plan wynikowy - Przedszkole nr 15 w Koszalinie

Komentarze

Transkrypt

plan wynikowy - Przedszkole nr 15 w Koszalinie
PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE
PLAN WYNIKOWY
DZIECI 3 LETNIE
OPRACOWANIE:
Schemat i umiejętności finalne: mgr Danuta Salacha
mgr Krystyna Golis
Umiejętności składowe i operacyjne: mgr Renata Kleczkowski
Mgr Maria Woźnicka
Mgr Łucja Tyrpa
L.p.
Zakres
umiejętności
dzieci
Umiejętności finalne
Umiejętności składowe
Umiejętności operacyjne
Planowany czas realizacji
IX X XI XII I
II III IV V VI
Ewaluacja
SŁUCHANIE
1
Słucha uważnie
wypowiedzi innych
Przyzwyczaja się do
uważnego słuchania
wypowiedzi
-zgłasza się na prośbę i wezwanie nauczycielki
oraz wykonuje jej polecenia,
-słucha krótkich opowiadań nauczycielki
dostarczających przykładów pozytywnych
zachowań,
-podejmuje próbę oceny własnych zachowań i
zachowań postaci z opowiadań i inscenizacji,
-słucha monologów nauczyciela,
-uczestniczy w dialogach prowadzonych z
nauczycielką przy pomocy pacynek,
-rozumie i uważnie słucha poprawną mowę
potoczną,
Słucha uważnie teksty
czytane i opowiadane
Z uwagą wsłuchuje się w
tekst czytany i opowiadany
-uważnie słucha krótkich opowiadań,
-skupia uwagę na słuchaniu krótkich wierszy i
recytowanych rymowanek,
-słucha tekstów inscenizowanych przy użyciu
pacynek, lalek oraz techniką cieni,
-uczestniczy w kilkuminutowych widowiskach w
przedszkolnym teatrzyku kukiełkowym
organizowanym przez personel przedszkola,
Rozpoznaje różnorodne
dźwięki z otoczenia
Uczestniczy w zabawach
rozwijających słuch
-uczestniczy w ćwiczeniach słuchowych
polegających na nasłuchiwaniu, wyróżnianiu i
porównywaniu różnych odgłosów z
otaczającego środowiska,
Rozumie, że słuchanie
wypowiedzi innych jest
przejawem kultury
osobistej
Wie, że słuchanie
wypowiedzi innych jest
przejawem kultury
-słucha mówiących kolegów,
-obserwuje zachowanie innych oraz wykonywane
przez nich czynności bez przerywania,
ROZWÓJ
MOWY
Dzieci 3 letnie
Słucha uważnie nagrania
z kaset i filmy wideo
1
Rozumie polecenia
nauczyciela
wykraczające poza
aktualną sytuację,
zapamiętuje je i
przekazuje
Rozumie sugestie
nauczycielki i potrafi ją
przekazać
-obserwuje emocje na twarzy nauczycielki
wyrażone w związku z konkretnymi sytuacjami
oraz podczas przekazywania opowiadań,
-słucha i rozumie polecenia nauczycielki
dotyczące zachowania się i wykonywania
czynności,
-rozumie polecenia kierowane do poszczególnych
dzieci i całej grupy,
Stara się mówić
poprawnie
Próbuje poprawnie się
wypowiadać
-stosuje poprawne formy fleksyjne w mowie
potocznej,
-wzbogaca swoje słownictwo poprzez kontakt z
przyrodą, środowiskiem społecznym i techniką,
Uczestniczy w zabawach
usprawniających narządy
mowy
-wykonuje ćwiczenia oddechowe zwiększające
pojemność płuc,
-wykonuje ćwiczenia artykulacyjne wzmacniające
mięśni narządów mowy,
-reguluje siłę głosu,
ROZWÓJ
MOWY
Wypowiada się na różne Swobodnie wypowiada się
tematy dobierając
na różne tematy
Dzieci 3 letnie właściwe słownictwo
-uczestniczy w rozmowach prowadzonych
indywidualnie lub w małej grupie,
-wypowiada się na temat realizowanej zabawy,
-próbuje posługiwać się dostępnymi technikami
inscenizacyjnymi w kontaktach między sobą
oraz w teatrzyku kukiełkowym,
-dokonuje prób inscenizacji krótkich utworów
literackich,
-uczestniczy w rozmowach o pracy rodziców na
podstawie konkretnych przykładów
Zadaje pytania
Uczy się konstruować
pytania
-zadaje pytania samodzielnie lub za pomocą
nauczycielki
Jasno i komunikatywnie
wyraża swoje myśli
Sprawnie komunikuje się z
innymi
-umie poprawnie wypowiadać się,
-umie szczerze i z ufnością nawiązywać kontakt z
nauczycielem,
-dzieli się z rodzicami przeżyciami z przedszkola,
-wypowiada się w czasie zabawy i wykonywanych
czynności,
-umie zgłosić swoje potrzeby,
-informuje o napotykanych trudnościach,
-wyraża radość i zadowolenie ze swoich
osiągnięć
Dopowiada zakończenie
opowiadania
1
CZYTANIE
Wg B. Rocławskiego
2
ROZWÓJ
MOWY
Rozpoznaje małe i
wielkie litery ( pisane,
drukowane )
Dokonuje identyfikacji
poznanych liter w
określonym zakresie
-doskonali umiejętność porównywania i
identyfikacji liter z wybranego zakresu,
Czyta sylaby, wyrazy
oraz zdania dowolnym
sposobem
Potrafi dzielić wyraz na
sylaby
-dokonuje syntezy i analizy sylabowej począwszy
od wyrazów 2-3 sylabowych,
-ćwiczy syntezę morfemową, logotomową i
logotomowo-fonemową,
-dzieli wyraz na sylaby wykorzystując rozsypanki
obrazkowe
Dzieci 3 letnie
Próbuje samodzielnie
przeczytać prosty i krótki
tekst złożony z kilku
zdań
Poprawnie nazywa
znaczenie wybranych
symboli graficznych
Rozumie znaczenie
symbolu graficznego i
potrafi go nazwać
zna i rozumie znaki obserwowane w środowisku
przedszkolnym,
-posługuje się znaczkiem rozpoznawczym,
-samorzutnie bawi się z użyciem rekwizytów,
Wg. B. Rocławskiego
-wprowadza do zabawy klocki dydaktyczne do
nauki czytania i pisania,
-wie co przedstawiają plansze ortofoniczne,
Przejawia
Potrafi zainteresować się
zainteresowanie książką książką
jako źródłem wiedzy
2
ROZWÓJ
MOWY
Dzieci 3 letnie
-samodzielnie ogląda barwne książeczki
obrazkowe,
-umie dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat
oglądanych obrazków,
-wie, że książkę odkłada się na stałe miejsce,
-umie wyróżnić na obrazku i nazwać znane
rośliny, przedmioty, zwierzęta, osoby oraz ich
czynności,
Prawidłowo trzyma
przybory do pisania
Uczy się posługiwać
przyborami do pisania
-dostrzega i nazywa części ciała swojej prawej i
lewej strony w konkretnych sytuacjach, np.
rysujemy prawą ręką,
-uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach z
elementami równowagi doskonalących
odczuwanie kierunku prawej i lewej strony
własnego ciała,
-wykonuje zabawy rozwijające płynność ruchów
obu rąk,
-doskonali koordynację wzrokowo-ruchową
poprzez różnorodne ćwiczenia,
-uczestniczy w zabawach rozwijających motorykę
Wg. B. Rocławskiego
3
-prawidłowo posługuje się przyborem do pisania i
rysowania,
-wskazuje lewą i prawą stronę swojego ciała oraz
pokazuje lewą i prawą rękę,
ROZWÓJ
MOWY
Dzieci 3 letnie Kreśli szlaczki i znaki
literopodobne
Odwzorowuje proste układy -układa proste całości z gotowych elementów,
-odwzorowuje proste układy, np. kółko, krzyżyk,
Uczestniczy w zabawach i
ćwiczeniach
przygotowujących do
pisania
Próbuje pisać małe i
wielkie litery oraz proste
wyrazy
-odgaduje, co zostało narysowane w powietrzu
przez nauczycielkę,
-bierze udział w samorzutnych zabawach
ruchowych w sali i w ogrodzie z wykorzystaniem
różnych zabawek i materiałów,
-uczestniczy w różnorodnej działalności
plastyczno-konstrukcyjnej,
-lepi z gliny lub masy plastycznej,
-obserwuje proste wydzieranki wykonywane przez
nauczycielkę,
-rwie papier na kawałki, a następnie je zlepia,
Określa wzajemne
położenie przedmiotów
posługując się
odpowiednimi
określeniami
Rozumie i posługuje się
słowami określającymi
położenie przedmiotów
-rozumie i nazywa znaczenie słów określających
położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod,
za, obok,
Wg.E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
-posługuje się wyrażeniami przyimkowymi: na,
pod, za, obok, za mną, przede mną itp.,
Porównuje wielkości
przedmiotów
4
POJĘCIA
MATEMATYCZ
NE
Rozumie i posługuje się
słowami określającymi
wielkości przedmiotów
Wskazuje i nazywa
Rozumie i posługuje się
kierunek, np. w prawo, w niektórymi słowami
lewo
określającymi kierunek
-rozumie znaczenie słów określających wielkości:
duży-mały, krótki-długi, gruby-cienki,
-określa wielkość wybranego przedmiotu
używając zwrotów: duży-mały, gruby-cienki,
krótki-długi,
-rozumie znaczenie słów określających kierunek :
w przód, w tył, na dół, do góry,
-umie wskazać i nazwać kierunek: w przód, w tył,
na dół, do góry,
Wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
Dzieci 3 letnie
-porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami
nauczyciela,
-rozumie i wykonuje następujące polecenia: idź
do przodu, do tyłu, itp.,
Wyodrębnia zbiory i
podzbiory
Klasyfikuje zbiory różnych
przedmiotów
-tworzy zbiory różnych przedmiotów, np. owoców,
zabawek na podstawie wybranej cechy,
Wg.E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
Gromadzi przedmioty ze
-rozróżnia i grupuje przedmioty ze względu na
względu na przeznaczenie i
przynależność i przeznaczenie,
przynależność
Porównuje i segreguje
przedmioty: inne, takie
same, podobne
-ogląda i segreguje klocki, misie, lale,
Rozróżnia i nazywa
podstawowe figury
geometryczne
Manipuluje figurami
geometrycznymi płaskimi i
przestrzennymi
Porównuje i określa
Rozumie i posługuje się
ciężar przedmiotów oraz słowami określającymi
pojemność naczyń
ciężar przedmiotów
Określa czas używając
pojęć: dzień, noc, nazwy Posługuje się określeniami
miesięcy, dni tygodnia i nazw: długo, krótko, teraz,
pór roku
najpierw, potem
-posługuje się w zabawie płaskimi i
przestrzennymi figurami geometrycznymi,
-nazywa i wskazuje koło,
-próbuje nazwać poszczególne figury
geometryczne,
-rozumie znaczenie słów określających ciężar
przedmiotów: ciężki, lekki,
-umie określić ciężar przedmiotów używając słów:
ciężki, lekki,
-posługuje się w związku z wykonywanymi
czynnościami wyrażeniami do określania
czasu: długo, krótko, teraz, najpierw, potem,
-próbuje nazwać poszczególne pory roku,
Wg.E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
4
POJĘCIA
MATEMATYCZ
NE
Dzieci 3 letnie Porównuje liczebność
zbiorów
Posługuje się
liczebnikami głównymi i
porządkowymi w
zakresie dostępnym
dziecku – minimum do
10, oraz odczytuje cyfry
Skupia uwagę na
szeregach powtarzających
się przedmiotów i
kontynuowaniu rytmu
-dostrzega to co się powtarza i kontynuuje rytm
przez dokładanie przedmiotów,
-powtarza rytm podany przez nauczycielkę,
Porównuje liczebność
tworzonych zbiorów
-porównuje liczebność tworzonych zbiorów
posługując się określeniami: dużo, mało, tyle
samo,
Posługuje się liczebnikami
głównymi i porządkowymi
w dostępnym zakresie
-rozumie pojęcia liczby głównej w zakresie
dwóch,
-posługuje się liczebnikami głównymi: jeden, dwa
i porządkowymi: pierwszy, drugi,
Wg Gruszczyk-Kolczyńskiej
Liczy przedmioty stosownie -wyodrębnia przedmioty do policzenia ustawione
do swoich możliwości
w szeregu lub pociągu,
intelektualnych
-liczy przedmioty rytmicznie wskazując i
wymieniając liczebniki z pomocą nauczyciela,
-szacuje, ile może być elementów,
-liczy palce u rąk i stóp,
Porządkuje liczby od 1
do 10
Dodaje i odejmuje w
zakresie dostępnym
dzieciom
4
POJĘCIA
MATEMATYCZ
NE
Dzieci 3 letnie
Rozumie i stosuje znaki
matematyczne
<, >, +, -, =
Dokonuje prostych
pomiarów za pomocą
dowolnych miar
Próbuje konstruować
proste gry planszowe
Wg E.GruszczykKolczyńskiej
Ustala, że po zmianie typu
„dodać” jest więcej, a po
zmianie typu „odjąć” jest
mniej
-ogląda zgromadzone przedmioty i stwierdza ile
jest, określa efekty po zmianie ( dołożeniu lub
zdjęciu ),
Próbuje precyzyjnie ustalić
wynik dodawania i
odejmowania – małe
liczebności
-operuje na kasztanach, fasoli, klockach – zabiera
bądź dokłada określając wynik,
Rozdaje przedmioty, aby
każdy miał po tyle samo
-rozdaje dzieciom kredki, zabawki bądź inne
przedmioty, np. po jednym, po dwa itd.,
5
Potrafi wymienić cztery
pory roku i zauważa co
je różni
Próbuje wymienić cztery
pory roku i wybiórczo
zauważa różnice między
nimi
-obserwuje zmiany zachodzące w różnych porach
roku,
-obserwuje rośliny w ogrodzie przedszkolnym w
czasie ich kiełkowania, pojawiania się pąków,
kwitnienia, owocowania,
-dostrzega zmiany w zabarwieniu liści ich
opadanie i usychanie,
-obserwuje prace jesienne i wiosenne w ogrodzie
przedszkolnym,
-towarzyszy nauczycielce w dokarmianiu ptaków
zimą,
Dba o najbliższe
otoczenie przyrodnicze
Stara się dbać o najbliższe
otoczenie przyrodnicze
-wie, że nie należy deptać trawników, chodzi
drogami do tego wyznaczonymi,
-zwraca uwagę w czasie spacerów na
zanieczyszczenie środowiska odpadami,
-przyzwyczaja się do wrzucania śmieci do
ustawionych pojemników,
-przyzwyczaja się do oszczędnego korzystania z
wody w czasie mycia rąk,
POZNAWANI
E
Opiekuje się roślinami i Pomaga w opiekowaniu się -towarzyszy nauczycielce przy podlewaniu
PRZYRODY hodowanymi zwierzętami roślinami i hodowanymi
kwiatów hodowanych w sali zajęć,
zwierzętami
-próbuje podlewać rośliny ( bez donoszenia wody)
Dzieci 3 letnie
hodowane w ogrodzie przedszkolnym,
-próbuje karmić zwierzęta hodowane pod
nadzorem nauczycielki,
-gromadzi i przechowuje pokarm dla ptaków na
zimę,
-zbiera i przechowuje materiał przyrodniczy taki
jak: kasztany, żołędzie, szyszki,
-bierze udział w zbiorze wiosennych plonów,
Obserwuje i bada
Obserwuje i bada przyrodę
przyrodę ożywioną i
w różnych porach roku
nieożywioną z
wykorzystaniem różnych
zmysłów
( dostrzega piękno
przyrody )
-bierze udział w zabawach organizowanych w
bezpośrednim kontakcie z przyrodą w różnych
porach roku,
-poznaje właściwości materiałów przyrodniczych
takich jak: piasek, śnieg, woda, lód, glina
podczas zabaw na dworze i spacerów,
-poznaje rośliny rosnące w ogrodzie
przedszkolnym,
-umie rozróżnić i nazwać spożywane owoce i
warzywa,
-określa smak, zapach, kolor i gładkość skóry,
-poznaje zwierzęta żyjące w przedszkoli i w
gospodarstwie domowym,
-wie, jak wyglądają zwierzęta domowe młode i
dorosłe i wie w jaki sposób się poruszają,
-naśladuje wydawane odgłosy przez zwierzęta z
gospodarstwa domowego,
-poznaje rolę zwierząt w życiu człowieka,
-rozpoznaje i nazywa najczęściej spotykane
zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku,
Rozróżnia i nazywa
wybrane ekosystemy
5
POZNAWANI
E
PRZYRODY
Dzieci 3 letnie
Zna pracę pracowników
przedszkola i okazuje
szacunek dla ich pracy
oraz pracę wybranych
zawodów
Rozpoznaje i nazywa
osoby pracujące w
przedszkolu
-zna niektóre z osób pracujących w przedszkolu,
-ogólnie opowiada o pracy wykonywanej przez
niektórych pracowników przedszkola,
-podpatruje pracę wybranych pracowników
przedszkola,
Poznaje i nazywa w czasie
spacerów osoby pracujące
w różnych zawodach
-zna i nazywa osoby wykonujące
charakterystyczne zawody, np. lekarz,
policjant, strażak, listonosz,
-próbuje rozpoznać osoby wykonujące różne
zawody po charakterystycznym ubiorze,
-posiada bardzo ogólne wiadomości dotyczące
pracy wykonywanej przez : lekarza, policjanta,
listonosza itp.,
Zna wybrane zjawiska
fizyczne
6
POZNANIE
Zna przydatność techniki Poznaje przydatność
ŚRODOWISKA w codziennym życiu
techniki w codziennym
SPOŁECZNO człowieka
życiu człowieka
TECHNICZNEG
O
Dzieci 3 letnie
Zna instytucje
użyteczności społecznej
w najbliższym otoczeniu
i wie jaka pełnią rolę
-przygląda się pojazdom i urządzeniom
ułatwiającym ludzką pracę,
-wykorzystuje zdobyte wiadomości i
spostrzeżenia w samorzutnie podejmowanych
zabawach,
-próbuje dzielić się podczas swobodnych rozmów
zgromadzonymi spostrzeżeniami na ten temat,
-obserwuje funkcje koła podczas zabaw różnymi
pojazdami,
Uczestniczy w
zespołowych formach
aktywności rekreacyjnoruchowych: marsze,
biegi, skoki, itp.
7
AKTYWNOŚĆ
RUCHOWA
Dzieci 3 letnie
Bierze udział w zabawach
eksponujących inwencję
twórczą
-odtwarza ruchem zjawiska zaobserwowane w
środowisku, np. spadające liście,
-naśladuje proste ruchy, np. kołysanie lalki,
Czynnie uczestniczy w
-umie rytmicznie chodzić i podskakiwać w takt
zabawach i ćwiczeniach
muzyki,
kształtujących umiejętności -chodzi po zwężonym torze prostym i krętym,
psychomotoryczne
pojedynczo i parami oraz z przyborem w ręku,
-swobodnie biega w grupie bez potrącania się,
-biega na wprost, po obwodzie koła i wężykiem,
-hamuje w biegu i zatrzymuje się na sygnał,
-swobodnie rzuca i podrzuca w dowolnych
kierunkach woreczkami i piłkami różnych
wielkości,
-próbuje rzucać w przód jednorącz i oburącz na
odległość do celu,
-toczy piłkę w chodzie i w biegu oraz do siebie w
parach,
-swobodnie podskakuje i skacze obunóż w przód,
z twardego podłoża na miękkie,
-próbuje zeskakiwać w głąb z wysokości na
miękkie podłoże,
-przekracza niskie i bezpieczne przeszkody,
-chodzi po podwyższonej powierzchni,
-wchodzi i schodzi po podwyższonej powierzchni
pochyłej,
-umie chodzić na czworakach ze wsparciem na
całych dłoniach i na palcach stóp,
-przechodzi pod przeszkodami naturalnymi i
sztucznymi,
-przekracza płaskie przeszkody narysowane lub
ułożone,
Korzysta ze świeżego
powietrza
-uczestniczy w radosnej zabawie i dzieli się
doznaniami z nauczycielem,
-dobiera odpowiednie zabawki i materiały do
zabawy,
-umie rozgrzać się w czasie spaceru,
-chroni się przed silnym operowaniem słońca,
Uczestniczy w zabawach i -samorzutnie bawi się w ogrodzie i budynku
ćwiczeniach relaksacyjnych
przedszkolnym oraz w zabawach
odprężających i uspokajających,
Potrafi ćwiczyć z
Próbuje ćwiczyć z
-wchodzi na schody, drabinki, płotki poprawnie
przyrządami właściwie je przyrządami,
trzymając się szczebli przy wstępowaniu na
wykorzystując
przyzwyczajając się do nich
przyrządy z odpowiednią ochroną,
Sprawnie ustawia się w Ustawia się w gromadce,
gromadce, rozsypce,
rzędzie , szeregu, kole i w
rzędzie, w dwurzędzie, w małych kółkach, w parach
szeregu, w kole i w
małych kółkach
7
AKTYWNOŚĆ
RUCHOWA
Dzieci 3 letnie
-potrafi reagować na sygnały wzrokowe i
słuchowe w powiązaniu z ustawianiem się w
gromadce, rzędzie, parach, rozsypce i w
małych kółkach
8
Słucha piosenki
śpiewane przez
nauczycielkę i
odtwarzane z nagrań
oraz muzykę
Stara się słuchać śpiewu
nauczycielki
-słucha krótkich ilustrowanych piosenek
śpiewanych przez nauczycielkę,
Potrafi zaśpiewać kilka
piosenek
Podejmuje próby śpiewania -podejmuje próby śpiewania indywidualnie i
zbiorowo słów, krótkich zdań,
jednozwrotkowych piosenek,
Posługuje się wybranymi Wykorzystuje dostępne
instrumentami
pomoce akustyczne
muzycznymi
-posługuje się pomocami akustycznymi przy
wykonywaniu zadań stawianych przez
nauczycielkę,
Porusza się w takt
muzyki
-bierze udział w zabawach rytmicznych przy
akompaniamencie dowolnego instrumentu
muzycznego w formie opowieści ruchowej,
Bierze udział w zabawach
rytmicznych
AKTYWNOŚĆ Tworzy różnorodne
Dostrzega zjawiska
MUZYCZNA formy muzyczne,
akustyczne i powtarza
improwizacje, muzyczne krótkie rytmiczne teksty
Dzieci 3 letnie wiersze
Nabywa umiejętności
poprzez działanie
-potrafi dostrzec i określić w środowisku różne
zjawiska akustyczne,
-umie powtórzyć za nauczycielką krótkie
rytmiczne teksty,
-próbuje posługiwać się dostępnymi technikami
inscenizacyjnymi w kontaktach między sobą,
-stara się inscenizować krótkie utwory literackie,
Stosuje techniki
plastyczne
Stosuje różnorodne
techniki plastyczne
-rysuje kredkami świecowymi, kredą, patykiem na
piasku,
-maluje farbami plakatowymi i klejowymi,
-rysuje i maluje na arkuszach różnego kształtu,
-łączy kilka elementów w całość, układa z
elementów geometrycznych, tworzywa
przyrodniczego,
-buduje z klocków,
-bawi się w piasku,
Stara się wyrażać swoje
spostrzeżenia i przeżycia
-swobodnie wyraża swoje spostrzeżenia i
przeżycia w formach płaskich,
półprzestrzennych i przestrzennych,
-stara się nazwać swoje prace,
-próbuje wypowiadać się na ich temat,
Stara się upiększać salę
zabaw
-bierze udział na miarę swoich możliwości w
dekorowaniu sali
Nazywa kolory
9
AKTYWNOŚĆ
PLASTYCZNA
Wyraża własny stan
emocjonalny pod
wpływem literatury oraz
innych inspiracji
Dostrzega piękno w
Dzieci 3 letnie otoczeniu, bierze udział
w urządzaniu sali i
kącików
Zna zasady racjonalnego Poznaje zasady zdrowego
odżywiania
odżywiania
-rozumie potrzebę spożywania owoców i warzyw,
Zna i stosuje zasady
Zna i stara się stosować do -przyzwyczaja się do umiejętnego i kulturalnego
kulturalnego spożywania zasad obowiązujących
jedzenia, poprawnego posługiwania się łyżką,
posiłków
podczas spożywania
wycierania buzi i rąk serwetką, dokładnego
posiłków
gryzienia i zjadania całej porcji oraz utrzymania
właściwej postawy w czasie siedzenia przy
stole,
Prowadzi higieniczny
tryb życia
10
ZDROWIE
Dzieci 3 letnie
Ubiera się stosownie do
pogody
-przyzwyczaja się do ubierania w zależności od
temperatury i rodzaju zabawy w porozumieniu
z nauczycielem,
Przyzwyczaja się do dbania -stara się myć ręce z przestrzeganiem kolejnych
o czystość osobistą
etapów tej czynności,
-przyzwyczaja się do prawidłowego wycierania
nosa chustką higieniczną,
-stara się panować nad zaspakajaniem potrzeb
fizjologicznych,
-rozumie potrzebę mycia rąk po korzystaniu z
sanitariatów,
-kontroluje własny wygląd - przegląda się w
lustrze, stara się sprawdzać czystość rąk,
-stara się przestrzegać zakazu korzystania z
przedmiotów osobistego użytku przez innych,
np. ręcznika, szczoteczki do zębów,
grzebienia,
-przyzwyczaja się do ochrony narządów zmysłu i
układu nerwowego,
-przestrzega zakazu dotykania oczu rękoma i
wkładania czegokolwiek do uszu i nosa,
-przyzwyczaja się do mówienia naturalnym
głosem,
-unika hałasu i kurzu,
-wybiera dobrze oświetlone miejsca do
rysowania, układania, oglądania książeczek i
ilustracji,
-rozumie szkodliwość brania do rąk i buzi
brudnych rzeczy, niedojrzałych owoców,
nieznanych roślin,
-stara się opanować gwałtowne reakcje wywołane
np. uporem, lękiem,
Przestrzega zakazy
warunkujące
bezpieczeństwo, np.
zakaz zabawy zapałkami
Orientuje się w
zagrożeniach w kontakcie
ze środowiskiem
społeczno-technicznym
-rozumie zagrożenia ze strony jadących
pojazdów, unika głębokich wykopów, zwierząt
bez opieki,
Poznaje zagrożenia
wynikające z
niebezpiecznych zabaw
-dowiaduje się, w których miejscach można
organizować zabawę,
-przyzwyczaja się do uważnego poruszania się w
budynku i w ogrodzie,
-zachowuje ostrożność w czasie zabaw oraz
poznaje w zabawach przepisy ruchu
drogowego,
Stosuje się do
-przestrzega zakazu brania do rąk i buzi rzeczy
obowiązujących zasad i rad
nieznanych,
nauczycielki
-nie oddala się od nauczycielki,
10
ZDROWIE
Bezpiecznie i
ekonomicznie korzysta
Dzieci 3 letnie ze sprzętu, urządzeń i
przyborów
Przyzwyczaja się do
przestrzegania przyjętych
zasad
-stara się korzystać z zabawek i sprzętu zgodnie
z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa,
-poznaje i nazywa zabawki, sprzęt i urządzenia
znajdujące się w przedszkolnym budynku i w
ogrodzie, określa ich przeznaczenie oraz
przyswaja sposób ich użytkowania,
11
SFERA
SPOŁECZNO
EMOCJONALN
A
Samodzielnie ubiera się i Stara się być samodzielny
rozbiera
-stara się samodzielnie wkładać obuwie,
-wyciera buty o wycieraczkę,
-uczy się wkładać i zdejmować ubranie, czapkę i
szalik,
-ustawia buty,
-próbuje wieszać ubranie na wieszak,
-uczy się układać zdjętą odzież na krzesełku i
ustawia kapcie,
-wykorzystuje zdobyte umiejętności
samoobsługowe w środowisku rodzinnym,
-stara się pomagać innym w różnych sytuacjach,
-obserwuje własny wygląd i wygląd rówieśników,
-nazywa części ubioru w zabawach,
Dba o porządek w
miejscu zabawy i nauki
Stosuje się do reguł
zabawy
-stara się przestrzegać zasady nieniszczenia
zabawek,
-dzieli się zabawkami z innymi,
-uczy się samodzielnego wyboru roli w zabawie,
-stara się wypowiadać na temat realizowanej
zabawy,
Utrzymuje porządek w
miejscu zabawy
-przyzwyczaja się do zachowania porządku,
ostrożności i bezpieczeństwa w miejscu
zabawy,
-odkłada swoje rzeczy na wyznaczone miejsce,
-stara się podporządkować starszym kolegom
pełniącym dyżur,
Kształtuje właściwe więzi
uczuciowe z rodziną
-poprawnie zachowuje się w stosunku do
rodziców i innych członków rodziny,
-docenia troskę o bezpieczeństwo rodziców i
innych domowników przyprowadzających
dziecko do przedszkola,
-przygotowuje wspólnie z nauczycielką
niespodzianki rodzicom z okazji świąt,
-zachowuje się zgodnie z wolą rodziców,
Dzieci 3 letnie
Zna i wykonuje
obowiązki dyżurnego
Okazuje szacunek
najbliższym poprzez
różne formy
Pełni rolę gospodarza
wobec osób
odwiedzających
przedszkole
Bierze udział w
uroczystościach
przedszkolnych
Zna i przestrzega zasady Wdraża się do
obowiązujące w grupie
przestrzegania norm
regulujących współżycie
Poznaje środowisko
przedszkolne
11
SFERA
SPOŁECZNO
EMOCJONALN
A
-obdarowuje osoby odwiedzające przedszkole
wykonanymi przez siebie pracami
plastycznymi,
-przyzwyczaja się do kilkuminutowego udziału w
uroczystościach przedszkolnych,
-przyzwyczaja się do zakazów i nakazów
obowiązujących w grupie,
-nie zabiera zabawek innym,
-nie przeszkadza kolegom w zabawie,
-szanuje prace innych dzieci,
-orientuje się w pomieszczeniach przedszkola
oraz zna miejsce przechowywania swoich
rzeczy w sali zabaw, w szatni, umywalni,
-rozpoznaje i nazywa swój znaczek,
Zna i przestrzega zasady Wdraża się do
kulturalnego zachowania przestrzegania norm
się w stosunkach
kulturalnego zachowania
międzyludzkich
-przyzwyczaja się do używania form
grzecznościowych i kulturalnego zachowania
się wobec kolegów i osób starszych,
-stara się słuchać mówiących kolegów, obserwuje
ich zachowanie i wykonywane czynności,
-próbuje nawiązać kontakt z osobami
odwiedzającymi przedszkole,
Zgłasza nauczycielce
swoje problemy i
wykonuje polecenia
nauczyciela
Nawiązuje kontakt z
otoczeniem
-zgłasza się na prośbę i wezwanie nauczycielki,
wykonuje jej polecenia,
-przyzwyczaja się do szczerości i ufności w
kontaktach z nauczycielem,
-obserwuje emocje na twarzy nauczycielki
wyrażane w związku z konkretnymi sytuacjami,
-próbuje mówić w czasie zabawy i wykonywanych
czynności,
-zgłasza potrzeby i napotykane trudności,
-wyraża radość i zadowolenie z osiągnięć,
Przejawia takie cechy
jak: życzliwość,
koleżeństwo, dobroć i
szlachetność
Buduje swój system
wartości
-stara się przejawiać takie cechy jak życzliwość,
dobroć, koleżeństwo,
-otrzymuje nagrody w formie pochwał,
-życzliwie odnosi się do potrzeb, możliwości i
trudności innych dzieci,
Dzieci 3 letnie
-stara się mówić prawdę o zaistniałej sytuacji
konfliktowej,
-szanuje wytwory pracy innych dzieci,
-stara się opiekować dziećmi potrzebującymi
pomocy,
Ocenia zachowania
negatywne i szuka
pozytywnych rozwiązań
Zna niezbędne
11
SFERA
informacje o sobie,
SPOŁECZNO rodzinie i miejscu
EMOCJONALN zamieszkania
A
Słucha wypowiedzi
nauczyciela
dostarczających przykłady
pozytywnych zachowań
-poznaje krótkie opowiadania, które dostarczają
pozytywnych przykładów zachowań,
Kształtuje swój charakter
-podejmuje próby oceny własnych zachowań i
zachowań postaci poznanych z opowiadań i
krótkich inscenizacji,
-próbuje rozwiązywać konflikty na zasadzie
kompromisu i respektowania potrzeb stron,
-próbuje wyrażać pozytywne uczucia w
zabawach,
Poznaje środowisko
rodzinne
-prowadzi rozmowy o pracy rodziców na
podstawie przykładów,
-wskazuje na użyteczność pracy domowej
rodziców i innych członków rodziny,
Interesuje się
Kształtuje więzi ze
Dzieci 3 letnie wydarzeniami lokalnymi, społecznością lokalną i
regionalnymi i
społeczeństwem
ogólnopaństwowymi
Zna wybrane postacie
bohaterów narodowych
Zna i szanuje symbole
narodowe, zna zarys
mapy Polski, nazwę
stolicy i wybrane obiekty
-obserwuje dekoracje z okazji świąt państwowych
i wydarzeń lokalnych,
-kieruje swoją uwagę na godło i barwy narodowe,
-stara się brać udział w uroczystościach
związanych ze świętami państwowymi i
wydarzeniami lokalnymi organizowanymi w
przedszkolu,
Zna zwyczaje i warunki
życia ludzi w innych
krajach i obszarach
klimatycznych
11
SFERA
SPOŁECZNO
EMOCJONALN
A
Dzieci 3 letnie