OGŁOSZENIE - Produkcja płyt DVD 2012

Transkrypt

OGŁOSZENIE - Produkcja płyt DVD 2012
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: NCK/ZP/115/12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, fax. 022/2 100 101
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, Narodowe Centrum
Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, tel. 22 2 100 115, faks 22 2 100 101, [email protected],
godz. 9.00 - 16.00; Pani Dorota Wysocka, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa,
tel. 22 2 100 102, faks 22 2 100 101, [email protected], godz. 9.00 - 16.00
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Opis przedmiotu zamówienia: Produkcja płyt DVD z książeczką, umieszczenie ich w opakowaniu wraz
z dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234400-2 – uniwersalne dyski video (DVD),
79820000-8 usługi związane z drukowaniem
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
W postępowaniu nie będzie żądane wadium.
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 23.08.2012 r.
Wymagania od Wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Strona 1 z 2
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: NCK/ZP/115/12
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów
i informacji złożonych przez Wykonawcę oraz Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena brutto za
Produkcja płyt DVD z książeczką, umieszczenie ich w opakowaniu wraz z
dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Razem
100%
100 %
Termin składania ofert: do dnia 30.07.2012 r., do godziny 13.00 w Narodowym Centrum Kultury,
ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, w recepcji.
Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony
internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w Narodowym
Centrum Kultury
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.nck.pl
Data wywieszenia: 20.07.2012 r.
Edward Chudzik
Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury
Strona 2 z 2