Subskrypcja akcji serii D - pl

Transkrypt

Subskrypcja akcji serii D - pl
Subskrypcja akcji serii D
RB 38/04 25.06.2004
W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D, Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A.(Spółka) z
siedzibą w Grajewie przekazuje następujące informacje dotyczące emisji:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
- data rozpoczęcia subskrypcji – 1 czerwca 2004 roku
- data zakończenie subskrypcji – 11 czerwca 2004 roku
2) Data przydziału papierów wartościowych: 11 czerwca 2004 roku
3) Liczba papierów wartościowych objęta subskrypcją: do 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii D.
4) Stopa redukcji zapisów:
- Transza Detaliczna 45,6%
- Transza Instytucjonalna 0% (z uwagi na redukcję liczby akcji wskazanych przez inwestorów w
deklaracjach podczas dokonywania wstępnej alokacji zapisy w Transzy Instytucjonalnej zapisy
składane były na liczbę akcji zgodną z wstępną alokacją)
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy.
W trakcie subskrypcji złożono zapisy:
a) na 73.473 akcji serii D w Transzy Detalicznej z proponowaną ceną równą i wyższą ostatecznie
ustalonej cenie emisyjnej
b) na 721 akcji serii D z proponowaną ceną niższą od ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej
c) na 1.560.000 akcji serii D w Transzy Instytucjonalnej
6) W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielonych zostało 1.600.000 akcji serii D.
7) Cena emisyjna akcji serii D wynosiła – 180 PLN.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe: 275.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 269.
10) Akcje serii D nie zostały objęte w ramach wykonywania umowy o subemisję inwestycyjną.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 288.000.000 PLN.
12) Łączny koszt emisji wyniósł do dnia dzisiejszego około 4.908 tys. PLN, w tym:
- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty około 134 tys. PLN
- wynagrodzenia subemitentów – 2.592 tys. PLN
- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa około 2.164 tys.
PLN
- koszt promocji ofert 18 tys. PLN
Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości, czyli zmniejszą
kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D przypadający na jedną akcję – 3,07
PLN.
§42 RRM GPW