornika wodą sodową po zakończeniu
czyszczenia.
➔ Sprawdzić anodę magnezową i ewentualnie wymienić, jeżeli jej średnica zmniejszy się poniżej 15 mm. Warunkiem
prawidłowego funkcjonowania anody magnezowej jest minimalna przewodność ciepłej wody 150μS/cm. Anodę należy
poddawać kontroli co 2 lata i w razie potrzeby wymieniać.
➔ W uzupełnieniu do oględzin można również dokonać pomiaru prądu anodowego. Zmierzoną wartość należy odnotować
w karcie kontrolnej. O ile pomiar nie wykaże przepływu prądu zachodzi konieczność wymiany anody. Z uwagi na to, że
pomiar ten pozwala wyciągnąć wniosków odnośnie stanu anody, jak ma to miejsce w przypadku oględzin, wymagany jest
pomiar prądu anodowego raz w roku.
➔ Zamontować nową uszczelkę otworu rewizyjnego. Zamknąć otwór rewizyjny kołnierzem, a następnie otworzyć dopływ
zimnej wody. Moment obrotowy przy dokręcaniu śrub 40}10Nm.
➔ Nagrzać podgrzewacz wody, skontrolować szczelność otworu rewizyjnego i w razie potrzeby dokręcić śruby kołnierza.
Podczas nagrzewania obserwować wzrost ciśnienia przy zamkniętych zaworach czerpalnych, sprawdzając przy tym
funkcjonowanie zaworu bezpieczeństwa.
➔ Zamocować profil osłonowy względnie czołową osłonę blaszaną z przodu urządzenia.