Arkusz1 Strona 1 Data Zawarcia umowy Numer umowy Strona

Komentarze

Transkrypt

Arkusz1 Strona 1 Data Zawarcia umowy Numer umowy Strona
Arkusz1
Data Zawarcia umowy
Numer umowy
1
04.01.2016
ORG/1/2016
2
7.01.2016
GEK/1/2016
Strona umowy
5.01.2016
BZK/1/2016
Karolina MichalakOsipowicz
4
8.01.2016
PRO/1/2016
Jakub Wójcik
15.01.2016
WGM/1/2016
Stanisław Mikołaj
Modrowski
6
18.01.2016
PRO/3/2016
Mateusz Baj „Nad
Wisłą”
7
18.01.2016
WGM/2/2016
Marek Klose i
Katarzyna Klose
8
9
18.01.2016
18.01.2016
WGM/4/2016
WGM/3/2016
10 4.01.2016
PZO/1/2016
11 19.01.2016
WGM/5/2016
12 19.01.2016
PRO/2/2016
Termin Realizacji
Jarosław Mika,
publikacja obwieszczeń i
Przegląd Piaseczyński ogłoszeń urzędowych
Do 31.12.2016 r.
weryfikacja opracowań
geodezyjnych i
Dorota Sztukiewicz
Do 31.12.2016 r.
kartograficznych...
3
5
Przedmiot umowy
Mirosław Wnuk
Jan Kowalski
Centrum
Kompleksowej
Rehabilitacji
Przygotowanie 3
prezentacji
multimedialnych i
materiałów szkoleniowych
na 3 płytach CD ( obrona
cywilna)
22.01.2016 r.
przygotowanie i
wygłoszenie 8 wykładów
w ramach cyklu „ Wiedza
o człowieku”
Do 31 maja 2016 r.
rozłożenie spłaty na raty
kolportacja gazety oraz
przeznaczenie 1/3
kolorowej strony na cele
informacyjno-promocyjne
Powiatu Piaseczyńskiego
dzierżawa działki nr
ew.7/5 z obrębu 6-01
Góra Kalwaria
dzierżawa garażu Góra
Kalwaria
dozór w Tomicach
Uwagi
35 zł netto/ moduł
Data
rejestracji
4.01.2016
31 200,00 brutto
900 zł brutto
13.01.2016
4000 zł brutto
14.01.2016
umowa
bezkosztow
a
15.12.2016 r.
,00
31.12.2016 r.
615 zł za jedno
ogłoszenie
18.01.2016
31.12.2018 r.
346,68 netto + Vat –
opłata roczna
18.01.2016
31.12.2018 r.
15.05.2016 r.
325 zł butto
1800 zł brutto
18.01.2016
18.01.2016
1500 zł brutto kwartalnie
19.01.2016
użyczenie lokali w
31.12.2016
Konstancinie Jeziornie
użyczenie urządzenia
wielofunkcyjnego firmy
Powiatowy Inspektorat CANON IRADV4225i o
okres na 3 lat
Nadzoru Budowlanego wartości 11.490.00
kolportacja gazety oraz
przeznaczenie 1/3
kolorowej strony na cele
informacyjno-promocyjne
Kurier Południowy,
Powiatu
Piaseczyńskiego,
31.12.2016 r.
Kamil Staniszek
Strona 1
Wartość umowy
,00
959.40 brutto
użyczenie
bezpłatne
19.01.2016
19.01.2016
Arkusz1
13 20.01.2016
14 21.01.2016
WGM/6/2016
PGE Obrót
dostawa energi Tomice
WGM/7/2016
Andrzej Królak
15 22.01.2016
WGM/8/2016
Spółka Asec
( Małgorzata
lOszewska, Tomasz
Boryczko
16 21.01.2016
BZK/2/2016
Iwona Świder
17 21.01.2016
BZK/3/2016
Jan Osipowicz
18 21.01.2016
BZK/4/2016
Maria Michna
19 21.01.2016
BZK/5/2016
Monika Rupniewska
20 20.01.2016
IRD/1/2016
Michał Chmielewski
PoitCenter
dzierżawa nieruchomości
przy ulicy Chyliczkowskiej
20 ( przeznaczenieposadowienie automatu
ZTM )
wprowadzanie danych do
ewidencji wojskowejkwalifikacja wojskowa
wprowadzanie danych do
ewidencji wojskowejkwalifikacja wojskowa
wprowadzanie danych do
ewidencji wojskowejkwalifikacja wojskowa
wprowadzanie danych do
ewidencji wojskowejkwalifikacja wojskowa
sprawne działanie
„Aplikacji umożliwiającej
Przeglądanie Informacji
Przestrzennej”
INF/1/2016
Usługi Informatyczne
Info-System
„Pakiet dla administracji” dostarczenie aktualizacji i
serwis oprogramowania 31.12.2016 r.
21 14.01.2016
22 27.01.2016
PZE/1/2016
23 28.01.2016
IRD/2/2016
24 18.01.2016
DOR/1/2016
25 29.01.2016
WGM/9/2016
Paweł Kupisz
Zbigniew Żebrowski
ZBYSZ-PAL
Beata SieńkoKowalska
Fundacja Leny
Grochowskiej
rozłożenie spłaty na raty
nieokreślony
Strona 2
20.01.2016
umowa
bezkosztow
a, aneks do
umowy
dzierżawy z
30.10.2004
30.04.2016
,00
22.01.2019
500 zł netto + vat roczny
czynsz dzierżawy
25.01.2016
01.02.16 – 14.03.16
3275,00 brutto
25.01.2016
01.02.16 – 14.03.16
3275,00 brutto
25.01.2016
01.02.16 – 14.03.16
3275,00 brutto
25.01.2016
01.02.16 – 14.03.16
3275,00 brutto
25.01.2016
31.12.2016
2706,00 brrutto
26.01.2016
14 575,50
27.01.2016
opracowanie dot. obliczeń
osiągniętego w 2015 r
wskaźnika rezulatau
„ oszczędnośc czasu”
28.01.2016
wycinka i pielęgnacja
drzew- drogi powiatowe +
30.06.2016
teren byłej JW
świadczenie nieodpłatnej
pomocy prawnej
01.02.2016-31.12.2016
dzierżawa działki 37/17
koszt ponoszony na
podstawie dostarczanych
faktur
na okres 30 lat
21.01.2016
700 brutto
64 152,00
28.01.2016
2 497,75
28.01.2016
25 250,00
29.01.2016
Arkusz1
26 29.01.2016
WGM/10/2016
Fundacja Leny
Grochowskiej
27 29.01.2016
WGM/11/2016
MW PROPERTY
28 29.01.2016
PZE/2/2016
29 1.02.2016
30 2.02.2016
WGM/12/2016
WGM/15/2016
31 2.02.2016
WGM/14/2016
32 3.02.2016
WGM/13/2016
33 4.02.2016
OSR/1/2016
34 29.01.2016
dzierżawa działki 37/19
dzierżawa działki 37/22
Góra Kalwaria
na okres 30 lat
25 250,00
na okres 30 lat
20 200,00
1.06.2016
9.05.2016
GEK/2/2016
Włodzimierz Ptaszyński wykonanie mapy
Krzysztof Jędral
dozór Tomice
ustalenie granic
Krystyna Kaczmarczyk Piaseczno
operat szacunkowy –
czynsz najmu sali w
Walentyna Korniluk
Górze Kalwarii
Nadleśniczy
przekazanie środków
Nadleśnictwa Chojnów finansowych
dotyczy systemu
ewidencji gruntów i
budynków Kataster OnIntergraph Polska
Line
35 19.01.2016
GEK/3/2016
Canon Polska
36 5.02.2016
37 8.02.2016
38 20.01.2016
ZPU/1/2016
ZPU/3/2016
IRD/8/2016
WLM Spółka Zo.o.o,
oraz firma AMAT
South Stream S.A.
Olan Południe
39 3.02.2016
IRD/3/2016
Gabi Centrum
40 4.02.2016
IRD/4/2016
Dekart Studio
41 4.02.2016
IRD/5/2016
Aro Trans
42 9.02.2016
ZPU/2/2016
43 10.02.2016
WGM/16/2016
Usługi Transportowe
zimowe utrzymanie dróg
Korzeniecki Władysław powiatowych
udostępnienie sieci
Robert Roszczyk
wodociągowej Tomice
Strona 3
29.01.2016
umowa
partnerska
dla
realizacji
projektu w
ramach
RPO Woj.
Mazowiecki
ego 20142020
termomodernizacjia
Gmina Konstacinbudynków użyteczności
Jeziorna, Gmina Góra publicznej na terenie
Kalwaria
Powiatu Piaseczyńskiego
serwis urządzenia
przebudowa i rozbudowa
SOSW ( zamówienie
uzupełniające)
zimowe utrzymanie dróg
dostawa soli kamiennej
zamówienie i dostawa
hełmów ochronne
zamówienie i dostawa
kamizelek odblaskowych
zamówienie i dostawa
butów ochronnych PUMA
29.01.2016
1.02.2016
35 055,00
1800 brutto
1.02.2016
2.02.2016
6 tygodnia od dnia podpisania 2200 brutto
2.02.2016
2 tygodnie od dnia podpisania 1968 brutto
3.02.2016
10.02.2016
96 000,00
5.02.2016
31.12.2016 r.
8.02.2016
31.12.2016 r.
42 000,00
2250,00 + Vat za serwis/
2.50 za wydruk lub kopię
30 dni od podpisania umowy
30.04.2016
18.03.2016
48 000,00
79 920,00
87 391,50
8.02.2016
8.02.2016
8.02.2016
8.02.2016
14 dni od dostarczenia faktury 333,08
8.02.2016
14 dni od dostarczenia faktury 156,00
8.02.2016
14 dni od dostarczenia faktury 4 372,87
8.02.2016
30.04.2016
62 744,50
9.02.2016
czas trwania robót
1200 + 23% vat
10.02.2016
Arkusz1
44 11.02.2016
IRD/6/2016
45 11.02.2016
IRD/7/2016
46 11.02.2016
ZPU/4/2016
47 12.02.2016
IRD/9/2016
48 12.02.2016
IRD/10/2016
49 1.02.2016
RRB.303.12.2016
50 16.02.2016
WGM/18/2016
51 5.02.2016
KTR/1/2016
52 18.02.2016
WGM/19/2016
53 18.02.2016
IRD/12/2016
54 16.02.2016
IRD/11/2016
55 19.02.2016
WGM/20/2016
56 19.02.2016
57 15.02.2016
IRD/13/2016
BZK/2/2016
58 24.02.2016
WGM/21/2016
wykonanie dokumentacji
technicznej – ZS Nr 1 w
Piasecznie przy Ul.
Arkadiusz Żukowski Ar- Szpitalnej 10 wraz z
Dom Biuro Projektowo- zagospodarowaniem
9 miesięcy od podpisania
Usługowe”
terenu
umowy
wykonanie dokumentacji
technicznej – Przebudowa
i rozbudowa sali
Arkadiusz Żukowski Ar- gimnastycznej,
Dom Biuro Projektowo- termomodernizacja LO Ul. 9 miesięcy od podpisania
Usługowe”
Chyliczkowska 17”
umowy
modernizacja budynku
Grupa MC sp. zo.o.
szkoły Pęchery- Łbiska
120 dni od podpisania umowy
wykonanie dokumentacji
projektowej- „Rozbudowa
i przebudowa drogi
Emil Syrko- ES Projekt powiatowej 2812W
Biuro Projektowe Emil Konstancin-Jeziorna3 miesiące od podpisania
Syrko
Czarnów”
umowy
wykonanie dokumentacji
projektowej- „Rozbudowa
i przebudowa drogi
Emil Syrko- ES Projekt powiatowej 2802W
Biuro Projektowe Emil okrzeszyn, Kępa
3 miesiące od podpisania
Syrko
Okrzewska”
umowy
pomoc finansowa z
zakresu zadań dot.
Gmina Lesznowola
31.12.2016 r.
Komunikacji
Kancelaria Radcy
Prawnego Monika
wynajem lokalu
31.12.2016 r.
Prajsnar
Wydawnicto
sprzedaż druków
Akcydensowe
akcydensowych
27.12.2016
Walentyna Korniluk
wykonanie operatów
4 tygodnie od podpisania
KOR-SIT
szacunkowych
umowy
„mAZOWIECKIE
remont nasyou
3 tygodnie od podpisania
moSTY”
drogowego ul. Orężna
wykonanie dokumentacji
Pomost Warszawawykonawczej – budowa
Jerzy Bąk
mostu w Obórkach
30 dni od daty podpisania
Jacek Sołgała JPSwyznaczenie punktów
1.06.2016
Geodeta
granicznych – Tarczyn
Montaż i obsługa
Finder
systemów GPS
na okres 24 miesięcy
Joanna Portacha
odłowy dzików
20.12.2016
Katarzyna Sikorska – najem gruntu
Kosecka
Chyliczkowska 20
15.02.2016- 31.07.2016
Strona 4
120 995,10
11.02.2016
79 950,00
11.02.2016
174 522,52
11.02.2016
80 000,00
12.02.2016
90 000,00
25000 co kwartał
12.02.2016
umowa
przekazana
przez ORG
15.02.2016
780 + Vat
17.02.2016
Do 60 000
17.02.2016
3075,00 brutto
18.02.2016
113 203,17
18.02.2016
67 500,00
19.02.2016
2 337,00
22.02.2016
37 000,00
99 600 ( za 83 sztuk)
23.02.2016
24.02.2016
165 zł/ całość
24.02.2016
Arkusz1
59 25.02.2016
60 24.02.2016
DOR/1/1/2016
IRD/14/2016
Beata SieńkoKowalska
Budokrusz
61 15.02.2016
WGM/17/2016
Maria Szmidt
62 29.02.2016
WGM/22/2016
Marta Rzepka
63 26.02.2016
A2/568/2016/21063143 PGE Obrót
64 1.03.2016
IRD/25/2016
65 26.01.2016
WGM/23/2016
66 1.03.2016
WGM/24/2016
Mariusz Mikołajczak
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Polska Spółka
Gazownictwa
67 1.03.2016
IRD/15/2016
68 1.03.2016
IRD/16/2016
69 1.03.2016
IRD/17/2016
Emil Syrko- ES Projekt
Biuro Projektowe Emil
Syrko
Emil Syrko- ES Projekt
Biuro Projektowe Emil
Syrko
Emil Syrko- ES Projekt
Biuro Projektowe Emil
Syrko
IRD/18/2016
Emil Syrko- ES Projekt
Biuro Projektowe Emil
Syrko
70 1.03.2016
71 1.03.2016
IRD/19/2016
Radosław Mencfel
72 2.03.2016
GEK/4/2016
Tomasz Zasowski
Trans0- Geo
73 1.03.2016
IRD/20/2016
Radosław Mencfel
Drog-Men
nieodpłatna pomoc
prawna
dostawa materiałów
rozłożenie czynszu
dzierżawy na raty
wykonanie operatów
szacunkowych
Ddostawa energii
Gąsiorowskiego
nadzór inwestorski –
Modernizacja budynku
szkoły w ZSZ W
Łbiskach”
dostawa wody Tomice
udostępnienie działki
obręb 23 m. Piaseczno
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr
2826W Zalesie GórneUstanów
przebudowa drogi
powiatowej Nr 2834W i
2828W Jeziórko
przebudowa drogi
powiatowej Nr 2848W w
m. Kotorydz
przebudowa drogi
powiatowej Nr 2862W Ul.
Wojska Polskiego w
Piasecznie
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr
2814W Piaseczno –
Chylice- Chyliczki
realizacja w terenie
osnowy geodezyjnej z
dok. Techniczną na
terenie gminy Piaseczno,
Prażmów i Tarczyn
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr 2863
ul. Mirkowskiej W K-J
Strona 5
aneks do
umowy z
dnia
18.01.2016
30.06.2016
61 194.96 zł
31.12.2016 r.
rozłożenie na raty
20.04.2016
7 341,00
aneks do
umowy
25.02.2016
29.02.2016
wg zużycia
czas nieoznaczony
umowa
WGMEwelina
Wojtczak
17.06.2016
31 000,00
kwota wynika z uchwały
Rady Gminy
103470/201
6
czas nieokreślony
25.02.2016
25.02.2016
29.02.2016
1.03.2016
2.03.2016
na okres prowadzonych robót 600,00
2.03.2016
Do 6 miesięcy od podpisania
umowy
75 600,00
2.03.2016
Do 6 miesięcy od podpisania
umowy
97 000,00
2.03.2016
Do 6 miesięcy od podpisania
umowy
77 800,00
2.03.2016
Do 6 miesięcy od podpisania
umowy
76 000,00
2.03.2016
I etap do 2 miesięcy od dnia
podpisania umowy, II etap do
30.11.2016
116 700,00
2.03.2016
18.11.2016
153 500,00
2.03.2016
30.11.2016
114 500,00
2.03.2016
Arkusz1
74 1.03.2016
IRD/21/2016
75 1.03.2016
IRD/22/2016
76 1.03.2016
IRD/23/2016
77 2.03.2016
WGM/25/2016
78 26.02.2016
PRO/5/2016
79 2.03.2016
WGM/26/2016
80 3.03.2016
WGM/27/2016
81 4.03.2016
82 4.03.2016
IRD/26/2016
WGM/28/2016
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr
2821W w Potyczy
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr
Sylwester Biajgo Sly
2839W w Woli
Projekt
Gołkowskiej
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej NR
2840 W
Sylwester Biajgo Sly
KuleszówkaAntoninów –
Projekt
Jabłonowo
Małgorzata i Maciej
rozłożenie opłaty rocznej
Wadeccy
na raty
prezentacja materiałów
CityBoard Media Sp. z reklamowych + druk
o.o.
ekoplakatu
Kamila Augustyniakprzeniesienie praw i
Sałata, Paweł
obowiązków – dziąłka
Augustyniak
Góra Kalwaria
spłata opłaty wieczystej w
Jadwiga Szymańska
ratach
projjekt instalacji
centralnego ogrzewania
Justyna Sobora
ZS Konstancin- Jeziorna
Roman Kalisz
wydzierżawienie
83 7.03.2016
84 7.03.2016
WGM/30/2016
WGM/29/2016
Edward Mucha
Sławomir Kasprzak
aneks do umowy najmu
dzierżawa działki 1/26
85 2.03.2016
86 1.03.2016
87 4.03.2016
IRD.26.2016
PRO/6/2016
WGM/31/2016
dot. dostarczenia
samochodu
spot reklamowy
dzierżawa gruntu
88 9.03.2016
IRD/27/2016
89 11.03.2016
90 11.03.2016
ORG/89/2016
WGM/32/2016
91 7.03.2016
INF/3/2016
Rowiński-Wajdemajer
Sp. z o.o. w Piasecznie
Maciej Wesołowski
Gmina Piaseczno
Violetta Piękoś –
Kwiecińska
Terfol-Bis Góra
Kalwaria
Zbigniew Kilen
Jakub i Bartłomiej
Mroczkowscy AT
Computers
92 14.03.2016
WGM/33/2016
Marta Księcio
Sylwester Biajgo Sly
Projekt
5 miesięcy od dnia podpisania
mowy
58 500,00
2.03.2016
5 miesięcy od dnia podpisania
mowy
59 000,00
2.03.2016
6 miesięcy od podpisania
umowy
57 800,00
2.03.2016
2.03.2016
1.03-28.03 2016
739,85
5000 + 23%
( ekspozycja) druk 720 +
23%
bezkosztowa
nieozanczony
3.03.2016
9.12.2016
2 032,80
3.03.2016
3 miesiące od podpisania
umowy
17.12.2015-17.12.2020
Od 15.01.2016 na czas
nieokreślony
07.01.2016 na 3 lata
98 500,00
741 zł/ rok
8,46 zł + 10 % z tytułu
położenia budynku
1600 zł/rok
4.03.2016
7.03.2016
Do 04.03.2016
01.03.2016-08.03.2016
04.03.2016-04.03.2019
90 dni od dnia podpisania
dokumentacja projektowa umowy
124 230,00
820,00
200 zł / rok
8.03.2016
8.03.2016
9.03.2016
75 000,00
9.03.2016
materiały biurowe
wykonanie mapy
dostawa oprogramowania
- 250 licencji, szkolenie i
wdrożenie porgramu
wykonanie mapy prawnej
dla działki nr 78 obr.
Suchodół gm. Tarczyn
do końca 2016
11.03.2016 – 01.09.2016
52 357,00
9 840,00
bezzwłocznie
34 817,61
14.03.2016
Do 1.08.2016
9 800,00
14.03.2016
Strona 6
Do 9.12.2016
3.03.2016
7.03.2016
7.03.2016
11.03.2016
11.03.2016
Arkusz1
93 14.03.2016
94 15.03.2016
WGM/34/2016
WGM/35/2016
95 8.03.2016
WGM/36/2016
96 16.03.2016
ZPU/7/2016
wykoanie mapy prawnej
działek obr. Bielawa gm.
Marta Księcio
Do 19.08.2016
K-J
Grzegor Gromadzki
dzierżawa terenu Linin
3 lata od dnia podpisania
Wojciech Byśkiniewicz odbiór i wywóz odpadów„ BYŚ”
Tomice
przebudowa i rozbudowa
budynku ZS Nr 1 w
Arbud
Piasecznie – ul. Szpitalna
realizacja zadania „ Dom
Fundacja Dom „Zośki” Zośki łączy pokolenia”
relaizacja zadania
„ Wyrównywanie szans
Stowarzyszenie
życiowych osób z
Auxilium
niepełnosprawnością....”
Szkolny Związek
popularyzacja kultury
Spotrowy
fizycznej i sportu
97 16.03.2016
PRO/8/2016
98 17.03.2016
PRO/9/2016
99 17.03.2016
PRO/7/2016
100 17.03.2016
WGM/37/2016
101 17.03.2016
WGM/38/2016
Zofia Mokrzycka
Spółka „ Lesznowola
Spóła Z o.o „
102 12.02.2016
Umowa – wycieczka
„ Uroki Skandynawii”
Morskie Biuro Podróży
103 4.03.2016
Aneks do umowy
„ Uroki Skandynawii”
104 16.03.2016
105 18.03.2016
WGM/36/2016
WGM/41/2016
106 18.03.2016
WGM/40/2016
107 7.03.2016
IRD/32/2016
108 16.03.2016```
IRD/28/2016
31.07.2016
6 400,00
1200 brutto rocznie
14.03.2016
15.03.2016
70 zł nett
16.03.2016
239 754,98
3 dni od podpisania umowy
4 300,00
3 dni od podpisania umowy
5 000,00
3 dni od podpisania umowy
38 500,00
spłata na raty
15.12.2016 r.
1 654,44
spłata na raty
30.09.2016
416 462,79
64 925,00 zł Do 15 lutego wpłata
Morskie Biuro Podróży
Jacek Sołgała JPSwykonanie mapy prawnej
Geodeta
gm. Tarczyn
Teofila Słowik
rozłożenie na raty
rozłożenie opłaty rocznej
Janina Żelazowska
na raty
Robert Roszczyk,
„Hydrokop R.
uporządkowanie terenu w
Roszczyk”
Wilczej Górze
wykonanie dokumentacji
projektowej- „Rozbudowa
i przebudowa drogi
powiatowej 2837W
Jakub Krawczyk
Głosków – Złotokłos”
Strona 7
umowa dofinansowywana
z ZFŚS
16.03.2016
płatne dla
Fundacji
płatne dla
Fundacji
płatne dla
Fundacji
rozłożenie
na raty
16.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
zmiana
liczby
uczestnikó
w wycieczki 18,03,2016
15.08.2016
31.08.2016
3075,00 brutto
2562.32
12.12.2016
601,19
18.03.2016
18.03.2016
18,03,2016
miesiąc od podpisania umowy 63 652,50
18.03.2016
5 miesięcy od podpisania
umowy
18.03.2016
48 905,00
Arkusz1
109 16.03.2016
IRD/29/2016
110 21.03.2016
ZPU/8/2016
111 18.03.2016
IRD/30/2016
112 18.03.2016
WGM/39/2016
113 18.03.2016
WGM/42/2016
114 21.03.2016
WGM/43/2016
115
116
117
118
22.03.2016
11.03.2016
11.03.2016
15.03.2016
WGM/44/2016
ZPU/6/2016
ZPU/5/2016
PRO/24/2016
119 23.03.2016
WGM/45/2016
120 24.03.2016
PRO/10/2016
121 24.03.2016
PRO/11/2016
122 24.03.2016
PRO/12/2016
123 24.03.2016
PRO/16/2016
124 1.03.2016
IRD/33/2016
125 25.03.2016
GEK/5/2016
wykonanie dokumentacji
projektowej- „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 2846
W Henryków Urocze –
Jakub Krawczyk
Złotokłos”
termomodernizacja
internatu Zespołu Szkół
Arbud Sp. Zo.o. Sp.K. RCKU
dokumentacja projektowa
dla zadania „ rozbudowa i
przebudowa drogi
powiatowej Nr 2849 Wola
Marek Kałdun
Mrokowska – Garbatka”
wykonanie mapy pranwje
obr. Pęchery gm.
Włodzimierz Ptaszyński Piaseczno
rozłożenie opłaty rocznej
sPÓŁKA” Konstans”
na raty
rozłożenie opłaty rocznej
Paweł Kasperowicz
na raty
rozłożenie opłaty rocznej
Spółka GK5 TT WIND na raty
PETROJET Sp. z o.o. dostawa paliw
PETROJET Sp. z o.o. dostawa paliw
Maciej Wesołowski
spot filmowy
Jolanta i Dariusz
opłata za użytkowanie
Szymanek
wieczyste – raty
realizacja zadania
publicznego XI
Dobra Wola
Tataspartakiada 2016
Towarzystwo Opieki
Nasza ojcowizna - żywe
nad Zabytkami Oddział lekcje historii na zamku w
w Czersku
Czersku
Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami Oddział Zespół ludowy
„ Urzeczeni”
w Czersku
Towarzystwo
Festiwal Sztuki
Muzyczne im.
Opowiadania- Bajkowy
Wiłkomirskiego
Świat
termomodernizacja
internatu Zespołu Szkół
Mariusz Mikołajczak
RCKU
archiwizacja i brakowanie
dokumentów z Wydziału
Geodezji i Katastru 2007Henryk Bohdan
20110
Zielonka
Strona 8
5 miesięcy od dnia podpisania
mowy
30 135,00
18.03.2016
120 dni kalendarzowych od
podpisania umowy
22.03.2016
1 163.419,17
5 miesięcy od dnia podpisania
mowy
55 079,40
22.03.2016
1.07.2016
4 302,54
22.03.2016
9.12.2016
93 270,97
22.03.2016
9.12.2016
39 282,60
22.03.2016
9.12.2016
do 30.09.2016 r.
do 30.09.2016 r.
21.03.2016
62 921,55
20 061,30
274 437,60
530,00
22.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
23.03.2016
Do 15.12.2016
510,06
23.03.2016
na konto
stowarzysz
enia
na konto
stowarzysz
enia
na konto
stowarzysz
enia
na konto
stowarzysz
enia
16.11.2016
4000 zł brutto
24.03.2016
30.11.2016 r.
3700 zł brutto
1.12.2016
5000 zł brutto
16.08.2016
5000 zł brutto
21.07.2016
69 000,00
25.03.2016
25.06.2016
14 145,00
29.03.2016
24.03.2016
24.03.2016
24.03.2016
Arkusz1
126 30.03.2016
PRO/21/2016
127 30.03.2016
WGM/46/2016
128 30.03.2016
WGM/47/2016
Hubert Gileciński
Anna Marlena
Kilijańczyk
Uzdrowisko
Konstancin-Zdrój
129 30.03.2016
WGM/48/2016
Jadwiga Manowska
przygotowanie publikacji
„ Na rowerze, w kajaku ,
na szlaku”, wykonanie 17
opisów atrakcji Powaitu
Piaseczyńskiego
rozłożenie opłaty rocznej
na raty
rozłożenie opłaty rocznej
na raty
rozłożenie opłaty rocznej
na raty
realizacja zadania „Cały
Powiat gra w siatkówkę
plażową”
30.09.2016
3000 brutto
31.03.2016
15.07.2016
4 950,83
31.03.2016
9.12.2016
271 246,33
31.03.2016
15.12.2016 r.
133,50
31.03.2016
na konto
stowarzysz
enia
na konto
stowarzysz
enia
na konto
stowarzysz
enia
Stowarzyszenie Piłki
Siatkowej
Stowarzyszenie
Rodziców I Opiekunów Piknik sportowointegracyjny „ Oni są”
Dzieci... „ Oni są”
2 tygodnia od dnia zawarcia
umowy
2 000,00
2 tygodnia od dnia zawarcia
umowy
1 000,00
2 tygodnia od dnia zawarcia
umowy
4000 zł brutto
1.04.2016 – 31.12.2016
650 zł / miesięcznie
1.04.2016
31.07.2016
30 750,00
1.04.2016
15.12.2016 r.
133,50
1.04.2016
30.09.2016
111 553,20
1.04.2016
15.07.2016
4 950,83
1.04.2016
15.07.2016
30.06.2016
30.06.2016
30.06.2016
4 950,83
1500 zł brutto misiecznie
2061,00 miesięcznie
40 zł miesięcznie + 23%
Vat
1.04.2016
1.04.2016
1.04.2016
WGM/55/2016
Towarzystwo Przyjaciół Festiwal „Otwarte Ogrody
Zalesia Dolnego
Zalesie Dolne 2016
prowadzenie zajęc
Tomasz Citkowiczsportowo-rekreacyjnych
Jurkiewicz
na boisku „ Orlik
nadzór inwestorski –
przebudowa i rozbudowa
Adrianna Rudnik
ZS Nr 1 w Piasecznie
rozłożenie opłaty rocznej
Agata Manowska
na raty
Spółka B.Bis spółka
z.o.o
Aleksander Józef
rozłożenie opłaty rocznej
Kilijańczyk
na raty
Agata Katarzyna
rozłożenie opłaty rocznej
Hempel
na raty
Marek Jarek
dozór
Wiesław Pitkiewicz
dozór Czajewicza 2/4
ochrona monitoringowa –
SecurityPol
Ul Kościuszki 9
142 19.02.2016
INF/2/2016
E-SERVICE
30 dni od daty podpisania
153 410,52
1.04.2016
143 31.03.2016
144 1.04.2016
WGM/53/2016
WGM/56/2016
Stanisław Kilijańczyk
Hana Mich
15.07.2016
30.06.2016
4 950,83
1800 miesięcznie
1.04.2016
1.04.2016
145 1.04.2016
PRO/23/2016
Sławomir Wożniak
31.12.2016 r.
650 zł / miesięcznie
4.04.2016
130 31.03.2016
PRO/16/2016
131 31.03.2016
PRO/18/2016
132 1.04.2016
PRO/20/2016
133 31.03.2016
PRO/22/2016
134 17.03.2016
IRD/31/2016
135 30.03.2016
WGM/49/2016
136 30.03.2016
WGM/50/2016
137 31.03.2016
WGM/51/2016
138 31.03.2016
139 1.04.2016
140 1.04.2016
WGM/52/2016
WGM/54/2016
WGM/57/2016
141 31.03.2016
kompleksowy system do
towrzenia kopii zapasowej
rozłożenie opłaty rocznej
na raty
dozór
prowadzenie zajęć na
Orliku
Strona 9
1.04.2016
1.04.2016
1.04.2016
1.04.2016
Arkusz1
PRO/17/2016
spotkania z muzyka
Stowarzyszenie Gama dawną
przeprowadzenie badania
i oceny sprawozdania
POL-TAX
finansowego
Akademickie
przygotowanie i
Inkubatory
rozdawanie kawy – akcja
Przedsiębiorczości
PIT
Towarzystwo Inicjatyw XV Piaseczyńskie
Wspólnych „ Missio
Spotkania Chóralne
Musica”
„ Sancta Caecilia”
GEK/8/2016
opracowanie
dokumentacji geodezyjnej
Krystyna Kaczmarczyk – Góra Kalwaria
30.09.2016
146 4.04.2016
PRO/192016
147 21.03.2016
FIN/1/2016
148 1.03.2016
PRO/4/2016
149 31.03.2016
150 4.04.2016
151 6.04.2016
IRD/34/2016
Grupa MC sp. zo.o.
152 6.04.2016
IRD/35/2016
Grzegorz Marczyński
Hydromark
153 8.04.2016
PRO/14/2016
Kondycja
154 7.04.2016
GEK/10/2016
Robert Głuchowski
155 8.04.2016
GEK/6/2016
Tomasz Zasowski
Trans0- Geo
156 6.04.2016
157 14.03.2016
158 22.03.2016
159 12.04.2016
GE/9/2016
UMOWA
ZEWNĘTRZNA EDU
ORG/2/2016
WGM/58/2016
160 13.04.2016
IRD/37/2016
Wiesław Kozakiewicz
NUMERUS
Vulcan
Aneta Krawczyk
Hubert Płoński
Teresa Czaplińska
„ Team Projekt”
3 dni od podpisania umowy
4000 zł brutto
19.05.2016
7 134,00
3.03.2016
1 250,00
1.12.2016
wykonanie pomieszczenia
technicznego z robotami
konstrukcyjnymi – Łbiska 31.07.2016
budowa budynków
gospodarczych na
potrzeby Domów Dzieci
W Łbiskach
30 dni od daty podpisania
I Maraton Powiatu
1.12.2016
Piaseczyńskiego
sporządzenie wykazu
zmian danych
ewidencyjnych
15.06.2016
modernizacja ewidnecji
gruntów i budynków obręb
– Robercin
30.11.2016 r.
pełnienie funckji
inspektora nadzoruinwentaryzacja
goedezyjnej osnowy na
terenie gminy Piaseczno 18.11.2016
umowa na nabór
elektroniczny
30.09.2016
przeprowadzenie audytu 30.04.2016
umowa dzierżawy Linin II 3 lata od dnia podpisania
wykonanie dokumentacji
projektowej- modernizacja
budynku ZSS PęcheryŁbiska
3 dni od podpisania umowy
Strona 10
3000 brutto
na konto
stowarzysz
enia
4.04.2016
5.04.2016
5.04.2016
na konto
stowarzysz
enia
5.04.2016
246,00
6.04.2016
39 382,32
7.04.2016
147 354,00
15 000,00
6.04.2016
na konto
stowarzysz
enia
8.04.2016
7 872,00
7.04.2016
93 758,00
11.04.2016
11.04.2016
9 900,00
11 610,00
6 000,00
790,00
9 225,00
umowa
zewnętrzna
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
Arkusz1
Rajd po Nadwiślańskim
Urzecz 2016
ryczałt samochodwy
pełnienie funkcji
inspektora nadzoru
inwestorskiego –
przebudowa budynku
internatu ZSZ w GK
161 13.04.2016
162 12.04.2016
PRO/25/2016
ORG/3/2016
WOPR Piaseczyński
Wojciech Zmysłowski
163 14.04.2016
IRD/36/2016
Mariusz Mikołajczak
164 14.04.2016
PRO/13/2016
Integracyjny Klub
Rodzinne Zawody
Sportowy „ Konstancin” Pływackie
165 15.04.2016
WGM/59/2016
166 15.04.2016
ZPU/1/4/2016
167 20.04.2016
IRD/39/2016
168 15.04.2016
ZPU/9/2016
169 15.04.2016
170 20.04.2016
ZPU/1/9/2016
WGM/60/2016
171 20.04.2016
WGM/61/2016
172 21.04.2016
PRO/26/2016
173 21.04.2016
PRO/27/2016
174 21.04.2016
ZPU/10/2016
175 30.03.2016
WBR342.19.3.2016
ochrona Gąsiorowskiego
3
przedłużenie terminu
wykonanie robót i zmiana
Grupa MC Sp. Z o.o. kosztów
wykonanie dokumentacji
Emil Syrko- ES Projekt profektoej rozbudowy i
Biuro Projektowe Emil przebudowy drogi
Syrko
powiatowej
przebudowa budynku
internatu ZSZ w Górze
Kalwarii wraz z
zagospodarowaniem
Grupa MC Sp. Z o.o. terenu
uzupełnienie o informację
Grupa MC Sp. Z o.o. dot. kaucji
Janusz Stępień
wykonanie mapy z
„ Kancelaria
projektowanym podziałem
Geodezyjna mgr inż.
nieruchomości do
Janusz Stępień”
rewindykacji
dot. rozwiązania umowy
Marek i Izabela Rychlik dzierżawy
relaizacja zadania
fFundacja Szerokie
publicznego „ Zielone
Wody
Świątki na Urzeczu”
Realizacja zadania
Fundacja Szerokie
„ Binduga Wiślana na Flis
Wody
Festiwalu 2016
Warszawskie
budowa mostu z
Przedsiębiorstwo
dojazdami przez rzekę
Mostowe Mosty
Jeziorkę
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych- zakup
Komendant PSP
samochodu
SecurityPol
Strona 11
3 dni od podpisania umowy
czas nieokreślony
10 000,00
125,37 miesięcznie
13.04.2016
13.04.2016
31.07.2016
70 000,00
14.04.2016
15.12.2016 r.
3000 brutto
15.04.2016
31.05.2016
umowa
zewnętrzna
– Ewelina
50 zł Miesięcznie + 23% Wojtczak
15.04.2016
31.07.2016
168 869,59
aneks do
umowy
4 miesiące od dnia podpisania
umowy
25 500,00
31.07.2016
31.07.2016
20.04.2016
1 199 880,00
1 199 880,00
15.04.2016
20.04.2016
aneks do
umowy
niezwłocznie, jednak nie
później niż 4 miesiące od daty
podpisania umowy
1800 brutto
20.04.2016
20.04.2016
rozwiązanie
umowy
na konto
stowarzysz
enia
na konto
stowarzysz
enia
20.04.2016
,00
21.04.2016
20.06.2016
6500 brutto
20.06.2016
4500 brutto
30.10.2016
5 139 021,80
22.04.2016
30 dni od daty podpisania
450 000,00
25.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
Arkusz1
176 22.04.2016
IRD/40/2016
177 14.04.2016
BZK/6/2016
Sylwester Biajgo, Sly
Projekt Biuro
Projektowe
Karolina MichalakOsipowicz
178 25.04.2016
Ird/41/2016
Mariusz Brzozowski,
„ MB7 Mariusz
Brzozowski”
179 22.04.2016
EDU/1/2016
Wojciech Guzicki
180 18.04.2016
PRO/28/2016
181 26.04.2016
ZPU/11/2016
182 26.04.2016
ZPU/12/2016
183 27.04.2016
IRD/38/2016
184 12.04.2016
OSR/1/1/2016
185 27.04.2016
WGM/63/2016
186 20.04.2016
GEK/3/2016
187 4.05.2016
ZPU/13/2016
188 28.04.2016
ZPU/14/2016
189 4.05.2016
ZPU/15/2016
pełnienie funkcji
inspekora nadzoryy
inwestorskiego : Budowa
mostu droga powaitowa
30.10.2016
2801W w Obókach”
110 085 zł
25.04.2016
1500 zł brutto
25.04.2016
59 763,24
25.04.2016
750 zł brutto
26.04.2016
29.04.2016
9500 zł brutto
26.04.2016
15.11.2016
180 951,00
27.04.2016
15.11.2016
317 219,00
27.04.2016
31.07.2016 II etap 15.09.2016 153 750,00
27.04.2016
szkolenie dla naszelników 5.05.2016
dot. wykonania rzeczy na
skrzyżowaniu dróg
powiatowych Ul. Postępu i
Ul. Krasickiego w Nowej
31.05.2016
Iwoli”
przeprowadzenie
szkolenia dla nauczycieli 22.04.2016
wykonanie spotów
filmowych prezentujących
Maciej Wesołowski
ofertę szkół powiatowych
Janusz Czapka,
realizacja dostaw
„ Pomtech”
materiałów
Wojciech Chruściak
realizacja dostaw
„ Wojtrans”
materiałów
wykonanie dokumentacji
projektowej dla
rozbudowy polegającej na
dobudowie nowej części
Violetta Piękoś –
budynku przy ul.
Czajewicza 2/4
Kwiecińska
zmiana dotycząca
wyskości i sposobu
przekazania środków
Nadleśnictwo Chojnów finansowych
przyłącze sieci cieplnej,
PCU Piaseczno
Chyliczkowska 12 i 14
zakup i dostawa 18
licencji oprogramowania
Rafał Świerczyński
producenta Adobe
przebudowa warsztatów
Artur Dziechciarski
szkolnych ZS Nr 1
„ Helion”
Piaseczno
Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2847W
Fal- Bruk Sp. z o.o.
Tarczyn-Kotorydz
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 2849
W Wola Mrokowska –
Mabau
Garbatka”
Strona 12
104.000
18.05.2016
aneks do
umowy
29.04.2016
8300 + 23% vat
29.04.2016
29 494,69
29.04.2016
180 dni od podpisania umowy 708 707,69
5.05.2016
30.06.2016
167.280,00
5.05.2016
15.07.2016
467 400,00
5.05.2016
Arkusz1
koszenie poboczy,
zamiatanie dróg
Dominik Kazimierski
10.06.2016
powiatowych
Justyna Sobora 4PMO przebudowa i rozbudowa
SYSTEM JUSTYNA
budynku ZS Nr1
31.10.2016 r.
SOBORA
-Szpitalna 10
190 5.05.2016
IRD/43/2016
191 6.05.2016
IRD/44/2016
192 5.05.2016
IRD/42/2016
193 6.05.2016
WGM/64/2016
Tomasz Giermud
„ Pracuś”
Mirosław Molenda ,
Marta Boros
194 9.05.2016
WGM/66/2016
Grażyna Urbaniak,
Katarzyna Boros
195 6.05.2016
196 29.03.2016
ZPU/16/2016
Mabau
NR 72/2016 ( NUMER Zakład Gospodarki
NADANY PRZEZ ZGK Komunalnej
197 9.05.2016
WGM/67/2016
Roman Boros, Michał
Boros
198 9.05.2016
IRD/47/2016
Piotr Polkowski
199 10.05.2016
WGM/68/2016
200 9.05.2016
IRD.46.2016
201 6.05.2016
PZO/2/2016
202 11.05.2016
WGM/69/2016
203 12.05.2016
WGM/65/2016
dostawa ubrań roboczych
dla Działu Drogownictwa
przenisienie praw i
obowiązków
przeniesienie praw i
obowiązków – działka
obręb Aleksnadrów i Linin
II
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr
2844W ul. Wojska
Polskiego
dostawa wody –
Gąsiorowskiego 3
przeniesienie praw i
obowiązków – działka
obręb Aleksnadrów i Linin
II
remont zespołu boisk na
terenie Zespołu Szkół im.
Reymonta w K-J
porządkowanie
zabudowanych
nieruchomości Słoneczna
12, Gąsiorowskiego 3,
Krzysztof Jędral
Dominikańska 9
wykonanie dokumentacji
profektoej rozbudowy i
Transmost sp. z o.o
przebudowy drogi
Warszawa
powiatowej
sporządzanie orzeczeń i
udział w pracach zespołu
Małgorzata Żero
ds Niepełnosprawności
przeniesienie praw i
Ryszard Stasiak, Anna obowiązków –działka nr
Stasiak, Marcin Stasiak 1/101 z obrębu Linin I
i Marta Stasiak
oraz z obrębu Linin II
wykonanie opracowania
Kaczmarczyk Krystyna geodezyjnego
Strona 13
2 250,00
5.05.2016
87 330,00
6.05.2016
31.05.2016
25 090,16
6.05.2016
czas nieokreślony
umowa bezkosztowa
9.05.2016
czas nieokreślony
umowa bezkosztowa
9.05.2016
30.06.2016
9.05.2016
czas nieokreślony
430 500,00
rozliczenie na podstawie
faktur
czas nieokreślony
umowa bezkosztowa
9.05.2016
90 dni kalendarzowych od
podpisania umowy
69 961,32
11.05.2016
10.05.2016 – 31.12.2016
1800 brutto
11.05.2016
09.05.2016 – 30.11.2016
91 020,00
11.05.2016
9.05.2016-31.12.2016
19 zł za każde
sporządzone orzeczenie
12.05.2016
czas nieokreślony
umowa bezkosztowa
12.05.2016
35 dni od dnia podpisania
3 980,00
12.05.2016
9.05.2016
Arkusz1
204 12.05.2016
IRD/55/2016
Devis Art
205 6.05.2016
DG.7021.3.1.2016
Gmina KonstacinJeziorna,
206 9.05.2016
IRD/45/2016
Pomost WarszawaJerzy Bąk
207 11.05.2016
IRD/56/2016
Marcin Płużyński
208 16.05.2016
WGM/71/2016
PGNiG Termika
209 18.05.2016
210 19.05.2016
IRD/57/2016
ZPU/17/2016
Jakub Krawczyk
P.P.U.H Efekt
211 23.05.2016
IRD/58/2016
Marcin Płużyński
212 19.05.2016
BZK/8/2016
Marzena Tokaj
213 16.05.2016
umowa zewnętrznapomoc finansowa
Gmina Piaseczno
214 19.05.2016
BZK/7/2016
Paweł Sawicki
remont pomieszczeń
ZSRCKU
gmina: zbuduje zatokę
parkingową dla autobusu
ul. Mirkowska K.J
powiat: przekaże gminie
funkcję inwestora pry
realizacji powyższego
zadania
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 2820
Czaplinek – Wincentów
rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej nr 2849
W Wola Mrokowska –
Garbatka”
dzierżawa działki 9/3
KonstancinJeziorna
wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania
pn „ Budowa drogi
powaitowej Nr 2838W,
gm.Piaseczno –
wykonanie dokumentacji”.
dostawa mas
pełnienie funkcji
inspekora nadzoryy
inwestorskiego :
Rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr
2844W ul. Wojska
Polskiego”
wykonanie materiałów
szkoleniowych
pomoc finansowa na
przebudowę drogi
powiatowej Nr 2814 W
Piaseczno – Chylice –
Chyliczki
wykonanie materiałów
szkoleniowych
Strona 14
30 dni od daty podpisania
3 690,00
13.05.2016
numer
nadany
przez
Gminę
KonstancinJeziorna
15.06.2016
umowa bezkosztowa
30.11.2016 r.
72 570 00
13.05.2016
15.07.2016
3 miesiące od podpisania
umowy
11 900,00
16.05.2016
3000 +Vat
16.05.2016
30.11.2016 r.
31.08.2016
49 200 brutto
613.001,25
30.06.2016
11 900,00
30.05.2016
1850 zł`
Do 30.11.2016 przekazanie
pomocy , rozliczenie do 15
grudnia 2016
350 tyś
22.06.2016
2250 brutto
13.05.2016
20.05.2016 r.
20.05.2016 r.
23.05.2016
23.05.2016
numer
nadany
przz gminę
Piaseczno,
IRD.52.201
6
23.05.2016
24.05.2016
Arkusz1
215 24.05.2016
216 10.05.2016
PZE/2/2016
umowa zewnętrznapomoc finansowa
Paweł Kupisz
Gmina Piaseczno
500 tys
Przebudowa oświetlenia
boiska na terenie Zespołu
Szkoł Zawodowych w
Górze Kalwarii.
27.06.2016r
43 788,00 zł.
IRD.59.2016
Enmar Mariusz
Taraszewski
218 1.06.2016
WGM/72/2016
Jadwiga Baj
219 3.06.2016
IRD/60/2016
Mariusz Brzozowski,
„ MB7 Mariusz
Brzozowski”
220 3.06.2016
WGM/73/2016
SecurityPol
222 15.02.2016
223 25.03.2016
224 8.04.2016
225 1.06.2016
500 zł brutto
pomoc finansowa na
rozbudowę i przebudowę Do 30 listopad 2016 r,
drogi powiatowej Nr 2839 rozliczenie dotacji w terminie
W w Woli Gołkowskiej.
do 15 grudnia 2016
217 25.05.2016
221 31.05.2016
opracowanie obliczeń
osiągniętego w 2016 r
wskaźnika rezultatu
„ oszczędność czasu w
przewozach
pasażerskich”- dla
projektu UE przebudowa
drogi powiatowej 2840W 25.05.2016
dzierżawa nieruchomości/
Góra Kalwaria
0106.2016
opracowanie
dokumentacji techniczneji
budowa sygnalizacji
świetlnej – KonstancinJeziorna
28.07.2016
ochrona Gąsiorowskiego
3
31.08.2016
ZMIANA TERMINU
Włodzimierz Ptaszyński wykonania umowy
dofinansowaniepzebudow
UDA-RPMA.03.01.00- Województwo
y drogi powiatowej
14-530/08-00
Mazowieckie
Wojska Polskiego
dofinansowaniepzebudow
ANEKS DO UMOWY Województwo
y drogi powiatowej
Wojska Polskiego
WYŻEJ
Mazowieckie
dofinansowaniepzebudow
Województwo
y drogi powiatowej
ANEKS DO UMOWY Mazowieckie
Wojska Polskiego
UMOWA
Województwo
dofinansowanie robót
ZEWNĘTRZNA EDU Mazowieckie
budowlanych SOSW
WGM/1/12/2016
Strona 15
24.05.2016
numer
nadany
przez
gminę
Piaseczno
IRD.53.201
6
24.05.2016
3 820,00
2.06.2016
84 107,40
3.06.2016
50 zł Miesięcznie + 23%
3.06.0016
aneks
aneks do
umowy
WGM/12/20
16
3.06.2016
umowa zewnętrzna
PZE
3.06.2016
umowa zewnętrzna
PZE
3.06.2016
umowa zewnętrzna
PZE
3.06.2016
20.12.2017
4 125 651,16
PZE
Arkusz1
226 3.06.2016
UMOWA
ZEWNĘTRZNA ZGN
ZGK KonstancinJeziorna
227 6.06.2016
WGM/75/2016
Walentyna Korniluk
228 7.06.2016
IRD/61/2016
Sylwester Biajgo
229 8.06.2016
ZPU/20/2016
Wojciech Kucharczyk
230 8.06.2016
ZPU/19/2016
Mabau
231 9.06.2016
232 10.06.2016
WGM/76/2016
WGM/77/2016
Marek Jarek
Hanna Mich
233 10.06.2016
WGM/78/2016
234 10.06.2016
Wgm/79/2016
235 10.06.2016
WGM/80/2016
236 13.06.2016
WGM/81/2016
237 10.06.2016
ORG/4/2016
239
IRD/62/2016
240
IRD/63/2016
241
IRD/64/2016
242 14.06.2016
ZPU/18/2016
243
IRD/65/2016
244
IRD/66/2016
245
WGM/82/2016
246
247
FIN/2/2016
WGM/83/2016
odprowadzanie ścieków –
działka przy ul.
Słonecznej
wykonanie operatu
szacunkowego
wykonanie dokumentacji
projektowej budowy
chodnika przy drodze Nr
2859W
wykonanie oznakowania
poziomego dróg
powiatowych
frezowanie
nawierzchnidróg
powiatowych
dozór
dozór
wykonanie operatów
Włodzimierz Sobański szacunkowych
wykonanie operatu
Ewelina Pakuła
szacunkowego
wykonanie operatów
Ewelina Pakuła
szacunkowych
dozór i porządkowanie
Jan Kowalski
Tomice
najem powierzchni na
KIS Poland
parterze budynku
Czyszczenie elementów
ADMAR U.Ogórkiewicz odwodnienia dróg powiat
przeglądy okresowe
Krzysztof Grej
obiektów mostowych
kontrola stanu tech. Dróg
Transcomp
powiat.
budowa drogi
pow.2811W, 2823W-etap
Fal- Bruk Sp. z o.o.
III
koszenie
Kazimierski Dominik
poboczy,zamiatanie dróg
nadzór: budowa drogi
Sylwester Biajgo
2811Wi2823W
ochrona osoby,mienie
SecurityPol
przy ul.Kościuszki9
kancelaria Ożóg
Tomczykowski
odzyskiwanie podatku
Burmistrz -Z.Lis
użyczenie lodwiska
Strona 16
czas nieokreślony
4 tygodnie od podpisania
umowy
do 4 miesięcy od dnia
podpisania umowy
rozliczenia na podstawie
cen i stawek opłat oraz
ilości odprowadzanych
dzieci
WGM
6.06.2016
3075,00 brutto
7.06.2016
28000,00 zł brutto
od dnia podpisania umowy do
30 czerwca 2016r
577041,04 brutto
31.10.2016 r.
IRD
7.06.2016
ZPU
8.06.2016
226.142,50
1500 zł brutto
miesięcznie
1800 brutto
9.06.2016
10.06.2016
Do 22 czerwca
4 tygodnie od podpisania
umowy
4 tygodnie od podpisania
umowy
6300 netto + 23% VAT
10.06.2016
1500 zł brutto
10.06.2016
1700 brutto
10.06.2016
7 miesięcy
1800 brutto
13.06.2016
31.12.2016 r.
200 netto plus vat
13.06.2016
30czerwca 2016
54550,50 zł brutto
13.06.2016
Do15.07.2016r
44280,00 brutto
13.06.2016
do 30.09.2016 r.
59400,00 brutto
13.06.2016
90 dni kalend. Od podpisania
umowy
2169720,00zł brutto
14.06.2016
11.06-11.07.2016
2250 brutto
14.06.2016
90 dni od podpisania umowy
15.06.2016
01.07.2016-31.12.2016
94000 brutto
40 zł miesięcznie + 23%
Vat
31.12.2016 r.
01.06.2016-31.05.2018
12300brutto
bezkosztowo
16.06.2016
17.06.2016
1.07.2016-31.12.2016
1.07.2016-31.12.2016
9.06.2016
16.06.2016
Arkusz1
248 20.06.2016
PZO/3/2016
Urszula AngielczykMuszyńska
249
IRD/68/2016
Emil Syrko
250
IRD/69/2016
Sylwester Biajgo
251
IRD/48/2016
Maria Batycką-Wąsik
252
IRD/49/2016
Maria Batycką-Wąsik
253
254 15.06.2016
255 23.06.2016
IRD/50/2016
aneks do umowy
DG.7021.3.1.2016
WGM/84/2016
Maria Batycką-Wąsik
Gmina Konstancin –
Jeziorna
Janusz Drela
256 23.06.2016
WGM/85/2016
Wiesław Pitkiewicz
257 24.06.2016
IRD/69/2016
Fire Team s.c. K.
Trochim
258 24.06.2016
IRD/70/2016
259 27.06.2016
WGM/86/2016
260 29.06.2016
WGM/87/2016
261 30.06.2016
ZPU/22/2016
262 28.06.2016
GEK/11/2016
sporzadzenie orzeczen na
potrzeby ZdsOoN
01-07.2016-31.12.2016
dokumentacja
przebudowy drogi Nr
4 miesiące od podpisania
2816W
umowy
dokumentacja
przebudowy drogi Nr
Do 4 miesiący od podpisania
umowy
2820W
pomoc finansowa dla
Starostwa:rozbudowa
drogi
powiat.2860+skrzyz.z
terminie 14 dni od zawarcia
2840
umowy-30 listopada 2016
pomoc finansowa dla
Starostwa:rozbudowa
terminie 14 dni od zawarcia
umowy-30 listopada 2016
drogi powiat.2844W
pomoc finansowa dla
Starostwa:rozbudowa
terminie 14 dni od zawarcia
umowy-30 listopada 2016
drogi powiat.2849W
doprecyzowanie
warunków technicznych 30.07.2016
ROZWIĄZANIE UMOWY 30.06.2016
dozór i porządkow.nieru.ul
01.07.2016-31.12.2016
.Czajewicza 2/4
opracowania
dokumentacji
przeciwpożarowej
30 dni od podpisania umowy
wykonaniezadania
polegającego na
wykoaniu zabezpiecznia
konstrukcji pomieszczenia
technicznego oraz
Grupa MC Sp. Z o.o. zasielnia windy
31.07.2016
2 operaty
szacunkowe(wart.rynkowa
nieruch.,sprzedaz
Tadeusz Tomaszewski uzytkowania wieczyste)
Do 21.07.2016
przeglądy okresowe
obiektów w
Tomicach(ul.Puławska),Pi
Panorama-bud Aneta asecznie(ul.
Od podpisania umowy do 7
Kowalska
Elektroniczna)
dni.
Zakł. Remontrozbudowa z
Od podpisania umowy
Budowlany ”Jansan”
termomodernizacją
do28.09.2017
Szkolenie dla
Jan Bielański
pracowników
7.07.2016
Strona 17
30zł brutto za każde
orzeczenie
20.06.2016
30900,00brutto
20.06.2016
46750,00brutto
20.06.2016
Dostaniemy 75 645zł
IRD
21.06.2016
Dostaniemy 166 000zł
IRD
21.06.2016
Dostaniemy 36 000zł
IRD
21.06.2016
---------
IRD
22.06.2016
23.06.2016
2061 brutto/miesiącznie
23.06.2016
15 500,00 brutto
24.06.2016
10 764,21
27.06.2016 r.
900zł netto+23%vat
29.06.2016
2100
netto+23%vat(tj.2583brutt
o)
29.06.2016
4305000,00zł brutto
30.06.2016
1500 zł brutto
30.06.2016
Arkusz1
263 1.07.2016
GEK/13/2016
264 4.07.2016
ZPU/21/2016
265 4.07.2016
GEK/12/2016
266 4.07.2016
GEK/14/2016
267 7.07.2016
WGM/88/2016
268 30.06.2016
INF/4/2016
269 7.07.2016
GEK/18/2016
270 8.07.2016
ZPU/23/2016
271 11.07.2016
BZK/10/2016
272 11.07.2016
IRD/72/2016
273 11.07.2016
IRD/73/2016
274 11.07.2016
IRD/74/2016
mapa prawna dla działki
38/8 Julianów
przebudowa
insta.centr.ogrzew w ZS
Mariusz Żurek
Mirkowska
mapa prawna 153/9 obr
Piotr Jagieła
Wilcza Góra
dokumentacja geodprawna oddzielająca
drogę powiat. Od wielu
Krystyna Kaczmarczyk działek
przeniesienie praw i
Ryszard i Barbara
obowiązków – działka
obręb Linin II i Linin II
Stachura,Anna
G.Kalw.
Markwat
BestcanFabianowicz,R wynajęcie 7nowych
adosz
urządzeń wielofun. A3,A4
zakup z dostawą
Elżbieta Tomala
zewn.nośników pamięci
przebudowa,termomoder
RAD-BUD Tomasz
nizacja budynku
Rosłoniec
Starostwa
demontaz starych
urzadzeń, dostawa
Fulmark-Jan Fular
klimatyzacji
przebudowa inst
centralnego ogrz.ZS
Inżrud A.Rudnik
Mirkowska
koszenie
poboczy,zamiatanie dróg
Kazimierski Dominik
powiat
wałowanie nawierzchni
Krzysztof Zbróg
jezdni
Marta Księcio
275 11.07.2016
GEK/19/2016
Głuchowski Robert
276 6.07.2016
IRD/71/2016
Kałdun Marek
277 8.07.2016
IRD/75/2016
Mirosław Stokłuska
278 11.07.2016
IRD/76/2016
279 30.04.2016
PROM/29/2016
Prodbet
Fundacja Rozwoju
Kultury Fizycznej z
siedziba w Pucku
do 2 miesięcy od podpisania
umowy
od podpisania do 15.08.2016
do 2 miesięcy od podpisania
umowy
Do 4 miesięcy od podpisania
umowy
1.07.2016
495705,36 brutto
4.07.2016
2705 brutto
5.07.2016
69980 brutto
z umowy z dnia 05.10.2004 i
aneksu 25.09.2014
7.07.2016
Miesięcznie 3675,60zł
brutto
7.07.2016
3172,61 brutto
8.07.2016
Do 30.06.2017r
3997500 brutto
8.07.2016
Do 20.07.2016
15940,80 brutto
11.07.2016
Do 15.08.2016
35750 brutto
11.07.2016
12.07.2016-12.08.2016
2250 brutto
11.07.2016
11.07.2016-12.08.2016
2250brutto
11.07.2016
7872brutto
12.07.2016
36322,44 brutto
12.07.2016
33210zł(w tym vat)
13.07.2016
60 870,24
Całość 9 tys Animator 11000zł/miesiac
lub 2- po 500zł/miesiąc
13.07.2016
1.07.2016-31.12.2018
Do 15 dni od podpisania
umowy
opracowanie geodezyjne
w celu wydzielenia
Do 2 miesiecy od podpisania
stanów prawnych,nr 61,63 umowy
projekty stałej organ.dróg
(2807W,2812W,2819W,2
824W,2843W,2851W)
Do 30 października 2016
Do 25.07.2016 od podpisania
transport masy min-bitum. umowy
dostawa
materiałów:beton,piasek 31.10.2016 r.
zasady
wykorz.dofinansow.Lokaln 01.04.2016-31.07.2016
y Animator Sportu
01.08.2016-31.12.2016
Strona 18
2400 zł brutto
14.07.2016
Arkusz1
280 14.07.2016
281 28.06.2016
ZPU/24/2016
BZK/9/2016
282 14.07.2016
OSR/2/2016
283 14.07.2016
OSR/3/2016
284 18.07.2016
WGM/89/2016
285 12.07.2016
IRD/67/2016
286 18.07.2016
GEK/16/2016
287 18.07.2016
ZPU/25/2016
288 20.07.2016
IRD/77/2016
termomodernizacja
budynku DPS Góra
Norberciak Wojciech Kalwaria
Joanna Portacha
odłów dzików
sporzadzenie powiat.
Programu ochrony
środowiska 2016-2019 z
Robert
perspektywa na lata
SiudakEkostandard
2020-2023
sporzadzenie raportu z
wykonania powiat.
Programu ochrony
środowiska 2012-2015 z
Robert
perspektywa na lata
SiudakEkostandard
2016-2019
Barbara Gutowskapodział działek z obrebu
usł.geodezyjne
LininII
dokumentacja
Teresa
proj.przebudowa i
Czaplińska”Team
rozbudowa poddasza
Projekt”
ZSS w PęcheryŁbiska
skanowanie
dokum.geodezyjnej i
Karolina Wyszkowska kartograficznej
przebudowa drogi
Fal- Bruk Sp. z o.o.
powiatowej nr2827W
przebudowa wraz z
termomod budynku
Justyna Sobora 4PMO starostwa i zagosp.
Terenu
System
289 22.07.2016
WGM/90/2016
Jolanta Łopacińska
290 22.07.2016
WGM/91/2016
291 25.07.2016
IRD/78/2016
Ewelina Pakuła
Grzegorz Marczyński
Hydromark
292 26.07.2016
ZPU/27/2016
293 26.07.2016
294 29.07.2016
295 29.07.2016
WGM/92/2016
PRO/30/2016
PRO/31.2016
Do 29.10.2016
Do 20.12.2016 r.
243540 brutto
50400zł brutto
14.07.2016
15.07.2016
15.10.2016
8840,00 brutto
15.07.2016
15.09.2016
2460 brutto
15.07.2016
Do 16.12.2016
8000zł brutto
18.07.2016
130 dni kalendarzowych od
podpisania umowy
104800zł brutto
18.07.2016
18.07.2016-18.09.2016
90 dni kalend. Od podpisania
umowy
4400zł brutto
19.07.2016
990150,00zl bruto
19.07.2016
30.06.2017r
148500zł brutto
20.07.2016
operat szacunkowy
nieruch. W Górze Kalwarii Do 2 tyg od podpisania umowy 1476,00zł brutto
operat szacunkowy
Do 2 tyg od podpisania umowy 2450,00zl brutto
nieruch. W Lininie
Budowa ogrodzenia
Przebudowa budynku
internatu ZSZ w Górze
Kalwarii wraz z
zagospodarowaniem
terenu – zamówienie
Grupa MC Sp. Z o.o. uzupełniające
wykonanie operatów
Ewelina Pakuła
szacunkowych
Stowarzyszenie STAP REKLAMA
p.u. Tran – sport
przewóz osób
Strona 19
22.07.2016
22.07.2016
60 dni
79.500,00 brutto
25.07.2016
26 sierpnia 2016r
71.500,00 brutto
26.07.2016
05 sierpnia 2016r.
czerwiec 2016-lipca 2017
20.07.2016 – 25.07.2016
1700zł brutto
7200 brutto
20 550 zł brutto
27.07. 2016r.
29.07.2016
29.07.2016
Arkusz1
296 29.07.2016
ZPU/29/2016
Artur Dziechciarski
„ Helion”
297 29.07.2016
298 29.07.2016
PRO/32/2016
ORG/4/2016
Alina Kowalczyk
Piotr Walczak
299 1.08.2016
ZPU/26/2016
Mabau
wykonanie przebudowy
warsztatów w ZS NR 1 w
Piasecznie –
29.07.2016 30 dni od
uzupełniajace zamówienie podpisania
28 lipca 2016 – 30 września
przygotowanie wystawy 2016r.
ryczałt samochodowy
1.08.2016
przebudowa drogi
powiatowej nr 2862W ul.
Wojska Polskiego w
Piasecznie.
35 dni od dnia podpisania
300 3.08.2016
WGM/93/2016
301 1.08.2016
GEK/21/2016
POLSPORT Sp. z.o.o
GEO- SYSTEM Sp.z
o.o
dzierżawa działki nr 37/29
i 37/28 w Górze Kalwarii 30 lat
opieka serwisowo –
techniczna
18.08.2016 – 17.08.2017
302 1.08.2016
GEK/15/2016
303 8.08.2016
ZPU/28/2016
304 8.08.2016
ZPU/30/2016
Mobar Piotr Barański
PPUH Efekt budowa i
naprawa dróg
EltimPrzed.OgólnoBudowlane
W.Kurkiewicz
305 9.08.2016
IRD/54/2016
Gmina PiasecznoBurmistrz -Z.Lis
306 11.08.2016
ZPU/31/2016
Warszawskie
Przedsiębiorstwo
Mostowe Mosty
307 10.08.2016
IRD/79/2016
308 8.08.2016
IRD/80/2016
309 12.08.2016
310 16.08.2016
ponowna gleboznawcza
klasyfikacja gruntów
dostawy masy mieralnobitumicznej
29.07.2016
1000 zł brutto
0,8358 zł za 1 km.
29.07.2016
29.07.2016
1.143.900,00 zł brutto.
2.08.2016
50.500,00 zł netto + VAT
3.08.2016
67.650.00 zł brutto.
3.08.2016
1 zadanie – 6765 brutto 2
3 miesiące od dnia podpisania zadanie – 2214 zł brutto
5.08.2016
Do 30 listopada 2016
1 328 387,70
8.08.2016
Do 1.12.2017r
8100000,00 brutto
9.08.2016
Do 30 listopada 2016
50 000,00
10.08.2016
100 dni kalendarzowych od
podpisania umowy
950200,00brutto
11.08.2016
Do 31.08.2016
149900brutto
11.08.2016
Do 30 września 2016
80995,50 brutto
12.08.2016
do 30.09.2016 r.
18703,50 brutto
12.08.2016
32000brutto
16.08.2016
IRD/81/2016
Fal- Bruk Sp. z o.o.
STD Jarosław
Dąbrowski
TOMASZ Tomasz
Krawczyk
przebudowa SOSW
szpitalna
pomoc finansowa dla
Starostwa:rozbudowa
drogi powiat.2827W
przebudowa mostu przez
kanał Głoskówki w
Szczakach w
dr.powiat.2846W
Przebudowa
skrzyżowania
Chyliczkowskiej z
Julianowską
przewóz masy mineralnobitumicznej
dostawa :płyty
ściekowe,ażur
ZPU/35/2016
Daria Puchalska
EFEMERYDA
Usł.Geodezyjne
sporzadzenie
dokum.geodezyjnej,map
prawnych działek zajetych
15.12.2016 r.
pod drogi powiatowe
Strona 20
16.800, 00 zł brutto.
Arkusz1
311 16.08.2016
ZPU/33/2016
312 16.08.2016
ZPU/32/2016
313 16.08.2016
ZPU/34/2016
314 12.08.2016
IRD/76/2016
315 19.08.2016
IRD/84/2016
316 19.08.2016
IRD/86/2016
317 17.08.2016
IRD/83/2016
318 16.08.2016
UMiGW/15456/IT/695/UWB/2016
sporzadzenie
dokum.geodezyjnej,map
prawnych działek zajetych
M.Studziński,C.Flont,T. pod drogi powiatowe zad
17.10.2016
Zarzycki
nr3
sporzadzenie
dokum.geodezyjnej,map
prawnych działek zajetych
M.Studziński,C.Flont,T. pod drogi powiatowe zad
Zarzycki
nr1
17.10.2016
sporzadzenie
dokum.geodezyjnej,map
prawnych działek zajetych
M.Studziński,C.Flont,T. pod drogi powiatowe zad
Zarzycki
17.10.2016
nr4
koszenie
poboczy,zamiatanie dróg i
Dominik Kazimierski
12.08.2016-12.10.2016
usług transp.
przebudowa systemu
monitoringu w budynku
starostwa Chyliczkowska
SKIPER SYSTEM
14
90 dni od podpisania umowy
Grzegorz Marczyński budowa budynków gosp. Do 2 miesięcy od podpisania
Hydromark
na potrzeby ZSRCKU
umowy
wymiana okien oraz drzwi
Sławomir Ziółkowski
wejściowych w ZS
do 30.09.2016
„GLIF”
Mirkowska 39
gmina PiasecznoZdzisław Lis
319 23.08.2016
IRD/82/2016
Karol Solich
320 22.08.2016
EDU/2/2016
Barbara Chwedczuk
321 22.08.2016
EDU/3/2016
Adam Antoni
Rodożycki
przebudowa skrzyżowania
ul.Sikorskiego z ul.
Wojska Polskiego w
ramach przebudowa drogi
Do 15.12.2016
Powiatowej 2862W
pełnienie funkcji
inspektora nadzoru
inwest.-przebudowa
SOSW ul.Szpitalna etapII 1.12.2017
Udział w pracach komisji
egz.trzech wniosków na
awans nauczyciel
mianowany
22.08.2016
Udział w pracach komisji
egz.trzech wniosków na
awans nauczyciel
22.08.2016
mianowany
Strona 21
34998brutto
16.08.2016
35901brutto
16.08.2016
71950brutto
16.08.2016
2250 zł brutto za każdy
miesiąc
18.08.2016
84812,19zł brutto
22.08.2016
148500zł brutto
22.08.2016
118650,72 brutto
22.08.2016
320 000,00
umowa
zewnętrzna
23.08.2016
150 000 zł brutto
23.08.2016
750 zł brutto
23.08.2016
750 zł brutto
23.08.2016
Arkusz1
Udział w pracach komisji
egz.trzech wniosków na
awans nauczyciel
mianowany
Udział w pracach komisji
egz.trzech wniosków na
awans nauczyciel
mianowany
Udział w pracach komisji
egz.trzech wniosków na
awans nauczyciel
mianowany
Udział w pracach komisji
egz.trzech wniosków na
awans nauczyciel
mianowany
pełnienie funkcji
inspekora nadzoryy
inwestorskiego
Przebudowa drogi mostu
przez kanał Głoskówki w
Szczakach.
322 22.08.2016
EDU/4/2016
Elżbieta Zdzisława
Brzozowska
323 22.08.2016
EDU/5/2016
Dorota Matuszczak
324 23.08.2016r
EDU/6/16
Ewa Góralczy
325 23.08.2016r
EDU/7/16
Iwona Chrząstkowska
326 23.08.2016r
IRD/87/2016
327 24.08.2016
IRD/88/2016
Sylwester Biajgo
Grzegorz Marczyński
Hydromark
328 25.08.2016
ZPU/36/2016
remont sal dydaktycznych 30 dni od daty podpisania
dostawa samochodu
Paweł Górecki –
ciężarowego z HDS o
21 dni od daty podpisania
P.P.H.U „GRÓJECKI”. DMC o 18 ton”.
329 23.08.2016r
GEK/22/2016
Robert Głuchowski
330 25.08.2016
IRD/85/2016
FATIS POLSPORT
Sp.z.o.o
331 26.08.2016
IRD/89/2016
BUD – JAR Jarosław
Królikowski
332 29.08.2016
GEK/20/2016
Intergraph Dariusz
Cieśla
333 22.08.2016
PRO/32/2016
Tadeusz Witek
334 1.09.2016
WGM/95/2016
SecurityPol
335 26.08.2016
BZK/18/2016
Asmex
wykonanie wykazu zmian
danych ewidecyjnych
zakup i dostawy sprzętu
sportowego dla Zespołu
Szkoł Zawodowych w
Górze Kalwarii
Remont pomieszczeń
budynków Chyliczkowska
20B, C,E
opracowanie rejestru
RciWN(rejestr cen i
wart.nieruch.)
namalowanie obrazu i
oprawienie
ochrona Gąsiorowskiego
3
analiza i opracowanie
tematu zwiazanego z
systemem alarmowania i
ostrzegania
Strona 22
22.08.2016
750 zł brutto
23.08.2016
22.08.2016
750 zł brutto
23.08.2016
22.08.2016
750,00 zł brutto
23.08.2016
22.08.2016
750 zł brutto
23.08.2016
30.11.2016 r.
39.911,00 zł brutto
24.08.2016
24.600,00 zł brutto
24.08.2016
244.770,00 zł brutto.
25.08.2016
15.12.2016
36.950,00 zł brutto
25.08.2016
30 dni od daty podpisania
18.452,46 zł brutto
26.08.2016
3,5 miesiąca od daty
podpisania.
99.800,00 ZŁ BRUTTO.
26.08.2016
Do 30.10.2016
35 670zł brutto
31.08.2016
24.08.2016
950 zł brutto
31.08.2016
Od 01.09.2016- 31.12.2016
61,50zł brutto/miesiąc
2.09.2016
Do 10 września 2016
6765zł brutto
5.09.2016
Arkusz1
336 23.08.2016r
RPMA.05.01.00-144016/15-00
Województwo
Mazowieckie
337 2.09.2016
EDU/8/2016
Jakub Wójcik
338 2.09.2016
EDU/9/2016
Stanisław Krajski
339 1.09.2016
WGM/1/32/2016
Zbigniew Kilen
340 6.09.2016
WGM/96/2016
Marcin Chmielewski
-Dźwigi sc
341 7.09.2016
IRD/z/13/2016
ARBUD
342 12.09.2016
IRD/90/2016
„Przed. RemontowoBudowlane”-Piotr
Polkowski
343 12.09.2016
IRD/91/2016
Krzysztof Zbróg
344 14.09.2016
WGM/97/2016
T.G.Partner Serwis
L.Szymański
345 15.09.2016
WGM/98/2016
346 13.09.2016
PRGiPID/62/2016
347 19.09.2016
WGM/94/2016
348 14.07.2016
349 14.09.2016
WGM/1/33/2016
PRO/33/2016
dofinansowanie projektu
„Budowa systemu
ostrzegania i alarmowania
ludności
19.11.2015-20.02.2017
konferencja dla
3.09.2016
nauczycieli
konferencja dla
nauczycieli
3.09.2016
wykonanie mapy
przegląd konserwacyjny
dźwigu towarowego
zainst. Przy
ul.Słonecznej12
remont pomieszczeń w
GEK ul. Czajewicza 20
Marta Księcio
Beata Bednarz
koncert z muzykiem w
Konstancinie
Strona 23
umowa
zewnętrzna
500zł brutto
5.09.2016
6.09.2016
500zł brutto
6.09.2016
Aneks do
umowy nr
32/2016 z
dnia
11.03.2016
1.09.2016
9 840,00
do 31 dni od podpisania
umowy
1 291,50 zł brutto
6.09.2016
30 dni od podpisania umowy
7951,19 zł brutto
7.09.2016
Modernizacja Boiska przy
ZSZ w Górze Kalwarii
Do 2 tyg. od podpisania
ul.Budowlanych 14
umowy
wałowanie nawierzchni
jezdni z masy mineralno15.09.2016-31.10.2016
bitumicznej
przegląd konserwacyjny
urzadzeń zlok. w budynku
ul. Słoneczna 12
założenie książki
obiektów i przeglądy
Panorama-bud Aneta obiektów Powiatu
Kowalska
Piaseczyńskiego
dofinansowanie zadania
„Przebudowa drogi
powiatowej nr 2811WWojewoda Mazowiecki etap III)
opracowanie
geodezyjne:podział
Krystyna Kaczmarczyk działek z obrębu Runów
1 168 946,13
6.09.2016
153 456,78 zł brutto
12.09.2016
6700zł brutto
14.09.2016
w terminie 31 dni od dnia
podpisania umowy
5141,40zł brutto
14.09.2016
w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy
5592,81 zł brutto
16.09.2016
Do 30 października 2016
1 084 860,00
Do 40 dni od dnia podpisania
umowy
5400 zł brutto
30.09.2016
11400 brutto zł
18.09.2016
1648 zł brutto
umowa
zewnętrzna
16.09.2016
19.09.2016
Aneks do
umowy nr
33/2016 z
dnia
14.03.2016
19.09.2016
19.09.2016
Arkusz1
350 20.09.2016
PRO/34/2016
351 21.09.2016
WGM/99/2016
352 23.09.2016
PRO/35/2016
353 12.08.2016
02285/GD/2016/URD
354 27.09.2016
PRO/36/2016
355 28.09.2016
356 28.09.2016
Adam Nikiel
wykład
wykonanie operatu
Tadeusz Tomaszewski szacunkowego
ZIMM Agencja
obsługa techniczna
Artystyczna
imprezy
świadczenie usług
dystrybucji energii
elektrycznej syg świetlna
PGE Dystrybucja SA
ul. Prusa Konstancin
wykład w ramach
„Studium Życia
Rodzinnego”
Jakub Wójcik
20.09.2016
250 zł brutto
21.09.2016
4.10.2016
553,50 zł brutto
21.09.2016
8.10.2016
12.400.00 zł brutto
23.09.2016
na czas nieokreślony
26.09.2016
28.09.2016;19.10.2016;09.11;
30.11;14.12.2016
2500zł brutto
27.09.2016
GEK/23/2016
Piotr Jagieła
opracowanie
dokumentacji geodezyjnej
– Konstancin Jeziorna
do 30.11.2016r.
GEK/24/2016
Barbara Gutowskausł.geodezyjne
opracowanie
dokumentacji geodezyjnej
do 30.11.2016r.
– Konstancin Jeziorna
357 23.08.2016r
ZPU/1/18/2016
Fal- Bruk Sp. z o.o.
358 29.09.2016
IRD/93/2016
Marek Pawlik,Robert
Woźniak „MAR PIL”
budowa drogi
pow.2811W, 2823W-etap
II e
Do 31.10.2016
wycinka i pielęgnacja
drzew w pasach dróg
Do 9.12.2016
powiatowych
Fal- Bruk Sp. z o.o.
przebudowa drogi
powiatowej nr2827Wzamówienie
uzupełniające- etap II
ZPU/1/22/2016
Zakł. RemontBudowlany ”Jansan”
zmiana kwot, których nie
może przekroczyć
wykonawca w roku 2016 i Od podpisania umowy
2017
do28.09.2017
361 29.09.2016
GEK/1/8/2016
zmiana zakończenia i
doręczenia dzieła i
Krystyna Kaczmarczyk wartość umowy
362 12.09.2016
ZPU/2/18/2016
Fal- Bruk Sp. z o.o.
359 23.08.2016r
360 21.09.2016
ZPU/1/25/2016
zmiana kierownika
budowy
Strona 24
90 dni kalend. Od podpisania
umowy
Do 31.10.2016
31.10.2016 r.
2460zł brutto
1500 zł brutto
1850000 zł brutto
51958,80 zł brutto
990150,00zl brutto +
zwiększenie kwoty o
990000 zł brutto
4305000,00zł brutto
maksymalna wartość
umowy wynosi 12300 zł
brutto
29.09.2016
29.09.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/18/201
6 z dnia
14.06.2016
29.09.2016
29.09.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/25/201
6 z dnia
14.06.2016 29.09.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/22/201
6 z dnia
30.06.2016 29.09.2016
Aneks nr1
do umowy
GEK/8/201
6 z dnia
4.04.2016 29.09.2016
Aneks nr 2
do umowy
ZPU/18/201
6 z dnia
14.06.2016
30.09.2016
Arkusz1
90 dni kalend. Od podpisania
umowy
990150,00zl brutto +
zwiększenie kwoty o
990000 zł brutto
Aneks nr 2
do umowy
ZPU/25/201
6 z dnia
18.07.2016
30.09.2016
do 14.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/26/201
zwiększenie kwoty o 300 6 z dnia
000 zł brutto
01.08.2016
30.09.2016
20.10.2016r.
16.309,80 zł brutto
09.12.2016 r.
61500 brutto
28.09.2017r.
150 000 zł brutto
364 31.08.2016
ZPU/1/26/2016
365 30.09.2016
IRD/94/2016
366 4.10.2016
OSR/366/2016
367 4.10.2016
IRD/95/2016
zmiana kierownika
Fal- Bruk Sp. z o.o.
budowy
zamówienie
uzupełniajace-wykonanie
korekty wlotu w
ul.Sikorskiego wraz z
przebudową
parkingu,budowę
Mabau
sygnalizacji
wykonaniu i opracowaniu
EcoTraffic Sp.z.o.o.o z pomiarów natężenia
Warszawy
ruchu drogowego.
DWG Witold
wykonanie monitoringu
Domaradzki
ruchów ziemi w 2016
pełnienie funkcji
inspekora nadzoru
inwestorskiego :
Justyna Sobora 4PMO „Rozbudowa budynku
System
Starostwa w Piasecznie”
368 29.06.2016
ZPU/1/15/2016
Mabau
zmiana terminu
zrealizowania zamówienia Do 31.07.2016
369 29.07.2016
ZPU/2/15/2016
Mabau
zmiana terminu
zrealizowania zamówienia Do 31.08.2016
370 31.08.2016
ZPU/3/15/2016
Mabau
zamówienie
uzupełniające-
PRO/37/2016
Aleksandra OkrasaWachowska
koncert z okazji Dnia
Seniora Domu
Parafialnym w Piasecznie Do 04.10.2016 r.
500 zł brutto
05.10.2016 r.
Piotr Łapiński
koncert z okazji Dnia
Seniora Domu
Parafialnym w Piasecznie Do 04.10.2016 r.
500 zł brutto
05.10.2016 r.
363 12.09.2016
371 4.10.2016
372 4.10.2016
ZPU/2/25/2016
PRO/38/2016
Strona 25
Do 15.09.2016
3.10.2016
04.10.2016 r.
04.10.2016 r.
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/15/201
Miesięcznie 3675,60zł
6 z dnia
brutto
04.05.2016 04.10.2016 r.
Aneks nr 2
do umowy
zobowiązanie wykonawcy ZPU/15/201
do zrealizowania umowy 6 z dnia
do 31.08.2016 r.
04.05.2016 04.10.2016 r.
Aneks nr 3
do umowy
ZPU/15/201
zwiększenie kwoty o 53 6 z dnia
200 zł brutto
04.05.2016 04.10.2016 r.
Arkusz1
373 4.10.2016
PRO/39/2016
Piotr Kędziorka
koncert z okazji Dnia
Seniora Domu
Parafialnym w Piasecznie Do 04.10.2016 r.
374 29.06.2016
375 3.10.2016
ZPU1/16/2016
IRD/96/2016
Mabau
Tomasz Krawczyk
376 3.08.2016
ZPU/1/21/2016
Mariusz Żurek
ZMIANA TERMINU
wykonania umowy
31.07.2016
dostawa :płyty ściekowe 30.10.2016
zmiana wynagrodzenia w
związku z nie
wymienianiem instalacji
na ciepłociągu
od podpisania do 15.08.2016
377 29.07.2016
ZPU/1/7/2016
Arbud
ZMIANA TERMINU
wykonania umowy
378 29.07.2016
ZPU/2/16/2016
Mabau
379 6.10.2016
WGM/100/2016
380 10.10.2016
PZO/4/2016
381 11.10.2016
382 7.10.2016
IRD/97/2016
EDU/10/2016
383 27.09.2016
IRD/92/2016
384 12.10.2016
WGM/102/2016
385 4.10.2016
WGM/1/94/2016
386 13.10.2016
ZPU/38/2016
26.08.2016
zmiana terminu
wykonania umowy
31.08.2016
przegląd konserwacyjny
Leszek Szymański TG kotła Buderus zlokal. przy 31 dni od dnia podpisania
Partner
umowy
Gąsiorowskiego 3
sporządzenie orzeczeń na
potrzeby Zespołu ds.
Orzekania o
Jadwiga Rudolf
Niepełnosprawności
10.10.2016-31.12.2016
koszenie poboczy,
zamiatanie dróg
Dominik Kazimierski
powiatowych
12.10.2016-12.12.2016
Agata Hącia
warsztaty dla nauczycieli 7.10.2016
pomoc finansowa dla
Starostwa na :”Łazy IIGmina Lesznowolabudowa chodnika ul.
Przyszłości”
do 15.12.2016r.
M.Batycka-Wąsik
Dariusz
wykonanie 21 operatów
Skłodowski”AUREUS” szacunkowych
do 9 listopada 2016
zgodnie z art.93
pkt.2a,art.95 pkt.4 ustawy
z dn. 21 sierpnia 1997;
Krystyna Kaczmarczyk termin zakończenia
15.12.2016 r.
dostawa masy mineralnoPBDiM Sp.z o.o.
bitumicznej
do 30.11.2016 r.
Strona 26
500 zł brutto
11070 zł brutto
Aktualna kwota
380419,22 zł brutto
239 754,98
430 500,00
05.10.2016 r.
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/16/201
6 z dnia
06.05.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/21/201
6 z dnia
04.07.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/7/2016
z dnia
16.03.2016
Aneks nr 2
do umowy
ZPU/16/201
6 z dnia
06.05.2016
2790,87 zł brutto
6.10.2016
6.10.2016
6.10.2016
6.10.2016
6.10.2016
7.10.2016
35 zł brutto za każde
orzeczenie
10.10.2016
2250 zł brutto za każdy
miesiąc
700 zł brutto
11.10.2016
11.10.2016
150 000,00
12.10.2016
4184,46 zł netto+0%VAT
5400 zł brutto
216318 zł brutto
12.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
WGM/94/20
16 z dnia
19.09.2016
13.10.2016
13.10.2016
Arkusz1
387 13.10.2016
ZPU/37/2016
PBDiM Sp.z o.o.
388 13.10.2016
ZPU/39/2016
Fal- Bruk Sp. z o.o.
dostawa masy mineralnobitumicznej
do 30.11.2016 r.
dostawa masy mineralnobitumicznej
do 30.11.2016 r.
457236 zł brutto
313125 zł brutto
389 30.09.2016
PZO/1/2/2016
Małgorzata Żero
sporządzanie orzeczeń i
udział w pracach zespołu
ds Niepełnosprawności
9.05.2016-31.12.2016
390 30.09.2016
PZO/1/3/2016
Urszula AngielczykMuszyńska
sporzadzenie orzeczen na
potrzeby ZdsOoN
01-07.2016-31.12.2016
391 12.10.2016
ORG/5/2016
SeMaBiCOM Sp
dostarczenie
Do 21 dni kalendarzowych od
39999,60 zł brutto
przełączników sieciowych dnia podpisania umowy
392 12.10.2016
393 12.10.2016
394 18.10.2016
395 23.09.2016
396 23.09.2016
397 27.09.2016
398 23.08.2016r
dofinansowanie projektu
„Budowa systemu
RPMA.05.01.00-14Województwo
ostrzegania i alarmowania Zmiana terminu zakończenia
4016/15-01
Mazowieckie
ludności
projektu 30.09.2017 r
Przed. Geodezwyznaczenie znaków
Kartograficzne
granicznych dla działki
WGM/101/2016
15.12.2016 r.
ANNDAL
obręb Kąty
wyliczenie wartości
Jolanta Łopacińska
nakładów-nieruchomość
WGM/103/2016
17.11.2016r.
„Rach-Bud”
w Konstancinie
przyłączenie do sieci
Umowa nr
dystrybucyjnej PGE-ul.
16/R2/R/15392
PGE Dystrybucja SA
Wojska Polskiego
7.09.2017
przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej PGE-ul.
Umowa nr
Wojska
16/R2/R/16048
PGE Dystrybucja SA
Polskiego(tymczasowe) 7.09.2017
przyłączenie do sieci
Umowa nr
dystrybucyjnej PGE-ul.
16/R2/R/14218
PGE Dystrybucja SA
2.04.2018
Czajewicza 2/4
Przedsiębiorstwo
przyłączenie budynków
Umowa o przyłączenie Ciepłowniczoprzy ul. Chyliczkowskiej
do sieci ciepłowniczej Usługowe „Piaseczno” 20B,20C,20E,20F do sieci
instalacji c.o.,c.w.u.,c.t. Sp zo.o
ciepłowniczej
30.09.2016
Strona 27
13.10.2016
20zł brutto za każde
orzeczenie
35zł brutto/za każde
orzeczenie
1 168 946,13
14.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
PZO/2/2016
z dnia
06.05.2016
Aneks nr 1
do umowy
PZO/3/2016
z dnia
20.06.2016
17.10.2016
17.10.2016
17.10.2016
Aneks do
umowy
RPMA.05.0
1.00-144016/15-00
18.10.2016
984 zł brutto
18.10.2016
3000 zł netto +23%VAT
19.10.2016
118,74 zł netto
umowa
zewnetrzna
19.10.2016
15,74 zł netto
umowa
zewnętrzna
19.10.2016
19387,37 zł netto
umowa
zewnetrzna
19.10.2016
umowa
zewnętrzna
19.10.2016
Arkusz1
399 29.09.2016
Aneks nr 1
Umowa o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej
instalacji c.o.,c.w.u.,c.t.
Przedsiębiorstwo
CiepłowniczoUsługowe „Piaseczno”
Sp zo.o
400 20.10.2016
WGM/104/2016
Fundacja Leny
Grochowskiej
przyłączenie budynków
przy ul. Chyliczkowskiej
20B,20C,20E,20F do sieci
30.11.2016 r.
ciepłowniczej
udostępnienie
nieruchomości w Górze
Kalwarii
Grzegorz Marczyński
Hydromark
Budowa budynku gosp.
na potrzeby ZSRCKU
IRD/101/2016
Wojciech Byśkiniewicz
„ BYŚ”
Joanna
Goszczyńska”MocZieleni”
404 10.10.2016
FIN/3/2016
Agnieszka Pieprzyca
-SKARBNIK
405 25.10.2016
ZPU/40/2016
Usługi geodezyjneM.Studziński (lider)
406 25.10.2016
ZPU/41/2016
Usługi geodezyjneM.Studziński (lider)
407 18.10.2016
IRD/100/2016
POLSPORT Sp. z.o.o
wykonanie mapy prawnej
dla drogi pow. 2853W
Nasadzenie 400 szt.
drzew w pasach dróg
powiatowych
wdrożenie centralizacji
podatku VAT w Powiecie
Piaseczyńskim
sporządzenie map
prawnych do wydania
decyzji-przejście na
własność powiatu działek
zajętych pod drogi
powiatowe-część I
sporządzenie map
prawnych do wydania
decyzji-przejście na
własność powiatu działek
zajętych pod drogi
powiatowe-część II
zakup,dostarczenie
sprzętu,montaż i
wyposażenie boiska dla
ZSRCKU
401 11.10.2016
IRD/1/86/2016
402 20.10.2016
WGM/1/36/2016
403 24.10.2016
Strona 28
Aneks nr 1
do umowy o
przyłączeni
e do sieci
ciepłownicz
ej instalacji
z dnia
23.08.2016
1500zł +23%VAT
19.10.2016
20.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
IRD/86/201
6 z dnia
19.08.2016
Aneks nr 1
do umowy
WGM/36/20
16 z dnia
16.03.2016
Do 2 miesięcy od podpisania
umowy
148500zł brutto
15.12.2016 r.
6150 zł brutto
45 dni od daty podpisania
120 000 zł brutto
24.10.2016
I etap-do 30.11.2016
II etap-do 23.02.2017
9348 zł brutto
24.10.2016
Do 08.12.2016
57 687 zł brutto
26.10.2016
Do 08.12.2016
59 004 zł brutto
26.10.2016
30 dni od podpisania umowy
34 228,58 zł brutto
26.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
Arkusz1
408 24.10.2016
409 26.10.2016
ZPU/1/39/2016
ZPU/1/37/2016
Fal- Bruk Sp. z o.o.
-zmiana terminu realizacji
dostawy przez
wykonawcę z 20 godzin
do 30.11.2016 r.
na 4 godziny
313125 zł brutto
PBDiM Sp.z o.o.
-zmiana terminu realizacji
dostawy przez
wykonawcę z 20 godzin
na 4 godziny
do 30.11.2016 r.
457236 zł brutto
410 26.10.2016
ZPU/1/38/2016
PBDiM Sp.z o.o.
411 28.10.2016
WGM/105/2016
Fundacja Leny
Grochowskiej
412 28.10.2016
WGM/1/77/2016
413 2.11.2016
ZPU/42/2016
414 28.10.2016
BZK/21/2016
415 3.11.2016
WGM/106/2016
416 3.11.2016
WGM/107/2016
-zmiana terminu realizacji
dostawy przez
wykonawcę z 20 godzin
na 4 godziny
do 30.11.2016 r.
udostępnienie
nieruchomości w Górze
Kalwarii (działka nr 37/18
obręb 1-02m)w celu
wykonania przyłącza
kanalizacji deszczowej
czas nieokreślony
zleceniobiorca otrzyma
wyższe wynagrodzenie w
miesiącu październiku
Hanna Mich
2016r
dostawa
P.P.H. „Pomtech”
materiałów:krawężniki,kos
Janusz Czapka
tka,obrzeża betonowe
dostarczenie materiałów
do prac
montażowych,przeprowad
zenie prac zgodnie z
przepisami Prawa
Budowlanego Budynku
Piotr Ocipiński „Kompo” Starostwa
oddanie w dzierżawę
działki z obrębu
Aleksandrów nr ew.33/36
i obrębu Linin II nr
Bartosz Leszczyński
ew.1/188
oddanie w dzierżawę
działki z obrębu
Aleksandrów nr ew.33/12
i obrębu Linin II nr ew.
Bartosz Leszczyński
1/188
Strona 29
216318 zł brutto
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/39/201
6 z dnia
13.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/37/201
6 z dnia
13.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/38/201
6 z dnia
13.10.2016
1500 zł +23% VAT
27.10.2016
27.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
Aneks nr 1
do umowy
WGM/77/20
16 z dnia
10.06.2016
1.07.2016-31.12.2016
4140 zł brutto
28.10.2016
30.11.2016 r.
372 256 zł brutto
30.11.2016 r.
27 625,80 zł brutto
3.11.2016
3 lata od dnia podpisania
1020 zł brutto-roczny
czynsz
3.11.2016
3 lata od dnia podpisania
1020 zł brutto-roczny
czynsz
3.11.2016
2.11.20163
Arkusz1
417 3.11.2016
WGM/108/2016
Bartosz Leszczyński
418 28.10.2016
ZPU/1/19/2016
Mabau
419 19.10.2016
Umowa nr
2016/0306/2830/SubA/ Minister Sportu i
DIS/SZ
Turystyki
420 3.11.2016
ZPU/47/2016
421 28.10.2016
ZPU/48/2016
Jarosław Dąbrowski
POL-OILCORPORATION sp.z
o.o
oddanie w dzierżawę
działki z obrębu Linin II nr
3 lata od dnia podpisania
ew.1/55
-zmiana terminu
zrealizowania zamówienia
i koszt
30.11.2016 r.
dofinansowanie
„Przebudowa boiska ul.
Chyliczkowska i boiska
ZSZ w Górze Kalwarii i
wymiana ogrodzenia w
ZS w Konstancinie
30.10.2016
dostawy
materiałów:piasek,kruszy
15.12.2016 r.
wo,pospółka
dostawa paliwa dla
potrzeb starostwa
15.12.2016 r.
422 28.10.2016
IRD/1/71/2016
Kałdun Marek
423 14.10.2016
WGM/1/98/2016
Panorama-bud Aneta
Kowalska
424 7.11.2016
ZPU/43/2016
Tadeusz Piasek
”Przed. Usług Geod. I
Projektowych”
425 7.11.2016
ZPU/44/2016
Tomasz Zasowski
Trans- Geo(Lider)
426 3.11.2016
IRD.Z.16.2016
Krzysztof Zbróg
zmiana terminu
wykonania zamówienia
zmiana wysokości
wynagrodzenia (w
związku z wykreśleniem
obiektu przy
ul.Chyliczkowska 20E)
"Projekt modernizacji
ewidencji gruntów i
budynków dla obrębu
Potycz,Podosowa,Królew
ski Las,Podgora"cz.1
"Projekt modernizacji
ewidencji gruntów i
budynków dla obrębu 22Turowice,9Kawęczyn"cz.2
wałowanie nawierzchni
jezdni
Tomasz Zasowski
Trans- Geo(Lider)
"Projekt modernizacji
ewidencji gruntów i
budynków dla obrębu 6Grzędy,15-Kotorydz"cz. 3 Do 1.10.2017r
427 7.11.2016
ZPU/45/2016
Strona 30
1020 zł brutto-roczny
czynsz
3.11.2016
Aneks nr 1
do umowy
ZPU/19/201
6 z dnia
08.06.2016
3.11.2016
Dofinansowanie 196 400 umowa
zł
zewnętrzna
3.11.2016
217 361,20
3.11.2016
269 492,50 zł brutto
168 805,20
3.11.2016
Aneks nr 1
do umowy
IRD/71/201
6 z dnia
06.07.2016
Aneks nr 1
do umowy
WGM/98/20
16 z dnia
15.09.2016
30.11.2016 r.
36322,44 brutto
3.11.2016
w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy
4742,88 zł brutto
do 11.10.2017r
299443,50 zł brutto
8.11.2016
Do 1.10.2017r
258300 zł brutto
8.11.2016
Do 30.11.2016
2250 brutto
8.11.2016
170970 zł brutto
9.11.2016
4.11.2016
Arkusz1
428 7.11.2016
ZPU/46/2016
Tomasz Zasowski
Trans- Geo(Lider)
"Projekt modernizacji
ewidencji gruntów i
budynków dla obrębu 26Przypki"cz.4
Do 1.10.2017r
107010 zł brutto
432 8.11.2016
IRD/1/84/2016
433 7.11.2016
BZK/22/2016
przegląd konserwacyjny
Leszek Szymański TG kotła Buderus zlokal. przy
Partner
Gąsiorowskiego 3
Do 30.11.2016
2790,87 zł brutto
naprawa kotła Buderus
Leszek Szymański TG typ GB 112 w budynku
14 dni od dnia podpisania
8317 zł brutto
Partner
przy ul.Gąsiorowskiego 3 umowy
-wykonanie opracowania
K.Trochim i
dot. ochrony
P.Marcinkowski „Fire przeciwpoż.dla ZS
30 dni kalendarzowych od dnia
ul.Mirkowska 39
17500 zł brutto
Team”
podpisania umowy
przebudowa systemu
monitoringu w budynku
starostwa Chyliczkowska
14-do zamówienia
SKIPER SYSTEM
dodana 1 kamera
90 dni od podpisania umowy 86230,38 zł brutto
Dostawa 48 szt. baterii
AML26Delta Power12,wymiana,utylizacja
Przemysław
oraz kalibracja zasilacza
Maliszewski
8.11.2016-16.11.2016
11480,20 zł brutto
UPS
434 14.11.2016
IRD/104/2016
Mariusz Brzozowski,
„ MB7 Mariusz
Brzozowski”
435 16.11.2016
WGM/110/2016
436 10.11.2016
PRO/41/2016
437 15.11.2016
IRD/103/2016
438 15.11.2016
BZK/23/2016
429 4.11.2016
WGM/1/100/2016
430 8.11.2016
WGM/109/2016
431 9.11.2016
IRD/102/2016
Wymiana sterownika wraz
z oprogramowaniem w
syg. świetlnej ul.Główna i
Północna w P-nie”
Do 15.11.2016
uporządkowanie
dokumentacji
,zewidencjonowanie,przek
azanie do archiwum
zakładowego i
państwowego w
H.B.Zielonka
Grodzisku Mazowieckim Do 19.12.2016
tłumaczenie z języka
polskiego na ukraiński
słów przewodnika
Muzeum Powstania
M.Biłozor-Twardy
Warszawskiego
11.11.2016
koszenie
Ernest Kryczka
poboczy,skarp,dna przy do 30 dni od dnia podpisania
TRANSMIX
umowy
drogach powiatowych
dostawa i montaż stacji
Piotr Ocipiński „Kompo” przemiennikowej
14.11.2016-16.12.2016
Strona 31
9.11.2016
Aneks nr 1
do umowy
WGM/100/2
016 z dnia
06.10.2016
9.11.2016
9.11.2016
9.11.2016
Aneks nr 1
do umowy
IRD/84/201
6 z dnia
19.08.2016
9.11.2016
15.11.2016
15375 zł brutto
16.11.2016
6888 zł brutto
16.11.2016
200zł brutto za 2 godziny
250 zł brutto za kilometr
skoszonego odcinka (ale
nie więcej niż 60000 zł)
17.11.2016
38622 zł brutto
17.11.2016
17.11.2016
Arkusz1
439 14.11.2016
IRD/106/2016
440 18.11.2016
IRD/107/2016
Olan Południe Spółka z
o.o.
„Przed.Remontowobudowlane”P.Polkowsk
i
441 18.11.2016
IRD/1/46/2016
Transmost sp. z o.o
Warszawa
442 16.11.2016
IRD/105/2016
MIR-TRANSM.Stokłuska
443 24.11.2016
IRD.Z.15/2016
Paweł Michnowski
444 24.11.2016
IRD.Z.14/2016
Paweł Michnowski
445 25.11.2016
ORG/6/2016
Verinde K.Pokrzywka
446 26.10.2016
OSR/1/2/2016
447 30.11.2016
IRD/108/2016
448 2.12.2016
IRD/109/2016
449 5.12.2016
WGM/111/2016
450 6.12.2016
ZPU/50/2016
451 6.12.2016
ZPU/49/2016
452 6.12.2016
WGM/112/2016
dostawa materiałów:sól
kamienna drogowa
Do 25.11.2016r
-zagospodarowanie
terenu przy RCKU w tym Do 3 tyg kalendarzowych od
przebudowa boiska
podpisania umowy
-do 30.11.2016r-I etap prac
wykonanie dokumentacji projekt.
-do
projektowej rozbudowy i 28.04.2017r-II etap
przebudowy drogi
przekazanie pełnej
powiatowej
dokumentacji
świadczenie usług
transportowych:przewóz
masy mineralno-bitum.
do 30.11.2016r.
nadzór w trakcie
przebudowy z
termomodernizacja
Do 30.06.2017r
budynku Starostwa
nadzór w trakcie
przebudowy z
termomodernizacja
budynku SOSW
ul.Szpitalna
Do 1.12.2017r
prace konfiguracyjne w
ramach „Modernizacja
14 dni od dnia podpisania
infrastruktury sieciowej
Starostwa”
umowy
sporzadzenie
„Powiat.Programu
„Ekostandard”
Środowiska na lata 2016R.Siudak
2019”
realizacja rozwiązań
zastępczych w zakresie
bezpieczeństwa
Fire Team s.c. K.
Trochim
pożarowego-internat
P.Marcinkowski
ZSRCKU w Piasecznie
dostawa
R.Tokarczyk „Betoland” materiału:beton,piasek
Wykonanie 3 operatów
Słodowski D.AUREUS szacunkowych
zimowe utrzymanie dróg
TRANSMIX E.Kryczka powiat.2016/2017
SOUTH STREAM
zimowe utrzymanie dróg
R.Wiącek
powiat.2016/2017
oddanie w najem lokalu
Unilink S.A
przy Czajewicza 1A
Strona 32
67035 zł brutto
18.11.2016
153939,19 zł brutto
91 020,00
18.11.2016
Aneks nr 1
do umowy
IRD/46/201
6 z dnia
09.05.2016
21.11.2016
16605 zł brutto
22.11.2016
18892,80 zł brutto
25.11.2016
24600 zł brutto
25.11.2016
19680 zł brutto
29.11.2016
Aneks nr 1
do umowy
OSR/2/201
6 z dnia
14.07.2016
Do 30.11.2016
9840 zł brutto
29.11.2016
Do 20.12.2016 r.
44175 zł brutto
Do 20.12.2016 r.
23960,40 zł brutto
5.12.2016
Do 12.12.2016
1200 zł netto
7.12.2016
Do 15.04.2017
95550 zł brutto
7.12.2016
Do 15.04.2017
134865 zł brutto
7.12.2016
1.12.2016-30.11.2019
3600zł brutto/miesiąc
7.12.2016
30.11.2016
Arkusz1
453 7.12.2016
454 30.11.2016
ORG/7/2016
Umowa o badanie i
ocenę sprawozdania
finansowego; Umowa
nr 250/2016
Silver-Net
P.Czerniszewski
prace instalacyjne w
zadaniu”Modernizacja
infrastruktury sieciowej w W ciagu 21 dni od daty
Wydz.Geodezji”
podpisania umowy
39058,08 zł brutto
POL-TAX Sp.z o.o.
przeprowadzenie badania
i oceny sprawozdania
finansowego
do 19.05.2017
5800 zł brutto
wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania
pn „ Budowa drogi
powaitowej Nr 2838W,
gm.Piaseczno –
wykonanie dokumentacji”. Do 28.12.2016
455 30.11.2016
IRD/1/57/2016
VEGMAR J.Krawczyk
456 30.11.2016
Umowa zewnętrzna
Województwo
Mazowieckie
457 12.12.2016
WGM/114/2016 umowa Gmina Konstancinużyczenia
Jeziorna(K.Jańczuk)
458 14.12.2016
WgM/113/2016
459 28.10.2016
GEK/1/15/2016
460 14.12.2016
EDU/11/2016
461 14.12.2016
EDU/12/2016
462 15.12.2016
ZPU/51/2016
Fundacja Leny
Grochowskiej
dofinansowanie robót
budowlanych SOSW
14.12.2016 r. -I etap
użyczenie gminie
nieruchomość nr 45/1 z na okres 3 miesięcy od dnia
obrębu 03-21 Konstancin zawarcia
udostępnienie
nieruchomości w Górze
Kalwarii ul. Dominikańska
czas nieokreślony
nr 37/16 i 37/21
49 200 brutto
4 125 651,16
12.12.2016
Aneks nr 1
do umowy
IRD/57/201
6 z dnia
18.05.2016
Aneks nr 1
do umowy
Nr
3/58/2016 z
dnia
1.06.2016
PZE
13.12.2016
14.12.2016
14.12.2016
1500zł +23%VAT
jednorazowo
ponowna gleboznawcza
klasyfikacja gruntów;2
zadanie
Mobar Piotr Barański -bezprzedmiotowe
3 miesiące od dnia podpisania 1 zadanie – 6765 brutto
udział w pracach komisji
egz. na awans nauczyciel
Krzysztof T. Stępniak mianowany
14.12.2016 r.
250 zł brutto
udział w pracach komisji
egz. na awans nauczyciel
Sylwia Łukasik-Gębska mianowany
14.12.2016 r.
250 zł brutto
1 tablica-6,75 zł
brutto;kwota nie może
wykonanie i dostawa
przekroczyć 202500 zł
TABLIX Sp.z o.o.
do 23.12.2017
brutto
tablic rejestracyjnych
Strona 33
9.12.2016
14.12.2016
Aneks nr 1
do umowy
GEK/15/20
16 z dnia
1.08.2016
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
Arkusz1
463 26.10.2016
GEK/1/14/2016
464 13.12.2016
umowa zlecenie
IRD/Z/17/2016
465 14.12.2016
WGM/115/2016
466 19.12.2016
WGM/117/2016
467 19.12.2016
WGM/118/2016
468 19.12.2016
WGM/119/2016
469 19.12.2016
IRD/114/2016
470 19.12.2016
IRD/115/2016
471 19.12.2016
IRD/116/2016
472 12.12.2016
ORG/8/2016
473 22.12.2016
ORG/11/2016
474 16.12.2016
IRD/110/2016
475 19.12.2016
IRD/111/2016
476 19.12.2016
IRD/112/2016
477 19.12.2016
IRD/113/2016
478 23.12.2016
ORG/14/2016
dokumentacja geodprawna oddzielająca
drogę powiat. Od wielu
Krystyna Kaczmarczyk działek
Do 15.12.2016
koszenie poboczy,
zamiatanie dróg
Dominik Kazimierski
powiatowych
12.12.2016-30.12.2016
przegląd konserwacyjny w
kotłowni w Tomicach
ul.Puławska 16 gm.Góra
Stefan Szemakowicz Kalwaria
27.12.2016
ochrona monitoringowa
SecurityPol
bazy w Wilczej Górze
01.01.2017-31.12.2017
ochrona monitoringowa
obiektu przy ul.Kościuszki
SecurityPol
01.01.2017-31.12.2017
9
ochrona monitoringowa
obiektu przy
ul.Gąsiorowskiego 3
SecurityPol
01.01.2017-31.12.2017
ATUT RENTAL
sprzedaż i dostarczenie Do 5 dni roboczych od dnia
Sp.z.o.o.
ubijaka
podpisania umowy
ATUT RENTAL
sprzedaż i dostarczenie 2 Do 5 dni roboczych od dnia
Sp.z.o.o.
przecinarek
podpisania umowy
sprzedaż i dostarczenie Do 5 dni roboczych od dnia
Adam Górzyński
myjki ciśnieniowej
podpisania umowy
prace instalacyjne
wymiany centrali
Do 14 dni kalendarzowych od
telefonicznej w
Promtel K.Olszewski
Wydz.Geodezji”
dnia podpisania umowy
-usługi z zakresu stałej
Kancelaria Radcy
obsługi prawnej Starostwa
Prawnego Moniki
Powiatowego i jego
Prajsner
jednostek
01.01.2017-31.12.2017
zakup i dostarczenie
Przedsiębiorstwo
barier ochronnych w
Budownictwa
zadaniu „Rozbudowa i
Lądowego
przebudowa drogi powiat.
„Mazowieckie Mosty” 2802W”
Do 22.12.2016r
3W Maszyny
sprzedaż i dostarczenie Do 5 dni roboczych od dnia
Budowlane
pługu odśnieżnego
podpisania umowy
3W Maszyny
sprzedaż i dostarczenie Do 5 dni roboczych od dnia
Budowlane
zamiatarki
podpisania umowy
3W Maszyny
sprzedaż i dostarczenie Do 5 dni roboczych od dnia
Budowlane
dwóch zagęszczarek
podpisania umowy
dostawa tuszy i tonerów
Kamila Wielocha
dla Starostwa
02.01.2017-27.12.2017
Strona 34
73860 zł brutto
Aneks nr 1
do umowy
GEK/14/20
16 z dnia
4.07.2016
16.12.2016
1380zł brutto
16.12.2016
5043 zł brutto
50zł plus 23% VAT/
miesiąc
19.12.2016
19.12.2016
40zł plus 23% VAT/
miesiąc
19.12.2016
50zł plus 23% VAT/
miesiąc
19.12.2016
8856 zł brutto
20.12.2016
14981,40 zł brutto
20.12.2016
11623,50 zł brutto
20.12.2016
12 619,90
22.12.2016
7318,50 zł/miesiąc
22.12.2016
26297,40 zł brutto
22.12.2016
10455 zł brutto
22.12.2016
18450 zł brutto
22.12.2016
12792 zł brutto
22.12.2016
45054,30 zł brutto
27.12.2016
Arkusz1
479 14.12.2016
Umowa zewnętrzna
Województwo
Mazowieckie
480 21.12.2016
Umowa zewnętrzna
Województwo
Mazowieckie
481 30.11.2016
OSR/2/2/2016
Robert
SiudakEkostandard
482 23.12.2016
ORG/10/2016
Kamila Wielocha
483 23.12.2016
KTR/2/2016
Robert Staszewski
484 16.12.2016
WGM/116/2016
Zakład Gospodarki
Komunalnej
485 28.12.2016
WGM/120/2016
Krzysztof Jędral
486 28.12.2016
WGM/121/2016
Wiesław Pitkiewicz
487 28.12.2016
ORG/15/2016
Kancelaria Radcy
Prawnego Moniki
Prajsnar
488 29.12.2016
WGM/122/2016
Karol Grabowski
dofinansowanie robót
budowlanych SOSW
dofinansowanie robót
budowlanych SOSW
sporządzenie powiat.
Programu ochrony
środowiska 2016-2019 z
perspektywa na lata
2020-2023
dostawa materiałów
kancelaryjnych dla
Starostwa
usuwanie,przemieszczani
e,holowanie pojazdów na
parking Starostwa w
Wilczej Górze
oddajemy w dzierżawę
część działki nr 5/18 w
Górze Kalwarii
porządkowanie
zabudowanych
nieruchomości będących
własnością Powiatu
dozór i porządkowanie
nieruchomości
ul.Czajewicza 2/4
prowadzenie obsługi
prawnej Starostwa
Powiatowego w
Piasecznie
oddanie w dzierżawę
nieruchomości:dz. 26/1 i
dz.44/1 z obrębu
Dobrzenica
Strona 35
21.12.2016 r. -I etap
4 125 651,16
21.12.2016 r. -I etap ; zmiana
zestawienia przewidywanego
całkowitego kosztu zadania
(zał.14)
4 125 651,16
zmiana terminu: 27.12.2016 r 8840,00 brutto
kwota nie może
przekroczyć 80181,63 zł
2.01.2017-27.12.2017
brutto
Aneks nr 2
do umowy
Nr
3/58/2016 z
dnia
1.06.2016
PZE
Aneks nr 3
do umowy
Nr
3/58/2016 z
dnia
1.06.2016
PZE
Aneks nr 2
do umowy
OSR/2/201
6 z dnia
14.07.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
27.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
kwota nie może
przekroczyć 34480 zł
brutto
27.12.2016
3 lata od dnia podpisania
1000 zł netto
+VAT/roczny czynsz
28.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
1800 zł
brutto/miesięcznie
28.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
2061 zł
brutto/miesięcznie
28.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
17220 zł
brutto/miesięcznie
28.12.2016
5 lat od dnia podpisania
800 zł netto + VAT
/roczny czynsz
29.12.2016
Arkusz1
489 29.12.2016
WGM/123/2016
490 29.12.2016
WGM/124/2016
EDU/13/2016
użyczenia
491 29.12.2016
492 29.12.2016
KTR/03/2016
493 27.12.2016
ORG/13/2016
494 28.12.2016
KTR/04/2016
porządkowanie
zabudowanych
nieruchomości będących
własnością Skarbu
Jan Kowalski
Państwa w Tomicach
porządkowanie
zabudowanych
nieruchomości będących
własnością Skarbu
Jan Kowalski
Państwa w Tomicach
Komendant Stołeczny Przekazanie bezpłatnie 7
Policji
testerów alcoblow
usuwanie
,przemieszczanie,holowa
nie pojazdów na parking
Starostwa w Wilczej
Wiesław Michał Rucki Górze
wykonywanie badań
wstępnych,okresowych
Centrum Medyczne
lub kontrolnych
Puławska
pracownikom Starostwa
sprzedaż druków
Krzysztof Krajewski
akcydensowych
495 28.12.2016
IRD/2/57/2016
VEGMAR J.Krawczyk
496 30.12.2016
497 22.12.2016
WGM/125/2016
ORG/12/2016
A.Postek-wójt
gm.Prażmów
Mobikomp
wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania
pn „ Budowa drogi
powaitowej Nr 2838W,
gm.Piaseczno –
wykonanie dokumentacji”.
Dzierżawa
nieruchomości:Chosna
dz.ew .34
zakup komputerów
Strona 36
17.12.2016-31.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
na czas 3 lat od dnia
podpisania umowy
900 zł brutto
29.12.2016
1800 zł
brutto/miesięcznie
29.12.2016
bezpłatnie
29.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
wg stawek ale nie
przekroczy kwoty 5520 zł
w okresie obowiązywania
30.12.2016
1.01.2017-31.12.2017
wynagrodzenie wg badań
na dane stanowisko
pracy i zleconych badań
30.12.2016
od podpisania do 27.12.2017
Wg cen obowiązujących
30.12.2016
Zmiana terminu:do 31.05.2017 49 200 brutto
na czas 3 lat od dnia
podpisania umowy
7 dni
150 zł netto +VAT/roczny
czynsz
35 004,00
Aneks nr 2
do umowy
IRD/57/201
6 z dnia
18.05.2016
30.12.2016
30.12.2016
30.12.2016

Podobne dokumenty