Schroder International Selection Fund Asian Total Return

Transkrypt

Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Luty 2017
Wszystkie dane są podane na 31 styczeń 2017
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
Asian Total Return
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 PLN Hedged
Ten typ akcji jest obecnie zamknięty dla celów
zapisów. Subskrypcja na ten typ akcji może zostać
ponownie otwarta w przyszłości, gdy zarządzający
uzna, że nowe wpływy nie będą miały wpływu na
wyniki.
Data uruchomienia funduszu
16 listopad 2007
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 2.521,3
Cena jedn. na koniec miesiąca (PLN)
Cel i polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje i podobne papiery
wartościowe chińskich spółek. Celem Funduszu jest również oferowanie pewnego stopnia ochrony kapitału
poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych.
Przynajmniej dwie trzecie aktywów Funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) będzie inwestowane w akcje
spółek w regionie Azji i Pacyfiku. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także
może inwestować do 10% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock
Connect. Fundusz może inwestować w finansowe instrumenty pochodne, w tym kontrakty terminowe typu futures,
forward i opcje w celach inwestycyjnych oraz dla efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może nabywać lub
sprzedawać kontrakty terminowe futures na indeksy akcji oraz nabywać lub sprzedawać indeksowe opcje na
indeksy bądź poszczególne akcje. Inwestycje w indeksy akcji lub poszczególne akcje mogą również polegać na
zawieraniu kontraktów na różnice, zgodnie z którymi brak jest dostawy instrumentu bazowego, a rozliczenia
dokonuje się w formie pieniężnej. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.
660,47
Czynniki ryzyka
Łączna liczba pozycji
W przypadku kapitału mogą zaistnieć okoliczności i okresy, gdy stopa zwrotu będzie ujemna. Brak zatem
gwarancji kapitału i może on maleć. Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki
uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi
dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa. Zbycie inwestycji w małe spółki może być
trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego
zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia. Fundusz może dokonywać pośrednich krótkotrwałych
inwestycji przewidując spadek cen tych inwestycji lub wzrost stóp procentowych. Rynki wschodzące zwykle wiążą
się z większym ryzykiem politycznym, prawnym, związanym z kontrahentami i operacyjnym. Fundusz wchodzi na
rynek transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi. W przypadku braku wypłacalności strony trzeciej
niezrealizowany zysk z transakcji i ekspozycja rynkowa mogą zostać utracone. Zmiany polityczne, prawne,
ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.
52
Benchmark
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (PLN
Hedged)*
Zarządzający funduszem
Robin Parbrook & King Fuei Lee
Fundusz zarządzany od
16 listopad 2007
Analiza wyników
Średnia rentowność
Wyniki (%)
0,00 %
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Fundusz
Benchmark
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz
5,4
0,7
1,3
5,4
16,1
22,9
46,9
154,4
Benchmark
5,9
2,5
4,9
5,9
23,6
15,5
34,7
40,0
Roczne wyniki (%)
2016
2015
2014
2013
2012
Fundusz
6,3
-2,2
8,3
6,2
25,1
7,7
-8,2
5,1
6,2
27,7
Paź 2014
Lip 2015
10,7
15,2
Alpha (%)
3,7
---
Benchmark
Beta
0,6
---
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
Wskaźnik Information Ratio
0,3
---
50,0
Wskaźnik Sharpe'a
0,5
0,2
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
5,0
---
Roczna zmienność (%)
30,0
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach wynikających z
porównania cen zakupu (bid to bid).
Wskaźniki finansowe
Benchmark
2,7
1,7
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
22,9
16,5
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
20,3
15,9
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
15,9
14,1
Dochód z dywidendy (%)
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
20,0
10,0
Fundusz
Cena/wartość księgowa
40,0
1,9
2,6
10,9
10,2
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
0,0
-10,0
Sty 2012
Wrz 2012
Cze 2013
Lut 2014
Mar 2016
Lis 2016
Fundusz
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders.
Fundusz nie jest ograniczony benchmarkiem, lecz dla wygody przedstawiono jego wyniki względem indeksu MSCI
AC Asia Pacific ex Japan. W lipcu 2009 r. indeks MSCI AC Asia Pacific ex Japan zastąpił LIBOR 3 Months.
Osiągnięcia poprzedniego benchmarku zostały zastąpione nowym benchmarkiem.
* Indeks został zabezpieczony przez spółkę Schroders, aby odzwierciedlić walutę typu jednostki uczestnictwa.
http://SISF-Asian-Total-Return-PLN-Hedged-A1-Acc-FMR-PLPL
Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
% Wartości aktywów netto
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
4,5
2. Jardine Strategic
4,4
3. Tencent
3,9
4. Alibaba
3,3
5. HDFC Bank
3,3
6. Samsung Electronics
3,0
7. Largan Precision
2,5
8. Hon Hai Precision
2,4
9. Brambles
2,2
10. AIA Group
2,2
Łącznie
Struktura aktywów
(%)
Sektor
Kraj
29,9
Informatyka
18,0
Dobra luksusowe
Źródło danych dotyczących funduszu:
Schroders
Energia
9,8
Indie
6,6
Korea Południowa
4,5
Materiały
Media (woda, gaz, itd.)
13,9
6,4
Opieka zdrowotna
Dobra podstawowe
16,3
Australia
6,7
Nieruchomości
19,3
Tajwan
11,8
Finansowe
21,0
Chiny
Hong Kong
12,6
Przemysłowe
Usługi telekomunikacyjne
31,6
1,5
Tajlandia
1,7
1,2
Filipiny
0,0
1,1
Singapur
0,0
0,9
Sri Lanka
0,0
Zabezpieczenia
- 9,8
- 9,8
Zabezpieczenia
Struktura portfela
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Ekspozycja (%)
Ekspozycja brutto
109,8
Ekspozycja netto
81,7
Akcje
91,5
Gotówka
Informacje
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority,
który to organ jest organem regulacyjnym.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
8,5
Akumulacyjne
B58C2J5
SCPHA1A:LX
LU0514756823.LUF
LU0514756823
USD
Codziennie (13:00 CET)
Opłaty bieżące (wg ostatnich
dostępnych danych)
2,37 %
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
© 2017 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) mają
charakter zastrzeżonych informacji Morningstar i/lub jego odpowiednich dostawców treści; (2) nie mogą być
kopiowane ani rozpowszechniane; oraz (3) nie są przedmiotem gwarancji rzetelności, kompletności ani
terminowości przekazania. Morningstar ani działający na zlecenie Morningstar dostawcy treści nie ponoszą
odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikłe z wszelkiego wykorzystania takich informacji. Dane
historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Bardziej szczegółowe informacje na temat systemu ocen
Morningstar, w tym metodologii oceny, można znaleźć pod adresem:
http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf .
Wymagane dane oraz szczegółowe informacje o funduszu można znaleźć w pełnym raporcie Morningstar Global
Fund dostępnym tutaj
http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?IsUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullRep
ort=true&msgType=514,639&MstarId=F000000NWQ&countryId=LUX&languageId=EN Zastrzega się, że informacje
są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.
Schroder International Selection Fund Asian Total Return
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał
on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.