Raport bieżący nr 86 (13.08.2008r.) Umowa objęcia akcji serii I

Transkrypt

Raport bieżący nr 86 (13.08.2008r.) Umowa objęcia akcji serii I
L. dz.
……….…………
Warszawa, 13 sierpnia 2008 r.
MEDIATEL SA
Umowa objęcia akcji serii I
Raport bieżący nr 86/2008
Zarząd MediaTel SA („Spółka”) informuje, że w dniu 12.08.2008r. do Spółki wpłynęła podpisana przez
Premium Internet S.A. z siedzibą w Warszawie umowa objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I zawarta
pomiędzy Spółką a Premium Internet S.A.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu MediaTel SA z dnia 24.07.2008r. (RB 81/2008 z dnia 24.07.2008r.) w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, Spółka złożyła Premium Internet S.A. ofertę objęcia 440.000
akcji zwykłych na okaziciela Serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda, za cenę emisyjną 10 zł za jedną
akcję. Objęcie akcji nastąpi w zamian za wniesienie do Spółki przez Premium Internet S.A. wkładu
pieniężnego w wysokości 4.400.000 zł.
Kwota 4.400.000 zł będzie płatna w drodze umownego potrącenia wierzytelności przysługującej spółce
Premium Internet S.A. od MediaTel SA wynikającej z zawartej pomiędzy Premium Internet S.A. a Spółką
umowy sprzedaży wybranych składników przedsiębiorstwa Premium Internet S.A. z dnia 5.03.2008 r. (RB
16/2008 z 06.03.2008r. oraz 23/2008 z 20.03.2008r.), z wierzytelnością przysługującą MediaTel SA od
Premium Internet SA wynikającą z umowy objęcia akcji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA z dnia 24.06.2008r. podjęło uchwałę w sprawie
upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji nowej emisji
serii I będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i
dematerializację akcji nowej emisji oraz do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji
nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
MediaTel SA
Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
MediaTel SA
MediaTel SA, ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa
Tel. (22) 388 1612 ● Fax (22) 388 1613 ● E-mail: [email protected][email protected] ● www.mediatel.pl
NIP: PL 5260302640 ● REGON: 012512021 ● KRS: 0000045784
Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784
Wysokość kapitału zakładowego 1.728.503 zł ● Wysokość kapitału wpłaconego 1.728.503 zł
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001